HP LaserJet P4510 Printer series Көмектесіңдер

background image

Syst

strat

+3/DVHU-HW3͍Ϟ͔͌3̸͌͗͏ͦ͒͢
͖͗͏͔͙͌͗͒͌͗ͬ
̶̴͇͇͇͔͚͐͋͒͟͢ν͘Χ͇͚͒͢Ο͢

background image
background image

HP LaserJet P4010 жəне P4510 Сериялы

принтерлері

Пайдаланушы Нұсқаулығы

background image

Авторлық Құқық жəне Лицензия

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға сəйкес
жағдайлардан басқа кезде, алдын ала
жазбаша түрде алынған рұқсатсыз,
көшіруге, бейімдендіруге немесе
аударуға рұқсат етілмейді.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген. Бұл құжаттағы мəлімдемелер
қосымша кепілдік ретінде қабылданбауы
тиіс. НР бұл құжаттағы техникалық немесе
редакторлық қателер немесе кемшіліктер
үшін жауап бермейді.

Бөлік нөмірі: CB506-90979

Edition 1, 8/2008

Тауар белгісі Тізімі

Adobe

®

, Acrobat

®

жəне PostScript

®

- Adobe

Systems Корпорациясының тауар
белгілері.

Microsoft®, Windows® жəне Windows®XP
Microsoft корпорациясының АҚШ-та
тіркелген тауар белгісі.

Windows Vista® - Microsoft
корпорациясының Америка Құрама
Штаттарындағы жəне/немесе өзге ел/
аймақтардағы тауар белгісі немесе
тіркелген тауар белгісі.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі.

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) жəне
ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) белгісі
тіркелген АҚШ белгілері болып табылады.

background image

Maзмұны

1 Өнімнің негізгі сипаттамалары

Өнімдерді салыстыру ......................................................................................................................... 2

HP LaserJet P4014 модельдері ......................................................................................... 2
HP LaserJet P4015 модельдері ......................................................................................... 3
HP LaserJet P4515 модельдері ......................................................................................... 4

Мүмкндіктерді салыстыру ................................................................................................................. 6
Өнімнің жалпы көрінісі ........................................................................................................................ 8

Алдыңғы көрінісі ................................................................................................................. 8
Артынан көрінісі ................................................................................................................. 8
Интерфейс порттары ......................................................................................................... 9
Моделі жəне сериялық нөмірі көрсетілген жапсырма орны ........................................... 9

2 Басқару панелі

Басқару панелінің жобасы ............................................................................................................... 12
Басқару панелінің мəзірлерін пайдаланыңыз ................................................................................ 14

Мəзірлерді пайдалану ..................................................................................................... 14

Қалай екенін көрсет мəзірі ............................................................................................................... 15
Тапсырманы табу мəзірі ................................................................................................................... 16
Ақпараттық мəзір .............................................................................................................................. 17
Қағазды қолдану мəзірі .................................................................................................................... 18
Құрылғыны конфигурациялау мəзірі ............................................................................................... 19

Басып шығару қосымша мəзірі ....................................................................................... 19
Баспа сапасының қосымша мəзірі .................................................................................. 21
Жүйені орнату қосымша мəзірі ....................................................................................... 25
Қапсырмалаушы/Жинақтаушы қосымша мəзірі ............................................................. 29
MBM-5 (бірнеше қалталы пошта жəшігі) қосымша мəзірі ............................................. 29
I/O қосымша мəзірі ........................................................................................................... 29
Қосымша мəзірді қайтарады ........................................................................................... 36

Диагностикалау мəзірі ...................................................................................................................... 38
Қызмет мəзірі .................................................................................................................................... 40

3 Windows арналған бағдарламалық құралдар

Windows үшін қолдаулы операциялық жүйелер ............................................................................ 42
Windows жүйесіне арналған қолдаулы принтер драйверлері ....................................................... 43

KKWW

iii

background image

HP Əмбебап Принтер Драйвері (UPD) ............................................................................................ 44

UPD орнату режимдері .................................................................................................... 44

Windows жүйесіне арналған дұрыс принтер драйверін таңдаңыз ................................................ 45
Баспа параметрлерінің басымдықтары .......................................................................................... 46
Windows жүйесіне арналған принтер драйверлерінің баптауларын өзгерту ............................... 47
Windows жүйесіне арналаған бағдарламалық құралды орнату түрлері ...................................... 48
Windows жүйесінің бағдарламалық құралын жою. ......................................................................... 49
Windows жүйесінің қолдаулы утилиталары .................................................................................... 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Енгізілген Веб сервер ...................................................................................................... 50
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 50

Өзге операциялық жүйелерге арналған бағдарламалық құрал .................................................... 52

4 Өнімді Macintosh компьютерімен пайдалану

Macintosh арналған бағдарламалық құралдар ............................................................................... 54

Macintosh арналған қолдаулы операциялық жүйелер .................................................. 54
Macintosh жүйесіне арналған қолдаулы принтер драйверлері .................................... 54
Бағдарламалық құралды Macintosh операциялық жүйесінен жою .............................. 54
Macintosh жүйесіне арналған баспа баптауларының басымдылығы .......................... 54
Macintosh жүйесіне арналған принтер драйверлерінің баптауларын өзгерту ............ 55
Macintosh оперативтік жүйесі орнатылған компьютерлерге арналған
бағдарламалық құрал ...................................................................................................... 56

HP Принтер утилиталары ............................................................................... 56

HP Printer Utility (HP Принтер Утилиталарын) ашыңыз ................ 56
HP Принтерінің мүмкіндіктері ......................................................... 57

Macintosh жүйесінің қолдаулы утилиталары .................................................................. 57

Енгізілген Веб сервер ...................................................................................... 57

Macintosh принтер драйверінің мүмкіндіктерін пайдаланыңыз ..................................................... 59

Баспа ................................................................................................................................. 59

Macintosh жүйесінде баспаның алдын ала орнатпаларын құру жəне
пайдалану ........................................................................................................ 59
Құжаттарды немесе баспаларды əдеттегі парақ мөлшеріне өзгерту ......... 59
Мұқабаны басып шығару ................................................................................ 60
Субелгілерін пайдалану .................................................................................. 60
Macintosh жүйесінде бір парақ қағазға бірнеше бет басып шығару ............ 60
Екі жаққа да басу (дуплексті басып шығару) ................................................. 61
Степлер параметрлерін орнату ...................................................................... 62
Тапсырмаларды сақтау ................................................................................... 62
Қызметтер мəзірін пайдалану ........................................................................ 63

5 Қосылу сипаттары

USB конфигурациясы ....................................................................................................................... 66

USB кабелін қосу .............................................................................................................. 66

iv

KKWW

background image

Желі конфигурациясы ...................................................................................................................... 67

Қолдаулы желілік протоколдар ....................................................................................... 67
Желілік өнімді конфигурациялаңыз ................................................................................ 68

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту ..................................................... 68
Желілік кілтсөзді орнату немесе өзгерту ....................................................... 68
IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару панелінен қолмен
конфигурациялау. ............................................................................................ 69
IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару панелінен қолмен
конфигурациялау. ............................................................................................ 69
Желілік протоколдарды өшіру (қосымша) ..................................................... 70

IPX/SPX, AppleTalk немесе DLC/LLC өшіріңіз ............................... 70

Сілтеме жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері ................................ 71

6 Қағаз жəне баспа медиасы

Басып шығаруға арналған қағаз бен арқауларды пайдалану туралы .......................................... 74
Қолдаулы қағаз жəне баспа құралдарының өлшемдері ................................................................ 75
Стандартты емес қағаз пішімдері .................................................................................................... 77
Қолдаулы қағаз жəне баспа құралдарының түрлері ...................................................................... 78

Шығыс опциялары үшін қолдаулы қағаз түрлері ........................................................... 78
Шығыс опциялары үшін қолдаулы қағаз түрлері ........................................................... 78

Науа жəне қалта сыйымдылығы ...................................................................................................... 80
Арнайы қағазды немесе басып шығаруға арналған арқауларды пайдалану бойынша
ұсынымдар ........................................................................................................................................ 81
Науаларды толтыру ......................................................................................................................... 83

Науаларды толтыру барысындағы қағаз бағыты .......................................................... 83

Бланктерді, алдын ала басылған немесе алдын ала тесілген қағазды
салу ................................................................................................................... 83
Конверттерді салу ........................................................................................... 83

1-Науаға салу .................................................................................................................. 84
2-Науаға немесе қосымша 500-парақтық науаға салу .................................................. 85
Қосымша 1 500-парақтық науаға салу ........................................................................... 87

Науаларды конфигурациялау .......................................................................................................... 90

Қағазды салғанда науаны конфигурациялау ................................................................. 90
Науаны баспа тапсырмасының параметрлеріне сəйкестендіру үшін
конфигурациялаңыз. ........................................................................................................ 90
Қағазды қолдану мəзірін пайдалана отырып науаны конфигурациялаңыз. ............... 91
Қағазды қайнар көзі, түрі немесе өлшемі бойынша таңдаңыз. .................................... 91

Қайнар көз ........................................................................................................ 91
Түрі жəне өлшемі ............................................................................................. 91

Қағазды шығару опцияларын пайдаланыңыз ............................................................................... 93

Жоғарғы (стандартты) шығыс қалтасына басып шығару .............................................. 93
Артқы шығыс қалтасына басып шығару ......................................................................... 93
Қосымша жинақтағышқа немесе қапсырмалаушы/жинақтағышқа басып шығару ...... 94
5 қалталы пошта жəшігіне басып шығару ...................................................................... 94

KKWW

v

background image

7 Өнім мүмкіндіктерін пайдаланыңыз

Үнемдеу параметрлері ..................................................................................................................... 98

Үнемдеу Режимі ............................................................................................................... 98
Күту кідірісі ........................................................................................................................ 98

Күту кідірісін орнату ......................................................................................... 98
Күту режимін өшіру немесе қосу .................................................................... 99

Ояту уақыты ..................................................................................................................... 99

Іске қосуды орнату ........................................................................................... 99

Құжаттарды қапсырмалау .............................................................................................................. 100
Тапсырмаларды сақтау мүмкіндіктерін пайдалану ...................................................................... 101

Сақталған тапсырманы жасау ....................................................................................... 101
Сақталған тапсырманы басып шығару ......................................................................... 101
Сақталған тапсырманы жою ......................................................................................... 102

8 Баспа тапсырмалары

Баспа тапсырмасын тоқтату .......................................................................................................... 104

Ағымдағы баспа тапсырмасын басқару панелінен тоқтату ........................................ 104
Ағымдағы баспа тапсырмасын бағдарламалық құралдан тоқтату ............................ 104

Windows принтер драйверінің мүмкіндіктерін пайдаланыңыз ..................................................... 105

Принтер драйверін ашу ................................................................................................. 105
Басып шығару сілтемелерін пайдаланыңыз ................................................................ 105
Қағаз жəне сапа опцияларын орнату ........................................................................... 105
Құжат əсерін орнату ....................................................................................................... 106
Құжатты аяқтау опциясын орнату ................................................................................. 106
Өнімнің шығыс опциясын орнату .................................................................................. 107
Тапсырмаларды сақтау опциясын орнату ................................................................... 107
Қолдау жəне өнім мəртебесінің ақпаратын алу ........................................................... 108
Кеңейтілген басып шығару опцияларын орнатыңыз ................................................... 109

9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

Ақпарат пен қалай орындауды көрсететін беттерді басып шығару ........................................... 112
HP Easy Printer Care бағдарламалық жасақты пайдалану .......................................................... 114

HP Easy Printer Care бағдарламалық құралын ашыңыз ............................................. 114
HP Easy Printer Care бағдарламалық құрал бөлімдері ............................................... 114

Енгізілген веб-серверін пайдалану ............................................................................................... 117

Енгізілген Веб серверді желілік қосылысты пайдалан отырып ашыңыз ................... 117
Енгізілген Веб сервер бөлімдері ................................................................................... 117

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралын пайдалану ............................................................... 120
Қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдалану ............................................................................................ 121

IP Қауіпсіздігі .................................................................................................................. 121
Енгізілген веб-серверді қауіпсіздендіру ....................................................................... 121
Сақталған тапсырмаларды қауіпсіздендіру ................................................................. 121
Басқару панелінің мəзірлерін құрсаулау ...................................................................... 121

vi

KKWW

background image

Форматтаушының қаңқасын құлыптаңыз ..................................................................... 122

Қамсыздандыру материалдарын басқару .................................................................................... 124

Басып шығару картриджін сақтау ................................................................................. 124
HP -емес баспа картридждеріне қатысты HP саясаты ............................................... 124
алдау оқиғасы жөнінде хабарлау үшін НР жедел байланыс желісі жəне Web-
сайты ............................................................................................................................... 124
Қамсыздандыру материалдардың қызмет уақыты ..................................................... 124

Қамсыздандыру материалдары мен қосалқы бөлшектерді ауыстыру ....................................... 125

Қамсыздандыру материалдарды ауыстыру жөніндегі жалпы нұсқаулар .................. 125
Баспа картриджін ауыстыру .......................................................................................... 125
Қапсырмаларды салу .................................................................................................... 127
Сақтандыру шараларын орындау ................................................................................ 128

Техникалық қызмет көрсету жиынтығының санауышын ығыстыру ........... 129

Жадты, ішкі USB құрылғыларды жəне сыртқы баспа серверінің такшаларын орнату .............. 130

Шолу ................................................................................................................................ 130
Жадты орнату ................................................................................................................. 130

Өнім жадын орнату ........................................................................................ 130

DIMM модулінің орнатылуын тексеріңіз ....................................................................... 134
Қорларды сақтау (тұрақты қорлар) .............................................................................. 135
Windows жүйесіне жадты қосу ...................................................................................... 135
Ішкі USB құрылғыларын орнату .................................................................................... 136
HPJetdirect баспа серверінің карталарын орнату ........................................................ 138

HPJetdirect баспа серверінің карталарын орнату ....................................... 138
HPJetdirect баспа серверінің карталарын орнату ....................................... 140

Өнімді тазалау ................................................................................................................................ 141

Сыртын тазалаңыз ......................................................................................................... 141
Қағаз жолын тазалау ..................................................................................................... 141

Микробағдарламалық жасақтаманы жаңарту .............................................................................. 142

Микробағдарламалық жасақтаманың қазіргі нұсқасын анықтау ................................ 142
HP веб-торабынан жаңа микробағдарламалық жасақтаманы жүктеу ....................... 142
Жаңа микробағдарламалық жасақтаманы өнімге көшіру ........................................... 142

FTP протоколын пайдаланып, микробағдарламалық жасақтаманы
брайзер арқылы жүктеңіз. ............................................................................. 143
FTP протоколын пайдаланып, микробағдарламалық жасақтаманы
желілік байланысы арқылы жаңарту ............................................................ 143
HP Web Jetadmin пайдаланып, микробағдарламалық жасақтаманы
жаңарту .......................................................................................................... 144
Microsoft Windows пəрмендері арқылы микробағдарламалық
жасақтаманы жаңарту ................................................................................... 145

HP Jetdirect микробағдарламалық жасақтамасын жаңарту ........................................ 145

10 Мəселелерді шешу

Жалпы ақаулықтарды түзету ......................................................................................................... 148

ақаулықтарды түзетуге арналған тексеру тізімі ........................................................... 148

KKWW

vii

background image

Өнімнің тиімділігіне əсер ететін жағдайлар ................................................................. 149

Зауыттық параметрлерді қайтару ................................................................................................. 150
Басқару панеліндегі хабарларды аудару ..................................................................................... 151

Басқару панеліндегі хабарлардың түрі ........................................................................ 151
Басқару панеліндегі хабарлар ...................................................................................... 151

Кептелулер ...................................................................................................................................... 170

Кептелудің əдеттегі себептері ....................................................................................... 170
Қағаздың кептелген орны .............................................................................................. 171
Кептелген қағазды шығару ........................................................................................... 172

Жоғарғы қақпағындағы жəне баспа картриджінің аумағынан кептелген
қағазды шығару ............................................................................................. 172
Қосымша əпергіштен кептелген қағазды алып тастаңыз ........................... 174
Науалардан кептелген қағазды шығару ...................................................... 175

1-Науадағы кептелген қағаздарды шығару ................................. 175
2-Наудағы немесе қосымша 500 парақтық науадағы кептелген
қағаздарды шығару ...................................................................... 176
1 500 парақтық науадан кептелген қағазды шығару .................. 177

Қосымша дуплекстеушіден кептелген қағазды шығару ............................ 178
Термобекіткіш аймағындағы кептелген қағазды алып тастау .................... 180
Шығыс жағындағы кептелген қағазды алып тастау .................................... 183

Артқы шығыс қалтасындағы кептелген қағазды алып
тастау ............................................................................................. 184
Кептелген қағазды қосымша жинақтағыштан немесе
қапсырмалағыш/жинақтағыштан алып тастаңыз ....................... 185
Кептелген қағазды қосымша 5 қалталы пошта жəшігінен алып
тастау ............................................................................................. 187

Кептелу орнын басу ....................................................................................................... 189

Басып шығару сапасының мəселелерін шешу ............................................................................. 190

Қағазға байланысты баспа сапасының ақаулықтары ................................................. 190
Ортаға байланысты баспа сапасы ақаулықтары ........................................................ 190
Кептелуге байланысты баспа сапасының ақаулықтары ............................................. 190
Сурет ақаулықтарының мысалдары ............................................................................. 191

Өнімділік ақаулықтарын түзету ...................................................................................................... 196
Қосылу ақаулықтарын түзету ......................................................................................................... 197

Тікелей жалғау ақаулықтарын түзету ........................................................................... 197
Желілік ақаулықтарды түзету ........................................................................................ 197

Жалпы Windows ақаулықтарын түзету ........................................................................................ 199
Macintosh ақаулықтарын түзету ..................................................................................................... 200
Linux жүйесіндегі мəселелерді шешу ............................................................................................ 203

Қосымша A Қамсыздандыру материалдары жəне керек-жарақтар

Қосалқы бөлшектерге, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру ........................... 206

Тікелей HP компаниясына тапсырыс беру ................................................................... 206
Қызмет немесе қолдау қызметтері арқылы тапсырыс беріңіз .................................... 206

viii

KKWW

background image

Тікелей HP Easy Printer Care бағдарламалық құралы арқылы тапсырыс беру ........ 206

Бөлшектердің номерлері ................................................................................................................ 207

Парақтармен жұмыс істейтін құралдар ........................................................................ 207
Баспа картридждері ....................................................................................................... 208
Техникалық қызмет көрсету жинағы ............................................................................. 208
Жад ................................................................................................................................. 208
Кабельдер мен интерфейстер ...................................................................................... 209
Қағаз ................................................................................................................................ 209

Қосымша B Қызмет жəне Қолдау

Hewlett-Packard компаниясының шектеулі кепілдік туралы мəлімдемесі .................................. 213
Баспа картриджінің шектеулі кепілдігі жөніндегі мəлімдеме ....................................................... 215
Пайдаланушының орындайтын жөндеудің кепілдік қызметі ....................................................... 216
Тұтынушыларды қолдау ................................................................................................................ 217
HP техникалық қызмет көрсету келісімдері .................................................................................. 218

Жүйе ішілік қызмет көрсету келісімдері ....................................................................... 218

Келесі күнгі жүйе ішілік қызмет көрсету ....................................................... 218
Апталық (көлемді) жүйе ішілік қызмет көрсету ............................................ 218

Құрылғыны қайтадан қорабына салу ........................................................................... 218
Кеңейтілген кепілдік ....................................................................................................... 219

Қосымша C Ерекшеліктер

Физикалық ерекшеліктері ............................................................................................................... 222
Электрлік ерекшеліктер ................................................................................................................. 223
Акустикалық сипаттамалар ............................................................................................................ 224
Жұмыс ортасы ................................................................................................................................ 225

Қосымша D Нормативтік ақпарат

FCC ережелері ................................................................................................................................ 228
Қоршаған ортада өнімдерді басқару бағдарламасы ................................................................... 229

Қоршаған ортаны қорғау ................................................................................................ 229
Озон өндіру ..................................................................................................................... 229
Тұтынылатын қуат .......................................................................................................... 229
Тонерді пайдалану ......................................................................................................... 229
Қағаз пайдалану ............................................................................................................. 229
Пластмасса ..................................................................................................................... 229
HP LaserJet баспаға арналған қамсыздандыру құралдары ........................................ 229
Қайтару жəне қайта пайдалану туралы ақпарат ......................................................... 230

Америка Құрама Штаттары мен Пуэрто-Рико ............................................. 230

Көптік қайтарылымдар (бір картриджден көп) ............................ 230
Бір ғана картриджді қайтару ......................................................... 230
Тасымалдау ................................................................................... 230

А.Қ.Ш. тыс қайтарылымдар .......................................................................... 230

KKWW

ix

background image

Қағаз ................................................................................................................................ 231
Материалдық шектеулер ............................................................................................... 231
Еуропа Одағы аумағындағы жеке үйлерде тұратын пайдаланушылардың жабдық
қалдықтарын тастауы .................................................................................................... 231
Химиялық заттар ............................................................................................................ 232
Материалдардың қауіпсіздігі туралы мəліметтер парағы (MSDS) ............................. 232
Қосымша ақпарат алу үшін ........................................................................................... 232

Сəйкестік декларациясы ................................................................................................................ 233

Сəйкестік декларациясы ................................................................................................ 233

Қауіпсіздік мəлімдемелері .............................................................................................................. 234

Лазерлік қауіпсіздік ........................................................................................................ 234
Канада Сауда Министрлігінің ережелері ...................................................................... 234
Кедергілер жөніндегі жапондық ерікті бақылау кеңесінің мəлімдемесі (Жапония) ... 234
Электр сымы жөніндегі мəлімдеме (Жапония) ............................................................ 234
Электромагниттік кедергілер жөніндегі мəлімдеме (Корея) ....................................... 234
Финляндия үшін лазерлік қауіпсіздік жөніндегі мəлімдеме ......................................... 235
Заттар кестесі (Қытай) ................................................................................................... 236

Индекс ............................................................................................................................................................. 237

x

KKWW

background image

1