Помощ HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

Серия HP LaserJet P4010 и P4510 Принтери

Ръководство за потребителя

background image
background image

Серия HP LaserJet P4010 и P4510 Принтери

Ръководство за потребителя

background image

Авторски права и лиценз

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Възпроизвеждане, адаптация или превод
без предварително писмено разрешение
е забранено, освен каквото е разрешено
според авторските права.

Информацията, която се съдържа вътре е
обект на промяна без забележка.

Единствените гаранции на продуктите HP
и услуги са посочени в дадените
декларации за гаранция, придружаващи
такива продукти и услуги. Нищо в тях не
трябва да бъде тълкувано като съставна
част на допълнителна гаранция. HP не
носят отговорност за технически или
редакторски грешки или съдържащи се
вътре пропуски.

Част номер: CB506-90963

Edition 1, 8/2008

Търговски марки

Adobe

®

, Acrobat

®

и PostScript

®

са

търговски марки на Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft®, Windows® и Windows®XP са
регистрирани в САЩ търговски марки на
Microsoft Corporation.

Windows Vista® е или регистрирана
търговска марка, или е търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или други
страни/региони.

UNIX

®

е регистрирана търговска марка

на The Open Group.

ENERGY STAR и марката ENERGY STAR
са регистрирани в САЩ марки.

background image

Съдържание

1 Основни сведения за принтера

Сравнение на принтери ..................................................................................................................... 2

HP LaserJet P4014 модели ................................................................................................ 2
HP LaserJet P4015 модели ................................................................................................ 3
HP LaserJet P4515 модели ................................................................................................ 4

Сравнение на характеристиките ...................................................................................................... 6
Кратко описание на принтера ............................................................................................................ 8

Изглед отпред .................................................................................................................... 8
Изглед отзад ....................................................................................................................... 8
Интерфейсни портове ....................................................................................................... 9
Местоположение на етикета с модела и серийния номер ............................................. 9

2 Контролен панел

Оформление на контролния панел ................................................................................................. 12
Използване на менютата на контролния панел ............................................................................. 14

Използване на менютата ................................................................................................. 14

Меню Show Me How (Как да) ........................................................................................................... 15
Меню Retrieve Job (Извличане на задание) ................................................................................... 16
Меню Information (Информация) ..................................................................................................... 17
Меню "Боравене с хартията" ........................................................................................................... 18
Меню Configure Device (Конфигуриране на устройството) ........................................................... 19

Подменю Printing (Печат) ................................................................................................ 19
Подменю Print Quality (Качество на печата) .................................................................. 22
Подменю System Setup (Настройване на системата) ................................................... 25
Подменю Stapler Stacker (Телбод/подреждащо устройство) ....................................... 29
Подменю MBM-5 (multi-bin mailbox) (Пощенска кутия с много касети) ........................ 29
Подменю I/O (В/И) ............................................................................................................ 30
Подменю Resets (Нулиране) ........................................................................................... 37

Меню Diagnostics (Диагностика) ...................................................................................................... 39
Меню "Обслужване" ......................................................................................................................... 41

3 Софтуер за Windows

Поддържани операционни системи за Windows ............................................................................ 44
Поддържани драйвери на принтера за Windows ........................................................................... 45

BGWW

iii

background image

Универсален драйвер за печат на HP (УДП) ................................................................................. 46

Режими на инсталиране на УДП ..................................................................................... 46

Изберете правилния драйвер на принтера за Windows ................................................................ 47
Приоритет на настройките за печат ................................................................................................ 48
Смяна на настройките на драйвера на принтера за Windows ...................................................... 49
Типове инсталации на софтуер за Windows .................................................................................. 50
Премахване на софтуер за Windows .............................................................................................. 51
Поддържани помощни програми за Windows ................................................................................. 52

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 52
Вграден Уеб сървър ........................................................................................................ 52
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 52

Софтуер за други операционни системи ........................................................................................ 54

4 Използване на принтера с Macintosh

Софтуер за Macintosh ...................................................................................................................... 56

Поддържани операционни системи за Macintosh .......................................................... 56
Поддържани драйвери на принтери за Macintosh ......................................................... 56
Премахване на софтуер от операционни системи за Macintosh ................................. 56
Приоритет за настройки на печат за Macintosh ............................................................. 56
Смяна на настройките на драйвера на принтера за Macintosh ................................... 57
Софтуер за компютри Macintosh .................................................................................... 58

HP Printer Utility ................................................................................................ 58

Отваряне на HP Printer Utility (Помощна програма за печат
на HP) ............................................................................................... 58
Функции на помощната програма HP Printer Utility ...................... 58

Поддържани помощни програми за Macintosh .............................................................. 59

Вграден Уеб сървър ........................................................................................ 59

Използване на функциите на драйвера за принтер за Macintosh ................................................ 61

Печатане ........................................................................................................................... 61

Създаване и използване на готови типове за печат в Macintosh ................ 61
Преоразмеряване на документите за печат на размер хартия по
избор ................................................................................................................. 61
Печатане на титулна страница ...................................................................... 62
Използване на водни знаци ............................................................................ 62
Печатане на много страници на един лист хартия в Macintosh .................. 62
Печат от двете страни на страницата (двустранен печат) .......................... 63
Задаване на опциите за подшиване с телбод .............................................. 64
Съхраняване на задания ................................................................................ 64
Използване на меню Services (Услуги) .......................................................... 65

5 Свързване

Конфигуриране на USB .................................................................................................................... 68

Свързване на USB кабела .............................................................................................. 68

iv

BGWW

background image

Мрежова конфигурация ................................................................................................................... 69

Поддържани мрежови протоколи ................................................................................... 69
Конфигуриране на мрежов принтер ............................................................................... 70

Преглед или промяна на мрежови настройки ............................................... 70
Задаване или смяна на мрежовата парола .................................................. 70
Конфигурирайте на ръка IPv4 TCP/IP параметрите от контролния
панел ................................................................................................................ 71
Конфигуриране на ръка на IPv6 TCP/IP параметрите от контролния
панел ................................................................................................................ 71
Забрана на мрежовите протоколи (незадължително) .................................. 72

Забрана на IPX/SPX, AppleTalk или DLC/LLC ............................... 72

Настройки на скоростта на връзката и режим дуплекс ................................ 73

6 Хартия и печатни носители

Разбиране на начина за използване на хартията и печатните носители .................................... 76
Поддържани размери на хартии и печатни носители ................................................................... 77
Потребителски размери на хартията .............................................................................................. 79
Поддържани типове на хартии и печатни носители ...................................................................... 80

Поддържани типове хартия за различните входове ..................................................... 80
Поддържани типове хартия за различните изходи ....................................................... 81

Капацитет на тавите и касетите ...................................................................................................... 82
Водачи за специална хартия или специални печатни носители .................................................. 83
Зареждане на тавите ....................................................................................................................... 85

Ориентация на хартията при зареждане на тавите ...................................................... 85

Зареждане на бланки, предварително отпечатана или перфорирана
хартия ............................................................................................................... 85
Зареждане на пликове .................................................................................... 85

Зареждане в тава 1 ......................................................................................................... 86
Зареждане на тава 2 или на допълнителна тава за 500 листа .................................... 87
Зареждане на допълнителната тава за 1 500 листа .................................................... 89

Конфигуриране на тавите ................................................................................................................ 92

Конфигуриране на тава при зареждане на хартия ........................................................ 92
Конфигуриране на тавите, така че да отговорят на настройките на заданието за
печат ................................................................................................................................. 92
Конфигуриране на тава с помощта на менюто Paper Handling (Боравене с
хартията) ........................................................................................................................... 93
Избор на хартия по източник, тип или размер ............................................................... 93

Source (Източник) ............................................................................................ 93
Тип и размер .................................................................................................... 93

Използване на възможностите за извеждане на хартията .......................................................... 95

Печат в горната (стандартната) изходна касета ........................................................... 95
Печат в задната изходна касета ..................................................................................... 95
Печат в допълнителното подреждащо устройство или телбод/подреждащо
устройство ........................................................................................................................ 96

BGWW

v

background image

Печат в пощенската кутия с 5 контейнера ..................................................................... 96

7 Използване на възможностите на принтера

Настройки за икономична работа ................................................................................................. 100

EconoMode (Икономичен режим): ................................................................................. 100
SLEEP DELAY (ЗАКЪСНЕНИЕ ДО РЕЖИМ НА ЗАСПИВАНЕ) .................................. 100

Задаване на закъснението до влизане в режим на заспиване ................. 100
Забрана или разрешаване на режим на заспиване ................................... 101

WAKE TIME (ЧАС НА СЪБУЖДАНЕ) ............................................................................ 101

Задаване на часа на събуждане .................................................................. 101

Скрепване на документи ................................................................................................................ 103
Използване на функции със съхранение на задания .................................................................. 104

Създаване на съхранено задание ................................................................................ 104
Отпечатване на съхранено задание ............................................................................ 105
Изтриване на съхранено задание ................................................................................ 105

8 Задачи за печат

Отменяне на задание за печат ...................................................................................................... 108

Спиране на текущото задание за печат от контролния панел ................................... 108
Спиране на текущото задание за печат от програма ................................................. 108

Използване на функциите на драйвера за принтер за Windows ................................................ 109

Отваряне на драйвера на принтера ............................................................................. 109
Използване на преки пътища за печат ........................................................................ 109
Задаване на опции за хартията и качеството ............................................................. 109
Задаване на ефекти в документа ................................................................................. 110
Задаване на опции за допълнителна обработка на документа ................................. 110
Задаване на опции за получените резултати от устройството ................................. 111
Задаване на опции за съхранение на заданието ........................................................ 111
Получаване на информация за поддръжка и за състоянието на устройството ....... 112
Задаване на разширени настройки за печат ............................................................... 113

9 Управление и техническо обслужване на принтера

Отпечатване на страници с информация и страници "Как да" ................................................... 116
Използване на софтуера HP Easy Printer Care ............................................................................ 118

Отворете софтуера HP Easy Printer Care ................................................................... 118
Секции на софтуера HP Easy Printer Care ................................................................... 118

Използване на вградения уеб сървър .......................................................................................... 121

Отваряне на вградения Уеб сървър чрез използване на мрежова връзка ............... 121
Секции на вградения Уеб сървър ................................................................................. 121

Използване на софтуера HP Web Jetadmin ................................................................................. 124
Използване на защитни функции .................................................................................................. 125

IP Security ....................................................................................................................... 125
Защита на вградения уеб сървър ................................................................................. 125

vi

BGWW

background image

Защита на съхранени задания ..................................................................................... 125
Заключване на менютата на контролния панел .......................................................... 125
Заключване на кутията на контролера на принтера ................................................... 126

Управление на консумативи .......................................................................................................... 128

Съхраняване на печатащи касети ................................................................................ 128
Правила на HP за непроизведени от HP печатащи касети ........................................ 128
HP гореща линия за измами и Уеб сайт ...................................................................... 128
Време до изчерпване на консумативите ...................................................................... 128

Резервни консумативи и части ...................................................................................................... 129

Указания при подмяна на консумативи ........................................................................ 129
Смяна на печатащата касета ........................................................................................ 129
Зареждане на скоби ....................................................................................................... 131
Извършване на профилактично техническо обслужване ........................................... 132

Нулиране на брояча на набора за техническо обслужване ...................... 133

Инсталиране на памет, вътрешни USB устройства и карти за външни сървъри за печат ...... 134

Преглед ........................................................................................................................... 134
Инсталиране на памет ................................................................................................... 134

Инсталиране на памет на принтера ............................................................ 134

Проверка на инсталирането на DIMM модула ............................................................ 138
Записване на ресурси (постоянни ресурси) ............................................................... 139
Разрешаване на паметта за Windows .......................................................................... 139
Инсталиране на вътрешни USB устройства ................................................................ 140
Инсталиране на карти за сървъра за печат HP Jetdirect ............................................ 142

Инсталиране на карта за сървъра за печат HP Jetdirect ........................... 142
Изваждане на карта за сървъра за печат HP Jetdirect ............................... 144

Почистване на принтера ................................................................................................................ 145

Почистване на външните части на принтера .............................................................. 145
Почистване на пътя на хартията .................................................................................. 145

Надстройване на фърмуера .......................................................................................................... 146

Определяне на текущата версия на фърмуера .......................................................... 146
Изтегляне на нов фърмуер от уеб сайта на HP .......................................................... 146
Прехвърляне на новия фърмуер в принтера .............................................................. 146

Използване на FTP за качване на фърмуера през браузър ...................... 147
Използване на FTP за надстройване на фърмуера чрез мрежова
връзка ............................................................................................................. 147
Използване на HP Web Jetadmin за надстройване на фърмуера ............. 148
Използвайте командите в Microsoft Windows за надстройване на
фърмуера ....................................................................................................... 149

Надстройване на фърмуера на HP Jetdirect ................................................................ 149

10 Разрешаване на проблеми

Разрешаване на общи проблеми .................................................................................................. 152

Списък за отстраняване на неизправности ................................................................. 152
Фактори, които се отразяват на работата на принтера .............................................. 153

BGWW

vii

background image

Възстановяване на настройките по подразбиране ..................................................................... 154
Разтълкуване на съобщенията на контролния панел ................................................................. 155

Типове съобщения на контролния панел .................................................................... 155
Съобщения на контролния панел ................................................................................. 155

Засядания ....................................................................................................................................... 178

Често срещани причини за засядания ......................................................................... 178
Местоположение на засядането ................................................................................... 179
Изчистване на засядания ............................................................................................. 180

Изчистване на засядания в областта на горния капак и печатащата
касета ............................................................................................................. 180
Почистване на засядания от допълнителното устройство за подаване
на пликове ...................................................................................................... 182
Изчистване на засядания от тавите ............................................................ 183

Изчистване на засядания от тава 1 ............................................. 183
Изчистване на засядания от тава 2 или допълнителна тава за
500 листа ...................................................................................... 184
Изчистване на засядания от допълнителната тава за 1 500
листа .............................................................................................. 185

Изчистване на засядания от допълнителното устройство за двустранен
печат .............................................................................................................. 186
Изчистване на засядания от областта на фюзера ..................................... 188
Изчистване на засядания от изходните области ........................................ 191

Изчистване на засядания от задната изходна касета ............... 192
Изчистване на засядания от допълнителното подреждащо
устройство или телбода/подреждащото устройство ................. 193
Почистване на засядания от допълнителната пощенска кутия
с 5 контейнера ............................................................................... 196

Възстановяване след засядане. ................................................................................... 197

Разрешаване на проблеми с качеството на печат ...................................................................... 199

Проблеми с качеството на печат, свързани с хартията. ............................................ 199
Проблеми с качеството на печат, свързани със средата ........................................... 199
Проблеми с качеството на печат, причинени от засядания на хартия ..................... 199
Примери за дефекти в изображението ........................................................................ 200

Разрешаване на проблеми с производителността ...................................................................... 206
Разрешаване на проблеми с връзката ......................................................................................... 207

Разрешаване на проблеми с директната връзка ........................................................ 207
Разрешаване на проблеми с мрежата ......................................................................... 207

Разрешаване на стандартни проблеми в Windows .................................................................... 209
Разрешаване на често срещани проблеми при Macintosh ......................................................... 210
Разрешаване на проблеми в Linux ............................................................................................... 213

Приложение A Консумативи и принадлежности

Поръчка на части, принадлежности и консумативи ..................................................................... 216

Поръчайте директно от HP ........................................................................................... 216

viii

BGWW

background image

Поръчайте чрез доставчици на поддръжка или услуги .............................................. 216
Поръчване директно чрез програмата HP Easy Printer Care ..................................... 216

Номера на части ............................................................................................................................. 217

Принадлежности за боравене с хартия ....................................................................... 217
Печатащи касети ............................................................................................................ 218
Набор за техническо обслужване ................................................................................. 218
Памет .............................................................................................................................. 218
Кабели и интерфейси .................................................................................................... 219
Хартия ............................................................................................................................. 219

Приложение B Обслужване и поддръжка

Декларация за ограничена гаранция на Hewlett-Packard ............................................................ 223
Декларация за ограничена гаранция за жизнения цикъл на печатащата касета ..................... 225
Обслужване на гаранция при извършване на ремонт от клиента .............................................. 226
Поддръжка на клиенти ................................................................................................................... 227
договори за обслужване на HP ..................................................................................................... 228

Договори за обслужване на място ................................................................................ 228

Обслужване на място на следващия ден .................................................... 228
Седмично обслужване на място (при по-голям обем) ............................... 228

Повторно опаковане на устройство .............................................................................. 228
Удължена гаранция ....................................................................................................... 229

Приложение C Спецификации

Физически спецификации .............................................................................................................. 232
Електрически спецификации ......................................................................................................... 233
Звукови спецификации ................................................................................................................... 234
Експлоатационна среда ................................................................................................................. 235

Приложение D Нормативна информация

Регулации FCC ............................................................................................................................... 238
Програма за екологично стопанисване на продукта ................................................................... 239

Опазване на околната среда ........................................................................................ 239
Отделяне на озон ........................................................................................................... 239
Потребление на енергия ............................................................................................... 239
Консумация на тонер ..................................................................................................... 239
Използване на хартия .................................................................................................... 239
Пластмаси ...................................................................................................................... 239
Консумативи за печат HP LaserJet ............................................................................... 239
Указания за връщане и рециклиране ........................................................................... 240

Съединени щати и Пуерто Рико ................................................................... 240

Връщане на повече от една касета ............................................. 240
Връщане на единични бройки ..................................................... 240
Изпращане ..................................................................................... 240

BGWW

ix

background image

Връщане извън САЩ .................................................................................... 240

Хартия ............................................................................................................................. 241
Ограничения за използвани материали ....................................................................... 241
Изхвърляне на отпадъчни уреди от потребители на домакинства в Европейския
съюз ................................................................................................................................ 241
Химически вещества ..................................................................................................... 242
Данни за безопасността на материалите (ДБМ) ......................................................... 242
За още информация ...................................................................................................... 242

Декларация за съответствие ......................................................................................................... 243

Декларация за съответствие ........................................................................................ 243

Декларации за безопасност ........................................................................................................... 244

Безопасност на лазера .................................................................................................. 244
Условия на канадската Декларация за съответствие ................................................. 244
VCCI декларация (Япония) ............................................................................................ 244
Декларация за захранващия кабел (Япония) .............................................................. 244
Декларация за електромагнитни смущения (Корея) ................................................... 244
Декларация за лазера за Финландия ........................................................................... 244
Таблица с вещества (Китай) ......................................................................................... 246

Азбучен указател .......................................................................................................................................... 247

x

BGWW

background image

1