HP LaserJet P4510 Printer series - Podizbornik I/O

background image

Podizbornik I/O

Stavke izbornika I/O (ulaz/izlaz) utječu na komunikaciju uređaja s računalom. Ako uređaj ima
HP Jetdirect poslužitelj ispisa, osnovne mrežne parametre možete konfigurirati pomoću podizbornika.
Ove i druge parametre možete konfigurirati i pomoću softvera HP Web Jetadmin ili ugrađenog web-
poslužitelja.

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

I/O TIMEOUT (Istek vremena
za ulaz/izlaz)

5 do 300

Odabir isteka za I/O u sekundama.

Ovu postavku koristite za postavljanje isteka koji će omogućiti
najbolje radne karakteristike. Ako se usred zadatka ispisa
pojave podaci s drugih priključaka, povećajte vrijednost isteka.

Zadana postavka je 15.

EMBEDDED JETDIRECT
MENU (Izbornik Ugrađeni
Jetdirect)

Popis opcija potražite u sljedećoj tablici.

HRWW

Izbornik Configure Device (Konfiguracija uređaja)

29

background image

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

EIO <X> JETDIRECT MENU
(Izbornik EIO <X> Jetdirect)

NAPOMENA:

U sljedećoj tablici stavke označene zvjezdicom (*) zadana su postavka.

Tablica 2-1

Izbornici Embedded Jetdirect (Ugrađeni Jetdirect) i EIO <X> Jetdirect

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Stavka podizbornika

Vrijednosti i opis

TCP/IP

ENABLE (Omogući)

OFF (Isključeno): Onemogućavanje TCP/IP
protokola.

ON (Uključeno)*: Omogućavanje TCP/IP protokola.

HOST NAME (Naziv
glavnog računala)

Alfanumerički niz veličine do 32 znaka koji se koristi za
identifikaciju uređaja. Ovaj naziv se nalazi na stranici s
konfiguracijom za HP Jetdirect. Zadani naziv glavnog
računala je NPIxxxxxx, gdje xxxxxx predstavlja zadnjih
šest znamenki adrese LAN-a (MAC adrese).

IPV4 SETTINGS (IPV4
postavke)

CONFIG METHOD
(Način konfiguracije)

Određuje metodu konfiguracije TCP/IPv4 parametara
na HP Jetdirect poslužitelju za ispis.

BOOTP: Koristite BootP (Bootstrap protokol) za
automatsku konfiguraciju s BootP poslužitelja.

DHCP*: Koristite DHCP (dinamički protokol
konfiguracije glavnog računala) za automatsku
konfiguraciju s DHCPv4 poslužitelja.

AUTO IP (Automatski IP): Koristite automatsku IPv4
adresu unutar lokalne mreže. Adresa u obliku
169.254.x.x se dodjeljuje automatski.

MANUAL (Ručno): Koristite izbornik MANUAL
SETTINGS (Ručne postavke)
za konfiguraciju TCP/
IPv4 parametara.

MANUAL SETTINGS
(Ručne postavke)

(Dostupno samo ako je CONFIG METHOD (Način
konfiguracije)
postavljeno na MANUAL (Ručno))
Konfigurirajte parametre izravno s upravljačke ploče
pisača:

IP ADDRESS (IP adresa): Jedinstvena IP adresa
pisača, gdje je "n" vrijednost između 0 i 255.

SUBNET MASK (Maska podmreže): Maska
podmreže pisača, gdje je "m" vrijednost između 0 i 255.

DEFAULT GATEWAY (Zadani pristupnik): IP adresa
pristupnika ili usmjerivača za komunikaciju s drugim
mrežama.

DEFAULT IP (Zadani IP)

Odredite zadanu IP adresu u slučaju kada poslužitelj
za ispis ne može dobiti IP adresu iz mreže tijekom
prisilne ponovne TCP/IP konfiguracije (na primjer,
prilikom ručne konfiguracije za korištenje BootP ili
DHCP protokola).

AUTO IP (Automatski IP): Postavljena je IP adresa
169.254.x.x unutar lokalne mreže.

30

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Stavka podizbornika

Vrijednosti i opis

LEGACY (Naslijeđeno): Postavljena adresa
192.0.0.192 sukladna je sa starijim HP Jetdirect
uređajima.

PRIMARY DNS
(Primarni DNS)

Odredite IP adresu (n.n.n.n) primarnog DNS
poslužitelja.

SECONDARY DNS
(Sekundarni DNS)

Odredite IP adresu (n.n.n.n) sekundarnog DNS
(Domain Name System) poslužitelja.

IPV6 SETTINGS (IPV6
postavke)

ENABLE (Omogući)

Koristite ovu stavku kako biste omogućili ili
onemogućili IPv6 na poslužitelju za ispis.

OFF (Isključeno)*: IPv6 je onemogućen.

ON (Uključeno): IPv6 je omogućen.

ADDRESS (Adresa)

Koristite ovu stavku za ručnu konfiguraciju IPv6
adrese.

MANUAL SETTINGS (Ručne postavke): Koristite
izbornik MANUAL SETTINGS (Ručne postavke) za
omogućavanje i ručnu konfiguraciju TCP/ IPv6 adrese.

ENABLE (Omogući): Odaberite ovu stavku i ON
(Uključeno)
za omogućavanje ili OFF (Isključeno) za
onemogućavanje ručne konfiguracije.

ADDRESS (Adresa): Koristite ovu stavku za unos
adrese IPv6 čvora od 32 heksadecimalne znamenke u
kojoj se koristi heksadecimalna sintaksa s dvotočkom.

DHCPV6 POLICY
(Propis za DHCPV6)

ROUTER SPECIFIED (Usmjerivač određuje):
Metodu automatske konfiguracije koju će koristiti
poslužitelj za ispis određuje usmjerivač. Usmjerivač
određuje hoće li poslužitelj za ispis dobiti adresu,
informacije o konfiguraciji ili oboje od DHCPv6
poslužitelja.

ROUTER UNAVAILABLE (Usmjerivač nije
dostupan)
: Ako usmjerivač nije dostupan, poslužitelj
za ispis treba pokušati dobiti konfiguraciju od DHCPv6
poslužitelja.

ALWAYS (Uvijek): Bez obzira je li usmjerivač
dostupan ili ne, poslužitelj za ispis uvijek pokušava
dobiti konfiguraciju od DHCPv6 poslužitelja.

PRIMARY DNS
(Primarni DNS)

Koristite ovu stavku za određivanje IPv6 adrese za
primarni DNS poslužitelj koji poslužitelj za ispis treba
koristiti.

SECONDARY DNS
(Sekundarni DNS)

Koristite ovu stavku za određivanje IPv6 adrese za
sekundarni DNS poslužitelj koji poslužitelj za ispis
treba koristiti.

Tablica 2-1

Izbornici Embedded Jetdirect (Ugrađeni Jetdirect) i EIO <X> Jetdirect (Nastavak)

HRWW

Izbornik Configure Device (Konfiguracija uređaja)

31

background image

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Stavka podizbornika

Vrijednosti i opis

PROXY SERVER (Proxy
poslužitelj)

Određuje proxy poslužitelj koji će koristiti ugrađene
aplikacije u uređaju. Proxy poslužitelj obično koriste
klijenti na mreži za pristup Internetu. On tim klijentima
dohvaća web-stranice i pruža određeni stupanj
sigurnosti na Internetu.

Kako biste odredili proxy poslužitelj, unesite njegovu
IPv4 adresu ili potpuni naziv domene. Naziv može imati
do 255 okteta.

Kod nekih mreža adresu proxy poslužitelja možda ćete
morati zatražiti od davatelja internetskih usluga (ISP).

PROXY PORT
(Priključak proxy
poslužitelja)

Unesite broj priključka koji koristi proxy poslužitelj za
podršku klijentima. Broj priključka prepoznaje
priključak rezerviran za proxy poslužitelj na vašoj
mreži, a može biti vrijednost između 0 i 65535.

IDLE TIMEOUT (Istek
vremena u stanju
mirovanja)

IDLE TIMEOUT (Istek vremena u stanju
mirovanja)
: Vremenski period izražen u sekundama
nakon kojeg se zatvara neaktivna TCP veza za ispis
podataka (zadana vrijednost je 270 sekundi, 0
onemogućuje istek vremena).

IPX/SPX

ENABLE (Omogući)

OFF (Isključeno): Onemogućavanje IPX/SPX
protokola.

ON (Uključeno)*: Omogućavanje IPX/SPX protokola.

FRAME TYPE (Vrsta
okvira)

Odabire postavku vrste okvira za vašu mrežu.

AUTO (Automatski): Automatski postavlja i
ograničava vrstu okvira na prvu koju otkrije.

EN_8023, EN_II, EN_8022, i EN_SNAP: Odabiri vrste
okvira za Ethernet mreže

APPLETALK

ENABLE (Omogući)

OFF (Isključeno): Onemogućavanje AppleTalk
protokola.

ON (Uključeno)*: Omogućavanje AppleTalk
protokola.

DLC//LLC

ENABLE (Omogući)

OFF (Isključeno): Onemogućavanje DLC/LLC
protokola.

ON (Uključeno)*: Omogućavanje DLC/LLC protokola.

Tablica 2-1

Izbornici Embedded Jetdirect (Ugrađeni Jetdirect) i EIO <X> Jetdirect (Nastavak)

32

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Stavka podizbornika

Vrijednosti i opis

SECURITY (Zaštita)

PRINT SEC PAGE (Ispis
stranice sa sigurnosnim
postavkama)

YES (Da): Ispisuje stranicu koja sadrži trenutne
sigurnosne postavke na HP Jetdirect poslužitelju za
ispis.

NO (Ne)*: Ne ispisuje se stranica sa sigurnosnim
postavkama.

SECURE WEB (Zaštita
na mreži)

Kod upravljanja konfiguracijom, odredite hoće li
ugrađeni web-poslužitelj prihvatiti komunikaciju samo
pomoću HTTPS-a (sigurni HTTP) ili pomoću i HTTP-a
i HTTPS-a.

HTTPS Required (Potreban HTTPS): Za sigurnu,
šifriranu komunikaciju prihvaća se samo HTTPS
pristup. Poslužitelj za ispis će biti sigurno mjesto.

HTTP/HTTPS optional (HTTP ili HTTPS): Dopušten je
pristup korištenjem HTTP-a ili HTTPS-a.

IPSEC

Odredite status za IPsec ili vatrozid na poslužitelju za
ispis.

KEEP (Zadrži): Trenutna konfiguracija za IPsec/
vatrozid se ne mijenja.

DISABLE (Onemogući): IPsec/vatrozid je
onemogućen na poslužitelju za ispis.

RESET SECURITY
(Ponovno postavljanje
sigurnosnih postavki)

Odredite hoće li se trenutne sigurnosne postavke na
poslužitelju za ispis spremiti ili ponovno postaviti na
tvornički zadane vrijednosti.

NO (Ne)*: Održavaju se trenutne sigurnosne postavke.

YES (Da): Sigurnosne postavke su vraćene na
tvornički zadane vrijednosti.

DIAGNOSTICS
(Dijagnostika)

EMBEDDED TESTS
(Ugrađeni testovi)

Ovaj izbornik pruža testove kako biste lakše prepoznali
probleme s mrežnim hardverom ili TCP/IP mrežnim
vezama.

Ugrađeni testovi pomoći će vam da utvrdite je li
pogreška na mreži unutarnja ili vanjska. Koristite
ugrađeni test za provjeru hardvera i komunikacijskih
putova na poslužitelju za ispis. Nakon što odaberete i
omogućite test te postavite vrijeme izvršenja, morate
odabrati EXECUTE (Izvrši) za pokretanje testa.

Ovisno o vremenu izvršenja, odabrani test se provodi
kontinuirano sve dok se uređaj ne isključi ili se pojavi
pogreška i ispiše stranica s dijagnostikom.

LAN HW TEST (LAN HW
Test)

OPREZ:

Pokretanjem ovog ugrađenog testa briše se

TCP/IP konfiguracija.

Ovaj test provodi unutarnju petlju. Test s unutarnjom
petljom znači da se paketi šalju i primaju samo na
unutarnjem mrežnom hardveru. Nema vanjskih
prijenosa na mreži.

Odaberite YES (Da) ako želite ili NO (Ne) ako ne želite
ovaj test.

Tablica 2-1

Izbornici Embedded Jetdirect (Ugrađeni Jetdirect) i EIO <X> Jetdirect (Nastavak)

HRWW

Izbornik Configure Device (Konfiguracija uređaja)

33

background image

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Stavka podizbornika

Vrijednosti i opis

HTTP TEST (HTTP Test) Ovaj test provjerava rad HTTP-a vraćanjem prethodno

definiranih stranica s uređaja i testira ugrađeni web-
poslužitelj.

Odaberite YES (Da) ako želite ili NO (Ne) ako ne želite
ovaj test.

SNMP TEST (SNMP
Test)

Ovaj test provjerava SNMP komunikaciju pristupajući
prethodno definiranim elementima SNMP protokola na
uređaju.

Odaberite YES (Da) ako želite ili NO (Ne) ako ne želite
ovaj test.

DATA PATH TEST (Test
prolaza podataka)

Ovaj test pomaže pri identifikaciji puta podataka i
problema uslijed neispravnosti na uređaju za
simulaciju razine 3 HP postskripta. Šalje prethodno
definiranu PS datoteku na uređaj. Međutim, test ne
uključuje papir, što znači da se datoteka neće ispisati.

Odaberite YES (Da) ako želite ili NO (Ne) ako ne želite
ovaj test.

SELECT ALL TESTS
(Odabir svih testova)

Odaberite ovu stavku za pokretanje svih ugrađenih
testova. Odaberite YES (Da) za pokretanje svih
testova ili odaberite NO (Ne) ako ne želite pokrenuti
sve testove.

EXECUTION TIME [H]
(Vrijeme izvršenja [sati])

Koristite ovu stavku za određivanje vremena (u satima)
tijekom kojeg će se provoditi ugrađeni test. Možete
odabrati vrijednost između 1 i 60 sati. Ako odaberete
nulu (0), test se provodi neograničeno dugo sve dok se
ne pojavi pogreška ili se uređaj ne isključi.

Podaci dobiveni HTTP, SNMP i testom za provjeru
puta podataka se ispisuju nakon završetka testova.

EXECUTE (Izvrši)

NO (Ne)*: Odabrani testovi se ne pokreću.

YES (Da): Odabrani testovi se pokreću.

PING TEST (Ping Test)

Ovaj test se koristi za provjeru mrežne komunikacije.
Ovaj test šalje pakete razine veze udaljenom glavnom
računalu na mreži i zatim čeka odgovarajući odgovor.

DEST TYPE (Vrsta
odred.)

Odredite je li ciljni uređaj IPv4 ili IPv6 čvor.

DEST IPV4 (IPV4 odred.) Unesite IPv4 adresu.

DEST IPV6 (IPV6 odred.) Unesite IPv6 adresu.

PACKET SIZE (Veličina
paketa)

Odredite veličinu paketa, u bajtovima, koji će se poslati
udaljenom glavnom računalu. Najmanja veličina je 64
(zadano), a najveća 2048.

TIMEOUT (Istek
vremena)

Odredite vrijeme, u sekundama, čekanja odgovora od
udaljenog glavnog računala. Zadana vrijednost je 1, a
najviša 100.

COUNT (Broj)

Odredite broj paketa koji će se poslati u ping testu.
Odaberite vrijednost između 1 i 100. Kako biste
konfigurirali test da se kontinuirano provodi, odaberite
0.

Tablica 2-1

Izbornici Embedded Jetdirect (Ugrađeni Jetdirect) i EIO <X> Jetdirect (Nastavak)

34

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Stavka podizbornika

Vrijednosti i opis

PRINT RESULTS (Ispis
rezultata)

Ako ping test nije postavljen na kontinuirano
provođenje, možete odabrati ispis rezultata testa.
Odaberite YES (Da) za ispis rezultata. Ako odaberete
NO (Ne) (zadano), rezultati se ne ispisuju.

EXECUTE (Izvrši)

Odredite želite li pokrenuti ping test. Odaberite YES
(Da)
ako želite ili NO (Ne) ako ne želite pokrenuti test.

PING RESULTS
(Rezultati ping testa)

Koristite ovu stavku za pregled statusa ping testa i
rezultata na zaslonu upravljačke ploče.

PACKETS SENT
(Poslani paketi)

Prikazuje broj paketa (0 - 65535) poslanih udaljenom
glavnom računalu od pokretanja ili završetka zadnjeg
testa.

PACKETS RECEIVED
(Primljeni paketi)

Prikazuje broj paketa (0 - 65535) primljenih od
udaljenog glavnog računala od pokretanja ili završetka
zadnjeg testa.

PERCENT LOST
(Gubitak u postotcima)

Prikazuje postotak poslanih paketa ping testa na koje
udaljeno glavno računalo nije odgovorilo od pokretanja
ili završetka zadnjeg testa.

RTT MIN (Najkraće
ukupno vrijeme)

Prikazuje najkraće ukupno vrijeme (RTT), između 0 i
4096 milisekundi, potrebno za prijenos paketa i
odgovor.

RTT MAX (Najdulje
ukupno vrijeme)

Prikazuje najdulje ukupno vrijeme (RTT), između 0 i
4096 milisekundi, potrebno za prijenos paketa i
odgovor.

RTT AVERAGE (Prosjek
ukupnog vremena)

Prikazuje prosječno vrijeme (RTT), između 0 i 4096
milisekundi, potrebno za prijenos paketa i odgovor.

PING IN PROGRESS
(Ping u tijeku)

Prikazuje je li ping test u tijeku. YES (Da) označava da
je test u tijeku, a NO (Ne) da je test završen ili nije bio
pokrenut.

REFRESH (Osvježi)

Prilikom pregledavanja rezultata ping testa ova stavka
ažurira podatke ping testa trenutnim rezultatima.
Odaberite YES (Da) za ažuriranje podataka ili NO (Ne)
za održavanje postojećih podataka. Međutim,
osvježavanje se automatski izvršava kad istekne
vrijeme izbornika ili kad se ručno vratite na glavni
izbornik.

LINK SPEED (Brzina
veze)

Brzina

veze

i

način rada komunikacije poslužitelja za

ispis moraju odgovarati mreži. Dostupne postavke
zavise o uređaju i instaliranom poslužitelju za ispis.
Odaberite jednu od sljedećih postavki konfiguracije
veze:

OPREZ:

Ako promijenite postavku veze, može doći

do prekida mrežne komunikacije s poslužiteljem za
ispis i mrežnim uređajem.

AUTO (Automatski)*: Poslužitelj za ispis koristi
funkciju automatskog usklađivanja kako bi se
konfigurirao prema najvišoj brzini veze i dozvoljenom
načinu rada komunikacije. Ako funkcija automatskog
usklađivanja ne uspije, postavlja se 100TX HALF ili
10TX HALF, ovisno o prepoznatoj brzini veze
priključka koncentratora/prekidača. (1000T
naizmjenični prijenos nije podržan.)

Tablica 2-1

Izbornici Embedded Jetdirect (Ugrađeni Jetdirect) i EIO <X> Jetdirect (Nastavak)

HRWW

Izbornik Configure Device (Konfiguracija uređaja)

35

background image

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Stavka podizbornika

Vrijednosti i opis

10T Half: 10 Mb/s, naizmjenični prijenos.

10T Full: 10 Mb/s, dvosmjerni prijenos.

100TX Half: 100 Mb/s, naizmjenični prijenos.

100TX Full: 100 Mb/s, dvosmjerni prijenos.

100TX Auto: Ograničava funkciju automatskog
usklađivanja na najvišu brzinu veze od 100 Mb/s.

1000TX Full: 1000 Mb/s, dvosmjerni prijenos.

PRINT PROTOCOLS
(Protokoli ispisa)

Koristite ovu stavku za ispis stranice s popisom
konfiguracija sljedećih protokola: IPX/SPX, Novell
NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.