HP LaserJet P4510 Printer series - I/O қосымша мәзірі

background image

I/O қосымша мəзірі

I/O (кіріс/шығыс) мəзірінң тармақтары өнім мен компьютер арасындағы байланысқа əсер етеді.
Егер өнімде HP Jetdirect баспа сервері болса, сіз осы қосымша мəзірді пайдалана отырып негізгі
желі параметрлерін өзгерте аласыз. Сонымен қатар, сіз осы жəне басқа параметрлерді HP Web
Jetadmin немесе енгізілген веб сервері арқылы өзгерте аласыз.

KKWW

Құрылғыны конфигурациялау мəзірі

29

background image

Тармақ

Мəндер

Түсіндіру

I/O ҮЗІЛІСІ

5-тен 300-ге дейін

Секундпен көрсетілген I/O үзіліс кезеңін таңдаңыз.

Осы параметрді ең жақсы орындалу үшін үзілісті реттеу
мақсатында пайдаланыңыз. Егер баспа тапсырмаңыздың
ортасында басқа порттардың деректері шығарылатын
болса, үзіліс мəнін азайтыңыз.

Стандартты параметр болып 15 табылады.

ЕНГІЗІЛГЕН JETDIRECT
МƏЗІРІ

EIO <X> JETDIRECT МƏЗІРІ

Опциялар тізімін келесі кестеден қараңыз.

ЕСКЕРІМ:

Келесі кестеде жұлдызшамен (*) таңбаланған тармақтар стандартты параметр

болып табылады.

Кесте 2-1

Енгізілген Jetdirect жəне EIO <X> Jetdirect мəзірлері

Мəзір элементі

Қосымша мəзір
элементі

Қосымша мəзір
элементі

Мəндер мен сипаттама

TCP/IP

ҚОСЫЛҒАН

ӨШІРУЛІ: TCP/IP протоколын өшіріңіз.

ҚОСУЛЫ*: TCP/IP протоколын қосыңыз.

ХОСТ АТЫ

Əріптік-сандық жолда 32 дейін таңба өнімді
танытады. Бұл атау HP Jetdirect конфигурация
бетінінң тізімінде көрсетілген. Станартты хост аты
болып NPIxxxxxx табылады, бұндағы xxxxxx LAN
аппаратық құралының (MAC) адресінің соңғы алты
саны табылады.

IPV4 ПАРАМЕТРЛЕРІ

КОНФИГ. ƏДІСІ

TCP/IPv4 параметрлері HP Jetdirect баспа
серверінде конфигурацияланатын əдісті
белгілейді.

BOOTP: BootP серверінен автоматты
конфигурациялау үшін BootP server (Жүктеу
протоколын) пайдаланыңыз.

DHCP*: DHCPv4 ерверінен автоматты
конфигурациялау үшін DHCP (Динамикалық хост
конфигурациялау хаттамасын) пайдаланыңыз.

АВТО IP: Автоматты сілтемелі-жергілікті IPv4
адрестеуді пайдаланыңыз. 169.254.x.x
қалыбындағы адрес автоматты тағапйындалады.

ҚОЛМЕН: TCP/IPv4 параметрлерін
конфигурациялау үшін ҚОЛМЕН БАПТАУ мəзірін
пайдаланыңыз.

ҚОЛМЕН БАПТАУ

(КОНФИГ. ƏДІСІ ҚОЛМЕН болып белгілегенде
ғана қол детерлік) Параметрлерді тікелей принтер
басқару панелінен конфигурациялаңыз:

IP АДРЕСІ: Принтердің бірегей IP адресін,
бұндағы n 0-255 аралығындағы мəн болып
табылады.

30

Бап 2 Басқару панелі

KKWW

background image

Мəзір элементі

Қосымша мəзір
элементі

Қосымша мəзір
элементі

Мəндер мен сипаттама

ЖЕЛІ БӨЛІГІНІҢ МАСКАСЫ: Принтердің желі
бөлігінің маскасын, бұндағы m 0-255 аралығындағы
мəн болып табылады.

СТАНДАРТТЫ ШЛЮЗ: Басқа желілермен
байланыс үшін пайдаланылатын шлюз немесе
маршрутизатор IP адресін.

СТАНДАРТТЫ IP

Баспа сервері стандартты IP адресін қарқынды
TCP/IP қайта конфигурациялау (мысалы, BootP
немесе DHCP пайдалануға қолмен
конфигурациялау) барысында желіден IP адресін
ала алмайтындай етіп белгілейді.

АВТО IP: Сілтемелі-жергілікті 169.254.x.x IP адресі
орнатылды.

LEGACY: Ертеректегі HP Jetdirect өнімдерімен
үйлесімді 192.0.0.192 адресі орнатылды.

НЕГІЗГІ DNS

Негізгі DNS серверінің IP адресін (n.n.n.n)
белгілейді.

ҚОСАЛҚЫ DNS

Қосымша домен атаулары жүйесі DNS серверінің IP
адресін (n.n.n.n) белгілейді.

IPV6 ПАРАМЕТРЛЕРІ

ҚОСЫЛҒАН

Осы тармақты баспа серверіндегі IPv6
операциясын қосу немесе өшіру үшін
пайдаланыңыз.

ӨШІРУЛІ*: IPv6 өшірілген.

ҚОСУЛЫ: IPv6 қосылған.

АДРЕС

Осы тармақты IPv6 адресін қолмен
конфигурациялау үшін пайдаланыңыз.

ҚОЛМЕН БАПТАУ: TCP/IPv6 адресін қосып,
қолмен конфигурациялау үшін ҚОЛМЕН БАПТАУ
мəзірін пайдаланыңыз.

ҚОСЫЛҒАН: Осы тармақты таңдап, қолмен
конфигурациялауды қосу үшін ҚОСУЛЫ немесе
қолмен конфигурациялауды өшіру үшін ӨШІРУЛІ
таңдаңыз.

АДРЕС: Осы тармақты қос нүктелі оналтылық
синтаксисті пайдаланатын 32 оналтылық санды
IPv6 торап адресін теру үшін пайдаланыңыз.

DHCPV6 САЯСАТЫ

ДОЛЫ БЕЛГІЛЕНГЕН: Адрестік авто-
конфигурациялау əдісі маршрутизатормен
белгіленген баспа серверімен пайдаланылады.
Маршрутизатор баспа серверінің не өзінің адресін,
өзінің конфицрациясын н екенуін де DHCPv6
серверінен алуын белгілейді.

МАРШРУТИЗАТОР ҚОЛ ЖЕТІМСІЗ:
Маршрутизатор болмаған жағдайда баспа сервері
өзінің адрестік конфигурациясын DHCPv6
серверінен алып көруі тиіс.

Кесте 2-1

Енгізілген Jetdirect жəне EIO <X> Jetdirect мəзірлері (жалғасы)

KKWW

Құрылғыны конфигурациялау мəзірі

31

background image

Мəзір элементі

Қосымша мəзір
элементі

Қосымша мəзір
элементі

Мəндер мен сипаттама

ƏРҚАШАН: Маршрутизатордың болу болмауына
қарамай, баспа сервері əрқашан адрестік
конфигурациясын DHCPv6 серверінен алуға
тырысады.

НЕГІЗГІ DNS

Осы тармақты баспа сервері пайдалануы тиіс
негізгі DNS серверінің IPv6 адресін белгілеу үшін
пайдаланыңыз.

ҚОСАЛҚЫ DNS

Осы тармақты баспа сервері пайдалануы тиіс
қосымша DNS серверінің IPv6 адресін белгілеу үшін
пайдаланыңыз.

ПРОКСИ СЕРВЕРІ

Өнімнің енгізілген бағдарламасымен
пайдаланылуы тиіс прокси серверін белгілейді.
Əдетте, прокси сервері желі пайдаланушыларымен
Интернетке кіру үшін пайдаланылады. Ол Веб
беттерін кэш жадында сақтап, сол клиенттердің
Интернет желісіндегі қауіпсіздігінң белгілі бір
деңгейін қамтамасыз етеді.

Прокси серверін белгілеу үшін, оның IPv4 адресін
немесе толық берілген домен атауын енгізіңіз. Атау
құрамында 255 дейін октет болуы мүмкін.

Кейбір желілерде сіз прокси серверіңіздің адресін
біліп алу үшін өзіңіздің интернет қызметтерін
көрсетушімен (ISP) хабарласуыңыз қажет етілуі
мүмкін.

ПРОКСИ ПОРТЫ

Прокси сервері пайдаланушыларды қолдау үшін
пайдаланатын порт нөмірін теріңіз. Порт нөмірі
желіңіздегі прокси қызметіне арналған портты
білдіреді жəне 0-65535 аралығындағы мəн болуы
мүмкін.

БОС ТҰРЫС ҮЗІЛІСІ

БОС ТҰРЫС ҮЗІЛІСІ: Өзі аяқталғаннан кейін бос
тұрысты TCP баспа деректерінің байланысы
жабылатын секундпен белгіленетін уақыт кезеңі
(стандартты болып 270 секунд табылады, 0 үзілісті
өшіреді).

IPX/SPX

ҚОСЫЛҒАН

ӨШІРУЛІ: IPX/SPX протоколын өшіріңіз.

ҚОСУЛЫ*: IPX/SPX протоколын қосыңыз.

ЖАҚТАУ ТҮРІ

Желіңіздің фрейм түрі параметрін таңдаңыз.

АВТО: Автоматты түрде танылған ең біріншісі
бойынша фрейм түрін орнатып, шектейді.

EN_8023, EN_II, EN_8022, жəне EN_SNAP: Ethernet
желілері үшін фрейм түрін таңдау

APPLETALK

ҚОСЫЛҒАН

ӨШІРУЛІ: AppleTalk протоколын өшіріңіз.

ҚОСУЛЫ*: AppleTalk протоколын қосыңыз.

DLC//LLC

ҚОСЫЛҒАН

ӨШІРУЛІ: DLC/LLC протоколын өшіріңіз.

ҚОСУЛЫ*: DLC/LLC протоколын қосыңыз.

Кесте 2-1

Енгізілген Jetdirect жəне EIO <X> Jetdirect мəзірлері (жалғасы)

32

Бап 2 Басқару панелі

KKWW

background image

Мəзір элементі

Қосымша мəзір
элементі

Қосымша мəзір
элементі

Мəндер мен сипаттама

ҚАУІПСІЗДІК

ЕКІНШІ БЕТТІ БАСЫП
ШЫҒАРУ

ИƏ: Құрамында сол мезеттегі HP Jetdirect баспа
серверінің қауіпсіздік параметрлері көрсетілген
бетті басып шығарады.

ЖОҚ*: Қауіпсіздік параметрлерінің беті басылып
шығарылмайды.

СЕНІМДІ ВЕБ

Конфигурацияны басқару үшін, енгізілген ВЕб
серверінің байланысты HTTPS (Сенімді HTTP)
пайдалана отырып ғана немесе HTTP жəне HTTPS
екеуін де пайдалана отырып орнататындығын
белгілеңіз.

HTTPS Required (Міндетті) Сенімді, шифрланған
байланыс үшін тек HTTPS кіру ғана рұқсат етіледі.
Баспа сервері сенімді сайт ретінде көрсетіледі.

HTTP/HTTPS optional (қосымша): HTTP немесе
HTTPS пайдалана отырып кіру рұқсат етілген.

IPSEC

Баспа серверінің IPsec немесе Желіаралық қалқан
мəртебесін белгілеңіз.

САҚТАУ: IPsec/Желіаралық қалқан мəртебесі сол
кезде сконфигурацияланғанындай қалады.

ӨШІРІЛГЕН: IPsec/Желіаралық қалқан əрекеті
баспа серверінде өшірілген.

ҚАУІПСІЗДІКТІ
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ

Сол кездегі баспа серверінің қауіпсіздік
параметрлері сақталуын немесе зауыттық
стандартты мəндер қайтарылуын белгілеңіз.

ЖОҚ*: Ағымдық қауіпсіздік параметрлері
пайдаланылуда.

ИƏ: Қауіпсіздік параметрлері зауыттық стандартты
мəндерге қайтарылды.

ДИАГНОСТИКАЛАУ

ЕНГІЗІЛГЕН
ТЕКСЕРУЛЕР

Бұл мəзір желілік аппараттық құралдарды
тексеруге немесе TCP/IP желілік байланыстары
мəселелерін шешуге көмектесетін
диагностикалауды өткізуге көмектесетін
тексерулерді қамтамасыз етеді.

Енгізілген тексерулер желі ақаулығы өнімнің ішкі не
сыртқы мəселесі болып табылатындығын
анықтауға көмектеседі. Енгізілген тексеруді
аппараттық құрал жəне баспа серверімен қатынау
жолдарын тексеру үшін пайдаланыңыз. Сіз тексеру
түрін таңдап, іске қосқаныңыздан кейін жəне
орындау уақытын белгілегеніңізден кейін сіз
тексеруді бастау үшін ОРЫНДАУ таңдауыңыз
керек.

Орындау уақытына байланысты, таңдалған
тексеру өнім өшірілгенше немесе қателік туындап,
диагностикалау беті басылып шығарылғанша
үздіксіз іске қосылып отырады.

ЖЕРГІЛІКТІ ЖЕЛІ HW
ТЕКСЕРУІ

ЕСКЕРТУ:

Осы енгізілген тексеруді іске қосу

өзіңіздің TCP/IP конфигурациясын өшіреді.

Кесте 2-1

Енгізілген Jetdirect жəне EIO <X> Jetdirect мəзірлері (жалғасы)

KKWW

Құрылғыны конфигурациялау мəзірі

33

background image

Мəзір элементі

Қосымша мəзір
элементі

Қосымша мəзір
элементі

Мəндер мен сипаттама

Бұл тексеру ішкі контурды тексеруді орындайды.
Ішкі контур тексеруі ішкі желі аппараттық
құралдарына ғана пакеттер жіберіп, қабылдап
алады. Желіңізде сыртқа деректер шығарулар
орындалмайды.

Тексеруді таңдау үшін ИƏ таңдаңыз немесе оны
таңдамау үшін ЖОҚ таңдаңыз.

HTTP ТЕКСЕРУІ

Бұл тексеру өнімнен алдын ала белгіленген
беттерді алу жолымен HTTP жұмысын тексеріп,
енгізілген Веб-серверін тексереді.

Тексеруді таңдау үшін ИƏ таңдаңыз немесе оны
таңдамау үшін ЖОҚ таңдаңыз.

SNMP ТЕКСЕРУІ

Бұл тексеру өнімнен алдын ала белгіленген SNMP
нысандарын қабылдау жолымен SNMP
байланыстарының жұмысын тексереді.

Тексеруді таңдау үшін ИƏ таңдаңыз немесе оны
таңдамау үшін ЖОҚ таңдаңыз.

ДЕРЕКТЕР ЖОЛЫН
ТЕКСЕРУ

Бұл тексеру HP postscript 3-деңгей эмуляциясы
өнімінің деректер жолы мен бүлінуі мəселелерін
анықтауға көмектеседі. Ол өнімге алдын ала
белгіленген PS файлын жібереді, дегенмен,
тексеру қағаз жүзінде болмағандықтан, ол файл
басылып шығарылмайды.

Тексеруді таңдау үшін ИƏ таңдаңыз немесе оны
таңдамау үшін ЖОҚ таңдаңыз.

БАРЛЫҚ
ТЕКСЕРУЛЕРДІ
ТАҢДАУ

Барлық енгізілген тексерулерді іске қосу үшін осы
тармақты таңдаңыз. Барлық енгізілген
тексерулерді іске қосу үшін ИƏ таңдаңыз немесе
барлық тексерулерді іске қоспау үшін ЖОҚ
таңдаңыз.

ОРЫНДАУ УАҚЫТЫ
[H]

Осы тармақты енгізілген тексеру іске қосылатын
уақыт ұзақтығын (сағатпен) белгілеу үшін
пайдаланыңыз. Сіз 1 сағаттан 60 сағатқа дейінгі
аралықтағы мəнді таңдай аласыз. Егер сіз нөлді (0)
таңдасаңыз, тексеру қателік туындағанша немесе
өнім өшірілгенше əйтеуір бір іске қосылады.

HTTP, SNMP жəне Деректер жолын тексеруден
жинақталған деректер тексерулер аяқталғаннан
кейін басылып шығарылады.

ОРЫНДАУ

ЖОҚ*: Таңдалған тексерулерді бастамау.

ИƏ: Таңдалған тексерулерді бастау.

ПИНГ ТЕКСЕРУІ

Бұл тексеру желілік байланыстарды тексеру үшін
пайдаланылады. Тексеру қашықтағы желі хостына
сілтеме деңгейлі пакеттер жіберіп, сəйкес жауап
күтеді.

АРН TYPІ

Мақсатты құрылғының IPv4 немесе IPv6 торабы
болып табылатындығын белгілеңіз.

АРН IPV4

IPv4 адресін теріңіз.

Кесте 2-1

Енгізілген Jetdirect жəне EIO <X> Jetdirect мəзірлері (жалғасы)

34

Бап 2 Басқару панелі

KKWW

background image

Мəзір элементі

Қосымша мəзір
элементі

Қосымша мəзір
элементі

Мəндер мен сипаттама

АРН IPV6

IPv6 адресін теріңіз.

ПЕКЕТ ӨЛШЕМІ

Қашықтағы желі хостына жіберілетін əр пакеттің
өлшемін байтпен белгілеңіз. Ең аз болып 64
(стандартты) жəне ең көп болып 2 048 байт
табылады.

ҮЗІЛІС

Қашықтағы желі хосттан жауап күтілетін уақыт
мерзімін белгілеңіз (секундта). Стандартты болып1
жəне ең көп болып 100 секунд табылады.

ЕСЕПТЕУ

Осы тексеру барысында жзіберілетін тексеру пинг
пакеттерінің санын белгілеңіз. 1-100 аралығындағы
мəнді таңдаңыз. Тексеруді үздіксіз іске
қосылатындай етіп конфигурациялау үшін 0
таңдаңыз.

БАСЫП ШЫҒАРУ
НƏТИЖЕЛЕРІ

Егер пинг тексеруі үздіксіз жұмысқа
конфигурацияланбаған болса, сіз тексеру
нəтижелерін басып шығаруды таңдай аласыз.
Нəтижелерді басып шығару үшін ИƏ таңдаңыз.
Егер сіз ЖОҚ (стандартты) таңдасаңыз, нəтижелер
басылып шығарылмайды.

ОРЫНДАУ

Пинг тексеруін басау-бастамауды белгілеңіз.
Тексеруді бастау үшін ИƏ немесе бстамау үшін
ЖОҚ таңдаңыз.

ПИНГ НƏТИЖЕЛЕРІ

Осы тармақты басқару панелінің дисплейінен пинг
ексеру мəртебесін жəне нəтижелерін көру үшін
пайдаланыңыз.

ПАКЕТ ЖІБЕРІЛДІ

Ең соңғы тексеру басталғаннан немесе
аяқталғаннан бері қашықтағы хостқа жіберілген
пакеттер санын (0-65535) көрсетеді.

ПАКЕТ АЛЫНДЫ

Ең соңғы тексеру басталғаннан немесе
аяқталғаннан бері қашықтағы хосттан қабылданған
пакеттер санын (0-65535) көрсетеді.

ПАЙЫЗ ЖОҒАЛДЫ

Ең соңғы тексеру басталғаннан немесе
аяқталғаннан бері қашықтағы хосттан сұраусыз
қабылданған пинг тексеру пакеттерінің пайызын
көрсетеді.

RTT ЕҢ АЗ

Пакеттерді өткізу жəне жауап қайтарудың 0-4096
миллисикунд аралығындағы анықталған ең қысқа
толық айналым уақытын (RTT) көрсетеді.

RTT ЕҢ КӨП

Пакеттерді өткізу жəне жауап қайтарудың 0-4096
миллисикунд аралығындағы анықталған ең ұзын
толық айналым уақытын (RTT) көрсетеді.

RTT ОРТАША

Пакеттерді өткізу жəне жауап қайтарудың 0-4096
миллисикунд аралығындағы анықталған орташа
толық айналым уақытын (RTT) көрсетеді.

ПИНГ ОРЫНДАЛУДА

Пинг тексерілуініңі орындалу-орындалмауын
көрсетеді. ИƏ тексерілудің орындалып жатқанын
жəне ЖОҚ тексерудің аяқталғандығын немесе
басталмағандығын көрсетеді.

ЖАҢАРТУ

Пинг тексеруінің нəтижелерін алғаннан кейін бұл
тармақ тексеру деректерін ағымдық нəтижелермен

Кесте 2-1

Енгізілген Jetdirect жəне EIO <X> Jetdirect мəзірлері (жалғасы)

KKWW

Құрылғыны конфигурациялау мəзірі

35

background image

Мəзір элементі

Қосымша мəзір
элементі

Қосымша мəзір
элементі

Мəндер мен сипаттама

жаңартады. Деректерді жаңарту үшін ИƏ немесе
бар деректерді пайдалану үшін ЖОҚ таңдаңыз.
Дегенмен, мəзір тармағы болмаған жағдайда
немесе сіз негізгі мəзірге қолыңызбен
қайтқаныңызда жаңарту автоматты түрде
орындалады.

СІЛТЕМЕ
ЖЫЛДАМДЫҒЫ

Баспа серверінің сілтеме жылдамдығы мен
байланыс режимі желіге сəйкес болуы тиіс. Бар
параметрлер өнімге жəне орнатылған баспа
серверіне байланысты. Келесі сілтеме
конфигурациясы параметрлерінің бірін таңдаңыз:

ЕСКЕРТУ:

Егер сіз сілтеме параметрін

өзгертсеңіз, баспа сервері мен желілік құрылғының
арасындағы желілік байланыс жоғалуы мүмкін.

АВТО*: Баспа сервері өзін ең жоғарғы сілтеме
жылдамдығымен жəне рұқсат етілген байланыс
режимімен сəйкестендіру үшін автокелістіруді
пайдаланады. Автокелістіру сəтсіз болған
жағдайда хаб/ажыратқыш портында анықталған
сілтеме жылдамдығына байланысты не 100TX
ЖАРТЫ не 10TX ЖАРТЫ орнатылады. (A 1000T
жартылай дуплексті таңдау қолдаусыз).

10T ЖАРТЫ: 10 Mб/сек, жартылай дуплексті
жұмыс.

10T ТОЛЫҚ: 10 Mб/сек, толық дуплексті жұмыс.

100TX ЖАРТЫ: 100 Mб/сек, жартылай дуплексті
жұмыс.

100TX ТОЛЫҚ: 100 Mб/сек, толық дуплексті жұмыс.

100TX АВТО: Автокелістіруді ең үлкен 100 Mб/сек
сілтеме жылдамдығы бойынша шектейді.

1000TX ТОЛЫҚ: 1000 Mб/сек, толық дуплексті
жұмыс.

ПРОТОКОЛДАРДЫ
БАСЫП ШЫҒАРУ

Осы тармақты келесі протоколдардың
конфигурациясының тізімін көрсететін бетті басып
шығару үшін пайдаланыңыз: IPX/SPX, Novell
NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.