HP LaserJet P4510 Printer series - Obvyklé příčiny uvíznutí papíru

background image

Obvyklé příčiny uvíznutí papíru

Mnoho uvíznutí médií je způsobeno tím, že není používán papír, který by odpovídal specifikacím
společnosti HP. Kompletní specifikace papíru pro všechna zařízení HP LaserJet naleznete v příručce
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. Tato příručka je k dispozici na adrese

www.hp.com/

support/ljpaperguide

.

Došlo k uvíznutí médií v zařízení.

1

Příčina

Řešení

Papír neodpovídá specifikacím.

Používejte pouze papír, který splňuje specifikace HP. Viz

Papír

a tisková média na stránce 71

.

Součást není správně instalována.

Zkontrolujte, zda jsou všechny tiskové kazety, přenášecí
jednotka a fixační jednotka nainstalovány správně.

Používáte papír, který již prošel zařízením nebo kopírkou.

Nepoužívejte papír již potištěný nebo kopírovaný.

Zásobník je nesprávně naplněn.

Vyjměte ze zásobníku nadbytečný papír. Zkontrolujte, zda
stoh nepřesahuje značku maximální výšky stohu v zásobníku.
Viz

Plnění zásobníků na stránce 80

.

Papír je podáván šikmo.

Vodítka zásobníku nejsou správně nastavena. Nastavte je tak,
aby pevně přidržovala stoh na místě, aniž by jej prohýbala.

Papíry se spojují nebo slepují.

Vyjměte papír, ohněte jej, otočte o 180 stupňů nebo jej
převraťte. Znovu vložte papír do zásobníku.

POZNÁMKA:

Prolistování stohu nedoporučujeme. Vzniká

tak statická elektřina, která může být příčinou slepování
papíru.

Papír byl vyjmut dříve, než dopadl do výstupní přihrádky.

Resetujte zařízení. Před vyjmutím stránky z výstupní přihrádky
počkejte, dokud úplně nedopadne.

Při oboustranném tisku jste vyjmuli papír před vytištěním druhé
strany dokumentu.

Resetujte zařízení a vytiskněte dokument znovu. Před
vyjmutím stránky z výstupní přihrádky počkejte, dokud úplně
nedopadne.

Papír je ve špatném stavu.

Vyměňte papír.

Vnitřní válečky nepodávají papír ze zásobníku.

Odstraňte vrchní list papíru. Pokud je papír příliš silný, nemusí
být ze zásobníku podán.

Papír má drsné nebo roztřepené okraje.

Vyměňte papír.

Papír je perforovaný nebo reliéfní.

Perforované nebo reliéfní papíry se od sebe špatně oddělují.
Vkládejte do zásobníku 1 jednotlivé listy.

Spotřební materiál zařízení dosáhl konce své životnosti.

Na ovládacím panelu zařízení zkontrolujte zprávy požadující
výměnu spotřebních materiálů nebo vytiskněte stránku stavu
spotřebního materiálu, kde můžete zjistit zbývající životnost
dílů. Viz

Tisk stránek s informacemi a postupy

na stránce 104

.

Papír nebyl správně skladován.

Vyměňte papír v zásobnících. Papír by měl být skladován v
původním obalu a v kontrolovaných podmínkách.

1

Pokud v produktu stále dochází k uvíznutí, obraťte se na zákaznickou podporu společnosti HP nebo na autorizovaný servis
společnosti HP.

CSWW

Uvíznutí 159