עזרה HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

background image
background image

תוספדמ

HP LaserJet P4010

ןכו

P4510 Series

ךירדמ

שמתשמל

background image

תויוכז

םירצוי

ןוישירו

©

2008

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

קמ

"

ט

:

CB506-90973

Edition 1, 8/2008

תויוכז

ינמיס

רחסמ

Adobe

®

,

Acrobat

®

ו

-

PostScript

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe Systems Incorporated

.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows®XP

םה

ינמיס

רחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft

Corporation

.

Windows Vista®

אוה

ןמיס

רחסמ

וא

ןמיס

רחסמ

םושר

לש

דיגאת

Microsoft

הראב

"

ב

ו

/

וא

תונידמב

/

םירוזא

םירחא

.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

ENERGY STAR

למסו

ENERGY STAR

םה

םינמיס

םימושר

הראב

"

ב

.

background image

ןכות

םיניינעה

1

עדימ

יסיסב

לע

רצומה

תאוושה

םירצומ

........................................................................................................................................

2

ימגד

HP LaserJet P4014

......................................................................................................

2

ימגד

HP LaserJet P4015

......................................................................................................

3

ימגד

HP LaserJet P4515

......................................................................................................

4

תאוושה

םינייפאמ

....................................................................................................................................

5

תרכה

רצומה

............................................................................................................................................

7

טבמ

יתיזח

..............................................................................................................................

7

טבמ

ירוחא

..............................................................................................................................

7

תואיצי

קשממ

..........................................................................................................................

8

םוקימ

תקבדמ

רפסמ

םגדה

רפסמהו

ירודיסה

................................................................................

8

2

חול

הרקבה

תסירפ

חול

הרקבה

.................................................................................................................................

12

שומיש

יטירפתב

חול

הרקבה

.....................................................................................................................

14

שומיש

םיטירפתב

...................................................................................................................

14

טירפתה

Show Me How

)

הארה

יל

דציכ

(

..................................................................................................

15

טירפתה

Retrieve Jobs

)

רוזחא

תודובע

הספדה

(

.......................................................................................

16

טירפתה

Information

)

עדימ

(

...................................................................................................................

17

טירפתה

Paper Handling

)

לופיט

ריינב

(

....................................................................................................

18

טירפתה

Configure Device

)

תרדגה

תרוצת

ןקתה

(

....................................................................................

19

טירפת

הנשמה

Printing

)

הספדה

(

............................................................................................

19

טירפת

הנשמה

Print quality

)

תוכיא

הספדה

(

............................................................................

21

טירפת

הנשמה

System Setup

)

תרדגה

תכרעמ

(

.......................................................................

24

טירפת

הנשמה

Stapler Stacker

)

קדהמ

תוכיס

/

םרעמ

(

...............................................................

27

טירפת

הנשמה

MBM-5

)

תבית

ראוד

תבורמ

-

םילס

(

.....................................................................

27

טירפת

הנשמה

I/O

)

טלק

/

טלפ

(

.................................................................................................

28

טירפת

הנשמה

Resets

)

םיסופיא

(

............................................................................................

33

טירפתה

Diagnostics

)

ןוחבא

(

.................................................................................................................

35

טירפתה

Service

)

תוריש

(

.......................................................................................................................

36

3

תונכות

רובע

Windows

תוכרעמ

הלעפהה

תוכמתנה

לש

Windows

.................................................................................................

38

ילהנמ

תספדמ

םיכמתנה

ב

-

Windows

........................................................................................................

39

iii

HEWW

background image

להנמ

הספדה

ילסרבינוא

לש

HP (UPD)

....................................................................................................

40

UPD

-

יבצמ

הנקתה

..............................................................................................................

40

רחב

תא

להנמ

תספדמה

םיאתמה

ל

-

Windows

...........................................................................................

41

תופידע

לש

תורדגה

הספדה

......................................................................................................................

42

יוניש

תורדגה

להנמ

תספדמ

ב

-

Windows

...................................................................................................

43

יגוס

תנקתה

הנכות

ב

-

Windows

...............................................................................................................

44

תרסה

הנכותה

ב

-

Windows

.....................................................................................................................

45

תוינכות

תוריש

תוכמתנ

רובע

Windows

.....................................................................................................

46

HP Web Jetadmin

..............................................................................................................

46

תרש

טנרטניא

הנבומ

..............................................................................................................

46

HP Easy Printer Care

........................................................................................................

46

הנכות

תוכרעמל

הלעפה

תורחא

.................................................................................................................

48

4

שומיש

רצומב

םע

Macintosh

הנכות

רובע

Macintosh

..........................................................................................................................

50

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

לש

Macintosh

...................................................................................

50

ילהנמ

תספדמ

םיכמתנ

ב

-

Macintosh

.......................................................................................

50

תרסה

הנכות

תוכרעממ

הלעפה

לש

Macintosh

..........................................................................

50

תומידק

תורדגהל

הספדה

ב

-

Macintosh

....................................................................................

50

יוניש

תורדגה

להנמ

תספדמ

ב

-

Macintosh

.................................................................................

50

הנכות

יבשחמל

Macintosh

.....................................................................................................

51

HP Printer Utility

................................................................................................

51

תחיתפ

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

...............................................

51

תונוכתה

לש

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

........................................

52

תוינכות

תוריש

תוכמתנ

רובע

Macintosh

...................................................................................

53

תרש

טנרטניא

הנבומ

..............................................................................................

53

שומיש

םינייפאמב

להנמב

תספדמה

לש

Macintosh

.....................................................................................

54

Print

...................................................................................................................................

54

הריצי

לש

תוכרע

תורדגומ

שארמ

הספדהל

ב

-

Macintosh

שומישהו

ןהב

..........................

54

יוניש

לדוג

לש

םיכמסמ

וא

הספדה

לע

יבג

לדוג

ריינ

םאתומ

תישיא

..................................

54

תספדה

דומע

הכירכ

...............................................................................................

54

שומיש

ינמיסב

םימ

.................................................................................................

55

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

ןויליג

ריינ

דחא

ב

-

Macintosh

..............................................

55

הספדה

לע

ינש

ידצ

ףדה

)

הספדה

וד

-

תידדצ

(

..............................................................

55

תרדגה

תויורשפא

קודיהה

.......................................................................................

56

ןוסחא

תודובע

.......................................................................................................

56

שומיש

טירפתב

Services

)

םיתוריש

(

........................................................................

57

5

תוירושיק

תרוצת

USB

..........................................................................................................................................

60

רוביח

לבכ

ה

-

USB

.................................................................................................................

60

תרדגה

תרוצת

תשר

................................................................................................................................

61

ילוקוטורפ

תשר

םיכמתנ

...........................................................................................................

61

HEWW

iv

background image

תרדגה

רצומ

תשרה

................................................................................................................

62

הגצה

וא

יוניש

לש

תורדגה

תשרה

.............................................................................

62

הרדגה

וא

יוניש

לש

תמסיס

תשרה

............................................................................

62

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv4 TCP/IP

חולמ

הרקבה

................................................

62

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv6 TCP/IP

חולמ

הרקבה

................................................

63

תתבשה

ילוקוטורפ

תשר

)

ילנויצפוא

(

..........................................................................

63

תתבשה

לוקוטורפ

IPX/SPX

,

לוקוטורפ

AppleTalk

וא

לוקוטורפ

.

DLC/

LLC

...................................................................................................

64

תורדגה

תוריהמ

רושיק

הספדהו

וד

-

תידדצ

..................................................................

64

6

ריינ

ירמוחו

הספדה

תרכה

יגוס

ריינה

ירמוחו

הספדהה

שומישהו

םהב

..........................................................................................

68

םילדג

םיכמתנ

לש

ריינ

ירמוחו

הספדה

........................................................................................................

69

ריינ

םילדגב

םימאתומ

תישיא

....................................................................................................................

71

יגוס

ריינה

ירמוחו

הספדהה

םיכמתנה

.........................................................................................................

72

יגוס

ריינה

םיכמתנה

רובע

תויורשפא

הנזהה

................................................................................

72

יגוס

ריינה

םיכמתנה

רובע

תויורשפא

טלפה

.................................................................................

72

תלוביק

םישגמה

םילסהו

...........................................................................................................................

74

תויחנה

יבגל

יגוס

ריינ

ירמוחו

הספדה

םידחוימ

..............................................................................................

75

תניעט

םישגמה

.......................................................................................................................................

76

ןוויכ

ריינה

ךרוצל

תניעט

םישגמה

...............................................................................................

76

תניעט

ריינ

םיבתכמ

,

ריינ

ספדומ

שארמ

,

וא

ריינ

בקונמ

שארמ

........................................

76

תניעט

תופטעמ

.....................................................................................................

76

תניעט

שגמ

1

.......................................................................................................................

77

תניעט

שגמ

2

וא

שגמ

ילנויצפוא

ל

-

500

תונויליג

...........................................................................

78

תניעט

שגמ

ילנויצפוא

ל

-

1,500

תונויליג

.....................................................................................

79

תעיבק

הרוצת

לש

םישגמ

.........................................................................................................................

82

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

תעב

תניעט

ריינ

.....................................................................................

82

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

ךכ

םיאתיש

תורדגהל

תדובע

הספדה

.........................................................

82

תרדגה

שגמ

תועצמאב

טירפתה

Paper Handling

)

לופיט

ריינב

(

...................................................

82

תריחב

ריינה

יפל

רוקמ

,

גוס

וא

לדוג

...........................................................................................

83

רוקמ

...................................................................................................................

83

גוס

לדוגו

..............................................................................................................

83

שומיש

תויורשפאב

טלפ

ריינה

..................................................................................................................

84

הספדה

לסל

טלפה

ןוילעה

)

ליגרה

(

.............................................................................................

84

הספדה

לסל

טלפה

ירוחאה

......................................................................................................

84

הספדה

םרעמל

וא

קדהמל

תוכיסה

/

םרעמה

ילנויצפואה

..................................................................

85

הספדה

תביתל

ראודה

5-bin Mailbox

......................................................................................

85

7

שומיש

ינייפאמב

רצומה

תורדגה

ןוכסיח

.......................................................................................................................................

88

בצמ

הספדה

EconoMode

)

בצמ

ןוכסיח

(

...................................................................................

88

תייהשה

בצמ

הניש

.................................................................................................................

88

v

HEWW

background image

תרדגה

תייהשה

בצמ

הנישה

....................................................................................

88

התבשה

וא

הלעפה

לש

בצמ

הניש

.............................................................................

88

ןמז

הציקי

..............................................................................................................................

89

תרדגה

ןמז

הציקי

...................................................................................................

89

קודיה

םיכמסמ

........................................................................................................................................

90

שומיש

םינייפאמב

לש

ןוסחא

תודובע

..........................................................................................................

91

תריצי

תדובע

הספדה

תנסחואמ

................................................................................................

91

תספדה

הדובע

תנסחואמ

.........................................................................................................

91

תקיחמ

תדובע

הספדה

תנסחואמ

..............................................................................................

92

8

תומישמ

הספדה

לוטיב

תדובע

הספדה

...............................................................................................................................

94

תקספה

תדובע

הספדהה

תיחכונה

חולמ

הרקבה

..........................................................................

94

תקספה

תדובע

הספדהה

תיחכונה

הנכותהמ

...............................................................................

94

שומיש

םינייפאמב

להנמב

תספדמה

לש

Windows

.......................................................................................

95

תחיתפ

להנמ

תספדמה

...........................................................................................................

95

שומיש

ירוציקב

ךרד

הספדהל

...................................................................................................

95

תרדגה

תויורשפא

ריינ

תוכיאו

...................................................................................................

95

תרדגה

םיטקפא

לש

םיכמסמ

....................................................................................................

95

תרדגה

תויורשפא

רומיגה

לש

ךמסמה

........................................................................................

96

תרדגה

תויורשפא

טלפה

לש

רצומה

...........................................................................................

96

תרדגה

תויורשפא

ןוסחא

תודובע

...............................................................................................

96

תלבק

עדימ

עגונב

הכימתל

סוטטסלו

רצומה

................................................................................

97

תרדגה

תויורשפא

הספדה

תומדקתמ

.........................................................................................

97

9

לוהינ

רצומה

ותקוזחתו

תספדה

יפד

עדימה

הכרדההו

..................................................................................................................

100

שומיש

הנכותב

HP Easy Printer Care

..................................................................................................

101

חתפ

תא

הנכותה

HP Easy Printer Care

.............................................................................

101

יעטקמ

הנכותה

HP Easy Printer Care

.................................................................................

101

שומיש

תרשב

טנרטניאה

הנבומה

.............................................................................................................

104

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

הנבומה

תועצמאב

רוביח

תשרל

.............................................................

104

יעטקמ

תרש

טנרטניאה

הנבומה

..............................................................................................

104

שומיש

הנכותב

HP Web Jetadmin

.......................................................................................................

106

שומיש

ינייפאמב

החטבאה

......................................................................................................................

107

תחטבא

IP

..........................................................................................................................

107

תחטבא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

................................................................................

107

תחטבא

תודובע

הספדה

תונסחואמ

.........................................................................................

107

תליענ

יטירפת

חול

הרקבה

.....................................................................................................

107

תליענ

תבית

חול

םאה

...........................................................................................................

108

לוהינ

םירמוח

םילכתמ

............................................................................................................................

109

ןוסחא

תוינסחמ

הספדה

.........................................................................................................

109

תוינידמ

HP

יבגל

תוינסחמ

הספדה

ןניאש

תרצותמ

HP

...............................................................

109

HEWW

vi

background image

וקה

םחה

רתאו

טנרטניאה

לש

HP

חווידל

לע

תואנוה

..................................................................

109

ךשמ

םייחה

לש

םירמוח

םילכתמ

.............................................................................................

109

תפלחה

םירמוח

םילכתמ

םהיקלחו

...........................................................................................................

110

תויחנה

תפלחהל

םירמוח

םילכתמ

...........................................................................................

110

ןפוא

תפלחה

תינסחמ

הספדהה

...............................................................................................

110

תניעט

תוכיס

.......................................................................................................................

112

עוציב

הקוזחת

תענומ

............................................................................................................

113

סופיא

הנומה

לש

תכרע

הקוזחתה

...........................................................................

113

תנקתה

ןורכיז

,

ינקתה

USB

םיימינפ

םיסיטרכו

םיינוציח

לש

תרש

הספדהה

.....................................................

115

הריקס

................................................................................................................................

115

תנקתה

ןורכיז

......................................................................................................................

115

תנקתה

ןורכיז

רצומב

............................................................................................

115

תקידב

הנקתהה

לש

יסיטרכ

DIMM

.........................................................................................

119

ןוכסח

םיבאשמב

)

םיבאשמ

םיעובק

(

........................................................................................

119

תלעפה

ןורכיז

תכרעמב

Windows

..........................................................................................

120

תנקתה

ינקתה

USB

םיימנפ

..................................................................................................

120

תנקתה

םיסיטרכה

לש

תרש

הספדהה

HP Jetdirect

.................................................................

123

תנקתה

סיטרכ

תרש

הספדה

HP Jetdirect

.............................................................

123

תרסה

סיטרכ

תרש

הספדה

HP Jetdirect

...............................................................

124

יוקינ

רצומה

..........................................................................................................................................

125

יוקינ

ינוציח

..........................................................................................................................

125

יוקינ

לולסמ

ריינה

.................................................................................................................

125

גורדש

החשוקה

....................................................................................................................................

126

תעיבק

תסרג

החשוקה

תיחכונה

..............................................................................................

126

תדרוה

החשוק

השדח

רתאמ

טנרטניאה

לש

HP

........................................................................

126

תרבעה

החשוקה

השדחה

רצומל

.............................................................................................

126

שומיש

ב

-

FTP

תניעטל

החשוקה

תועצמאב

ןפדפד

.....................................................

126

שומיש

ב

-

FTP

גורדשל

החשוקה

רוביחב

תשרל

........................................................

127

שומיש

ב

-

HP Web Jetadmin

גורדשל

החשוקה

......................................................

128

שומיש

תודוקפב

לש

Microsoft Windows

גורדשל

החשוקה

......................................

128

גורדש

החשוקה

לש

HP Jetdirect

..........................................................................................

129

10

ןורתפ

תויעב

ןורתפ

תויעב

תויללכ

..............................................................................................................................

132

תמישר

תולועפ

עוציבל

ןורתפל

תויעב

.......................................................................................

132

םימרוג

םיעיפשמה

לע

יעוציב

רצומה

........................................................................................

133

רוזחש

תורדגה

ןרציה

.............................................................................................................................

134

שוריפ

תועדוהה

לש

חול

הרקבה

..............................................................................................................

135

יגוס

תועדוהה

לש

חול

הרקבה

................................................................................................

135

תועדוה

חול

הרקבה

..............................................................................................................

135

תומיסח

ריינ

.........................................................................................................................................

151

תוביס

תוחיכש

תומיסחל

ריינ

..................................................................................................

151

םירוזא

םיירשפא

לש

תומיסח

..................................................................................................

151

vii

HEWW

background image

רורחש

תומיסח

ריינ

.............................................................................................................

153

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאמ

הסכמה

ןוילעה

רוזאמו

תינסחמ

הספדהה

............................

153

רורחש

תומיסח

ריינ

ןיזממ

תופטעמה

ילנויצפואה

.......................................................

155

רורחש

תומיסח

ריינ

םישגמהמ

...............................................................................

156

רורחש

תומיסח

ריינ

שגממ

1

.................................................................

156

רורחש

תומיסח

ריינ

שגממ

2

וא

שגממ

ילנויצפוא

ל

-

500

תונויליג

................

156

רורחש

תומיסח

ריינ

שגמהמ

ילנויצפואה

ל

-

1,500

תונויליג

..........................

158

רורחש

תומיסח

ריינ

רזיבאהמ

ילנויצפואה

הספדהל

וד

-

תידדצ

......................................

159

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאמ

ה

-

fuser

........................................................................

161

רורחש

תומיסח

ריינ

רוזאמ

טלפה

...........................................................................

164

רורחש

תומיסח

ריינ

לסמ

טלפה

ירוחאה

..................................................

165

רורחש

תומיסח

םרעמהמ

וא

קדהממ

תוכיסה

/

םרעמה

ילנויצפואה

.................

166

רורחש

תומיסח

ריינ

תביתמ

ראודה

5-bin Mailbox

..................................

168

תוששואתה

תומיסחמ

ריינ

......................................................................................................

169

ןורתפ

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

...............................................................................................................

171

תויעב

לש

תוכיא

הספדה

תורושקה

ריינל

...................................................................................

171

תויעב

תוכיאב

הספדהה

תורושקה

הביבסל

................................................................................

171

תויעב

תוכיאב

הספדה

תורושקה

תומיסחל

ריינ

..........................................................................

171

תואמגוד

לש

םימגפ

תונומתב

..................................................................................................

171

ןורתפ

תויעב

םיעוציב

.............................................................................................................................

177

ןורתפ

תויעב

תוירושיק

...........................................................................................................................

178

ןורתפ

תויעב

רוביח

-

רישי

........................................................................................................

178

ןורתפ

תויעב

תשר

................................................................................................................

178

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

םע

Windows

.........................................................................................................

180

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

ב

-

Macintosh

..........................................................................................................

181

ןורתפ

תויעב

Linux

...............................................................................................................................

184

חפסנ

א

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

תנמזה

םיקלח

,

םירזיבא

םירמוחו

םילכתמ

.................................................................................................

186

הנמזה

תורישי

מ

-

HP

............................................................................................................

186

הנמזה

תועצמאב

יקפס

תוריש

וא

הכימת

..................................................................................

186

הנמזה

הרישי

ךרד

תנכות

HP Easy Printer Care

...................................................................

186

ירפסמ

םיקלח

.......................................................................................................................................

187

םירזיבא

לופיטל

ריינב

............................................................................................................

187

תוינסחמ

הספדה

..................................................................................................................

187

תוכרע

הקוזחת

....................................................................................................................

187

ןורכיז

.................................................................................................................................

188

םילבכ

םיקשממו

...................................................................................................................

188

ריינ

....................................................................................................................................

188

חפסנ

ב

תוריש

הכימתו

בתכ

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

............................................................................................

191

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

יבגל

תוינסחמ

הספדהה

........................................................................................

192

HEWW

viii

background image

תוריש

תוירחא

ןוקיתל

ימצע

לע

-

ידי

חוקלה

.................................................................................................

193

תכימת

תוחוקל

.....................................................................................................................................

194

ימכסה

הקוזחתה

לש

HP

.......................................................................................................................

195

ימכסה

תוריש

רתאב

.............................................................................................................

195

תוריש

רתאב

םויב

תרחמה

....................................................................................

195

תוריש

יעובש

רתאב

)

יפקיהל

דויצ

םילודג

(

................................................................

195

תזירא

ןקתהה

שדחמ

............................................................................................................

195

תוירחא

תבחרומ

..................................................................................................................

196

חפסנ

ג

םיטרפמ

טרפמ

יזיפ

...........................................................................................................................................

198

יטרפמ

למשחה

.....................................................................................................................................

199

טרפמ

יטסוקא

......................................................................................................................................

200

תביבס

הלעפה

.....................................................................................................................................

201

חפסנ

ד

עדימ

ירוטלוגר

תונקת

FCC

........................................................................................................................................

204

תינכותה

םודיקל

םירצומ

םייתודידי

הביבסל

................................................................................................

205

הרימש

לע

תוכיא

הביבסה

......................................................................................................

205

רוציי

ןוזוא

............................................................................................................................

205

תכירצ

למשח

.......................................................................................................................

205

תכירצ

רנוט

.........................................................................................................................

205

שומיש

ריינב

........................................................................................................................

205

יקלח

קיטסלפ

......................................................................................................................

205

ירמוח

הספדה

םילכתמ

רובע

HP LaserJet

.............................................................................

205

תוארוה

הרזחה

רוזחימו

.........................................................................................................

206

תוצרא

תירבה

וטראופו

-

וקיר

...................................................................................

206

תורזחה

תובורמ

)

רתוי

תינסחממ

תחא

(

...................................................

206

תורזחה

תודדוב

..................................................................................

206

חולשמ

..............................................................................................

206

תורזחה

ןניאש

הראמ

"

ב

.........................................................................................

206

ריינ

....................................................................................................................................

206

תולבגה

לע

םירמוח

...............................................................................................................

206

קוליס

לש

דויצ

שמושמ

לע

-

ידי

םישמתשמ

יקשמב

תיב

םייטרפ

דוחיאב

יפוריאה

................................

207

םירמוח

םיימיכ

.....................................................................................................................

207

יפד

םינותנ

לע

תוחיטב

םירמוח

)

MSDS

(

..................................................................................

207

עדימ

ףסונ

...........................................................................................................................

207

תרהצה

תומיאת

....................................................................................................................................

209

תרהצה

תומיאת

...................................................................................................................

209

תורהצה

תוחיטב

...................................................................................................................................

210

תוחיטב

רזייל

.......................................................................................................................

210

תונקת

DOC

תוידנק

.............................................................................................................

210

תרהצה

VCCI

)

ןפי

(

..............................................................................................................

210

ix

HEWW

background image

הרהצה

יבגל

לבכ

למשח

)

ןפי

(

.................................................................................................

210

תרהצה

EMI

)

האירוק

(

..........................................................................................................

210

הרהצה

אשונב

רזייל

דנלניפ

.................................................................................................

210

תלבט

םירמוח

)

ןיס

(

..............................................................................................................

211

סקדניא

...............................................................................................................................................................

213

HEWW

x

background image

1

עדימ

יסיסב

לע

רצומה

תאוושה

םירצומ

תאוושה