HP LaserJet P4510 Printer series - נייר

background image

ץניא

'(

,

50

תונויליג

הליבחב

Q1298A

/

ןופצ

הקירמא

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

50

תונויליג

הליבחב

Q1298B

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

הפוריאו

HEWW

ירפסמ

םיקלח

188

background image

טירפ

רואית

רפסמ

קלח

ריינ

HP Premium Choice LaserJet

ריינ

LaserJet

ריהבה

רתויב

לש

HP

.

ריינמ

הז

התא

לוכי

תופצל

עבצל

ביהרמ

רוחשו

דח

,

אוהש

קלח

דחוימב

ןבלו

קהוב

.

ילאידיא

תוגצמל

,

תוינכות

תויקסע

,

תויובתכתה

תוינוציח

םיכמסמו

םיבושח

םירחא

.

טרפמ

:

98

תוריהב

,

32

דנואפ

)

75

םרג

/

מ

"

ר

(

.

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPU1132

/

ןופצ

הקירמא

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

250

תונויליג

הליבחב

,

6

תוליבח

הספוקב

HPU1732

ןופצ

הקירמא

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

,(

הספוק

לש

5

תוליבח

Q2397A

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

250

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP412

/

הפוריא

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP410

/

הפוריא

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

160

םרג

/

מ

"

ר

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP413

/

הפוריא

ריינ

HP LaserJet

שומישל

תוספדמב

HP LaserJet

.

םיאתמ

ריינל

םיבתכמ

,

םירכזמל

םיבושח

,

םיכמסמל

םייטפשמ

,

ראודל

רישי

תובותכתלו

.

טרפמ

:

96

תוריהב

,

24

דנואפ

)

90

םרג

/

מ

"

ר

(

.

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPJ1124

/

ןופצ

הקירמא

Legal

)

8.5 x 14

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPJ1424

/

ןופצ

הקירמא

A Letter

)

220 x 280

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

Q2398A

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

Q2400A

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

CHP310

/

הפוריא

ריינ

HP Printing

שומישל

תוספדמב

HP LaserJet

תקרזהו

ויד

.

רצונ

דחוימב

םידרשמל

םינטק

םייתיבו

.

דבכ

ריהבו

רתוי

ריינמ

לש

תונוכמ

םוליצ

.

טרפמ

:

92

תוריהב

,

22

דנואפ

.

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPP1122

/

ןופצ

הקירמא

וקיסכמו

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

3

תוליבח

הספוקב

HPP113R

/

ןופצ

הקירמא

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP210

/

הפוריא

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

300

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP213

/

הפוריא

ריינ

HP Multipurpose

שומישל

לכב

םירישכמה

םיידרשמה

-

תוספדמ

רזייל

תקרזהו

ויד

,

תונוכמ

םוליצ

ירישכמו

סקפ

.

ריינ

בר

-

יתילכת

דעוימה

םיקסעל

םינינועמה

שמתשהל

ריינב

דחא

לכל

יכרוצ

דרשמה

.

ריהב

קלחו

רתוי

תוריינמ

םיידרשמ

םירחא

.

טרפמ

:

90

תוריהב

,

20

דנואפ

)

75

םרג

/

מ

"

ר

(

.

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

250

תונויליג

הליבחב

,

12

תוליבח

הספוקב

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

םע

3

םירוח

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

Legal

)

8.5 x 14

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPM1120

/

ןופצ

הקירמא

HPM115R

/

ןופצ

הקירמא

HP25011

/

ןופצ

הקירמא

HPM113H

/

ןופצ

הקירמא

HPM1420

/

ןופצ

הקירמא

189

חפסנ

א

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

HEWW

background image

טירפ

רואית

רפסמ

קלח

ריינ

HP Office

שומישל

לכב

םירישכמה

םיידרשמה

-

תוספדמ

רזייל

תקרזהו

ויד

,

תונוכמ

םוליצ

ירישכמו

סקפ

.

םיאתמ

תוספדהל

ףקיהב

לודג

.

טרפמ

:

84

תוריהב

,

20

דנואפ

)

75

םרג

/

מ

"

ר

(

.

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPC8511

/

ןופצ

הקירמא

וקיסכמו

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

םע

3

םירוח

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPC3HP

/

ןופצ

הקירמא

Legal

)

8.5 x 14

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPC8514

/

ןופצ

הקירמא

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

Quick Pack

;

2,500

תונויליג

הליבחב

HP2500S

/

ןופצ

הקירמא

וקיסכמו

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

Quick Pack

םע

3

םירוח

;

2,500

תונויליג

הליבחב

HP2500P

/

ןופצ

הקירמא

A Letter

)

220 x 280

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

Q2408A

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

Q2407A

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP110

/

הפוריא

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

Quick Pack

;

2500

תונויליג

הליבחב

,

5

תוליבח

הספוקב

CHP113

/

הפוריא

ריינ

HP Office recycled

שומישל

לכב

םירישכמה

םיידרשמה

-

תוספדמ

רזייל

תקרזהו

ויד

,

תונוכמ

םוליצ

ירישכמו

סקפ

.

םיאתמ

תוספדהל

ףקיהב

לודג

.

דמוע

תושירדב

U.S. Executive Order 13101

םירצומל

םירמושה

לע

תוכיא

הביבסה

.

טרפמ

:

84

תוריהב

,

20

דנואפ

)

7.5

ק

"

ג

(

,

30%

ןכות

רזחוממ

.

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPE1120

/

ןופצ

הקירמא

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

500

תונויליג

םע

3

םירוח

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPE113H

/

ןופצ

הקירמא

Legal

)

8.5 x 14

ץניא

'(

,

500

תונויליג

הליבחב

,

10

תוליבח

הספוקב

HPE1420

/

ןופצ

הקירמא

םיפקש

לש

HP LaserJet

שומישל

תוספדמב

HP LaserJet

רוחש

-

ןבל

דבלב

.

טסקטל

הקיפרגו

םידח

םירורבו

,

ךומס

קר

לע

םיפקשה

וננכותש

וקדבנו

דחוימב

הדובעל

םע

תוספדמ

HP LaserJet

רוחשב

-

ןבל

.

טרפמ

:

יבוע

:

4.3 mil

.

Letter

)

8.5 x 11

ץניא

'(

,

50

תונויליג

הליבחב

92296T

/

תונידמ

/

םירוזא

ןופצב

הקירמא

,

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

הפוריאבו

A4

)

210 x 297

מ

"

מ

(

,

50

תונויליג

הליבחב

922296U

/

תונידמ

/

םירוזא

היסאב

-

רוזא

סונייקואה

טקשה

הפוריאו

HEWW

ירפסמ

םיקלח

190

background image

ב

תוריש

הכימתו

בתכ

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

רצומ

HP

ךשמ

תפוקת

תוירחאה

תלבגומה

HP LaserJet P4014, P4014n, P4015n, P4015tn, P4015x, P4515n, P4515tn, P4515x, P4515xm

תוירחא

תלבגומ

הנשל

תרבח

HP

תבייחתמ

ינפב

חוקלה

,

שמתשמ

הצקה

,

ירצומש

הרמוחה

םירזבאהו

לש

HP

ויהי

ילוטנ

םימגפ

רמוחב

רוצייבו

ךיראתב

השיכרה

לש

רצומה

ךשמלו

הפוקתה

הניוצש

ליעל

.

םא

לבקתת

העדוה

לע

םימגפ

ולאכ

ךלהמב

תפוקת

תוירחאה

,

ןקתת

תרבח

HP

תא

םירצומה

וחכוהש

םימוגפכ

וא

ףילחת

םתוא

יפל

התריחב

.

םירצומה

ופלחויש

ויהי

םישדח

וא

תמרש

םיעוציבה

םהלש

היהת

ההז

וזל

לש

םירצומ

םישדח

.

תרבח

HP

תבייחתמ

ינפב

חוקלה

תנכותש

HP

לעפת

אלל

יפוד

עוציבב

תוארוה

תונכתה

ךיראתב

השיכרה

ךשמבו

הפוקתה

תרכזנה

ליעל

,

אלו

ויהי

הב

םימגפ

רמוחב

וא

רוצייב

םא

ונקתוי

יוארכ

שומישהו

םהב

השעיי

הכלהכ

.

םא

לבקת

תרבח

HP

העדוה

לע

םימגפ

הלאכ

,

ךשמב

תפוקת

תוירחאה

,

תרבח

HP

ףילחת

תא

רצומ

הנכותה

וניאש

עצבמ

תא

תודוקפ

הנכותה

תולולכה

וב

,

האצותכ

םימגפמ

הלאכ

.

תרבח

HP

הניא

תבייחתמ

יכ

םתלועפ

לש

ירצומ

HP

היהת

הפיצר

וא

תלוטנ

תואיגש

.

םא

אל

היהת

תרבח

HP

תלגוסמ

,

ךות

קרפ

ןמז

ריבס

,

ןקתל

רצומ

והשלכ

וא

ופילחהל

,

ואיבהלו

בצמל

ןיקת

חטבומכ

,

היהי

חוקלה

יאכז

יוכיזל

םוכס

השיכרה

לש

רצומה

הרומתב

תרזחהל

רצומה

הרבחל

,

אלל

יוחיד

.

ירצומ

תרבח

HP

םייושע

ליכהל

םיקלח

םירזחוממ

,

תמרש

םהיעוציב

ההז

וזל

לש

םירצומ

םישדח

.

ומכ

ןכ

,

ןכתיי

םירצומבש

השענ

שומיש

ןמדזמ

.

תוירחאה

אל

לוחת

לע

םימגפ

ומרגנש

ןיגב

) :

א

(

הקוזחת

וא

לויכ

אל

םיתואנ

וא

םייוקל

) ,

ב

(

הנכות

,

םיקשממ

,

םיקלח

וא

דויצ

םניאש

םיקפוסמ

לע

-

ידי

תרבח

HP

)

ג

(

םייוניש

וא

שומיש

יוקל

דצמ

םישמתשמ

יתלב

םישרומ

) ,

ד

(

הלעפה

תגרוחה

תולבגממ

טרפמ

יאנת

הביבסה

םסרופש

יבגל

רצומה

,

וא

)

ה

(

הנכה

וא

הקוזחת

תויוקל

רתאב

.

לככ

ןידהש

ימוקמה

ריתמ

תאז

,