HP LaserJet P4510 Printer series - Podnabídka Kvalita tisku

background image

Podnabídka Kvalita tisku

Některé položky této nabídky jsou k dispozici v programu nebo ovladači tiskárny. Nastavení v ovladači
tiskárny nebo v programu mají přednost před nastavením na ovládacím panelu. Obecně je nejvhodnější
měnit nastavení v ovladači tiskárny, je-li to možné.

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

NASTAVIT REGISTRACI

TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY

ZDROJ

NASTAVIT ZÁSOBNÍK [N]

Umožňuje posunout zarovnání okrajů doprostřed obrazu na
stránce shora dolů a zleva doprava. Lze také zarovnat obraz
tištěný na přední straně s obrazem tištěným na zadní straně.
Umožňuje zarovnání při jednostranném a oboustranném
tisku.

CSWW

Nabídka Konfigurace zařízení

21

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

TISK ZKUŠEBNÍ STRÁNKY: Slouží k vytištění zkušební
stránky s aktuálním nastavením registrace.

ZDROJ: Slouží k výběru zásobníku, ze kterého se má
vytisknout zkušební stránka.

NASTAVIT ZÁSOBNÍK [N]: Slouží k nastavení registrace
určeného zásobníku. [N] označuje číslo zásobníku. Ke
každému nainstalovanému zásobníku se zobrazí výběr, v
němž je třeba nastavit registraci.

POSUN X1: Registrace obrázku na papíru od okraje k
okraji (tak, jak papír leží v zásobníku). V případě
oboustranného tisku je tato strana druhou (zadní) stranou
papíru.

POSUN X2: Registrace obrázku na papíru od okraje
k okraji (tak, jak papír leží v zásobníku) pro první stranu
(přední) listu při oboustranném tisku. Tato položka se
zobrazí, pouze pokud produkt obsahuje integrovanou
jednotku pro oboustranný tisk a možnost DUPLEX je
nastavena na hodnotu ZAPNUTO. Nejprve nastavte
POSUN X1.

POSUN Y: Registrace obrazu na papíru shora dolů (tak,
jak papír leží v zásobníku).

Výchozí nastavení pro ZDROJ je ZÁSOBNÍK 2. Výchozí
nastavení položek UPRAVIT ZÁSOBNÍK 1 a UPRAVIT
ZÁSOBNÍK 2
je 0.

REŽIMY FIXAČNÍ
JEDNOTKY

Seznam dostupných typů
papíru

Slouží ke konfiguraci režimu fixační jednotky podle typu
papíru.

Režim fixační jednotky změňte pouze v případě problémů
s tiskem na určité typy papíru. Zvolenému typu papíru můžete
přiřadit jeden z dostupných režimů fixační jednotky. Produkt
podporuje následující režimy:

NORMÁLNÍ: Používá se pro většinu typů papíru.

LEHKÝ1: Používá se pro většinu typů papíru.

LEHKÝ2: Tento režim použijte, pokud dochází ke zmačkání
média.

SILNÝ: Používá se pro hrubý papír.

Výchozí režim fixační jednotky je LEHKÝ1 pro všechny typy
médií vyjma fólií (LEHKÝ2) a hrubého papíru (SILNÝ).

UPOZORNĚNÍ:

Neměňte režim fixační jednotky pro fólie.

Pokud pro tisk na fólie nebude použito nastavení LEHKÝ2,
hrozí trvalé poškození produktu a fixační jednotky. Jako typ
vyberte v ovladači tiskárny vždy Transparentní fólie a na
ovládacím panelu produktu nastavte typ média v zásobníku
naFÓLIE.

Při výběru nastavení OBNOVIT REŽIMY se obnoví výchozí
nastavení režimů fixační jednotky pro jednotlivé typy papíru.

22

Kapitola 2 Ovládací panel

CSWW

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

OPTIMALIZOVAT

Optimalizuje některé
parametry všech úloh místo
optimalizace (pouze) podle
typu papíru.

DETAIL ČÁRY

Toto nastavení zapněte, pokud máte potíže z neostrým tiskem
nebo nesouměrnými řádky.

OBNOVIT
OPTIMALIZOVANÁ
NASTAVENÍ

Pomocí této položky vrátíte veškerá nastavení
OPTIMALIZOVAT na hodnotu VYPNUTO.

ROZLIŠENÍ

300

600

FASTRES 1200

PRORES 1200

Vyberte rozlišení. Při všech nastaveních se tisk provádí
stejnou rychlostí.

300: Tisk v kvalitě konceptu. Lze použít za účelem
kompatibility s produkty řady HP LaserJet III.

600: Vysoce kvalitní tisk textu. Lze použít za účelem
kompatibility s produkty řady HP LaserJet 4.

FASTRES 1200: Tisk v rozlišení 1200 dpi - rychlý tisk vysoké
kvality obchodních textů a grafiky.

PRORES 1200: Tisk v rozlišení 1200 dpi – rychlý tisk vysoké
kvality čárové grafiky a obrázků.

POZNÁMKA:

Doporučujeme nastavovat rozlišení v ovladači

tiskárny nebo v programu. (Nastavení v ovladači tiskárny nebo
v programu mají přednost před nastavením na ovládacím
panelu.)

Výchozí nastavení je FASTRES 1200.

RET

VYPNUTO

LEHKÝ

STŘEDNÍ

TMAVÉ

Nastavení REt (Resolution Enhancement technology) slouží k
dosažení tisku s jemnými úhly, křivkami a okraji.

Nastavení REt neovlivní kvalitu tisku, pokud je rozlišení
nastaveno na FastRes 1200 nebo ProRes 1200. Všechna
ostatní rozlišení tisku se použitím technologie REt zlepší.

POZNÁMKA:

Doporučujeme nastavovat rozlišení REt

v ovladači tiskárny nebo v programu. (Nastavení v ovladači
tiskárny nebo v programu mají přednost před nastavením na
ovládacím panelu.)

Výchozí nastavení je STŘEDNÍ.

ECONOMODE

ZAPNUTO

VYPNUTO

Funkce EconoMode umožňuje produktu použít menší
množství toneru na stránce. Výběrem této možnosti
prodloužíte životnost toneru a pravděpodobně snížíte náklady
na každou stránku. Sníží se však i kvalita tisku. Vytištěná
stránka bude světlejší, ale je dostačující pro tisk konceptů
nebo korekturních výtisků.

Společnost HP nedoporučuje trvalý provoz v režimu
EconoMode. Při trvalém provozu tiskárny v režimu
EconoMode hrozí, že zásoba toneru překoná životnost
mechanických součástí tiskové kazety. Pokud se za těchto
podmínek snižuje kvalita tisku, bude nutné instalovat novou
tiskovou kazetu i v případě, že v kazetě zbývá toner.

POZNÁMKA:

Nejvhodnější je zapínání a vypínání režimu

EconoMode v aplikaci nebo ovladači tiskárny. (Nastavení v
ovladači tiskárny nebo v programu mají přednost před
nastavením na ovládacím panelu.)

Výchozí nastavení je VYPNUTO.

CSWW

Nabídka Konfigurace zařízení

23

background image

Položka

Hodnoty

Vysvětlení

HUSTOTA TONERU

1 až 5

Nastavení sytosti toneru slouží k zesvětlení nebo ztmavení
tiskového výstupu na stránce. Rozsah nastavení je od 1
(světlý) až 5 (tmavý). Nejlepších výsledků lze obvykle
dosáhnout použitím výchozího nastavení 3.

AUTO ČIŠTĚNÍ

VYPNUTO

ZAPNUTO

Pomocí této funkce automaticky vyčistíte dráhu papíru poté,
co produkt vytiskl určitý počet stránek. Počet stránek nastavíte
pomocí položky INTERVAL ČIŠTĚNÍ.

Výchozí hodnota je VYPNUTO.

INTERVAL ČIŠTĚNÍ

1000

2000

5000

10000

20000

Tato položka se zobrazí, pouze pokud je povolena možnost
AUTO ČIŠTĚNÍ.

Vyberte počet stránek, při jehož dosažení má produkt provést
proces vyčištění.

FORMÁT PRO AUTO
ČIŠTĚNÍ

LETTER

A4

Tato položka se zobrazí, pouze pokud je povolena možnost
AUTO ČIŠTĚNÍ.

Slouží k nastavení velikosti automaticky generované čisticí
stránky.

VYTVOŘIT ČISTICÍ
STRÁNKU

Žádné hodnoty na výběr.

Stisknutím tlačítka

OK

vytiskněte čisticí stránku (vyčištění

toneru z fixační jednotky). Postupujte podle pokynů na čisticí
stránce. Další informace najdete v části

Vyčištění dráhy papíru

na stránce 131

.

ZPRACOVAT ČISTICÍ
STRÁNKU

Žádné hodnoty na výběr.

Tato možnost je k dispozici pouze po vytvoření čisticí stránky.
Postupujte podle pokynů na čisticí stránce. Čištění může trvat
až 2,5 minuty.