HP LaserJet P4510 Printer series - Hewlett-Packardi piiratud garantiiavaldus

background image

Hewlett-Packardi piiratud garantiiavaldus

HP TOODE

PIIRATUD GARANTII KESTUS

HP LaserJet P4014, P4014n, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n,
P4515tn, P4515x, P4515xm

Üheaastane piiratud garantii

HP garanteerib teile kui lõppkasutajale, et HP riistvaras ja lisaseadmetes ei teki materjalidest ega ka teostusest
põhjustatud defekte ülaltoodud perioodi jooksul arvates ostukuupäevast. Kui HP saab garantiiaja jooksul teate
sellistest defektidest, on HP kohustatud defektse toote omal äranägemisel kas parandama või välja vahetama.
Vahetustooted võivad olla uued või uutega funktsionaalselt võrdväärsed.

HP garanteerib, et HP tarkvaras ei teki ostukuupäevast algava ülalmääratud perioodi jooksul programmi õige
installimise ja kasutamise korral programmi käsustiku täitmisel vigu, mis oleksid tingitud puudustest materjalide ja
teostuse kvaliteedis. Kui HP-le teatatakse garantiiaja jooksul sellistest puudustest, asendab HP tarkvara, mis
selliste defektide tõttu programmeeritud käsustikku ei täida.

HP ei garanteeri ühegi HP toote või tarkvara katkematut ega vigadeta tööd. Kui HP ei suuda mõistliku aja jooksul
defektset toodet, mille kohta kehtib garantii, parandada ega välja vahetada, on teil toote kohesel tagastamisel
õigus saada ostuhinna ulatuses hüvitust.

HP tooted võivad sisaldada taastatud varuosi, mis on jõudluselt uutega samaväärsed või mida on juhuslikult
kasutatud.

Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaõigest või ettenähtule mittevastavast hooldusest või
kalibreerimisest, (b) mitte-HP tarnitud tarkvarast, liidestest või osadest, (c) lubamatust modifitseerimisest või
väärkasutusest, (d) töötamisest väljaspool toote töökeskkonna näitajate avaldatud piirmäärasid või (e) töökoha
ebaõigest ettevalmistusest või hooldusest.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANTA OTSESEID VÕI
EELDATAVAID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA JA HP ÜTLEB SELGELT
LAHTI KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSEST GARANTIIST. Teatud
riikides/regioonides, osariikides või provintsides pole lubatud kaudse garantii kestust piirata ning seega ei pruugi
ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda. See garantii annab teile teatud seaduslikud õigused, kuid teil võib
olla veel muid õigusi, mis võivad riigiti/regiooniti, osariigiti või provintsiti erineda. HP piiratud garantii kehtib kõigis
riikides/regioonides, kus HP osutab sellele tootele tugiteenuseid ja kus HP seda toodet on turustanud. Pakutava
garantiihoolduse tase võib sõltuda kohalikest standarditest. HP ei muuda toote kuju, komplektsust ega funktsioone
selle kasutamiseks riigis/regioonis, kus kehtivate seaduste või eeskirjade tõttu pole toote kasutamine ette nähtud.

SEL MÄÄRAL, KUI SEE ON KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD, ON EESPOOL NIMETATUD HÜVITUSED
AINSAD TEILE ANTAVAD HÜVITUSED. VÄLJA ARVATUD EESPOOL MAINITUD ASJAOLUDEL, EI VASTUTA
HP EGA TEMA TARNIJAD MINGIL JUHUL ANDMETE KAOTSIMINEKU EGA OTSESTE, ERILISTE,
JUHUSLIKE, KAUDSETE EGA MUUDE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI

ETWW

Hewlett-Packardi piiratud garantiiavaldus 203

background image

KAOTSILÄINUD ANDMED), PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL, SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL.. Teatud
riikides/regioonides, osariikides või provintsides pole lubatud ettenägematuid ega kaudseid kahjusid välistada ega
piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda.

KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA SELLE
TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA
ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

204 Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

ETWW