HP LaserJet P4510 Printer series - Индекс

background image

Индекс

Таңбалар/Сандар

1 500-парақтық науа

салу 87

1-Науа

қағаздың кептелуі 175
қолмен əперу

параметрлері 20

салу 84

1-науа

параметрлер 18

2-науа

параметрлер 18

3-Науа

физикалық

сипаттамалар 222

500 парақтық науа

қағаздың кептелуі 176,

177

500-парақтық науа

салу 85

А

авто жалғастыру параметрі 27
ажыратымдылық

ақаулықтарды түзету

сапасы 190

мүмкіндіктері 6
параметрлер 23, 57

Ажыратымдылықты жақсарту

технологиясы (REt) 23

Ажыратымдылықты жетілдіру

технологиясы (REt) 57

акустикалық ерекшеліктер 224
ақауларды түзету

таза беттер 196

ақаулықтарды түзету

1-Науадағы қағаздың

кептелуі 175

500 парақтық науадағы

қағаздың кептелуі 176

USB кабельдері 196
ақ тамшылар 194
ашық баспа 191
басылмай қалған

жерлер 191

беттер басылып

шығарылмайды 196

беттербасып шығару

баяу 196

дақтар 191
дуплекстеушідегі қағаздың

кептелуі 178

жоғарғы қақпағындағы

қағаздың кептелуі 172

конверт əпергіштегі қағаздың

кептелуі 174

қағаздың кептелуі 172
қапсырмалардың

кептелуі 186

оқиғалар журналы 38
сурет ақаулықтары 191
сұр өң 192
сызықтар 192, 194
тексеру тізімі 148
термобекіткіш аймағындағы

қағаздың кептелуі 180

хабарлар, түрлер 151
шығыс қалталарындағы

қағаздың кептелуі 183

шығыс сапасы 190
электрондық пошта

ескертулері 57

ақаулықты түзету

EPS файлдары 201
Macintosh ақаулықтары 200
Бытыраңқы сызықтар 195
жағылған тонер 192
жұмаршақтанған қағаз 193
көлік дөңгелегінің іздері 194

көмескі баспа 195
қағаз 190
қайталанатын

ақаулықлар 193

қатпарланған қағаз 194
қисық беттер 193
мəтін сапасы 193, 195
орта 190
суреттің қайталануы 195

ақпарат беттері

басып шығару 112

Ақпарат жиекбелгісі, енгізілген

Веб сервер 117

Ақпараттық мəзір 17
ақ сызықтар немесе тамшылар,

ақаулықты түзету 194

алдау оқиғасы жөнінде хабарлау

үшін жедел байланыс
желісі 124

алдау оқиғасы жөнінде хабарлау

үшін НР жедел байланыс
желісі 124

алдын ала басылған қағаз

термобекіткіш режимдері 22

алдын ала орнатпалар

(Macintosh) 59

алдын ала тесілген қағаз

термобекіткіш режимдері 22

альтернативті бланк

режимі 109

анықтама, Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

Анықтама батырмасы, басқару

панелі 12

апталық жүйе ішілік қызмет

көрсету 218

арнайы арқау

ұсынымдар 81

KKWW

Индекс 237

background image

арнайы қағаз

ұсынымдар 81

артқы шығыс қалтасы

басып шығару 93
қағаздың кептелуі 183

артқы шығыс науасы

орны 8

ауыр қағаз

термобекіткіш режимдері 22
шығыс қалтасы, таңдау 93

ауыстыру A4/LETTER 20
ашық баспа

ақаулықтарды түзету 191
тонер қоюылығы

араметрі 24

ашықхаттар

шығыс қалтасы, таңдау 93

ашықхаттар жинағы

термобекіткіш режимдері 22
шығыс қалтасы, таңдау 93

Ə

əдеттегі парақ өлшемі

параметрлері

Macintosh 59

əмбебап принтер драйвері 44

Б

бағдарламалық құрал

HP Easy Printer Care 50,

114

HP Printer Utility (HP Принтер

Утилиталары) 56

HP Web Jetadmin 50
Macintosh 56
Macintosh жою 54
баптаулары 54
енгізілген Веб сервер 50, 57
қолдаулы операциялық

жүйелер 42

тарапынан қолдаулы

операциялық жүйелер 54

бағдарламалық құралдар

параметрлер 46

бағыт, бет

стандартты, параметр 21

бағыты

параметрі, Windows 106

баптау

драйверлерінің алдын ала

орнатпаларын
(Macintosh) 59

баптаулар

басымдылығы 54
драйверлері 47, 55

басқару панелі

I/O мəзірі 29
ақпараттық мəзір 17
Баспа сапасының мəзірі 21
Басып шығару мəзірі 19
батырмалар 12
бетті тазарту, басып

шығару 141

Диагностикалау мəзірі 38
дисплей 12
Жүйені орнату мəзірі 25
күн/уақыт параметрлері 25
Қағазды қолдану мəзірі 18
Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

қапсырмалаушы/жинақтаушы,

таңдау 100

қауіпсіздік 121
Құрылғыны конфигурациялау

мəзірі 19

Мəзірді қайтарады 36
мəзірлер 14
орны 8
өшірілетін ескертулер

параметрлері 27

параметрлер 46
Тапсырманы табу мəзірі 16
тіл, таңдау 28
хабарлар, түрлері 151
шамдар 12

басқару панелінің

баптаулары 54

баспа картирдждері

бөлшектердің нөмірлері 208

баспа картридждері

HP-емес 124
ауыстыру 125
ауыстыру аралықтары 124
кепілдік 215
қағаздың кептелуі 172
қайта пайдалану 229
қоюлық параметрлері 24

мүмкіндіктер 7
Үнемдеу режимі 24

Баспа картридждерін

ауыстыру 125

баспа кртридждері

мəртебе хабарлары 12

баспа құралдары

Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

қолдаулы өлшемдер 75
пайдалану беті 17

баспа құралу

науа параметрлері 18

баспа құралы

A4 параметрлері 20
бейімделген өлшемді 19
қапсырмалау 100
стандартты өлшем,

параметр 19

баспа сапасы

ақаулықтарды түзету 190
ақ сызықтар 194
ақ тамшылар 194
ашық баспа 191
баптаулар 23
басылмай қалған

жерлер 191

бекітілмей қалған тонер 192
бытыраңқы сызықтар 195
дақтар 191
жағылған тонер 192
кептелу, кейін 190
көлік дөңгелегінің іздері 194
көмескі 195
қағаз 190
қайталанатын

ақаулықлар 193

орта 190
сурет ақаулықтары 191
суреттің қайталануы 195
сұр өң 192

Баспа сапасының мəзірі 21
баспа сасапасы

сызықтар 192

баспа сұрауын тоқтату 104
баспа сұрауының кідірісі 104
баспа сұрауының

тоқтатылуы 104

баспа тапсырмалары

ұстап қалу 25

238 Индекс

KKWW

background image

баспа тапсырмаларын

бақылау 91

басылмай қалған жерлер,

ақаулықтарды түзету 191

басымдық, параметрлер 46
басымдылық, баптаулар 54
басып шығару

ақаулықтарды түзету 196

басып шығару картридждерін

сақтау 124

басып шығару картридждеріне

енгізілген Веб сервер арқылы

тапсырыс беру 119

басып шығару картриджері

Macintosh мəртебесі 63

Басып шығару мəзірі 19
батырмалар, басқару панелі 12
бейімделген өлшемді қағаз

науа параметрлері 19

бекітілмей қалған тонер,

ақаулықты түзету 192

берілген

мəртебе, Енгізілген Веб

сервер көмегімен көру 117

бет бағыты

сандартты, параметр 21

бет кезегі, өзгертуде 109
бет параққа

Windows 106

беттер

басылып

шығарылмайды 196

баяу басылып

шығарылуда 196

таза 196

Беттердің пайдаланылуы 17
беті тегіс емес қағаз 22
бланк

термобекіткіш режимдері 22

бланк парақтары,

жүктелуде 109

бос беттер

тастап кету 21

бөлшектердің нөмірлері

EIO карталары 209
баспа картридждері 208
жад 208
кабельдер 209
күтім жинағы 208
науалар 207

бөлшектер нөмірлері

қағаз, HP 209

браузер талаптары

енгізілген веб-сервер 117

бүкпеленген қағаз, ақаулықты

түзету 194

бір параққа көп бет

Windows 106

бірінші бет

түрлі қағазды пайдалану 60

В

Веб браузер талаптары

енгізілген веб-сервер 117

Веб сайттар

Linux қолдауы 203
Macintosh тұтынушыларын

қолдау 217

əмбебап принтер

драйвері 44

Веб-сайттар

жабдықтарға тапсырыс

беру 206

Материалдардың қауіпсіздігі

туралы мəліметтер парағы
(MSDS) 232

Веб сайттарда

тұтынушыларды қолдау 217

Веб тораптары

HP Web Jetadmin,

жүктеу 120

Д

дақтар, ақаулықтарды

түзету 191, 194

диагностикалау

желі 33

Диагностикалау мəзірі 38
диапозитивтер

термобекіткіш режимдері 22
шығыс қалтасы 93

диск

орнату 138
файл каталогы, басып

шығару 17

шешу 140

драйверлер

Macintosh, ақаулықты

түзету 200

Windows, (ашу) 105

əмбебап 44
қағаз түрлер 78
қолдаулы 43
қосылған 6
параметрлер 46

драйверлердің

Macintosh алдын ала

орнатпалары 59

алдын ала орнатпалары

(Macintosh) 59

баптаулары 47, 54, 55
сілтемелері (Windows) 105

дуплекспен басып шығару

Windows 106

дуплекстеуші

Macintosh параметрлері 57
қағаз жолын тексеру 38
пайдалану беті 17

дуплекстеушіп

параметрлер 20

дуплекстік баспа керек-жарағы

кептелу 178

дуплекстік баспа құралы

бөлшектің нөмір 207

діплекстеуші

Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

Е

екі жағы, басып шығару

Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

екі жағы да, басып шығару

жиектерін біріктіру

параметрлері 20

екі жағынада, баспа

Macintosh параметрлері 57

Екі жаққа басып шығару

Windows 106

екі жақты, басып шығару

пайдалану беті 17

екі жақты баспа

Macintosh параметрлері 57
жиектерін біріктіру

параметрлері 20

екі жақты басып шығару

Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

пайдалану беті 17

KKWW

Индекс 239

background image

екі жақты да басып шығару

Windows 106

енгізілген Веб сервер 50, 57
енгізілген веб-сервер

қауіпсіздік 121
мүмкіндіктері 117

ерекшеліктер

акустикалық 224
мүмкіндіктер 6
параметрлер 27
физикалық 222
электрлік 223

ескертулер, электрондық

пошта 57

ескертулер параметрі 27
Еуропа Одағы, қалдықтарды

тастау 231

Ж

жабдықтар

жасанды 124
тапсырыс беру 206

жағылған тонер, ақаулықты

түзету 192

жад

DIMM модульдері

орнату 130

RAM дискі параметрлері 28
бөлшектердің нөмірлері 208
жаңарту 130
қосылған 56
орнатуды тексеру 134
тұрақты қорлар 135

жад, тапсырма

Macintosh параметрлері 57

жадты жаңарту 130
жапсырмалар

термобекіткіш режимдері 22
шығыс қалтасы, таңдау 93

жасандыға қарсы

жабдықтар 124

жасанды жабдықтар 124
жедел көшіру

тапсырмалары 25

жеке тапсырмалар

Windows 107

желліер

қауіпсіздік параметрлері 33

желіаралық қалқан

параметрлері 33

желі бөлігінің маскасы 69
Желіге қосылу жиекбелгісі,

енгізілген Веб сервер 119

желілер

AppleTalk 70
HP Web Jetadmin 120
IP адрес 68, 69
Macintosh параметрлері 57
диагностикалау 33
желі бөлігінің маскасы 69
конфигурациялау 67
қолдаулы протоколдар 67
құрылғыны табу 67
параметрлер 30
протоколдар 30, 36
протоколдарды өшіру 70
стандартты шлюз 69
сілтеме жылдамдығы 36

желілік кілтсөз

өзгерту 68
параметр 68

желіні басқару 68
желі параметрлері

көру 68
өзгерту 68

жеткізу шығыршықтары,

ауыстыру 128

жиектер

параметрлер 22

жиектерін біріктіру

параметрлері 20

жинақ, күтім

бөлшектердің нөмірлері 208

жинақ, принтер күтімі

пайдалану 128

жинақтағыш

басып шығару 94, 100

жинақтаушы

бөлшектің нөмірі 207

жоба сапасында басып

шығару 23, 24

жоғарғы қақпақ

қағаздың кептелуі,

шығару 172

жоғарғы шығыс қалтасы

басып шығару 93
қағаздың кептелуі 183

жол аралығы, стандартты

параметр 21

жұмаршақтанған парақ,

ақаулықты түзету 193

жұмыс ортасы

сипаттамалар 225

Жүйені орнату мəзірі 25
жүйе талаптары

енгізілген веб-сервер) 117

жүйе ішілік қызмет көрсету

келісімдері 218

жылдамдық

ажыратымдылық

параметрлері 23

Жылдам орнатулар 105

З

зауыттық стандартты мəндер,

қайтару 36

И

ирек парақ, ақаулықты

түзету 193

К

кабельдер

USB, ақаулықтарды

түзету 196

USB, қосу 66

Канада Сауда Министрлігінің

ережелері 234

каретка қайтарылуы,

параметрлер 21

картридждер

HP-емес 124
ауыстыру 125
ауыстыру аралықтары 124
бөлшектердің нөмірлері 208
кепілдік 215
қайта өңдеу 229
қоюлық параметрлері 24
мəртебе хабарлары 12
Үнемдеу режимі 24

картридждер, баспа

қағаздың кептелуі 172

картридждер, қапсырма

салу 127

картридждерге

енгізілген Веб сервер арқылы

тапсырыс беру 119

картридждерді

сақтау 124

240 Индекс

KKWW

background image

картриджер, басып шығару

Macintosh мəртебесі 63

Кедергілер жөніндегі жапондық

ерікті бақылау кеңесінің
мəлімдемесі 234

келесі күнгі жүйе ішілік қызмет

көрсету 218

кептелген қағаздарды шығару

1 500 парақтық науа 177
1-Науа 175
500 парақтық науа 176

кептелген қағазды шығару

дуплекстеуші 178
жоғарғы қақпақ 172
конверт əпергіші 174
орналасқан жерлері 172
термобекіткіш аймағы 180
шығыс аймағы 183

кептелген қапсырманы шығару

қапсырма 186

кептелу

1 500 парақтық науа 177
1-Науа 175
500 парақтық науа 176
əдеттегі себептері 170
дуплекстеуші 178
жоғарғы қақпақ 172
кейінгі баспа сапасы 190
қапсырма 186
орнын басу 189
орындары 172
термобекіткіш аймағы 180
шығыс қалтасы 183

кептелулер

Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

орнын басу параметрі 28

кепіл

пайдаланушының

орындайтын жөндеу 216

кепілдік

баспа картридждері 215
кеңейтілген 219
өнім 213

керек-жарақтар

бар 6
бөлшек нөмірлері 207
тапсырыс беру 206

кернеу сипаттамалары 223

кескіні бұзылған таңбалар,

ақаулықты түзету 193

кеңейтілген басып шығару

опциялары

Windows 109

кеңейтілген кепілдік 219
конверт əпергіші

бөлшектің нөмірі 207
қағаздың кептелуі 174

конверттер

қатпарланған, ақаулықты

түзету 194

стандартты өлшем,

параметр 19

шығыс қалтасы, таңдау 93

конверттер, салу 83
конфигурация беті

Macintosh 57

конфигурациялау беті 17
көлік дөңгелегінің іздері,

ақаулықты түзету 194

көмескі баспа, ақаулықты

түзету 195

көшірмелер, стандартты

саны 19

көшірмелер саны, стандартты

параметр 19

көшірмелері, нөмірі

Windows 109

Курьер қарпінің

параметрлері 20

күн, параметр 25
күту кідірісі

қосу 99
өшіру 99
параметрлерді өзгерту 98
уақыт 98

Күту режимі

кешіктіру, параметр 27
қосу немесе өшіру 37

күтім жинағы

бөлшектердің нөмірлері 208
пайдалану 128

Қ

қағаз

1-Науаға салу 84
500-парақтық науаға салу 85
A4 параметрлері 20
HP, тапсырыс беру 209

ақаулықты түзету 190
бейімделген өлшемді 19
бейімдеу көлемі,

таңдауда 105

бет параққа 60
бірінші бет 60
бірінші жəне соңғы беттері,

түрлі қағазды
пайдаланады 105

жиналып қалған 194
жұмаршақтанған 193
көлемі, таңдауда 105
Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

қапсырмалау 100
қисық 193
қолдаулы өлшемдер 75
қолдаулы түрлер 78
мұқабалары, түрлі қағазды

пайдаланады 105

науа параметрлері 18
пайдалану беті 17
стандартты емес

пішімдер 77

стандартты өлшем,

параметр 19

термобекіткіш режимдері 22
түрі, таңдауда 105

қағазды кептелуі

жоғарғы қақпақ 172

Қағазды қолдану мəзірі 18
қағаздың кептелуі

1 500 парақтық науа 177
1-Науа 175
500 парақтық науа 176
дуплекстеуші 178
конверт əпергіші 174
орындары 172
термобекіткіш аймағы 180
шығыс қалтасы 183

қағаз жолын тексеру 38
қайталанатын ақаулықлар,

ақаулықты түзету 193, 195

қайта пайдалану

НР компаниясының шығыс

материалдарын қайтару
жəне қоршаған ортаны
қорғау бағдарламасы 230

Қалай екенін көрсет мəзірі 15

KKWW

Индекс 241

background image

қалай орындауды көрсететін

беттер

басып шығару 112

қалталар, шығару

таңдау 93

қалталар, шығыс

кептелу, шығару 183
қағаз жолын тексеру 38
орны 8

қамсыздандыру құралдары

қайта пайдалану 229
мəртебе бету, басып

шығару 17

қамсыздандыру құралдары,

мəртебесі

басқару панелінің

хабарлары 12

қамсыздандыру материалдар

ауыстыру аралықтары 124

қамсыздандыру материалдары

HP-емес 124
баспа картридждерін

ауыстыру 125

бөлшектердің нөмірлері 207,

208

мəртебесі, HP Принтерінің

Утилитасымен көру 57

қамтамасыз етуге

енгізілген Веб сервер арқылы

тапсырыс беру 119

қамтамасыз ету мəртебесі

HP Easy Printer Care 114

қамтамасыз ету мəртебесі,

Қызметтер жиекбелгісі

Macintosh 63

қапсырмалағыш/жинақтағыш

кептелу, қапсырма 186

қапсырмалардың кептелуі 186
қапсырмалар картриджі

бөлшектердің нөмірлері 207
салу 127

қапсырмалаушы/жинақтағыш

басып шығару 94, 100

қапсырмалаушы/жинақтаушы

бөлшектердің нөмірі 207
қапсырмаларды салу 127
стандартты, параметрі 100

қаріп

қосылған 6

Қаріптер

тізім, басып шығару 17

қаріптер

EPS файлдары, ақаулықты

түзету 201

Macintosh жүйесіне

жүктеу 57

курьер 20
параметрлер 21
тұрақты қорлар 135

қателіктер туралы хабарлар

электрондық пошта

ескертулері 57

қателік туралы хабарлар

түрлері 151

қателік хабарлары

оқиғалар журналы 38
параметрлер 27
шамдар, басқару панелі 12

қатпарланған қағаз, ақаулықты

түзету 194

қауіпсіздік

желі параметрлері 33

қауіпсіздік жөніндегі

мəлімдемелер 234, 235

қауіпсіздік мүмкіндіктері 121
қисық беттер 193
қолдау

HP Принтерінің утилитасы

беттері 57

Linux 203
енгізілген Веб сервер

сілтемелері 119

құрылғыны қайтадан

қорабына салу 218

онлайн 108, 217

қолдаулы баспа құралдары 75
қолдаулы операциялық

жүйелер 54

қолдау мəртебесі, Қызметтер

жиекбелгісі

Windows 108

Қолдау пакеті, HP 219
қол жетімділік мүмкіндіктері 7
қолмен əперу

параметрлері 20

қорек ажыратқышы, орны 8
қоректендіру шығыршықтары,

ауыстыру 128

Қорларды құрсаулау,

Macintosh 57

қорларды сақтау 135
қорларды сақтау, жад 135
қоршаған ортада басқару

бағдарламасы 229

қос жақты баспа

Macintosh параметрлері 57
жиектерін біріктіру

параметрлері 20

қос жақты басып шығару

Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

пайдалану беті 17

қосу/өшіру ажыратқышы,

орны 8

қоюлық

параметрлер 24

қоюлық, параметр 24
қуат

ақаулықтарды түзету 148

қуат ерекшеліктері 223
құжаттарды қапсырмалау 100
құжаттарды масштабтау

Macintosh 59
Windows 106

құжаттардың көлемін өзгерту

Windows 106

құжаттардың өлшемін өзгерту

Macintosh 59

құрал мəртебесі

Macintosh Қызметтер

жиекбелгісі 63

құрамындағы батареялар 231
Құрылғыны конфигурациялау

мəзірі 19

құрылғыны қайтадан қорабына

салу 218

құрылғыны орау 218
құрылғыны табу 67
құрылғыны тасымалдау 218
құрылғы тілдері

параметрлер 27

қыбылдау шығыршықтары,

ауыстыру 128

қызмет

құрылғыны қайтадан

қорабына салу 218

қызмет көрсету келісімдері 218

242 Индекс

KKWW

background image

Қызметтер жиекбелгісі

Macintosh 63

Л

лазерлік қауіпсіздік жөніндегі

мəлімдемелер 234, 235

ландшафт бағыты

параметрі, Windows 106
стандартты етілген

параметр 21

М

майысқан беттер 193
Макинтог

USB картасы, ақаулықты

түзету 202

Материалдардың қауіпсіздігі

туралы мəліметтер парағы
(MSDS) 232

материалдық шектеулер 231
Мəзірді қайтарады 36
мəзір картасы 17
мəзірлер, басқару панелі

I/O 29
Баспа сапасы 21
Басып шығару 19
Диагностикалау 38
Жүйені орнату 25
Қағазды қолдану 18
Қайтарады 36
Қалай екенін көрсет 15
қол жеткізу 12, 14
Құрылғыны

конфигурациялау 19

Тапсырманы табу 16

мəзірлер басқару панелі

ақпарат 17

мəртебе

Macintosh Қызметтер

жиекбелгісі 63

Енгізілген Веб сервер 117
қамсыздандыру құралдары

беті, басып шығару 17

хабарлар, түрлері 151

мəртебесі

HP Easy Printer Care 114
HP Принтерінің Утилитасы,

Macintosh 57

мəртебесі, қамсыздандыру

құралдары

басқару панелінің

хабарлары 12

мəсеелерді шешу

Linux 203

мəселелерді шешу

Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

мəтін, ақаулықты түзету

кескіні бұзылған

таңбалар 193

мəтін сапасы

кескіні бұзылған

таңбалар 193

медиа

əдеттегі өлшемі, Macintosh

параметрлері 59

бет параққа 60
бірінші бет 60

микробағдарламалық жасақтама,

жаңарту 142

микробағдарламалық

жасақтаманы жаңарту 142

Микробағдарламалық

жасақтаманы жаңарту,
Macintosh 57

микробағдарламалық

жасақтаманы қашықтан
жаңарту (RFU) 142

модельдер, мүмкіндіктерін

салыстыру 2

мөлдір үлдір

HP, тапсырыс беру 211

мұқаба беттері 60, 105
мүмкіндіктер 2, 6

Н

н/д, параметрлер 23
науалар

1 500-парақтық науаға

салу 87

1-Науаға салу 84
500-парақтық науаға

салу 85, 87

Macintosh параметрлері 57
бейімделген өлшемді

параметрлер 19

бөлшектердің нөмірлері 207
екі жақты баспа 62

конфигурациялау 90
қағаз бағыты 83
қағаздың кептелуі 172, 175,

176, 177

қағаз жолын тексеру 38
Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

қолмен əперу

параметрлері 20

орны 8
параметрлер 18
тіркеу параметрлері 22

нүкте/дюйм, параметрлер 57
нүктелер, ақаулықтарды

түзету 191, 194

О

оқиғалар журналы 38
онлайн қолдауы 217
операциялық жүйе

қолдаулы 42

орнату

EIO карталары 138
USB құрылғылары 136
жад (DIMM модульдері) 130

орнын басу, кептелу 28
ояту уақыты

өзгерту 27, 99

оң жақ панель, орны 8

Ө

өлшемдері, өнім 222
өнімге арналған орта

сипаттамалар 225

өнімдерді салыстыру 2
өнім мəртебесі

HP Easy Printer Care 114

өнімнің ортасы

ақаулықты түзету 190

өшіру

AppleTalk 70
DLC/LLC 70
IPX/SPX 70
желі протоколдары 70

өшірілетін ескертулер

параметрі 27

П

пайдаға асыру, пайдалану

мерзімі біткеннен кейін 231

KKWW

Индекс 243

background image

пайдалану мерзімі біткеннен

кейін пайдаға асыру 231

пайдаланушыға қолдау

енгізілген Веб сервер

сілтемелері 119

пайдаланушыларды қолдау

Linux 203

пайдаланушыны қолдау

HP Принтерінің утилитасы

беттері 57

парақ

əдеттегі өлшемі, Macintosh

параметрлері 59

парақты бөлгіш

Windows 107

параметр

басымдық 46

параметрлер

стандартты мəндерді

қайтару 36

Параметрлер жиекбелгісі,

енгізілген Веб сервер 118

портрет бағыты

параметрі, Windows 106
стандартты етілген

параметр 21

порттар

Macintosh ақаулықтарын

түзету 202

USB 66
қолдаулы 7

принтер күтімі жинағы

бөлшектердің нөмірлері 208

принтер күтімінің жинағы

пайдалану 128

принтер күтімі хабарын

орындау 128

принтер тұғыры

бөлшектің нөмірі 207

принтер тілдері

параметрлер 27

Прокси серверінің

параметрлері 32

протоколдар, желі 30, 36, 67
процессор жылдамдығы 6

Р

растау жəне ұстау

Windows 107

С

сақталған тапсырмалар

басып шығару 101
жою 102
қауіпсіздік 121

сақтау

басып шығару

картридждерін 124

сақтау, тапсырма

Macintosh баптаулары 62
қол жеткізу 101
параметрлер 25
Тапсырманы табу мəзірі 16

сақтау, тарпсырма

мүмкіндіктер 101

салмағы, қағаз

құжаттарды

қапсырмалау 100

салмағы, өнім 222
салу

(қапсырмалар 127
1 500-парақтық науа 87
1-Науа 84
500-парақтық науа 85
Қалай екенін көрсет

мəзірі 15

сапа. Көріңіз баспа сапасы
сəйкестік декларациясы 233
сипаттамалар

жұмыс ортасы 225

стандартты емес қағаз

пішімдері 77

стандартты параметрлер,

қалпына келтіру 36

стандартты параметрлер

мəндерін қалпына келтіру 36

стандартты шлюз, параметр 69
степлерлеу опциясы

Windows 107

степлер параметрлері

Macintosh 62

субелгілер 60
су белгілері

Windows 106

сурет ақаулықтары,

ақаулықтарды түзету 191

суреттің қайталануы, ақаулықты

түзету 195

сұр өң, мəселені шешу 192

сызықтар, ақаулықтарды

түзету 192, 194, 195

сынапсыз бұйым 231
сілтеме жылдамдығы 36
сілтемелер 105

Т

таза беттер

ақауларды түзету 196

тазалау

сырты 141

тазалау беті 24
тамшылар, ақаулықтарды

түзету 191, 194

тапсырмалар

Macintosh параметрлері 57
Тапсырманы табу мəзірі 16

тапсырмаларды сақтау

Windows 107
мүмкіндіктер 101

тапсырмаларды ұстап тұру

параметрлер 25

тапсырманы сақтау

Macintosh баптаулары 62
қол жеткізу 101

Тапсырманы табу мəзірі 16
тапсырыс беру

бөлшек нөмірлері 207
жабдықтар жəне керек-

жарақтар 206

қағаз, HP 209
қамтамасыз етуге енгізілген

Веб сервер арқылы 119

таңбалар, кескіні бұзылған 193
таңбалар жинағы 21
тегіс емес қағаз

шығыс қалтасы, таңдау 93

тексерулер

желі 33

температуралық

ерекшеліктер 225

термобекіткіш

ауыстыру 128
қағаздың кептелуі 180
режимдер 22

тесілген қағаз

термобекіткіш режимдері 22

техникалық қолдау

Linux 203

244 Индекс

KKWW

background image

құрылғыны қайтадан

қорабына салу 218

онлайн 217

техникалық қызмет көрсету

келісімдері 218

тоқтату

басып шығару 104

тонер

қоюылық параметрі 24
параметрлер 57
тығыздық параметрі 57
Үнемдеу режимі 24
шығыс сапасы, ақаулықты

түзету 192

тонер картридждері . Көріңіз

баспа картридждері

тұрақты қорлар 135
тұтынушыларды қолдау

құрылғыны қайтадан

қорабына салу 218

онлайн 217

түзу-қағаз жолы арқылы 93
Түрлі A4 параметрлі 20
түрлі-түсті мəтін

қара сияқты басып

шығару 109

тығыздық

ақаулықтарды түзету 191

Тыйым Салынған Операция

туралы хабарлар 199

тік аралық, стандартты

параметр 21

тіл, басқару панелі 28
тілдер, құрылғы

параметрлер 27

тіркеу параметрлері 22

У

уақыт, параметр 25

Ұ

Ұйқы режимі

қуат сипаттамалары 223

ұсталып тұрған тапсырмалар

Тапсырманы табу басқару

панелі мəзірі 16

ұстап қалу, тапсырма

қол жеткізу 101
мүмкіндіктер 101

параметрлер 25
Тапсырманы табу мəзірі 16

Ү

үзіліс параметрлері

I/O 30
Күту режимі 27
ұстап қалынған

тапсырмалар 25

үнемдеу параметрлері 98
Үнемдеу Режимінің теңшеуі 98
Үнемдеу режимі параметрі 24
үстіңгі шығыс қалтасы

орны 8

үш тесікті қағаз

термобекіткіш режимдері 22

Ф

Файлды жүктеу, Macintosh 57
файл каталогы, басып

шығару 17

физикалық ерекшеліктері 222
Финляндиялық лазерлік

қауіпсіздік жөніндегі
мəлімдеме 235

форматтаушы

қауіпсіздік 122

Х

хабарлар

оқиғалар журналы 38
параметрлер 27
түрлері 151
шамдар, басқару панелі 12
электрондық пошта

ескертулері 57

Ш

шағын қағаз, басып шығару 93
шамдар, басқару панелі 12
шлюз, стандартты параметр 69
шу ерекшеліктері 224
шығыршықтар, ауыстыру 128
шығыс қалталары

қағаздың кептелуі 183

шығыс қалтасы

таңдалуда, Windows 107

шығыс сапасы. Көріңіз баспа

сапасы

Ы

ылғалдық

ақаулықты түзету 190
сипаттамалар 225

Э

электрлік ерекшеліктер 223
Электромагниттік кедергілер

жөніндегі кореялық
мəлімдеме 234

электрондық пошта

ескертулері 57

энергия сипаттамалары 223

A

A4 өлшемді қағаз

параметрлері 20

AppleTalk параметрлері 32, 70

B

Bonjour параметрлері 57

D

DIMMs

қолжеткізу 8

DIMM жады

қауіпсіздік 122

DIMMмодульдері

орнатуды тексеру 134

DIMM модульдері

бар түрлері 130
бөлшектердің нөмірлері 208

DIMM моульдері

орнату 130

DLC/LLC 32
DLC/LLC параметрлері 70
DNS параметрлері 31

E

EIO карталары

бөлшектердің нөмірлері 209
орнату 138
параметрлер 29
шешу 140

EPS файлдары, ақаулықты

түзету 201

Ethernet карталары,

бөлшектердің нөмірлері 209

Explorer, қолдаулы нұсқалар

енгізілген веб-сервер 117

KKWW

Индекс 245

background image

F

FastRes 6, 23

G

General Protection FaultException

OE 199

H

HP Easy Printer Care

ашу 114
жүктелуде 50
қолдау көрсетілетін

браузер 50

қолдау көрсетілетін

операциялық жүйе 50

опциялары 114
сипаттамасы 50

HPJetdirect баспа сервері

микробағдарламалық

жасақтама
жаңартулары 145

HP Jetdirect баспа сервері

бөлшектердің нөмірлері 209
орнату 138
параметрлер 30
шешу 140

HP Printer Utility (HP Принтер

Утилиталары) 56

HP-UX бағдарламалық

құралы 52

HP Web Jetadmin

микробағдарламалық

жасақтамасының
жаңартулары 144

HP Əмбебап Принтер

Драйвері 44

HP-емес қамсыздандыру

материалдары 124

HP қағаз, тапсырыс беру 209
HP Қолдау пакеті 219
HP Принтер утилиталары,

Macintosh 56

HP Принтерінің Утилитасы 57
HP Тұтынушыларды қорғау 217

I

I/O мəзірі 29
Internet Explorer, қолдаулы

нұсқалар

енгізілген веб-сервер 117

IPSEC мəртебесі 33

IPV6 параметрлері 31
IPX/SPX параметрлері 32, 70
IP адресі

Macintosh, ақаулықты

түзету 200

көрсету 25

IP адресін беру 68
IPқау 121
IP Қауіпсіздігі 121

J

Jetadmin

микробағдарламалық

жасақтамасының
жаңартулары 144

Jetadmin, HP Web 50, 120
Jetdirect баспа сервері

бөлшектердің нөмірлері 209
орнату 138
параметрлер 30
шешу 140

L

letter өлшемді қағаз, A4

параметрлеріне ауыстыру 20

Linux бағдарламалық

құралы 52

Linux драйверлері 203

M

Macintosh

AppleTalk 70
AppleTalk параметрлері 32
HP Printer Utility (HP Принтер

Утилиталары) 56

ақаулықтар, ақаулықты

түзету 200

бағдарламалық құралды

жою 54

бағдарламалық құралы 56
драйверлер, ақаулықты

түзету 200

драйверлерінің

баптаулары 55, 59

қолдау 217
құжаттардың өлшемін

өзгерту 59

степлер параметрлері 62
тарапынан қолдаулы

операциялық жүйелер 54

Macintosh бағдарламалық

құралын жою 54

Macintosh драйверлерінің

баптаулары

Job Storage (Тапсырмаларды

сақтау) 62

Macintosh драйверлерінің

параметрлері

Қызметтер жиекбелгісі 63

Macintosh драйвер параметрлері

əдеттегі өлшемді парақ 59
субелгілері 60

N

Netscape Navigator, қолдаулы

нұсқалар

енгізілген веб-сервер 117

n-up басып шығару

Windows 106

P

PCL, құрылғы тілі ретінде

баптау 27

PCL драйверлері

əмбебап 44

PCL қаріптерінің тізімі, басып

шығару 17

PDF қателіктер беттері 20
PDF файлдары, басу 130
PostScript

құрылғы тілі ретінде

баптау 27

PostScript қателіктер беттері

параметрлер 20

PostScript Принтер ерекшелігі

(PPD) файлдары

ақаулықты түзету 200

PostScript Принтер

Сипаттамалары (PPD)
файлдары

қосылған 56

PPDs

ақаулықты түзету 200
қосылған 56

ProRes 6
PS, құрылғы тілі ретінде

баптау 27

PS қаріптерінің тізімі, басып

шығару 17

246 Индекс

KKWW

background image

PS қателіктер беттері

параметрлер 20

PS Эмуляциялау

драйверлері 43

R

RAM дискі

параметрлер 28

REt (Ажыратымдылықты

жақсарту технологиясы) 23

REt (Ажыратымдылықты

жетілдіру технологиясы) 57

S

SIMM модульдері,

сыйыспаушылық 130

Solaris бағдарламалық

құралы 52

Spool32 қателері 199

T

TCP/IP параметрлері 30
TCP/IP параметрлері, қолмен

конфигурациялау 69

text, ақаулықты түзету

көмескі 195

U

UNIX

каретка қайтарылуы

параметрлері 21

UNIX бағдарламалық

құралы 52

USB кабелі, бөлшектің

нөмірі 209

USB құрылғылары

орнату 136

USB порты

Macintosh ақаулықтарын

түзету 202

ақаулықтарды түзету 196
қолдаулы 7

USB портыt

қосу 66

W

Web Jetadmin

микробағдарламалық

жасақтамасының
жаңартулары 144

Web-сайттар

алдау оқиғасы жөнінде есеп

беру 124

Windows

əмбебап принтер

драйвері 44

драйверлерінің

баптаулары 47

қолдаулы драйверлері 43
қолдаулы операциялық

жүйелер 42

KKWW

Индекс 247

background image

248 Индекс

KKWW

background image
background image

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CB506-90979*

*CB506-90979*

CB506-90979