HP LaserJet P4510 Printer series - Диагностикалау мәзірі

background image

Диагностикалау мəзірі

Администраторлар осы қосымша мəзірді бөлшектерді оқшаулап, кептелу жəне баспа сапасына
қатысты ақаулықтарды түзете алады.

Тармақ

Мəндер

Түсіндіру

ПАСПА ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ
ЖУРНАЛЫ

Таңдайтын мəн жоқ.

Оқиғалар журналының ең соңғы 50 жазбасының тізімін
жасау үшін

OK

батырмасын басыңыз. Басып шығарылған

оқиғалар журналы қателік нөмірін, бет санын, қателік
кодын жəне сипаттамсын немесе ерекшелігін көрсетеді.

ОҚИҒАЛАР ЖУРНАЛЫН
КӨРСЕТУ

Таңдайтын мəн жоқ.

Басқару панеліндегі оқиғалар журналының ең соңғы 50
жазбасының тізімінің мазмұнына шолу жасау үшін

OK

батырмасын басыңыз. оқиғалар журналының тізімінің
мазмұнына шолу жасау үшін жоғары көрсеткісін немесе

төмен көрсеткісін басыңыз.

ҚАҒАЗ ЖОЛЫНЫҢ
СЕНСОРЛАРЫ

Таңдайтын мəн жоқ.

Осы тармақты қағаз жолының əрбір сенсорын тексеру үшін
пайдаланыңыз. Тексеруді бастау үшін

OK

батырмасын

басып, одан кейін конфигурациялау беті сияқты ішкі бетті
басып шығару үшін мəзірлерді пайдаланыңыз.

ҚАҒАЗ ЖОЛЫН ТЕКСЕРУ

ТЕКСЕРУ БЕТІН БАСЫП
ШЫҒАРУ

Өнімнің қағазды пайдалану мүмкіндіктерін тексеруге
жарайтын тексеру бетін құрады.

ЕСКЕРІМ:

ТЕКСЕРУ БЕТІН БАСЫП ШЫҒАРУ таңдамас

бұрын басқа тармақтарды орнатыңыз.

Қағаз жолын тексеру мəзірінің басқа тармақтарында
белгілеген Көзінің (кіріс науаны), арнауының (шығыс
қалтасын), дуплекстеу жəне көшірмелер санын параметрін
пайдалана отырып қағаз жолын тексеруді бастау үшін

OK

батырмасын басыңыз.

ҚАЙНАР КӨЗ

Тексергіңіз келетін қағаз жолын пайдаланатын науаны
таңдаңыз. Сіз орнатылған кез келген науаны таңдай
аласыз. Барлық қағаз жолдарын тексеру үшін ALL
TRAYS
(Барлық науалар) тармағын таңдаңыз. (Таңдалған
науаларға қағаз салынуы тиіс).

АРНАУЫ

Тексеруге қандай шығыс қалтасын қосатыныңызды
таңдаңыз. Сіз барлық қалталарды таңдай аласыз.

ДУПЛЕКС

Қағаз жолын тексеру барысында қағаздың дуплекстеуші
арқылы өту-өтпеуін анықтаңыз. Мəзір тармағы өнімде
енгізілген дуплекстеуші болған жағдайда ғана
шығарылады.

КӨШІРМЕЛЕР

Қағаз жолын тексеру барысында əр науадан қанша
қағаздың пайдаланылатындығын белгілеңіз.

ҚОЛМЕН ƏПЕРУ
СЕНСОРЫН ТЕКСЕРУ 1

Таңдайтын мəн жоқ.

HP қызметкерлері осы тармақты сенсорларды қолмен
тексеру үшін пайдалана алады. Өнім ішіндегі сенсордың
орнын тауып, оны қолмен белсендіріңіз. Егер мəн 0-ден
басқа санға ауысатын болса, сенсордың жұмыс істеп
тұрғандығын білдіреді.

ҚОЛМЕН ƏПЕРУ
СЕНСОРЫН ТЕКСЕРУ 2

Таңдайтын мəн жоқ.

Осы тармақ тексерілетін басқа сенсорлар тізімін береді.

ҚҰРАМДАСТЫ ТЕКСЕРУ

Бар құрамдастар тізімі
шығарылады.

HP қызметкерлері осы тармақты шуыл сияқты ақаулықтар
тударатын ішкі құрамдастардың орындарын анықтау үшін
пайдалана алады.

38

Бап 2 Басқару панелі

KKWW

background image

Тармақ

Мəндер

Түсіндіру

Тексеруді бастамас бұрын, REPEAT (Қайталау) жиілігінің
мəнін белгілеңіз: ONCE (Бір рет) немесе CONTINUOUS
(Үздіксіз). Одан кейін тексергіңіз келетін құрамдасты
таңдаңыз.

Шуыл көзін анықтау үшін əр тексеруді орындау барысында
мұқият тыңдап тұрыңыз.

PRINT/STOP (БАСЫП
ШЫҒАРУ/ТОҚТАТУ)
ТЕКСЕРУІ

ТОҚТАТУ УАҚЫТЫ

Өнім тексеруді орындау барысында тоқтауы тиіс
миллисекундпен берілген уақыт мерзімін белгілеңіз.

KKWW

Диагностикалау мəзірі

39