HP LaserJet P4510 Printer series - Podizbornik ispisivanja

background image

Podizbornik ispisivanja

Neke stavke u ovom izborniku dostupne su u softveru ili u upravljačkom programu pisača. Postavke
softvera i upravljačkog programa imaju prioritet pred postavkama upravljačke ploče. Uglavnom, ove je
postavke bolje promijeniti u upravljačkom programu pisača ako je to moguće.

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

COPIES (Kopije)

1 do 32000

Postavite zadani broj kopija odabirom bilo kojeg broja između 1 i
32000. Za unos broja kopija koristite brojčanu tipkovnicu. Na
uređajima koji nemaju brojčanu tipkovnicu za odabir broja kopija
koristite strelicu gore ili strelicu dolje . Postavka se
primjenjuje samo na zadatke ispisa kojima u programu ili
upravljačkom programu pisača nije određen broj primjeraka, na
primjer, za UNIX ili Linux program.

Zadana postavka je 1.

NAPOMENA:

Broj primjeraka najbolje je postaviti u programu

ili upravljačkom programu pisača (postavke softvera i
upravljačkog programa imaju prioritet pred postavkama
upravljačke ploče).

DEFAULT PAPER SIZE
(Zadana veličina papira)

Prikazuje popis dostupnih
veličina papira.

Postavljanje zadane veličine slike za papir i omotnice. Ova se
postavka primjenjuje na zadatke ispisa kojima veličina papira nije
određena u programu ili upravljačkom programu pisača. Zadana
postavka je LETTER.

DEFAULT CUSTOM PAPER
SIZE (Prilagođena zadana
veličina papira)

UNIT OF MEASURE
(Mjerna jedinica)

XDIMENSION (X
dimenzija)

YDIMENSION (Y
dimenzija)

Postavljanje zadane prilagođene veličine papira za ladicu 1 ili za
bilo koju ladicu kapaciteta 500 listova.

UNIT OF MEASURE (Mjerna jedinica): Ovu opciju koristite za
odabir mjerne jedinice (INCHES (inči) ili MILLIMETERS
(Milimetri) koja će se koristiti prilikom postavljanja prilagođenih
veličina papira.

XDIMENSION (X dimenzija): Ovu stavku koristite kako biste
postavili mjeru za širinu papira (izmjereno od jedne do druge
strane u ladici). Raspon je od 76 do 216 mm (od 3,0 do 8,50 inča).

YDIMENSION (Y dimenzija): Ovu stavku koristite kako biste
postavili mjeru za duljinu papira (izmjereno od prednje do stražnje
strane u ladici). Raspon je od 127 do 356 mm (od 5,0 do 14,0
inča).

DEFAULT PAPER
DESTINATION (Zadano
odredište papira)

Prikazuje popis mogućih
odredišta papira.

Konfiguriranje odredišta izlaznog spremnika papira. Popis zavisi
o priključenim izlaznim dodacima. Zadano je STANDARD TOP
BIN
(Standardna gornja ladica).

DUPLEX (Obostrano)

OFF (Isključeno)

ON (Uključeno)

Ova stavka se pojavljuje samo ako je instaliran dodatak za
obostrani ispis. Vrijednost postavite na ON (Uključeno) za
obostrani ispis ili na OFF (Isključeno) za jednostrani ispis.

Zadana postavka je OFF (Isključeno).

DUPLEX BINDING
(Obostrano uvezivanje)

LONG EDGE (Duga
margina)

Promjena margine za uvezivanje obostranog ispisa. Ova stavka
se pojavljuje samo ako je instaliran dodatak za obostrani ispis, a
DUPLEX (Obostrano) je postavljeno na ON (Uključeno).

HRWW

Izbornik Configure Device (Konfiguracija uređaja)

19

background image

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

SHORT EDGE (Kratka
margina)

Zadana postavka je LONG EDGE (Duga margina).

OVERRIDE A4/LETTER
(Zanemari A4 - Ispiši na
veličini LETTER)

NO (Ne)

YES (Da)

Odaberite YES (Da) kako biste omogućili Ispis zadatka za veličinu
A4 na papiru veličine Letter ako papir veličine A4 nije umetnut u
uređaj (ili obrnuto).

Zadana postavka je YES (Da).

MANUAL FEED (Ručno
umetanje)

OFF (Isključeno)

ON (Uključeno)

Papir iz ladice 1 uvlači se ručno, a ne automatski iz druge ladice.
Ako je postavljeno MANUAL FEED=ON (Ručno
umetanje=Uključeno), a ladica 1 je prazna, uređaj se nakon
primitka zadatka za ispis prebacuje na offline način rada.
MANUALLY FEED [PAPER SIZE] (Ručno umetanje [veličina
papira]) pojavljuje se na zaslonu upravljačke ploče uređaja.

Zadana postavka je OFF (Isključeno).

COURIER FONT (Font
Courier)

REGULAR (Obični)

DARK (Tamno)

Odabir vrste fonta Courier:

REGULAR (Obični): Interni font Courier dostupan na uređajima
iz serije HP LaserJet 4.

DARK (Tamno): Interni font Courier dostupan na uređajima iz
serije HP LaserJet III.

Zadana postavka je REGULAR (Obični).

WIDE A4 (A4 široko)

NO (Ne)

YES (Da)

Promjena broja znakova koji se mogu ispisati u jednoj liniji na
papiru veličine A4.

NO (Ne): U jednoj se liniji može ispisati do 78 znakova od 10 PCI.

YES (Da): U jednoj se liniji može ispisati do 80 znakova od 10
PCI.

Zadana postavka je NO (Ne).

PRINT PS ERRORS (Ispis
PS pogrešaka)

OFF (Isključeno)

ON (Uključeno)

Određuje hoće li se ispisati stranica s PS pogreškom.

OFF (Isključeno): Stranica s PS pogreškom se nikad ne ispisuje.

ON (Uključeno): Stranica s PS pogreškom se ispisuje samo kada
dođe do PS pogreške.

Zadana postavka je OFF (Isključeno).

PRINT PDF ERRORS (Ispis
PDF pogrešaka)

OFF (Isključeno)

ON (Uključeno)

Određuje hoće li se ispisati stranica s PDF pogreškom.

OFF (Isključeno): Stranica s PDF pogreškom se nikad ne
ispisuje.

ON (Uključeno): Stranica s PDF pogreškom se ispisuje samo
kada dođe do pogreške u PDF-u.

Zadana postavka je OFF (Isključeno).

20

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka

Vrijednosti

Objašnjenje

PCL SUBMENU
(Podizbornik PCL)

FORM LENGTH (Duljina
obrasca)

Okomiti razmak postavlja na 5 do 128 linija za zadanu veličinu
papira.

ORIENTATION
(Usmjerenje)

Zadanu orijentaciju stranice postavlja kao LANDSCAPE
(Vodoravno) ili PORTRAIT (Okomito).

NAPOMENA:

Usmjerenje je najbolje postaviti u programu ili

upravljačkom programu pisača (postavke softvera i upravljačkog
programa imaju prioritet pred postavkama upravljačke ploče).

FONT SOURCE (Izvor
fonta)

Izvor fonta postavite kao INTERNAL (Interno) ili EIO DISK.

FONT NUMBER (Broj
fonta)

Uređaj svakom fontu dodjeljuje broj i postavlja te brojeve na PCL
Font List (Popis PCL fontova). Broj fonta se nalazi u stupcu Font
# (Br. fonta) popisa. Raspon je od 0 do 102.

FONT PITCH (Širina
fonta)

Odaberite širinu fonta. Ova stavka možda neće biti dostupna,
ovisno o odabranom fontu. Dostupne su širine od 0,44 do 99,99.

FONT POINT SIZE
(Veličina fonta)

Odaberite veličinu fonta. Raspon je od 4.00 do 999.75. Zadano je
12.00.

SYMBOL SET (Skup
simbola)

Odaberite bilo koji od nekoliko skupova simbola dostupnih na
upravljačkoj ploči uređaja. Skup simbola je jedinstvena grupa svih
znakova iz fonta. Za znakove kojima se crtaju linije preporuča se
PC-8 ili PC-850.

APPEND CR TO LF
(Dodjela naredbe
prebacivanja za novi
red)

Odaberite YES (Da) za dodjelu naredbe prebacivanja u novi red
za svaki novi red koji je uređaj registrirao kod PCL zadataka
kompatibilnih s ranijim verzijama (čisti tekst, bez kontrole
zadatka). Neka okruženja, kao što je UNIX, novi red označavaju
samo pomoću koda za prebacivanje u novi red. Pomoću ove
opcije naredbu prebacivanja u novi red možete dodijeliti svakom
novom redu.

SUPPRESS BLANK
PAGES (Isključi prazne
stranice)

Prilikom generiranja vlastitog PCL-a uključuju se dodatne
naredbe za prebacivanje na sljedeću stranicu koje mogu
uzrokovati ispis jedne ili više praznih stranica. Odaberite YES
(Da)
za zanemarivanje naredbi za prebacivanje na novu stranicu
ako je stranica prazna.

MEDIA SOURCE
MAPPING (Mapiranje
izvora medija)

Odaberite i održavajte ulazne ladice prema broju kad ne koristite
upravljački program uređaja ili kad softver nema mogućnost
odabira ladica. CLASSIC (Klasično): Ladice se numeriraju
prema modelu HP LaserJet 4 i starijim modelima. STANDARD
(Standardno)
: Ladice se numeriraju prema novijim HP LaserJet
modelima.