HP LaserJet P4510 Printer series - Juhtpaneeli teated

background image

Juhtpaneeli teated

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

10.94.YY REMOVE SHIPPING LOCKS
FROM CARTRIDGE <AREA>
(EEMALDAGE KASSETI <PIIRKONNAST>
TRANSPORDILUKUD)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Paigaldatud on vähemalt üks transpordilukk.

1.

Avage ülemine kaas.

2.

Tõmmake teibist ja eemaldage
prindikassett.

3.

Eemaldage prindikassetilt oranžid tapid.

4.

Eemaldage prindikasseti ümbert
plasttäide ja -vaht.

5.

Pange prindikassett uuesti sisse ja
sulgege ülemine kaas.

10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR
(TARVIKU MÄLU VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Ühel või mitmel printeri tarvikul on ilmnenud
viga. XX ja YY väärtused on loetletud allpool:

XX00 = mälu on vigane

XX01 = mälu puudub

YY00 = kassett

1.

Teate kustutamiseks lülitage toode välja
ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 141

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

11.<XX> INTERNAL CLOCK ERROR
(<XX> SISEMISE KELLA VIGA)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Reaalajaga kellal on ilmnenud viga.

Printimist saab jätkata, kuid iga kord, kui
toode sisse lülitatakse, ilmub viip. Probleemi
lahendamiseks võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse pakkujaga.

13.JJ.NT DEVICE WARNING (SEADME
HOIATUS)

Väline seade saatis hoiatuse.

Tegutseda ei ole vaja.

13.JJ.NT JAM IN <LOCATION>
(UMMISTUS KOHAS <ASUKOHT>)

Nimetatud asukohas on tekkinud ummistus.

Eemaldage nimetatud asukohast kinnijäänud
paber.

Kui teade püsib pärast kõikide ummistuste
kõrvaldamist, võib andur olla kinni jäänud või
katki. Võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse pakkujaga.

13.JJ.NT JAM INSIDE <LOCATION>
(UMMISTUS <ASUKOHT> SEES)

Nimetatud asukohas on tekkinud ummistus.

Eemaldage nimetatud asukohast kinnijäänud
paber.

Kui teade püsib pärast kõikide ummistuste
kõrvaldamist, võib andur olla kinni jäänud või
katki. Võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse pakkujaga.

13.JJ.NT PAPER JAM OPEN INPUT
TRAYS (PABERIUMMISTUS, AVAGE
SISESTUSSALVED)

vaheldub teatega

Open all trays (Avage kõik salved)

Sisestussalves on tekkinud ummistus.

1.

Avage ülemine kaas.

2.

Eemaldage prindikassett ja igasugune
paber.

3.

Paigaldage prindikassett uuesti ja
sulgege ülemine kaas.

4.

Sulgege kõik salved.

21 PAGE TOO COMPLEX (LEHEKÜLG
LIIGA KEERUKAS)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

21 PAGE TOO COMPLEX (LEHEKÜLG
LIIGA KEERUKAS)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Printerile saadetud andmed (tihe tekst,
jooned, raster või vektorgraafika) on liiga
keerukad.

1.

Vajutage

OK

edastatud andmete

printimiseks (osa andmeid võib kaotsi
minna).

2.

Kui see teade ilmub sageli, siis
lihtsustage printimistööd või paigaldage
täiendav mälu.

22 EIO X BUFFER OVERFLOW (EIO X
PUHVRI ÜLEVOOL)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

EIO-kaardile nimetatud pesas [X] saadeti
liiga palju andmeid. Kasutusel võib olla
sobimatu kommunikatsiooniprotokoll.

Märkus: EIO 0 on mõeldud HP Jetdirect
sisseehitatud prindiserverile.

1.

Teate kustutamiseks vajutage

OK

.

(Tööd ei prindita.)

2.

Kontrollige hosti seadistust. Kui teade ei
kao, siis võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse
pakkujaga.

22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW
(SISSEEHITATUD SISEND-/
VÄLJUNDPUHVRI ÜLEVOOL)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Toote sisemisele HP Jetdirectile saadeti liiga
palju andmeid.

Printimise jätkamiseks vajutage

OK

.

Mõningad andmed võivad kaotsi minna.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

142 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

22 USB I/O BUFFER OVERFLOW (USB
SISEND-/VÄLJUNDPUHVRI ÜLEVOOL)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

USB-pordile saadeti liiga palju andmeid.

Veateate kustutamiseks vajutage

OK

. (Tööd

ei prindita.)

40 EIO X BAD TRANSMISSION (EIO X
HALB EDASTUS)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Ühendus printeri ja EIO kaardi vahel
nimetatud pesas [X] on katkenud.

Märkus: EIO 0 on mõeldud HP Jetdirect
sisseehitatud prindiserverile.

Veateate kustutamiseks vajutage

OK

ja

jätkake printimist.

40 EMBEDDED I/O BAD TRANSMISSION
(SISSEEHITATUD SISENDI/VÄLJUNDI
HALB EDASTUS)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Ühendus printeri ja HP Jetdirect prindiserveri
vahel on katkenud.

Veateate kustutamiseks vajutage

OK

ja

jätkake printimist.

41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY
(OOTAMATU FORMAAT SALVES)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

LOAD TRAY XX [TYPE] [SIZE] (LAADIGE
XX SALV [TÜÜP] [SUURUS])

To use another tray press (Teise salve
kasutamiseks vajutage) OK

Selle põhjuseks on tavaliselt kahe või enama
lehe kokkukleepumine printeris või see, kui
salv ei ole korralikult joondatud.

1.

Asetage salve õiges formaadis paber.

2.

Veenduge, et paberi formaat, mis on
nimetatud tarkvaraprogrammis,
printeridraiveris ja juhtpaneelil, on
sama.

3.

Vajutage

OK

, et liikuda suvandini TRAY

XX SIZE= (XX SALVE FORMAAT).
Seadistage salve formaat nii, et printer
kasutaks salve, milles on printimistööks
vajalik formaat.

4.

Tõrke püsimisel lülitage printer välja ja
siis uuesti sisse.

5.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

41.X ERROR (VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

41.X ERROR (VIGA)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Ilmnes ajutine printimisviga.

1.

Vajutage nuppu

OK

. Veaga lehekülg

prinditakse automaatselt uuesti, kui
ummistusjärgne taastamine on lubatud.

2.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

3.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

49.XXXX ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja ja seejärel sisse)

Ilmnes kriitiline püsivara viga.

Selle vea võisisd põhjustada mitmed
välismõjud, mis ei ole otseselt seotud printeri
riistvara ega püsivaraga:

arvuti operatsioonisüsteem;

võrguühendus;

printeridraiver;

1.

Lülitage printer välja ja oodake
20 minutit, siis lülitage printer sisse.

2.

Kui suudate tuvastada, et vea põhjustas
väline mõju, siis püüdke lahendada
probleem, parandades välise
komponendi.

3.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 143

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

tarkvararakendus;

dokumendifail.

Probleemi põhjuse tuvastamiseks mõelge
läbi tegevused, mida tegite enne vea
tekkimist.

50.X Fuser Error (Kuumuti viga)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Ilmnes kuumuti viga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

51.XY ERROR (VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

51.XY ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja ja seejärel sisse)

Ilmnes ajutine printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

52.XY ERROR (VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

52.XY ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja ja seejärel sisse)

Ilmnes ajutine printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

53.XY.ZZ CHECK RAM DIMM SLOT
(KONTROLLIGE RAM DIMM-i PESA)<X>

Printerimäluga on probleem. Vea
põhjustanud DIMM-i ei kasutata.

X ja Y väärtused on järgmised:

X = DIMM-i tüüp, 0 = ROM, 1 = RAM

Y = DIMM-i asukoht, 0 = sisemälu (ROM
või RAM), 1 = DIMM-i pesa 1

Vajutage

OK

jätkamiseks, kui seda

palutakse.

Kui teade püsib, peate asendama määratud
DIMM-i. Lülitage printer välja ja asendage
vea põhjustanud DIMM.

54.XX ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja ja seejärel sisse)

See teade on harilikult seotud anduri
probleemiga.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või tugiteenuse
pakkujaga.

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(ALALISVOOLU KONTROLLERI VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
(ALALISVOOLU KONTROLLERI VIGA)

Ilmnes ajutine printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

144 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja ja seejärel sisse)

56.<XX> ERROR (VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

56.<XX> ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja ja seejärel sisse)

Vale sisestus- või väljastusnõude tulemusel
esines ajutine printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

57.<XX> ERROR (VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

57.<XX> ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja ja seejärel sisse)

Ühes printeri ventilaatoris esines ajutine
printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

58.<XX> ERROR (VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

58.<XX> ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja ja seejärel sisse)

Printeriviga esines seal, kus tuvastati
mälusildi CPU viga, või on probleeme
õhuanduri või toitega.

Toitega seotud probleemide lahendamiseks:

1.

Eemaldage printer puhvertoiteallikast,
lisatoiteallikast või pikendusjuhtmest.
Ühendage seade otse seinakontakti ja
vaadake, kas see lahendab probleemi.

2.

Kui printer on juba seinakontakti
ühendatud, proovige teist hoonesolevat
toiteallikat, mis on hetkel kasutatavast
sõltumatu.

Toite pinge ja vooluallikas printeri asukohas
võivad vajada ülevaatust, et kindlustada
nende vastavus printeri elektrilistele
andmetele.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või tugiteenuse
pakkujaga.

59.<XY> ERROR (VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

59.<XY> ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja ja seejärel sisse)

Ilmnes ajutine printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

60.<X> ERROR (VIGA)

Esines viga, kui printer üritas tõsta X-st
määratud salve.

1.

Avage salv ja eemaldage paber.

2.

Avage juhikud ja otsige salvest rebitud
paberitükke või võõrkehasid.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 145

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

3.

Asendage paber ja sulgege salv.

4.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

5.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

62 NO SYSTEM (SÜSTEEM PUUDUB)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja ja seejärel sisse)

See teade näitab, et süsteemi ei leitud.
Printeri tarkvarasüsteem on rikutud.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

65.XY.ZZ OUTPUT DEVICE
DISCONNECTED (VÄLJUNDSEADE
LAHTI ÜHENDATUD)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Väljundseade eemaldati ajal, kui printer oli
sisse lülitatud.

Printimise jätkamiseks tuleb teha üht
järgmistest:

Ühendage väljundseade uuesti.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või tugiteenuse
pakkujaga.

66.XY.ZZ INPUT DEVICE ERROR
(SISENDSEADME VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

66.XY.ZZ INPUT DEVICE ERROR
(SISENDSEADME VIGA)

Kontrollige kaableid ning lülitage printer
välja ja siis uuesti sisse

Väline paberikäsitsemise kontroller tuvastas
probleemi.

Kontrollige kaableid, lülitage printer välja ja
siis uuesti sisse.

66.XY.ZZ INPUT DEVICE FAILURE
(SISENDSEADME RIKE)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

66.XY.ZZ INPUT DEVICE FAILURE
(SISENDSEADME RIKE)

Kontrollige kaableid ning lülitage printer
välja ja siis uuesti sisse

Välise paberikäsitsemise lisaseadmes
esines viga.

1.

Lülitage printer välja.

2.

Kontrollige, et lisaseade on korralikult
printerile paigaldatud ja printeriga ilma
igasuguste vahedeta ühendatud. Kui
lisaseade kasutab kaableid, ühendage
need lahti ja seejärel ühendage uuesti.

3.

Lülitage seade sisse.

4.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE ERROR
(VÄLJUNDSEADME VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE ERROR
(VÄLJUNDSEADME VIGA)

Väline paberikäsitsemise kontroller tuvastas
probleemi.

Kontrollige kaableid, lülitage printer välja ja
siis uuesti sisse.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

146 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

Kontrollige kaableid ning lülitage printer
välja ja siis uuesti sisse

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE FAILURE
(VÄLJUNDSEADME RIKE)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

66.XY.ZZ OUTPUT DEVICE FAILURE
(VÄLJUNDSEADME RIKE)

Lülitage välja, kontrollige ühendust,
lülitage sisse

Välise paberikäsitsemise lisaseadmes
esines viga.

1.

Lülitage printer välja.

2.

Kontrollige, et lisaseade on korralikult
printerile paigaldatud ja printeriga ilma
igasuguste vahedeta ühendatud. Kui
lisaseade kasutab kaableid, ühendage
need lahti ja seejärel ühendage uuesti.

3.

Lülitage seade sisse.

4.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

66.XY.ZZ SERVICE ERROR
(HOOLDUSVIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

66.XY.ZZ SERVICE ERROR
(HOOLDUSVIGA)

Kontrollige kaableid ning lülitage printer
välja ja siis uuesti sisse

Väline paberikäsitsemise kontroller tuvastas
probleemi.

Kontrollige kaableid, lülitage printer välja ja
siis uuesti sisse.

68.X PERMANENT STORAGE FULL
(PÜSIMÄLU TÄIS)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

68.X PERMANENT STORAGE FULL
(PÜSIMÄLU TÄIS)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Püsimälu on täis. Mõned seaded võivad olla
vaikeseadeteks lähtestatud.

1.

Tõrke püsimisel lülitage printer välja ja
siis uuesti sisse.

2.

Printige konfiguratsioonileht ja
kontrollige printeri sätteid, et tuvastada,
millised väärtused on muudetud.

3.

Lülitage printer välja, siis vajutage ja
hoidke nuppu

Menu

(Menüü)

sel

ajal, kui lülitate printeri sisse, et
püsimälu puhastada.

4.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

68.X PERMANENT STORAGE WRITE FAIL
(PÜSIMÄLU KIRJUTAMINE NURJUS)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Mäluseade ei suuda kirjutada. Printimine võib
jätkuda, aga võimalikud on ootamatud
tõrked, kuna püsimälus esines viga.

Vajutage

OK

jätkamiseks.

Kui viga ei kao, lülitage printer välja ja siis
uuesti sisse. Kui teade ei kao, siis võtke
ühendust HP volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

68.X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (MÄLU VIGA, SEADED
MUUDETUD)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

Viga esines printeri püsimälus ning üks või
mitu printeri seadet on vaikesätteks
lähtestatud.

Vajutage

OK

printimise jätkamiseks.

Printige konfiguratsioonileht ja kontrollige
printeri sätteid, et tuvastada, millised
väärtused on muudetud.

Tõrke püsimisel lülitage printer välja ja siis
uuesti sisse. Kui teade ei kao, siis võtke
ühendust HP volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 147

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

68.X STORAGE ERROR SETTINGS
CHANGED (MÄLU VIGA, SEADED
MUUDETUD)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

69.X ERROR (VIGA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

69.X ERROR (VIGA)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Esines printimisviga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

79.XXXX ERROR (VIGA)

To continue turn off then on (Jätkamiseks
lülitage välja ja seejärel sisse)

Printer tuvastas kriitilise riistvaravea.

1.

Vajutage nuppu stop

printimistöö

kustutamiseks printeri mälust. Lülitage
toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Proovige printida tööd mõnest muust
programmist. Kui töö printimine
õnnestub, minge tagasi esimesse
programmi ja proovige printida erinevat
faili. Kui teade ilmub ainult konkreetse
programmi või printimistöö puhul, võtke
abi saamiseks ühendust
tarkvaramüüjaga.

Kui teated püsivad erinevate programmide ja
printimistööde puhul, proovige järgmisi
võtteid.

1.

Lülitage printer välja.

2.

Ühendage lahti kõik kaablid, mis
ühendavad printerit võrgu või arvutiga.

3.

Eemaldage printerist kõik mälu DIMM-id
või välised DIMM-id. Seejärel installige
mälu DIMM uuesti.

4.

Eemaldage printerist EIO-seade.

5.

Lülitage seade sisse.

Kui viga enam pole, järgige selliseid võtteid.

1.

Installige DIMM ja EIO-seade
ükshaaval, kindlasti lülitades kumbagi
seadet installides printer välja ja siis
uuesti sisse.

2.

Asendage DIMM või EIO-seade, kui
tuvastate, et just selles on vea põhjus.

3.

Ühendage uuesti kõik printerit võrgu või
arvutiga ühendavad kaablid.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

148 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

8X.YYYY EIO ERROR (EIO VIGA)

EIO pääsukaarti pesas [X] on tabanud
kriitiline viga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Lülitage printer välja, paigaldage EIO
pääsukaart uuesti pesasse [X], ja
seejärel lülitage printer sisse.

3.

Lülitage printer välja, eemaldage EIO
pääsukaart pesast [X], installige see
mõnda teise EIO pesasse ja seejärel
lülitage printer sisse.

4.

Asendage EIO pääsukaart pesas [X].

8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR
(SISSEEHITATUD JETDIRECTI VIGA)

Sisseehitatud HP Jetdirect prindiserverit on
tabanud kriitiline viga.

1.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse.

2.

Kui teade ei kao, siis võtke ühendust HP
volitatud klienditeeninduse või
tugiteenuse pakkujaga.

Access denied (Juurdepääs keelatud)

MENUS LOCKED (MENÜÜD
LUKUSTATUD)

Printeri juhtpaneeli funktsioon, mida püüate
kasutada, on lukustatud, et vältida kõrvaliste
isikute juurdepääsu.

Pöörduge võrguadministraatori poole.

ACTION NOT CURRENTLY AVAILABLE
FOR TRAY X (TOIMING EI OLE HETKEL X
SALVE PUHUL VÕIMALIK)

Salve suurus ei saa olla ANY SIZE/ANY
CUSTOM (IGA SUURUS/IGA
KOHANDATUD)

Dupleksprintimine ei ole võimalik, kui salve
suurus on seatud väärtusele ANY SIZE (IGA
SUURUS) või ANY CUSTOM (IGA
KOHANDATUD).

Muutke salve sätteid

1.

Vajutage nuppu

Menu

(Menüü)

.

2.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile
PAPER HANDLING (PABERI
KÄSITSEMINE) ja seejärel vajutage

OK

.

3.

Vajutage alla-noolt , et tõsta esile
kindlaksmääratud salv, ja seejärel
vajutage

OK

.

4.

Muutke valitud salve formaadi ja tüübi
seaded.

BAD DUPLEXER CONNECTION
(DUPLEKSSEADME HALB ÜHENDUS)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Lisavarustusse kuuluv dupleksseade ei ole
korralikult printeri külge ühendatud.

1.

Veenduge, et kasutate paremnurgaga
kaablit, mis printeriga kaasa oli pandud.

2.

Proovige lisavarustusse kuuluv
dupleksseade eemaldada ja uuesti
paigaldada. Seejärel lülitage printer
välja ja siis uuesti sisse.

BAD ENVELOPE FEEDER CONNECTION
(ÜMBRIKUSÖÖTURI HALB ÜHENDUS)

Lisavarustusse kuuluv ümbrikusöötur ei ole
korralikult printeri külge ühendatud.

Proovige lisavarustusse kuuluv
ümbrikusöötur eemaldada ja uuesti installida.
Seejärel lülitage printer välja ja siis uuesti
sisse.

BAD OPTIONAL TRAY CONNECTION
(VALIKULISE SALVE HALB ÜHENDUS)

Valikuline salv ei ole korralikult ühendatud.

Eemaldage salv tootest ja installige see
uuesti. Seejärel lülitage printer välja ja siis
uuesti sisse.

Canceling... (Tühistamine...)

Printer tühistab tööd. Teade jääb ekraanile,
kui tööd peatatakse, paberitee puhastatakse
ja aktiivse andmekanali järelejäänud
sisendandmed võetakse vastu ja
tühistatakse.

Tegutseda ei ole vaja.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 149

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

CANNOT DUPLEX CLOSE REAR DOOR
(EI SAA DUPLEKSPRINTIDA, SULGEGE
TAGUMINE LUUK)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Dupleksprintimiseks tuleb sulgeda tagumine
luuk.

Sulgege tagumine luuk.

Checking paper path (Paberitee
kontrollimine)

Printer otsib võimalikke ummistusi või
printerist eemaldamata paberit.

Tegutseda ei ole vaja.

Checking printer (Printeri kontrollimine)

Printer otsib võimalikke ummistusi või
printerist eemaldamata paberit.

Tegutseda ei ole vaja.

CHOSEN PERSONALITY NOT
AVAILABLE (VALITUD ISIK EI OLE
SAADAVAL)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)

OK

Printer sai nõude isiksuse järele (toote keel),
mida ei ole. Prinditöö tühistatakse.

Printige töö, kasutades teise toote keele
printeridraiverit või lisage printerile soovitud
keel (kui see on olemas).

Olemasolevate isikute nimekirja vaatamiseks
printige konfiguratsioonilehekülg.

Cleaning... (Puhastamine...)

Printer teeb automaatpuhastust.

Tegutseda ei ole vaja.

CLEANING DISK <X> % COMPLETE
(KETTA PUHASTAMINE: <X>% TEHTUD)

Do not power off (Ärge lülitage
vooluvõrgust välja)

vaheldub teatega

CLEANING DISK <X> % COMPLETE
(KETTA PUHASTAMINE: <X>% TEHTUD)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Salvestusseadet puhastatakse. Ärge lülitage
välja. Toote funktsioonid ei ole saadaval.
Printer lülitub lõpetamisel automaatselt välja
ja uuesti sisse.

Tegutseda ei ole vaja.

CLEANING PAGE ERROR
(PUHASTUSLEHEKÜLJE VIGA)

Open rear bin (Avage tagumine salv)

Püüdsite luua või töödelda
puhastuslehekülge nii, et dupleksseade on
küljes ja tagumine luuk suletud.

Avage tagumine väljastussalv, et saaksite
alustada puhastuslehekülje loomist või
töötlemist.

Clearing event log (Sündmuste logi
kustutamine)

Printer kustutab sündmuste logi.

Tegutseda ei ole vaja.

Clearing paper path (Paberitee
puhastamine)

Printer ummistus või avastas sisselülitamisel
valest kohast paberi. Printer püüab
automaatselt lehti väljastada.

Oodake, kuni printer lõpetab püüded lehti
väljastada. Kui see ei ole võimalik, siis ilmub
juhtpaneeli ekraanile ummistuse teade.

CODE CRC ERROR SEND FULL RFU ON
<X> PORT (VIGA KOODIGA CRC, SAATKE
TÄIELIK KAUGTÄIUSTAMINE <X> PORDI
KAUDU)

Püsivara täiustamise ajal ilmnes viga.

Võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse pakkujaga.

CORRUPT FIRMWARE IN EXTERNAL
ACCESSORY (VIGANE PÜSIVARA
VÄLISSEADMES)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Toode tuvastas sisestus- või
väljastusseadmes vigase püsivara.

Printimist võib jätkata, kuid võivad tekkida
ummistused. Juhiseid püsivara täiustamise
ja püsivara täiustuste allalaadimise kohta vt

Täiustage püsivara lk 132

.

DATA RECEIVED (SAADUD ANDMEID)

To print last page press (Viimase lehekülje
printimiseks vajutage) OK

vaheldub teatega

<aktiivse oleku teade>

Printer ootab käsklust printimiseks (näiteks
vormi söötmise ootamisel või prinditöö
peatamisel).

Jätkamiseks vajutage

OK

.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

150 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

DATE/TIME=YYYY/MMMM/DD HH:MM
(KUUPÄEV/KELLAAEG=AAAA/KKKK/PP
TT:MM)

Press OK to continue (Jätkamiseks
vajutage OK)

To skip press (Vahelejätmiseks vajutage)

.

Kehtiv kuupäev ja kellaaeg.

Seadke kuupäev ja kellaaeg või vajutage
nupp stop

toimingu vahele jätmiseks.

Deleting... (Kustutamine...)

Printer kustutab salvestatud tööd.

Tegutseda ei ole vaja.

DUPLEXER ERROR REMOVE DUPLEXER
(DUPLEKSSEADME VIGA, EEMALDAGE
DUPLEKSSEADE)

Install duplexer with power off
(Paigaldage dupleksseade nii, et toide on
väljas)

Lisavarustusse kuuluval dupleksseadmel
esines viga.

Lülitage printer välja ja kinnitage valikuline
dupleksseade uuesti. (Printeris olevad
prinditööd võivad kaotsi minna.)

EIO <X> DISK NOT FUNCTIONAL (EIO <X>
KETAS EI TÖÖTA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

EIO-ketas pesas X ei tööta korralikult.

1.

Lülitage printer välja.

2.

Veenduge, et EIO-ketas on õigesti
sisestatud ja kindlalt kinnitatud.

3.

Kui juhtpaneeli teade jätkuvalt ilmub,
siis tuleb lisavarustusse kuuluv
kõvaketas välja vahetada.

EIO <X> DISK SPINNING UP (EIO <X>
KETAS PÖÖRLEB)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

EIO pesas [X] olev ketas teeb alglaadimist.

Tegutseda ei ole vaja.

EIO DEVICE FAILURE (EIO-SEADME
RIKE)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Nimetatud seadme rike.

Jätkamiseks vajutage OK.

EIO FILE OPERATION FAILED (EIO FAILI
TOIMING EBAÕNNESTUS)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Käsklus püüdis käivitada ebaloogilist
toimingut.

Jätkamiseks vajutage OK.

EIO FILE SYSTEM IS FULL (EIO
FAILISÜSTEEM ON TÄIS)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Nimetatud failisüsteem on täis ja sinna ei saa
kirjutada.

Jätkamiseks vajutage OK.

EIO IS WRITE PROTECTED (EIO ON
KIRJUTUSKAITSTUD)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Failisüsteemi ei saa kirjutada.

Jätkamiseks vajutage OK.

Envelope Feeder [Type] [Size]
(Ümbrikusöötur [Tüüp] [Suurus])

To change size or type press (Suuruse või
tüübi muutmiseks vajutage) OK

Kehtiv salve suurus ja tüüp.

Suuruse ja tüübi aktsepteerimiseks vajutage
tagasi-noolt

.

Seadete muutmiseks vajutage .

OK

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 151

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

vaheldub teatega

TRAY <XX> [TYPE] [SIZE] (<XX> SALV
[TÜÜP] [SUURUS])

For help press (Abi saamiseks vajutage)

ENVELOPE FEEDER EMPTY
(ÜMBRIKUSÖÖTUR ON TÜHI)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Ümbrikusöötur on tühi.

Paigaldage ümbrikusööturisse ümbrikud.

Event log empty (Sündmuste logi tühi)

Püüate vaadata sündmuste logi, valides
juhtpaneelilt SHOW EVENT LOG (NÄITA
SÜNDMUSTE LOGI).

Tegutseda ei ole vaja.

INFLATE FAILURE SEND FULL RFU ON
<X> PORT (VIGA TÄIUSTAMISEL,
SAATKE TÄIELIK KAUGTÄIUSTAMINE
<X> PORDI KAUDU)

Püsivara täiustamise ajal ilmnes viga.

Võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse pakkujaga.

Initializing (Alglaadimine)

Alglaaditakse eraldi ülesandeid.

Tegutseda ei ole vaja.

INSERT OR CLOSE TRAY <XX>
(SISESTAGE VÕI SULGEGE <XX> SALV)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Nimetatud salv on lahti või puudub.

Printimise jätkamiseks sisestage või sulgege
salv.

INSTALL BLACK CARTRIDGE
(PAIGALDAGE MUSTA KASSETT)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Prindikassett puudub ning printimise
jätkamiseks tuleb see uuesti paigaldada.

1.

Avage ülemine kaas.

2.

Paigaldage kassett.

3.

Sulgege ülemine kaas.

INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD
FONTS/DATA (EBAPIISAV MÄLU
FONTIDE/ANDMETE LAADIMISEKS)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

<DEVICE> (<SEADE>)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Printer võttis vastu rohkem andmeid, kui selle
vabasse mällu mahub. Olete võib-olla
püüdnud edastada liiga palju makrosid,
tarkvarakirju või keerukat graafikat.

Vajutage

OK

edastatud andmete

printimiseks (osa andmeid võib kaotsi
minna).

Selle probleemi lahendamiseks lihtsustage
printimistööd või paigaldage täiendav mälu.

INTERNAL DISK CANNOT BE WRITTEN
TO (SISEMISELE KETTALE EI SAA
KIRJUTADA)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Seadmele ei saa kirjutada.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

INTERNAL DISK DEVICE FAILURE
(SISEMISE KETTASEADME RIKE)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Nimetatud seadme rike.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

152 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

INTERNAL DISK FILE OPERATION
FAILED (SISEMISE KETTA FAILITOIMING
EBAÕNNESTUS)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Käsklus püüdis käivitada ebaloogilist
toimingut.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

INTERNAL DISK FILE SYSTEM IS FULL
(SISEMISE KETTA FAILISÜSTEEM ON
TÄIS)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Nimetatud failisüsteem on täis ja sinna ei saa
kirjutada.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

INTERNAL DISK NOT FUNCTIONAL
(SISEMINE KETAS EI TÖÖTA)

Sisemine ketas ei tööta korralikult.

Võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse pakkujaga.

INTERNAL DISK SPINNING UP (SISEMINE
KETAS PÖÖRLEB)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Sisemine ketas kogub pöördeid. Tööd, mis
nõuavad juurdepääsu kettale, peavad
ootama.

Tegutseda ei ole vaja.

LOAD ENVELOPE FEEDER [TYPE] [SIZE]
(LAADIGE ÜMBRIKUSÖÖTUR [TÜÜP]
[SUURUS])

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Ümbrikusöötur on tühi.

Asetage ümbrikusöötur.

Kui ümbrikusööturis on juba paber, vajutage
printimiseks

OK

.

Teise salve kasutamiseks eemaldage
ümbrikusööturist paber ja siis vajutage
jätkamiseks

OK

.

LOAD ENVELOPE FEEDER [TYPE] [SIZE]
(LAADIGE ÜMBRIKUSÖÖTUR [TÜÜP]
[SUURUS])

To use another tray press (Teise salve
kasutamiseks vajutage) OK

vaheldub teatega

LOAD ENVELOPE FEEDER [TYPE] [SIZE]
(LAADIGE ÜMBRIKUSÖÖTUR [TÜÜP]
[SUURUS])

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Ümbrikusöötur on tühi.

Asetage ümbrikusöötur.

Kui ümbrikusööturis on juba paber, vajutage
printimiseks

OK

.

Teise salve kasutamiseks eemaldage
ümbrikusööturist paber ja siis vajutage
printimiseks

OK

.

LOAD TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(LAADIGE <XX> SALV [TÜÜP] [SUURUS])

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Näidatud salv on seadistatud teatud
printimistöö jaoks vajaliku paberi tüübi ja
formaadi jaoks, kuid salv on tühi. Ka kõik
teised salved on tühjad.

Asetage nõutav paber näidatud salve.

LOAD TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(LAADIGE <XX> SALV [TÜÜP] [SUURUS])

To use another tray press (Teise salve
kasutamiseks vajutage) OK

vaheldub teatega

LOAD TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(LAADIGE <XX> SALV [TÜÜP] [SUURUS])

Saadetud on töö, mis nõuab teatud paberi
tüüpi ja formaati, mida näidatud salves ei ole.

Vajutage

OK

, et kasutada teises salves

olevat paberi tüüpi ja suurust.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 153

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

For help press (Abi saamiseks vajutage)

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (LAADIGE
SALV 1 [TÜÜP] [FORMAAT])

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

vaheldub teatega

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (LAADIGE
SALV 1 [TÜÜP] [FORMAAT])

For help press (Abi saamiseks vajutage)

1. salv on tühi.

Asetage nõutav paber 1. salve.

Kui paber on juba 1. salves, siis vajutage
abinuppu ja seejärel vajutage printimiseks

OK

.

Teise salve kasutamiseks eemaldage
1. salvest paber ja siis vajutage jätkamiseks

OK

.

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (LAADIGE
SALV 1 [TÜÜP] [FORMAAT])

To use another tray press (Teise salve
kasutamiseks vajutage) OK

vaheldub teatega

LOAD TRAY 1 [TYPE] [SIZE] (LAADIGE
SALV 1 [TÜÜP] [FORMAAT])

For help press (Abi saamiseks vajutage)

1. salv on tühi ja teised salved on
kasutusvalmis.

Vajutage teise salve kasutamiseks

OK

.

1. salve kasutamiseks asetage sinna nõutav
paber.

Kui paber on juba 1. salves, siis vajutage
abinuppu ja seejärel vajutage printimiseks

OK

.

Teise salve kasutamiseks eemaldage 1.
salvest paber ja siis vajutage teise salve
kasutamiseks

OK

.

LOWER THE <BINNAME> (ALANDAGE
<SALVENIMI>)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Lisavarustusse kuuluv salv on ülemises
asendis.

Alandage salv.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]
(SÖÖTKE KÄSITSI [TÜÜP] [SUURUS])

Printer ootab, et 1. salve asetataks paber
käsitsisöötmiseks.

Kui paber on juba 1. salves, siis vajutage
abinuppu ja seejärel vajutage printimiseks

OK

.

Teise salve kasutamiseks eemaldage
1. salvest paber ja siis vajutage

OK

.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]
(SÖÖTKE KÄSITSI [TÜÜP] [SUURUS])

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

vaheldub teatega

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]
(SÖÖTKE KÄSITSI [TÜÜP] [SUURUS])

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Printer ootab, et 1. salve asetataks paber
käsitsisöötmiseks.

Asetage nõutav paber 1. salve ja vajutage

OK

.

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]
(SÖÖTKE KÄSITSI [TÜÜP] [SUURUS])

To use another tray press (Teise salve
kasutamiseks vajutage) OK

vaheldub teatega

MANUALLY FEED [TYPE] [SIZE]
(SÖÖTKE KÄSITSI [TÜÜP] [SUURUS])

Printer ootab, et 1. salve asetataks paber
käsitsisöötmiseks.

Vajutage

OK

, et kasutada teises salves

olevat paberi tüüpi ja suurust.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

154 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

For help press (Abi saamiseks vajutage)

MANUALLY FEED OUTPUT STACK
(SÖÖTKE VÄLJASTATUD VIRN KÄSITSI)

Then press OK to print second sides
(Seejärel vajutage teiste poolte
printimiseks OK)

Käsitsi duplekstöö üks pool on prinditud ja
printer ootab, et sisestaksite väljastatud virna
teise poole printimiseks.

1.

Asetage väljastatud virn 1. salve samas
järjekorras, prinditud pool all.

2.

Printimise jätkamiseks vajutage

OK

.

No job to cancel (Puuduvad tööd, mida
tühistada)

Vajutati nuppu stop (katkesta)

, kuid

puuduvad aktiivsed tööd või puhverdatud
andmed, mida tühistada.

Teade ilmub umbes kaheks sekundiks, enne
kui printer naaseb valmis-olekusse.

Tegutseda ei ole vaja.

NON HP SUPPLY INSTALLED
(PAIGALDATUD ON MITTE-HP TARVIK)

Economode disabled (Säästurežiim
keelatud)

Printer on avastanud, et prindikassett ei ole
HP originaaltarvik.

Kui arvasite, et ostate HP originaaltarviku,
siis helistage HP pettuste vihjeliinile

Toote garantii ei kata hooldust ega remonti,
mis tuleneb mitte-HP tarvikute kasutamisest.

Printimise jätkamiseks vajutage

OK

.

NON HP SUPPLY INSTALLED
(PAIGALDATUD ON MITTE-HP TARVIK)

vaheldub teatega

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Printer on avastanud, et prindikassett ei ole
HP originaaltarvik.

Kui arvasite, et ostate HP originaaltarviku,
siis helistage HP pettuste vihjeliinile.

Toote garantii ei kata hooldust ega remonti,
mis tuleneb mitte-HP tarvikute kasutamisest.

Printimise jätkamiseks vajutage

OK

.

Output bin FULL (Väljastushoidla on
TÄIS)

Remove all paper from bin (Eemaldage
salvest kogu paber)

Väljastussalv on täis ja printimist ei saa
jätkata.

Tühjendage salv, et oleks võimalik aktiivne
prinditöö lõpetada.

Output bin FULL (Väljastussalv on TÄIS)

Remove all paper from bin (Eemaldage
salvest kogu paber)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Väljastussalv on täis, kuid seda ei ole aktiivse
prinditöö jaoks vaja.

Tühjendage salv enne, kui sellele salvele uue
töö saadate.

PAPER WRAPPED AROUND FUSER
(KUUMUTI ÜMBER ON PABER)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

On tekkinud ummistus, kuna kuumuti ümber
on mähkunud paber.

ETTEVAATUST.

Kuumuti võib printeri

kasutamise ajal kuum olla. Oodake enne
kuumuti käsitsemist, kuni see jahtub.

1.

Lülitage printer välja.

2.

Eemaldage tagumine väljastussalv.

3.

Vajutage siniseid tappe kuumuti
eemaldamiseks.

4.

Eemaldage ummistunud paber.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 155

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

5.

Paigaldage kuumuti ja tagumine
väljastussalv uuesti.

6.

Lülitage seade sisse.

Performing upgrade (Täiustab)

Püsivara täiustatakse.

Tegutseda ei ole vaja.

PERFORM PRINTER MAINTENANCE
(TEHKE PRINTERI HOOLDUS)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Vajalik on printeri korraline hooldus.

Pöörduge hoolduse läbiviimiseks
klienditeenindusse. Jätkake printimist kuni
hoolduse läbiviimiseni.

Please wait (Palun oodake)

Toode väljub võrgust.

Tegutseda ei ole vaja.

Printing...ENGINE TEST (MOOTORI TESTI
printimine...)

Printer prindib mootori testi lehekülge.

Tegutseda ei ole vaja.

RAM DISK DEVICE FAILURE (RAM-
KETTA SEADME RIKE)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Nimetatud seadme rike.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL (RAM-
KETTA FAILISÜSTEEM ON TÄIS)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Nimetatud failisüsteem on täis ja sinna ei saa
kirjutada.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

RAM DISK IS WRITE PROTECTED (RAM-
KETAS ON KIRJUTUSKAITSTUD)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Seadmele ei saa kirjutada.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

RAM DISK OPERATION FAILED (RAM-
KETTA TÖÖ EBAÕNNESTUS)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Käsklus püüdis käivitada ebaloogilist
toimingut.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

REINSERT DUPLEXER (SISESTAGE
DUPLEKSSEADE UUESTI)

Dupleksseade on eemaldatud.

Sisestage dupleksseade uuesti.

REPLACE BLACK CARTRIDGE
(ASENDAGE MUSTA KASSETT)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Prindikasseti tööiga on lõppemas.

Vahetage kassett

REPLACE BLACK CARTRIDGE
(ASENDAGE MUSTA KASSETT)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

REPLACE BLACK CARTRIDGE
(ASENDAGE MUSTA KASSETT)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Kassett hakkab tühjaks saama.

Tellige uus kassett. Printimise jätkamiseks
vajutage

OK

.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

156 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

REPLACE STAPLE CARTRIDGE
(ASENDAGE KLAMBRITE KASSETT)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Klammerdaja klambrid on otsas.

Vajutage

OK

, et jätkata klammerdamata.

REPLACE STAPLES (VAHETAGE
KLAMBRID)

To continue press (Jätkamiseks vajutage)
OK

Klammerdaja klambrid on otsas.

Vajutage

OK

, et jätkata klammerdamata.

Request accepted please wait (Soov vastu
võetud, palun oodake)

Soov printida sisemist lehekülge, ootab
printimist.

Oodake, kuni aktiivse töö printimine on
lõppenud.

Restoring... (Taastamine...)

Taastatakse konkreetseid seadeid.

Tegutseda ei ole vaja.

Restoring factory settings (Tehase
seadete taastamine)

Taastatakse tehase seadeid.

Tegutseda ei ole vaja.

RFU LOAD ERROR SEND FULL RFU ON
<X> PORT (KAUGTÄIUSTUSE LAADIMISE
VIGA, SAATKE TÄIELIK
KAUGTÄIUSTAMINE <X> PORDI KAUDU)

Püsivara täiustamise ajal ilmnes viga.

Võtke ühendust HP volitatud
klienditeeninduse või tugiteenuse pakkujaga.

ROM DISK DEVICE FAILURE (ROM-
KETTA SEADME RIKE)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Nimetatud seadme rike.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

ROM DISK FILE OPERATION FAILED
(ROM-KETTA FAILITOIMING
EBAÕNNESTUS)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Käsklus püüdis käivitada ebaloogilist
toimingut.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

ROM DISK FILE SYSTEM IS FULL (ROM-
KETTA FAILISÜSTEEM ON TÄIS)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Nimetatud failisüsteem on täis ja sinna ei saa
kirjutada.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

ROM DISK IS WRITE PROTECTED (ROM-
KETAS ON KIRJUTUSKAITSTUD)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Seadmele ei saa kirjutada.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

SANITIZING DISK <X> % COMPLETE
(KETTA PUHASTAMINE <X> % TEHTUD)

Do not power off (Ärge lülitage
vooluvõrgust välja)

vaheldub teatega

CLEANING DISK <X> % COMPLETE
(KETTA PUHASTAMINE: <X>% TEHTUD)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Kõvaketast puhastatakse.

Tegutseda ei ole vaja.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 157

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

SIZE MISMATCH IN TRAY <XX>
(SOBIMATU FORMAAT <XX> SALVES )

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

Aktiivse oleku teade

Näidatud salve on asetatud teistsuguses
formaadis paber kui formaat, mis on salve
jaoks seadistatud.

Asetage salve formaat, mis on salve jaoks
seadistatud.

Veenduge, et juhikud on vastavas salves
õiges asendis. Teistest salvedest saab
printimist jätkata.

Sleep mode on (Uinakurežiim sees)

Printer on uinakurežiimis.

Tegutseda ei ole vaja.

STAPLER LOW ON STAPLES
(KLAMMERDAJA HAKKAB
KLAMBRITEST TÜHJENEMA)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

READY (VALMIS)

To enter menus, press (Menüüdesse
sisenemiseks vajutage) OK

Lisavarustusse kuuluvasse klammerdaja/
virnastaja kassetti on jäänud vähem kui 70
klambrit. Printimine jätkub, kuni kassett saab
klambritest tühjaks.

Asendage klambrikassett. Lisainfo
saamiseks klambrikasseti asendamise kohta
vt

Klambrite paigaldamine lk 118

.

SUPPORTED HOST USB DEVICE
DETECTED BUT INACCESSIBLE
(TOETATUD HOSTI USB-SEADE
TUVASTATUD, KUID JUURDEPÄÄS
PUUDUB)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

On tuvastatud USB-seade. Printer ei toeta
isehäälestuvat seadet.

Lülitage toode välja ja siis uuesti sisse, kuid
ärge võtke USB-seadet küljest.

TOO MANY PAGES IN JOB TO FINISH
(TÖÖS ON VIIMISTLEMISEKS LIIGA
PALJU LEHEKÜLGI)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Viimistlusseade võttis viimistlemiseks vastu
liiga palju lehekülgi. Lehed väljastatakse
viimistlemata.

Vähendage lehekülgede arvu.

TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE
(TÖÖS ON KLAMMERDAMISEKS LIIGA
PALJU LEHEKÜLGI)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Maksimaalne lehekülgede arv, mida
klammerdaja suudab klammerdada, on 15.
Printimistöö viiakse lõpule, kuid ei
klammerdata.

Printimistööde puhul, milles on enam kui 15
lehekülge, tuleb klammerdada käsitsi.

TOO MANY PAGES TO BIND
(KÖITMISEKS LIIGA PALJU LEHEKÜLGI)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Töös saadeti liiga palju lehekülgi. Köitmist ei
saa lõpule viia.

Vähendage lehekülgede arvu.

TOO MANY TRAYS INSTALLED
(PAIGALDATUD LIIGA PALJU SALVI)

Olete paigaldanud rohkem lisavarustusse
kuuluvaid salvi, kui printer toetab.

Printer suudab aktsepteerida kuni neli
täiendavat 500 lehe salve või ühe täiendava
1500 lehe salve ja kuni kolm täiendavat 500
lehe salve, nii et kokku on kuni neli täiendavat
salve.

Eemaldage üks täiendav salv.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

158 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

TRAY <XX> [TYPE] [SIZE] (<XX> SALV
[TÜÜP] [SUURUS])

To change size or type press (Suuruse või
tüübi muutmiseks vajutage) OK

vaheldub teatega

TRAY <XX> [TYPE] [SIZE] (<XX> SALV
[TÜÜP] [SUURUS])

To accept settings press (Seadete
kinnitamiseks vajutage)

See teade näitab paberisalve aktiivset tüübi
ja formaadi seadet ning võimaldab seadeid
muuta.

Paberi formaadi või tüübi muutmiseks
vajutage

OK

, sel ajal kui teade kuvatakse.

Teate tühistamiseks vajutage tagasi-noolt

, sel ajal kui teade kuvatakse.

Seadke formaat ja tüüp väärtusele
ANY (MILLINE TAHES), kui salve
kasutatakse sageli erinevate formaatide
või tüüpide jaoks.

Seadke formaat ja tüüp konkreetsele
väärtusele, kui kasutate printimisel vaid
üht paberitüüpi.

TRAY <XX> OPEN (<XX> SALV AVATUD)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Salv ei saa printerisse paberit sööta, sest salv
[X] on avatud ning peab olema kinni, et
printimist jätkata.

Kontrollige salvi ja sulgege need, mis lahti on.

Unable to mopy job (Tööd ei saa printida
mitmes eksemplaris)

vaheldub teatega

Aktiivse oleku teade

Mälu või failisüsteemi rike ei võimalda teha
printimistööd mitmes eksemplaris.
Prinditakse vaid üks eksemplar.

Parandage viga ja proovige seejärel tööd
salvestada.

Unable to store job (Tööd ei saa
salvestada)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Nimetatud printimistööd ei saa salvestada
mälu-, ketta- või konfiguratsiooniprobleemi
tõttu.

Parandage viga ja proovige seejärel tööd
salvestada.

UNSUPPORTED HOST USB DEVICE
DETECTED (TUVASTATUD TOETUSETA
HOSTI USB-SEADE)

USB-porti on sisestatud toetuseta USB-
seade.

Printer ei saa seda USB-seadet kasutada.
Eemaldage seade.

USB HUBS NOT FULLY SUPPORTED
(USB-JAOTURID EI OLE TÄIELIKULT
TOETATUD)

For help press (Abi saamiseks vajutage)

Printer ei vasta USB-jaoturi toitenõuetele.

Võib juhtuda, et mõned toimingud ei tööta
nõuetekohaselt.

USB STORAGE DEVICE FAILURE (USB-
MÄLUSEADME RIKE)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Nimetatud seadme rike.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

USB STORAGE FILE OPERATION FAILED
(USB-MÄLUSEADME FAILITOIMING
EBAÕNNESTUS)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Käsklus püüdis käivitada ebaloogilist
toimingut.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

USB STORAGE FILE SYSTEM IS FULL
(USB-MÄLUSEADME FAILISÜSTEEM ON
TÄIS)

Nimetatud failisüsteem on täis ja sinna ei saa
kirjutada.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

ETWW

Juhtpaneeli teadete tõlgendamine 159

background image

Juhtpaneeli teade

Kirjeldus

Soovitatav toiming

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

USB STORAGE IS WRITE PROTECTED
(USB-MÄLUSEADE ON
KIRJUTUSKAITSTUD)

To clear press (Kustutamiseks vajutage)
OK

Seadmele ei saa kirjutada.

Jätkamiseks vajutage

OK

.

USE TRAY <XX> [TYPE] [SIZE]
(KASUTAGE <XX> SALVE [TÜÜP]
[SUURUS])

To change press (Vahetamiseks vajutage)

/ .

To use press (Kasutamiseks vajutage) OK

Printer ei tuvastanud nõutava paberi tüüpi ja
formaati. Teade näitab kõige sarnasemat
tüüpi ja formaati ning salve, kus need asuvad.

Vajutage

OK

teates antud väärtuste

aktsepteerimiseks või vajutage üles- või alla-
noolt / , et liikuda olemasolevate valikute
vahel.

Wait for printer to reinitialize (Oodake,
kuni printer teeb uue alglaadimise)

See teade võib ilmuda mitmesugustel
põhjustel:

RAM-KETTA seaded muutusid enne
printeri taaskäivitamist.

Printer taaskäivitub pärast välisseadme
režiimi muutmist.

Olete väljunud menüüst
DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA).

Vanale printerile on paigaldatud uus
vormindi või uuele printerile on
paigaldatud vana vormindi.

Tegutseda ei ole vaja.

WAITING FOR TRAY <XX> TO LIFT
(OODATAKSE <XX> SALVE TÕSTMIST)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Nimetatud salv tõstab korrektseks
söötmiseks paberit salve tippu.

Tegutseda ei ole vaja.

Vale

Sisestatud vale PIN-kood.

Sisestage PIN-kood uuesti.

WARMING UP (SOOJENDUS)

vaheldub teatega

<Aktiivse oleku teade>

Printer väljub uinakurežiimist. Printimine
jätkub kohe, kui see on tehtud.

Tegutseda ei ole vaja.

Tabel 10-1

Juhtpaneeli teated (järg)

160 Peatükk 10 Probleemilahendus

ETWW