HP LaserJet P4510 Printer series - Басқару панеліндегі хабарлар

background image

Басқару панеліндегі хабарлар

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

<X> ДИСКТІ ТАЗАРТУ % АЯҚТАЛДЫ

Электр қорегін өшірмеңіз

келесімен ауысып тұрады

<X> ДИСКТІ ТАЗАРТУ % АЯҚТАЛДЫ

Көмек алу үшін басыңыз (Көмек алу
үшін, басыңыз)

Сақтау құрылғысы санитарлық өңдеуден
немесе тазартудан өтуде. Электр қорегін
өшірмеңіз. Өнім функцияларын пайдалану
мүмкін емес. Аяқталған соң, өнім өздігінен
өшіріліп, қайта қосылады.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

<XX> НАУА АШЫҚ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

<Қазіргі мəртебесі туралы хабар>

[X] науасы ашық болғандықтан, науа
қағазды өнімге бере алмайды. Баспаны
жалғастыру үшін ол жабық болуы керек.

Науаларды тексеріп, ашық тұрғандарын
жабыңыз.

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 151

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

<XX> НАУАДА ӨЛШЕМНІҢ
СƏЙКЕССІЗДІГІ БАЙҚАЛДЫ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

Қазіргі мəртебесі туралы хабар

Көрсетілген науаға конфигурациямен
бекітілген өлшемнен басқа көлемді қағаз
жүктелген.

Науаға конфигурациямен бекітілген
өлшем қағазын жүктеңіз.

Көрсетілген науада бағыттаушылардың
дұрыс тұрғанын тексеріңіз. Баспа
операциясы басқа науалардан жалғаса
алады.

<XX> НАУАНЫ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]
ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ

To change press (Өзгерту үшін /
басыңыз).

To use press (Пайдалану үшін OK
басыңыз)

Өнім сұранған парақтың түрі мен өлшемін
анықтай алмады. Хабар ең ықтимал түрі
мен өлшемін жəне оларды қолдайтын
науаны көрсетеді.

Хабарда көрсетілген мəндерді қабылдау
үшін

OK

басыңыз немесе / төменгі

көрсеткі арқылы қажеттісін таңдаңыз.

<XX> НАУАНЫҢ КӨТЕРІЛГЕНІН ҚҮТУДЕ

келесімен ауысып тұрады

<Қазіргі мəртебесі туралы хабар>

Көрсетілген науа қағазды дұрастып беру
үшін оны науаның жоғарғы жағына
көтеруде.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

<XX> НАУАСЫ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]

Өлшемін немесе түрін өзгерту үшін OK
басыңыз

келесімен ауысып тұрады

<XX> НАУАСЫ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]

Теңшеулерді қабылдау үшін
басыңыз

Бұл хабар қағаз науасының қазіргі түрі мен
өлшем конфигурациясын көрсетеді жəне
сол конфигурацияны өзгертуге мүмкіндік
береді.

Қағаздың өлшемін немесе түрін өзгерту
үшін, хабар көрсетіліп тұрған кезінде

OK

басыңыз. Хабарды өшіру үшін, хабар
көрсетіліп тұрған кезінде

кейін

көрсеткіні басыңыз.

Егер науа əр түрлі жəне өлшемді
қағаздарға жиі пайдаланылса, өлшем
мен түрді ANY (КЕЗ КЕЛГЕН) дегенге
қойыңыз.

Егер бір түрлі қағаз пайдаланылса,
өлшем мен түрдің бір ғана параметрін
белгілеңіз.

<XX> НАУАСЫН [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]
ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Анықтама алу үшін басыңыз

Көрсетілген науа баспа тапсырмасына
қажетті бір түрге жəне өлшемге
конфигурацияланған, бірақ науа бос.
Басқа науалардың барлығы да бос.

Көрсетілген науаға сұранған қағазды
салыңыз

<XX> НАУАСЫН [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]
ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Басқа науаны пайдалану үшін OK
басыңыз

келесімен ауысып тұрады

<XX> НАУАСЫН [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]
ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Анықтама алу үшін басыңыз

Көрсетілген науада жоқ түрі мен өлшемін
қажет ететін тапсырма жіберілген.

Басқа науада бар парақтың түрі мен
өлшемін пайдалану үшін

OK

басыңыз.

<XX> НАУАСЫН ЕНГІЗІҢІЗ НЕМЕСЕ
ЖАБЫҢЫЗ

Анықтама алу үшін басыңыз

Көрсетілген науа бос немесе жоқ.

Баспа операциясын жалғастыру үшін,
науаны кіргізіңіз немесе жабыңыз.

<ҚАЛТА АТЫ> ТӨМЕНДЕТІҢІЗ

Қосымша қалта жоғарғы орында тұр.

Қалтаны төмендетіңіз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

152 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

Анықтама алу үшін басыңыз (Анықтама
алу үшін басыңыз)

10.94.YY ТАСЫМАЛДАУ ҚҰЛЫПТАРЫН
<АЙМАҚ> КАРТРИДЖДЕН АЛЫП
ТАСТАҢЫЗ

Анықтама алу үшін басыңыз

Кемінде, бір тасымалдау құлпы
орнатылған.

1.

Жоғарғы қақпағын ашыңыз.

2.

Таспаны суырып, баспа картриджін
шығарыңыз.

3.

Қызғылт-сары тілдерін баспа
картриджден алып тастаңыз.

4.

Баспа картридж жерінен
пластмассалық қоспа мен көбікті
алып тастаңыз.

5.

Баспа картриджін қайта салып,
жоғарғы қақпағын жабыңыз.

10.XX.YY ЖҮКТЕУ ЖАДЫНЫҢ ҚАТЕЛІСІ

Анықтама алу үшін басыңыз

Өнімнің бір немеше бірнеше
қамсыздандыру материалдарында қате
пайда болды. XX жəне YY мəндері
төменде көрсетілген:

XX00 = жадта ақау бар

XX01 = жад жоқ

YY00 = картридж

1.

Хабарды өшіру үшін өнімді өшіріп,
қайта қосыңыз.

2.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

11.<XX> ІШКІ САҒАТ ҚАТЕСІ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Нақты уақыт сағатында қате пайда болды. Баспа жалғаса береді, бірақ өнімді əр

қосқан сайын ескертпе көрсетіледі. Бұл
мəселені шешу үшін, HP-өкілетті
қызметпен немесе қолдау көрсететін
провайдермен байланысыңыз.

13.JJ.NT <ОРЫН> ЖЕРДЕ ҚАҒАЗ
КЕПТЕЛДІ

Көрсетілген жерде қағаз кептеліп қалды.

Көрсетілген жерден кептелген қағазды
алып тастаңыз.

Егер барлық кептелген қағаздарды алып
тастағаннан кейін хабар өшірілмесе, онда
сенсор тұрып немесе бұзылып қалған. HP
өкілеттігі бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен байланысыңыз.

13.JJ.NT <ОРЫН> ЖЕРДЕ ҚАҒАЗ
КЕПТЕЛДІ

Көрсетілген жерде қағаз кептеліп қалды.

Көрсетілген жерден кептелген қағазды
алып тастаңыз.

Егер барлық кептелген қағаздарды алып
тастағаннан кейін хабар өшірілмесе, онда
сенсор тұрып немесе бұзылып қалған. HP
өкілеттігі бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен байланысыңыз.

13.JJ.NT ҚАҒАЗ КЕПТЕЛДІ. КІРІС
НАУАЛАРЫН АШЫҢЫЗ

келесімен ауысып тұрады

Барлық науаларды ашыңыз

Кіріс науасында қағаз кептелді.

1.

Жоғарғы қақпағын ашыңыз.

2.

Баспа картриджін жəне қағаздарды
алып тастаңыз.

3.

Картриджді қайта орнатып, жоғарғы
қақпағын жабыңыз.

4.

Барлық науаларды жабыңыз.

13.JJ.NT ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ
ЕСКЕРТПЕСІ

Сыртқы құрылғы ескерту жіберді.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 153

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

1 НАУАНЫ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]
ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Басқа науаны пайдалану үшін OK
басыңыз

келесімен ауысып тұрады

1 НАУАНЫ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]
ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Анықтама алу үшін басыңыз (Көмек
алу үшін басыңыз)

1-Науа бос жəне басқа науалар жұмысқа
дайын.

Басқа науаны пайдалану үшін

OK

басыңыз.

1-Науаны пайдалану үшін оған қажетті
қағаз салыңыз.

Егер қағаз 1-Науаның ішінде болса,
Анықтама батырмасын басып, содан кейін

OK

арқылы басып шығарыңыз.

Басқа науаны пайдалану үшін қағазды 1-
Науадан алып тастап,

OK

басып

жалғастырыңыз.

1 НАУАНЫ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]
ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

келесімен ауысып тұрады

1 НАУАНЫ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]
ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Көмек алу үшін басыңыз (Көмек алу
үшін басыңыз)

1-Науа бос.

1-Науаға сұранған қағазды салыңыз

Егер қағаз 1-Науаның ішінде болса,
Анықтама батырмасын басып, содан кейін

OK

арқылы басып шығарыңыз.

Басқа науаны пайдалану үшін қағазды 1-
Науадан алып тастап,

OK

басып

жалғастырыңыз.

21 ҚАҒАЗ ӨТЕ ҚҰРМАЛАС

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

21 ҚАҒАЗ ӨТЕ ҚҰРМАЛАС

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Өнімге жіберілген деректер (тығыз мəтін,
ережелер, растрлық немесе векторлық
графика) өте құрмалас.

1.

Жіберілген деректерді басып шығару
үшін

OK

басыңыз (кейбір деректер

жоғалуы мүмкін).

2.

Егер бұл хабар жиі шығатын болса,
баспа тапсырмасын жеңілдетіңіз
немесе қосымша жад орнатыңыз.

22 EIO X БУФЕРІ ТОЛЫП КЕТТІ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Көрсетілген [X] ұяшықтағы EIO
карточкасына тым көп деректер
жіберілген. Қате байланыс протоколы
пайдаланылған болуы мүмкін.

Ескертпе: EIO 0 картасы HPJetdirect
енгізілген баспа серверіне бекітілген.

1.

Тазарту үшін

OK

басыңыз. (Басып

шығару тапсырмасы
орындалмайды.)

2.

Хост конфигурациясын тексеріңіз.
Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

22 USB I/O БУФЕРІ ТОЛЫП КЕТКЕН

Жалғастыру үшін OK басыңыз

USB портына тым көп деректер
жіберілген.

Қате туралы хабарды өшіру үшін

OK

басыңыз. (Басып шығару тапсырмасы
орындалмайды.)

22 ЕНГІЗІЛГЕН I/O БУФЕРІ ТОЛЫП КЕТТІ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Өнімнің ішкі HP Jetdirect баспасына тым
көп деректер жіберілген.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз. Кейбір

деректер жоғалып кетуі мүмкін.

40 EIO X ЖІБЕРУ ОПЕРАЦИЯСЫ НАШАР
БОЛДЫ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Аталмаш [X] ұяшығында өнім мен EIO
карточкасының арасындағы байланыс
үзілді.

Ескертпе: EIO 0 картасы HPJetdirect
енгізілген баспа серверіне бекітілген.

Қате туралы хабарды өшіріп, басып
шығару жұмысын жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

40 ЕНГІЗІЛГЕН I/O ЖІБЕРУ
ОПЕРАЦИЯСЫ НАШАР БОЛДЫ

Өнім мен HPJetdirect баспа серверінің
арасындағы байланыс үзілді.

Қате туралы хабарды өшіріп, басып
шығару жұмысын жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

154 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

Жалғастыру үшін OK басыңыз

41.3 НАУАДА КҮТПЕГЕН ӨЛШЕМ
БАЙҚАЛДЫ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

XX НАУАНЫ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]
ТОЛТЫРЫҢЫЗ

Басқа науаны пайдалану үшін OK
басыңыз

Бұның себебі əдетте екі немесе одан көп
парақтың өнімде кептеліп қалуы немесе
науаның дұрыс реттелмеуі.

1.

Науаға өлшемі дұрыс парақты
салыңыз.

2.

Бағдарламалық құралда, принтердің
драйверінде жəне басқару панелінде
көрсетілген парақтың өлшемі бір
екенін тексеріңіз.

3.

OK

басып TRAY XX SIZE= (XX

НАУАСЫНЫҢ ӨЛШЕМІ=) барыңыз.
Өнім басып шығару тапсырмасына
қажетті өлшемі бар науаны
пайдаланатындай науадағы
өлшемнің конфигурациясын
өзгертіңіз.

4.

Егер қателік өшірілмесе, өнімді
өшіріп, қайта қосыңыз.

5.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

41.X ҚАТЕСІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

41.X ҚАТЕСІ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Уақытша басып шығару қателігі пайда
болды.

1.

OK

басыңыз. Егер кептелуді жою

функциясы қосылған болса, қатесі
бар бет өздігінен қайта басылып
шығады.

2.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

3.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

49.XXXX ҚАТЕЛІГІ

Жалғастыру үшін өшіріп, қайта
қосыңыз

Күрделі аппараттық қателік пайда болды.

Бұл қателік өнімнің аппараттық немесе
микробағдарламалық жабдыққа тікелей
қатысы жоқ бірнеше сыртқы əсерлердің
кесірінен болуы мүмкін:

Компьютердің операциялық жүйесі

Желілік байланыс

Принтер драйвері

Бағдарламалық құрал

Құжат файлы

Мəселенің себебін оқшаулауға көмектесу
үшін қателік пайда болар алдындағы
орындап жатқан əрекеттеріңізді
айқындаңыз.

1.

Өнімді өшіріп, 20 минутқа
қалдырыңыз, содан соң қайта
қосыңыз.

2.

Егер қатенің себебін сыртқы əсерге
оқшаулай алсаңыз, мəселенің
сыртқы құрамдасты жөндеу арқылы
шешіп көріңіз.

3.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

50.X Термобекіткіш қателігі

Анықтама алу үшін басыңыз

Термобекіткіш қателігі пайда болды.

1.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 155

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

51.XY ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

51.XY ҚАТЕЛІГІ

Жалғастыру үшін өшіріп, қайта
қосыңыз

Уақытша басып шығару қателігі пайда
болды.

1.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

52.XY ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

52.XY ҚАТЕЛІГІ

Жалғастыру үшін өшіріп, қайта
қосыңыз

Уақытша басып шығару қателігі пайда
болды.

1.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

53.XY.ZZ RAM DIMM МОДУЛІНІҢ <X>
ҰЯШЫҒЫН ТЕКСЕРІҢІЗ

Өнім жадында ақаулық бар. Қателік
туғызған DIMM модулі пайдаланылмайды.

X жəне Y мəндері келесі:

X = DIMM түрі, 0 = ROM, 1 = RAM

Y = DIMM орны, 0 = Ішкі жад (ROM
немесе RAM), 1 = DIMM ұяшығы 1

Егер ескертілсе, жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

Егер хабар өшірілмесе, аталмыш DIMM
модулін ауыстыру қажет болуы мүмкін.
Өнімді өшіріп, қателік туғызған DIMM
модулін ауыстырыңыз.

54.XX ҚАТЕЛІГІ

Жалғастыру үшін өшіріп, қайта
қосыңыз

Бұл хабар əдетте сенсор мəселесіне
байланысты.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі бар
қызметпен немесе қолдау көрсететін
провайдермен байланысыңыз.

55.XX.YY DC КОНТРОЛЛЕР ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

55.XX.YY DC КОНТРОЛЛЕР ҚАТЕЛІГІ

Жалғастыру үшін өшіріп, қайта
қосыңыз

Уақытша басып шығару қателігі пайда
болды.

1.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

56.<XX> ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

56.<XX> ҚАТЕЛІГІ

Жалғастыру үшін өшіріп, қайта
қосыңыз

Қате жіберу -алу сұрауының нəтижесі
ретіндегі уақытша басып шығару қателігі
пайда болды.

1.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

156 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

57.<XX> ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

57.<XX> ҚАТЕЛІГІ

Жалғастыру үшін өшіріп, қайта
қосыңыз

Өнім желдеткішінің бірінде уақытша басып
шығару қателігі пайда болды.

1.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

58.<XX> ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

58.<XX> ҚАТЕЛІГІ

Жалғастыру үшін өшіріп, қайта
қосыңыз

Өнім қателігі жад тегінің CPU қателігі
табылған жерінде пайда болды немесе
ауа сенсорында немесе электр қорегіне
байланыс ақаулық бар.

Электр қорегіне байланысты мəселелерді
шешу үшін:

1.

Өнімді UPS электр қоректерінен,
қосымша қоректерден немесе қорек
шиналарынан ажыратып тастаңыз.
Өнімді торап розеткасына қосып,
мəселенің шешілетінін/
шешілмейтінін көріңіз.

2.

Егер өнім торап розеткасына
қосылып тұрған болса, онда бұл
тораптан басқа тəуелсіз ғимараттағы
электр қорегіне қосып көріңіз.

Өнім қосылып тұрған жердегі желілік
кернеу мен токты электр
сипаттамаларына сай келетінін тексеру
қажет болуы мүмкін.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі бар
қызметпен немесе қолдау көрсететін
провайдермен байланысыңыз.

59.<XY> ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

59.<XY> ҚАТЕЛІГІ

Жалғастыру үшін өшіріп, қайта
қосыңыз

Уақытша басып шығару қателігі пайда
болды.

1.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

60.<X> ҚАТЕЛІГІ

Өнім X белгіленген науаны көтеру əрекетін
жасау кезінде қателік пайда болды.

1.

Науаны ашып, қағазды алып
тастаңыз.

2.

Бағыттауыштарды ашып, науаның
ішіндегі жыртылған парақтарды
немесе бөтен заттардың болуын
тексеріңіз.

3.

Парақты ауыстырып, науаны
жабыңыз.

4.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

5.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 157

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

62 ЖҮЙЕ ЖОҚ

Жалғастыру үшін өшіріп, қайта
қосыңыз

Бұл хабар ешқандай жүйе жоқ екенін
білдіреді. Өнімнің бағдарламалық жабдық
жүйесінің ақауы бар.

1.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

65.XY.ZZ ШЫҒЫС ҚҰРЫЛҒЫСЫ
АЖЫРАТЫЛҒАН

Анықтама алу үшін басыңыз

Шығыс құрылғысы өнім қосылып тұрған
кезінде алынған.

Басып шығару операциясын жалғастыру
үшін келесе əрекеттердің біреуін
орындауыңыз қажет:

Шығыс құрылғысын қайта қосыңыз.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі бар
қызметпен немесе қолдау көрсететін
провайдермен байланысыңыз.

66.XY.ZZ КІРІС ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ
ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

66.XY.ZZ КІРІС ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ
ҚАТЕЛІГІ

Кабельдерді тексеріңіз. Содан кейін,
өшіріп, қайта қосыңыз

Сыртқы парақ реттейтін контроллер
ақаулықты анықтады.

Кабельдерді тексеріңіз. Содан кейін,
өшіріп, қайта қосыңыз.

66.XY.ZZ КІРІС ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ
ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

66.XY.ZZ КІРІС ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ
ҚАТЕЛІГІ

Кабельдерді тексеріңіз. Содан кейін,
өшіріп, қайта қосыңыз

Сыртқы парақ реттейтін контроллер
ақаулықты анықтады.

Кабельдерді тексеріңіз. Содан кейін,
өшіріп, қайта қосыңыз.

66.XY.ZZ КІРІС ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ
ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

66.XY.ZZ КІРІС ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ
ҚАТЕЛІГІ

Кабельдерді тексеріңіз. Содан кейін,
өшіріп, қайта қосыңыз

Сыртқы парақ реттейтін құралда қателік
пайда болды.

1.

Өнімді өшіріңіз.

2.

Құрал орнында дұрыс отырғанын,
өнімге дұрыс қосылып тұрғанын жəне
өнім мен құралдың арасында
ешқандай бос орын жоқ екенін
тексеріңіз. Егер құрал кабельдерді
пайдаланатын болса, оларды
ажыратып, қайта қосыңыз.

3.

Өнімді қайта қосыңыз.

4.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

158 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

66.XY.ZZ КІРІС ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ
ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

66.XY.ZZ КІРІС ҚҰРЫЛҒЫСЫНЫҢ
ҚАТЕЛІГІ

Өшіріңіз, байланысты тексеріңіз, қайта
қосыңыз

Сыртқы парақ реттейтін құралда қателік
пайда болды.

1.

Өнімді өшіріңіз.

2.

Құрал орнында дұрыс отырғанын,
өнімге дұрыс қосылып тұрғанын жəне
өнім мен құралдың арасында
ешқандай бос орын жоқ екенін
тексеріңіз. Егер құрал кабельдерді
пайдаланатын болса, оларды
ажыратып, қайта қосыңыз.

3.

Өнімді қайта қосыңыз.

4.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

66.XY.ZZ ҚЫЗМЕТ ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

66.XY.ZZ ҚЫЗМЕТ ҚАТЕЛІГІ

Кабельдерді тексеріңіз. Содан кейін,
өшіріп, қайта қосыңыз

Сыртқы парақ реттейтін контроллер
ақаулықты анықтады.

Кабельдерді тексеріңіз. Содан кейін,
өшіріп, қайта қосыңыз.

68.X ЖАД ҚАТЕЛІГІ. ПАРАМЕТРЛЕР
ӨЗГЕРТІЛДІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

68.X ЖАД ҚАТЕЛІГІ. ПАРАМЕТРЛЕР
ӨЗГЕРТІЛДІ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Өнімнің тұрақты жадысында қателік пайда
болды жəне бір немесе бірнеше өнім
параметрлері бастапқы зауыттық
параметрлерге қайтарылды.

Басып шығару операциясын жалғастыру
үшін

OK

басыңыз.

Қай мəндердің өзгергенін анықтау үшін
конфигурация бетін басып шығарып, өнім
параметрлерін тексеріңіз.

Егер қателік өшірілмесе, өнімді өшіріп,
қайта қосыңыз. Егер хабар өшірілмесе, HP
өкілеттігі бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен байланысыңыз.

68.X ТҰРАҚТЫ ЖАДҚА ЖАЗУ МҮМКІН
БОЛМАДЫ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Жад құрылғысына жазу мүмкін болмады.
Басып шығару операциясы жалғаса
береді, бірақ тұрақты жадта қателік
болуына байланысты күтпеген
ақаулықтар туындауы мүмкін.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

Егер қате өшірілмесе, өнімді өшіріп, қайта
қосыңыз. Егер хабар өшірілмесе, HP
өкілеттігі бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен байланысыңыз.

68.X ТҰРАҚТЫ ЖАД ТОЛЫ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

68.X ТҰРАҚТЫ ЖАД ТОЛЫ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Тұрақты жад толы. Кейбір параметрлер
бастапқы зауыттық параметрлерге
қайтарылған болуы мүмкін.

1.

Егер қателік өшірілмесе, өнімді
өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Қай мəндердің өзгергенін анықтау
үшін конфигурация бетін басып
шығарып, өнім параметрлерін
тексеріңіз.

3.

Өнімді өшіріңіз. Содан соң, тұрақты
жадты өшіруге өнімді қосу кезінде

Menu

(Мəзір

) батырмасын басып

ұстап тұрыңыз.

4.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 159

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

69.X ҚАТЕЛІГІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

69.X ҚАТЕЛІГІ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Уақытша басып шығару қателігі пайда
болды.

1.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

79.XXXX ҚАТЕЛІГІ

Жалғастыру үшін өшіріп, қайта
қосыңыз

Өнімде күрделі аппараттық қателік пайда
болды.

1.

Өнімнің жадындағы басып шығару
тапсырмасын жою үшін

тоқтату

батырмасын басыңыз. Өнімді өшіріп,
қайта қосыңыз.

2.

Басып шығару тапсырмасын басқа
бағдарламалық құралдан жіберіп
көріңіз. Егер тапсырма орындалса,
бірінші бағдарламалық құралға қайта
оралып, басқа файлды басып
шығарып көріңіз. Егер хабар тек
белгілі бір бағдарламада немесе
басып шығару тапсырмасында
шығатын болса, онда бағдарламамен
жабдықтаушымен байланысып,
көмек сұраңыз.

Егер хабар басқа бағдарламаларда жəне
басып шығару тапсырмаларда да
шығатын болса, келесі қадамдарды
орындап көріңіз.

1.

Өнімді өшіріңіз.

2.

Өнімді желіге немесе компьютерге
қосып тұрған барлық кабельдерді
ажыратыңыз.

3.

Өнімнен барлық DIMM модульдерін
немесе бөтен DIMM модульдерін
алып тастаңыз. Содан соң, DIMM
модульдерін қайта орнатыңыз.

4.

Өнімнен EIO құрылғыны алып
тастаңыз.

5.

Өнімді қайта қосыңыз.

Егер қате қайталанбаса, келесі
қадамдарды көріңіз.

1.

DIMM модулі мен EIO құрылғысын бір
біреулеп орнатыңыз. Əр қайсысын
орнату алдында, өнімді өшіріп,
орнатуды аяқтаған соң, қайта қосып
тұрыңыз.

2.

Егер DIMM модулі немесе EIO
құрылғысы қателік туғызып тұрғанын
анықтасаңыз, оларды ауыстырыңыз.

3.

Өнімді желіге немесе компьютерге
қосатын кабельдердің барлығын
қайта жалғаңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

160 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

8X.YYYY EIO ҚАТЕЛІГІ

[X] ұяшығындағы EIO құрал картасында
күрделі қателік пайда болды.

1.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Өнімді өшіріңіз. Содан соң, EIO
құралын [X] ұяшығына қайта орнатып,
өнімді қосыңыз.

3.

Өнімді өшіріңіз. Содан соң, [X]
ұяшығынан EIO құралын алып тастап,
оны басқа EIO ұяшығына орнатып,
өнімді қайта қосыңыз.

4.

[X] ұяшығындағы EIO құралын
ауыстырыңыз.

8X.YYYY ЕНГЗІЛГЕН JETDIRECT
ҚАТЕЛІГІ

Енгізілген HP Jetdirect баспа серверінде
күрделі қателік пайда болды.

1.

Өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

2.

Егер хабар өшірілмесе, HP өкілеттігі
бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен
байланысыңыз.

CRC КОД ҚАТЕСІ <X> ПОРТТАН ТОЛЫҚ
RFU ЖІБЕРІҢІЗ

Аппаратты жаңарту кезінде қателік
туындады.

HP өкілеттігі бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен байланысыңыз.

EIO <X> ДИСК АЙНАЛЫП ТҰР

келесімен ауысып тұрады

<Қазіргі мəртебесі туралы хабар>

EIO [X] ұяшығындағы диск құралы
инициализациялануда.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

EIO <X> ДИСКІСІ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ

Анықтама алу үшін басыңыз

X ұяшығындағы EIO дискісі дұрыс жұмыс
істеп тұр.

1.

Өнімді өшіріңіз.

2.

EIO дисктің дұрыс салынғанын жəне
мықты бекітілгенін тексеріңіз.

3.

Егер басқару панеліндегі хабар қайта
шыға берсе, қосымша қатқыл
дисктерді ауыстыру қажет.

EIO ЖАЗУДАН ҚОРҒАЛҒАН

Тазарту үшін OK басыңыз

Файл жүйесіні жазу мүмкін емес.

Жалғастыру үшін OK басыңыз.

EIO ҚҰРЫЛҒЫСЫ ІСТЕН ШЫҚТЫ

Тазарту үшін OK басыңыз

Көрсетілген құрылғы істен шықты.

Жалғастыру үшін OK басыңыз.

EIO ФАЙЛ ЖҮЙЕСІ ТОЛЫҚ

Тазарту үшін OK басыңыз

Көрсетілген файл жүйесі толы жəне оған
жазу мүмкін емес.

Жалғастыру үшін OK басыңыз.

EIO ФАЙЛ ОПЕРАЦИЯСЫ ІСКЕ
АСПАДЫ

Тазарту үшін OK басыңыз

Пəрмен қисынсыз операцияны орындауға
əрекеттенді.

Жалғастыру үшін OK басыңыз.

HP ЕМЕС ҚАМСЫЗДАНДЫРУ
МАТЕРИАЛ ОРНАТЫЛҒАН

Үнемдеу режимі өшірілген

Өнім баспа картриджінің шынайы HP
қамсыздандыру материалы емес екенін
анықтады.

Егер сіз шынайы HP қамсыздандыру
материалын пайдаланып отырғаныңызға
сенімді болсаңыз, HP жалған өнім туралы
мəселелерді дереу қарастыратын
қызметпен байланысыңыз

HP-ге қатысы жоқ немесе HP-мен рұқсат
етілмеген қамсыздандыру
материалдарын пайдалану кесірінен

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 161

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

қажет болған өнімді жөндеу жұмыстары
өнімнің кепілімен қарастырылмайды.

Баспаны жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

HP ЕМЕС ҚАМСЫЗДАНДЫРУ
МАТЕРИАЛ ОРНАТЫЛҒАН

келесімен ауысып тұрады

Анықтама алу үшін басыңыз

Өнім баспа картриджінің шынайы HP
қамсыздандыру материалы емес екенін
анықтады.

Егер сіз шынайы HP қамсыздандыру
материалын пайдаланып отырғаныңызға
сенімді болсаңыз, HP жалған өнім туралы
мəселелерді дереу қарастыратын
қызметпен байланысыңыз.

HP-ге қатысы жоқ немесе HP-мен рұқсат
етілмеген қамсыздандыру
материалдарын пайдалану кесірінен
қажет болған өнімді жөндеу жұмыстары
өнімнің кепілімен қарастырылмайды.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

RAM ДИСК ЖАЗЫЛУДАН ҚОРҒАЛҒАН

Тазарту үшін OK басыңыз

Құрылғыға жазу мүмкін емес.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

RAM ДИСК ҚҰРЫЛҒЫСЫ ІСТЕН
ШЫҚТЫ

Тазарту үшін OK басыңыз

Көрсетілген құрылғы істен шықты.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

RAM ДИСК ОПЕРАЦИЯСЫ СƏТСІЗ

Тазарту үшін OK басыңыз

Пəрмен қисынсыз операцияны орындауға
əрекеттенді.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

RAM ДИСК ФАЙЛ ЖҮЙЕСІ ТОЛЫҚ

Тазарту үшін OK басыңыз

Көрсетілген файл жүйесі толы жəне оған
жазу мүмкін емес.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

RFU ЖҮКТЕУ ҚАТЕСІ. ТОЛЫҚ RFU <X>
ПОРТЫНАН ЖІБЕРІҢІЗ

Аппаратты жаңарту кезінде қателік
туындады.

HP өкілеттігі бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен байланысыңыз.

ROM ДИСК ЖАЗУДАН ҚОРҒАЛҒАН

Тазарту үшін OK басыңыз

Құрылғыға жазу мүмкін емес.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

ROM ДИСК ҚҰРЫЛҒЫСЫ ІСТЕН
ШЫҚТЫ

Тазарту үшін OK басыңыз

Көрсетілген құрылғы істен шықты.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

ROM ДИСК ФАЙЛ ЖҮЙЕСІ ТОЛЫҚ

Тазарту үшін OK басыңыз

Көрсетілген файл жүйесі толы жəне оған
жазу мүмкін емес.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

ROM ДИСК ФАЙЛ ОПЕРАЦИЯСЫ
СƏТСІЗ

Тазарту үшін OK басыңыз

Пəрмен қисынсыз операцияны орындауға
əрекеттенді.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

USB КОНЦЕНТРАТОРЛАРЫНА ТОЛЫҚ
ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛМЕГЕН

Анықтама алу үшін басыңыз

Өнім USB концентратордың электр қорек
талабына жауап бермейді.

Кейбір операциялар дұрыс орындалмауы
мүмкін.

USB САҚТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ ЖАЗУДАН
ҚОРҒАЛҒАН

Тазарту үшін OK басыңыз

Құрылғыға жазу мүмкін емес.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

162 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

USB САҚТАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ ІСТЕН
ШЫҚТЫ

Тазарту үшін OK басыңыз

Көрсетілген құрылғы істен шықты.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

USB САҚТАУ ФАЙЛ ЖҮЙЕСІ ТОЛЫ

Тазарту үшін OK басыңыз

Көрсетілген файл жүйесі толы жəне оған
жазу мүмкін емес.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

USB ФАЙЛ САҚТАУ ОПЕРАЦИЯСЫ
СƏТСІЗ

Тазарту үшін OK басыңыз

Пəрмен қисынсыз операцияны орындауға
əрекеттенді.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

Алдыңғы қалпына келтіруде...

Аталмыш параметрлер қалпына
келтірілуде.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

АРТҚЫ ЕСІКТІ ДУПЛЕКСТІК ЖАБУ
МҮМКІН ЕМЕС

Анықтама алу үшін басыңыз

Артқы есік дуплексетеу үшін жабылу
керек.

Артқы есікті жабыңыз.

Басып шығаруда...ӨҢДЕУШІ ТЕКСЕРУІ

Өнім өңдеуші тест бетін басып шығаруда.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

БЕКІТУГЕ ТЫМ КӨП БЕТ БЕРІЛГЕН

Анықтама алу үшін басыңыз

Тапсырмаға тым көп бет жіберілген.
Бекітуді аяқтау мүмкін емес.

Беттердің санын азайтыңыз.

БЕТТІ ТАЗАРТУ ҚАТЕСІ

Артқы қалтаны ашыңыз

Дуплекстеуші бар болып жəне артқы есігі
жабық тұрған кезде сіз тазарту бетін
жасауды немесе өңдеуді əрекеттендіңіз.

Тазарту бетін жасауды немесе өңдеуді
бастау үшін артқы шығыс қалтасын
ашыңыз.

ДЕРЕКТЕР АЛЫНДЫ

Соңғы бетті басып шығару үшін OK
басыңыз

келесімен ауысып тұрады

<Қазіргі мəртебесі туралы хабар>

Өнім баспа пəрменін (мысалы, парақты
беру немесе баспа тапсырмасын тоқтату)
күтеді.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

ДИСК САНИТАРЛЫҚ ӨҢДЕУДЕН
ӨТУДЕ <X>% АЯҚТАЛДЫ

Электр қорегін өшірмеңіз

келесімен ауысып тұрады

ДИСК ТАЗАРТЫЛУДА <X>% АЯҚТАЛДЫ

Анықтама алу үшін басыңыз

Қатқыл диск санитарлық өңдеуден өтуде.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

ДУПЛЕКСТЕУШІ ҚАТЕЛІГІ.
ДУПЛЕКСТЕУШІНІ АЛЫП ТАСТАҢЫЗ

Дуплекстеушіні, электр қорегін өшіріп
қойып, орнатыңыз

Қосымша дуплекстеушіде қателік бар.

Өнімді өшіріп, қосымша дуплекстеушіні
қайта жалғаңыз. (Өнімдегі баспа
тапсырмалары өшірілуі мүмкін.)

ДУПЛЕКСТЕУШІ НАШАР БАЙЛАНЫСЫ

Көмек алу үшін басыңыз (Көмек алу
үшін басыңыз)

Қосымша дуплекстеуші өнімге дұрыс
қосылмаған.

1.

Өніммен бірге келген оң-жақты
электр бауын қолданып
отырғаныңызды тексеріңіз.

2.

Қосымша дуплекстеушіні алып, қайта
орнатып көріңіз. Өнімді өшіріп, қайта
қосыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 163

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

ДУПЛЕКСТЕУШІНІ ҚАЙТА САЛЫҢЫЗ

Дуплекстеуші алынып тасталған.

Дуплекстеушіні қайта салыңыз.

Дұрыс емес

Қате PIN нөмірі енгізілген.

PIN нөмірін қайта енгізіңіз.

Жаңартылуда

Аппарат жаңартылуда.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Жойылатын тапсырма жоқ

тоқтату батырмасы басылған, бірақ

жойылатын ешқандай тапсырма немесе
буферге түскен деректер жоқ.

Өнім дайын қалпына келгенінше хабар
шамамен 2секунд көрсетіліп тұрады.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Жойылуда...

Өнім тапсырманы жоюда. Тапсырма
тоқтатылып, қағаз жолы тазартылып жəне
активті деректер каналындағы қалған кіріс
деректер қабылданып, жойылғанынша
дейін бұл хабар өшірілмейді.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

ЖЫЛЫТУДА

келесімен ауысып тұрады

<Қазіргі мəртебесі туралы хабар>

Өнім ұйқы режимінен шығып жатыр.
Аяқталған соң баспа жалғасады.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Зауыттық параметрлерін қалпына
келтіруде

Зауыттық параметрлері қалпына
келтірілуде.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Инициализациялауда

Жеке тапсырмалар
инициализациялануда.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Конверт əпергіші [Түрі] [Өлшемі]

Өлшемін немесе түрін өзгерту үшін OK
басыңыз

келесімен ауысып тұрады

<XX> НАУАСЫ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]

Анықтама алу үшін басыңыз

Қазіргі өлшемі мен науаның түрі.

Өлшемі мен түрін қабылдау үшін

кейін

көрсеткісін басыңыз.

Теңшеулерді өзгерту үшін

OK

басыңыз.

КОНВЕРТ ƏПЕРГІШІ БОС

келесімен ауысып тұрады

<Қазіргі мəртебесі туралы хабар>

Конверт əпергіші бос.

Конверттерді конверт əпергішке салыңыз..

КОНВЕРТ БЕРГІШ БАЙЛАНЫСЫ
НАШАР

Қосымша конверт бергіш өнімге дұрыс
қосылмаған.

Қосымша конверт бергішті шығарып, қайта
орнатып көріңіз. Содан соң, өнімді өшіріп,
қайта қосыңыз.

КОНВЕРТ БЕРГІШІН ТОЛТЫРЫҢЫЗ
[ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]

Анықтама алу үшін басыңыз

Конверт əпергіші бос.

Конверт əпергішін толтырыңыз.

Егер қағаз конверт əпергішінде болса, оны
басып шығару үшін

OK

басыңыз.

Басқа науаны пайдалану үшін қағазды
қонверт қорегінен алып тастап,

OK

басып

жалғастырыңыз .

КОНВЕРТ БЕРГІШІН ТОЛТЫРЫҢЫЗ
[ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]

Конверт əпергіші бос.

Конверт əпергішін толтырыңыз.

Егер қағаз конверт əпергішінде болса, оны
басып шығару үшін

OK

басыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

164 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

Басқа науаны пайдалану үшін OK
басыңыз

келесімен ауысып тұрады

КОНВЕРТ БЕРГІШІН ТОЛТЫРЫҢЫЗ
[ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]

Анықтама алу үшін басыңыз

Басқа науаны пайдалану үшін қағазды
конверт əпергішінен алып тастап,

OK

басу

арқылы басып шығарыңыз.

КҮНІ/УАҚЫТЫ=ЖЖЖЖ/АААА/КК СС:ММ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Өткізіп жіберу үшін

басыңыз.

Қазіргі күн мен уақыт.

Өткізу үшін күн мен уақытты қойыңыз
немесе

тоқтату батырмасын басыңыз.

Күте тұрыңыз

Өнім желіден шығуда.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Кіруге рұқсат жоқ

МƏЗІР БҰҒАТТАЛҒАН

Сіз қолданайын деп отырған басқару
панелінің функциясы рұқсатсыз
пайдаланудан бұғатталған .

Желі əкімшісімен хабарласыңыз.

Қағаз жолы тазартылуда

Өнім кептелген немесе қосылған жəне
қағаз басқа жерде тұрып қалғаны
байқалды. Өнім қағаздарды өздігінен
шығарып тастауға əрекеттенуде.

Өнім қағаздарды тазартуға əрекеттеніп
болғанынша, күтіңіз. Егер тазартылмаса,
басқару панелінде кептелу туралы хабар
шығады.

Қағаз жолы тексерілуде

Өнім қағаздың кептелмегенін немесе
өнімде қалып қоймағанын тексеруде.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

ҚАПСЫРМАЛАРДЫ АУЫСТЫРЫҢЫЗ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Қапсырмалаушыда қапсырмалар
таусылды.

Қапсырмасыз жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

ҚАПСЫРМАЛАР КАРТРИДЖІН
АУЫСТЫРЫҢЫЗ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Қапсырмалаушыда қапсырмалар
таусылды.

Қапсырмасыз жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

ҚАПСЫРМАЛАУҒА ӨТЕ КӨП ПАРАҚ
БЕРІЛГЕН

Анықтама алу үшін басыңыз

Қапсырмалаушы, ең көптегенде, 15 парақ
қапсырмалай алады. Парақтар басып
шығарылады, бірақ қапсырылмайды.

Егер басып шығаратын парақтардың саны
15-тен асса, оларды қолдап қапсырыңыз.

ҚАПСЫРМАЛАУШЫДА
ҚАПСЫРМАЛАР АЗ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

ДАЙЫН

Мəзірлерге кіру үшін OK басыңыз

Қосымша қалаушыда/қапсырмалаушыда
70-тен аз қапсырма қалды. Баспа
операциясы қапсырмалар
таусылғанынша дейін жалғастырылады.

Қапсырмалар картриджді ауыстырыңыз.
Қапсырмалар картриджін ауыстыру
жөнінде ақпарат алу үшін

Қапсырмаларды

салу 127-бетте

қараңыз.

ҚАРА КАРТРИДЖДІ АУЫСТЫРЫҢЫЗ

Көмек алу үшін басыңыз (Көмек алу үшін

басыңыз)

Қара баспа картриджі қызмет ету
мерзімінің шегіне жетті.

Картриджді ауыстырыңыз.

ҚАРА КАРТРИДЖДІ АУЫСТЫРЫҢЫЗ

Көмек алу үшін басыңыз (Көмек алу үшін

басыңыз)

Картридж төменгі шегіне жетті.

Жаңа картриджге тапсырыс беріңіз.
Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 165

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

келесімен ауысып тұрады

ҚАРА КАРТРИДЖДІ АУЫСТЫРЫҢЫЗ

Жалғастыру үшін OK басыңыз

ҚАРА КАРТРИДЖДІ ОРНАТЫҢЫЗ

Анықтама алу үшін басыңыз

Баспа картриджі жоқ. Баспа операциясын
жалғастыру үшін оны қайта орнату қажет.

1.

Жоғарғы қақпағын ашыңыз.

2.

Картриджді орнатыңыз.

3.

Жоғарғы қақпағын жабыңыз.

ҚАРІПТЕРДІ/ДЕРЕКТЕРДІ ЖҮКТЕУГЕ
ЖАД ЖЕТПЕЙДІ

Анықтама алу үшін басыңыз

келесімен ауысып тұрады

<ҚҰРЫЛҒЫ>

Жалғастыру үшін OK басыңыз

Өнім жадына симайтын көп деректер
қабылдады. Сіз өте көп макрос,
бағдарламалық қаріптер немесе құрамды
графика жіберген болуыңыз мүмкін.

Жіберілген деректерді басып шығару үшін

OK

басыңыз (кейбір деректер жоғалып

кетуі мүмкін).

Бұл мəселені шешу үшін баспа
тапсырмасын женілдетіңіз немесе
қосымша жад орнатыңыз.

ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛГЕН ХОСТ USB
ҚҰРЫЛҒЫСЫ ТАБЫЛДЫ, БІРАҚ ОНЫ
ПАЙДАЛАНУҒА РҰҚСАТ ЖОҚ

Анықтама алу үшін басыңыз

USB құрылғысы табылды. Өнім Plug-and-
Play операциясын қолдамайды.

Өнімді қосып, өшіріңіз, бірақ USB
құрылғыны ажыратпаңыз.

ҚОЛДАУ КӨРСЕТІЛМЕГЕН USB
ҚҰРЫЛҒЫСЫ ТАБЫЛДЫ

Қолдау көрсетілмеген USB құрылғысы
USB портына салынған.

Өнім бұл USB құрылғыны пайдалана
алмайды. Құрылғыны алып тастаңыз.

ҚОЛМЕН БЕРІҢІЗ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]

Өнім 1-Науаға парақтардың салынуын
күтуде.

Егер қағаз 1-Науаның ішінде болса,
Анықтама батырмасын басып, содан кейін

OK

арқылы басып шығарыңыз.

Басқа науаны пайдалану үшін қағазды 1-
Науадан алып тастап,

OK

басып

жалғастырыңыз.

ҚОЛМЕН БЕРІҢІЗ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]

Басқа науаны пайдалану үшін OK
басыңыз

келесімен ауысып тұрады

ҚОЛМЕН БЕРІҢІЗ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]

Анықтама алу үшін басыңыз

Өнім 1-Науаға парақтардың салынуын
күтуде.

Басқа науада бар парақтың түрі мен
өлшемін пайдалану үшін

OK

басыңыз.

ҚОЛМЕН БЕРІҢІЗ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]

Жалғастыру үшін OK басыңыз

келесімен ауысып тұрады

ҚОЛМЕН БЕРІҢІЗ [ТҮРІ] [ӨЛШЕМІ]

Анықтама алу үшін басыңыз

Өнім 1-Науаға парақтардың салынуын
күтуде.

Сұранған қағазды 1-Науаға салып,

OK

басыңыз.

ҚОСЫМША НАУА БАЙЛАНЫСЫ
НАШАР

Қосымша науа дұрыс қосылмаған.

Өнімді науадан алып, қайта орнатыңыз.
Содан соң, өнімді өшіріп, қайта қосыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

166 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

Оқиғалар журналы бос

Сіз басқару панелінен SHOW EVENT
LOG
(ОҚИҒАЛАР ЖУРНАЛЫН КӨРСЕТУ)
дегенді таңдап, бос оқиғалар журналын
көруді əрекеттенудесіз .

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Оқиғалар журналы тазартылуда

Бұл өнім оқиғалар журналын тазартады.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Өшіруде...

Өнім сақталған тапсырманы өшіруде.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

ПАРАҚ ТЕРМОБЕКІТКІШКЕ ОРАЛЫП
ҚАЛҒАН

Анықтама алу үшін басыңыз

Қағаз термобекіткішке оралып қалып,
кептелді.

ЕСКЕРТУ:

Өнім жұмыс істеп тұрған

кезде термобекіткіш ыстық болуы мүмкін.
Ұстар алдында, термобекіткіштің
салқындағанын күтіңіз.

1.

Өнімді өшіріңіз.

2.

Артқы шығыс қалтасын алып
тастаңыз.

3.

Термобекіткішті алып тастау үшін көк
тілшіктерді басыңыз.

4.

Кептелген қағазды алып тастаңыз.

5.

Артқы шығыс қалтасын жəне
термобекіткішті қайта орнатыңыз.

6.

Өнімді қайта қосыңыз.

ПРИНТЕРГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТІҢІЗ

For help press (Көмек алу үшін басыңыз)

келесімен ауысып тұрады

<Қазіргі мəртебесі туралы хабар>

Өнімге уақытылы техникалық қызмет
көрсетіп тұру қажет.

Техникалық қызмет қажет болған кезде
техникалық қызмет көрсету өкіліңізбен
байланысыңыз. Техникалық қызмет
көрсетілгенінше дейін, баспа жұмыстарын
жалғастыра беріңіз.

Принтердің қайта іске қосылуын күтіңіз Бұл хабар əр-түрлі себептерден шығуы

мүмкін:

Өнімді өшіріп-қосу алданды RAM
ДИСК параметрлері өзгертілген.

Өнім сыртқы құрылғы режимдерін
өзгерткен соң, өшіріліп-қосылады.

DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА)
мəзірінен шықтыңыз.

Жаңа форматтаушы ескі өніммен
немесе жаңа өнім ескі
форматтаушымен орнатылған.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Принтер тексерілуде

Өнім қағаздың кептелмегенін немесе
өнімде қалып қоймағанын тексеруде.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Сұраныс қабылданды. Күте тұрыңыз.

Ішкі бетті басып шығару сұранысы кезегін
күтуде.

Ағымдағы басып шығару тапсырмасы
аяқталғанын күтіңіз.

СЫРТҚЫ ЖАБДЫҚТА БҰЗЫЛҒАН
АППАРАТ БАР

Анықтама алу үшін басыңыз

Өнім кіріс немесе шығыс жабдықта
бұзылған аппаратты тапты.

Баспа жұмысы жалғастырылуы мүмкін,
бірақ қағаз кептеліп қалуы мүмкін.
Аппаратты жаңарту жəне аппараттың
нұсқасын көшіріп алу жөнінде

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 167

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

нұсқауларды көру үшін

Микробағдарламалық жасақтаманы
жаңарту 142-бетте

қараңыз.

тазартылуда...

Өнім өздігінен тазарту жұмысын атқаруда. Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

ТАПСЫРМАНЫ АЯҚТАУҒА ТЫМ КӨП
БЕТ БЕРІЛГЕН

Анықтама алу үшін басыңыз

Аяқтау құрылғысы тым көп бет
қабылдаған. Парақтар тапсырма
аяқталмай шығарып тасталады.

Беттердің санын азайтыңыз.

Тапсырманы көшіру мүмкін емес

келесімен ауысып тұрады

Қазіргі мəртебесі туралы хабар

Жад немесе файл жүйесінің істен шығуы
көшіру тапсырмаларына кедергі болады.
Тек бір көшірме жасалады.

Қатені жойып, тапсырманы қайта сақтап
көріңіз.

Тапсырманы сақтау мүмкін емес

келесімен ауысып тұрады

<Қазіргі мəртебесі туралы хабар>

Жад, диск немесе конфигурация
мəселесіне байланыста баспа
тапсырмасын сақтау мүмкін емес.

Қатені жойып, тапсырманы қайта сақтап
көріңіз.

ТАҢДАЛҒАН ЖЕКЕШІЛДІК ЖОҚ

Жалғастыру үшін басыңыз

OK

(Жалғастыру үшін, басыңыз)

Өнім жоқ жекешілдікке (өнімнің тілі)
сұраныс алды. Баспа тапсырмасы
жойылды.

Басқа өнімнің тіліне арналған принтердің
драйверін пайдаланып тапсырманы
басып шығарыңыз немесе өнімге
сұрғанған тілді қосыңыз (егер бар болса).

Бар жекешілдіктердің тізімін көру үшін
конфигурация бетін басып шығарыңыз.

ТОЛТЫРУ ІСТЕ ШЫҚТЫ. ТОЛЫҚ RFU
<X> ПОРТЫМЕН ЖІБЕРІҢІЗ

Аппаратты жаңарту кезінде қателік
туындады.

HP өкілеттігі бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен байланысыңыз.

ТЫМ КӨП НАУАЛАР ОРНАТЫЛДЫ

Өнім қолдай алатын саннан көп қосымша
науалар орнатқансыз.

Өнім төрт қосымша 500-парақтық
науаларды қабылдай алады немесе бір
қосымша 1 500-парақты науаны жəне үш
қосымша 500-парақтық науаға дейін
қабылдай алады. Барлығы, сонымен төрт
қосымша науа болады.

Қосымша науалардың біреуін алып
тастаңыз.

Ұйқы режимі қосылған

Өнім Ұйқы режимінде.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

Шығыс қалтасы ТОЛЫ

Қалтадан қағаздың барлығын алып
тастау

Шығыс қалтасы толы. Баспа жұмысын
жалғастыру мүмкін емес.

Ағымдағы баспа тапсырмасын аяқтау
үшін, қалтаны босатыңыз.

Шығыс қалтасы ТОЛЫ

Қалтадан қағаздың барлығын алып
тастау

келесімен ауысып тұрады

<Қазіргі мəртебесі туралы хабар>

Шығыс қалтасы толы, бірақ оның қазіргі
баспа тапсырмасына қажеті жоқ.

Сол қалтаға тапсырма жіберу үшін, оны
босатып алыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

168 Бап 10 Мəселелерді шешу

KKWW

background image

Басқару панелінің хабары

Сипаттамасы

Ұсынылатын əрекет

ШЫҚҚАН ПАРАҚТАРДЫ ҚОЛМЕН
САЛЫҢЫЗ

Содан соң, екінші беттерін басып
шығару үшін OK басыңыз

Дуплекстік тапсырманың бірінші беті
басылып шықты. Екінші бетті аяқтау үшін
өнім шыққан парақтардың салынғанын
күтуде.

1.

Шыққан парақтарды 1-Науаға сол
қалыппен, басылған бетін төмен
қаратып, салыңыз.

2.

Баспаны жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

ІС-ƏРЕКЕТ X НАУАСЫНА БЕРІЛМЕЙДІ

Науа өлшемі КЕЗ КЕЛГЕН ӨЛШЕМ/
ЕРЕКШЕ ӨЛШЕМ бола алмайды

Науа өлшемі ANY SIZE (КЕЗ КЕЛГЕН
ӨЛШЕМГЕ) немесе ANY CUSTOM
(ЕРЕКШЕ ӨЛШЕМГЕ) қойылған кезде,
дуплекстеу мүмкін емес.

Науа параметрлерін өзгертіңіз.

1.

Menu

(Мəзір)

батырмасын

басыңыз.

2.

төменге көрсеткісін басу арқылы

PAPER HANDLING (ҚАҒАЗДЫ
ПАЙДАЛАНУ) тармағын бөлектеп,

OK

басыңыз.

3.

төменге көрсеткісін басу арқылы

қажетті науаны бөлектеп,

OK

басыңыз.

4.

Таңдалған науаның өлшемін жəне
түрінің параметрлерін өзгертіңіз.

ІШКІ ДИСК АЙНАЛЫП ТҰР

келесімен ауысып тұрады

<Қазіргі мəртебесі туралы хабар>

Ішкі диск табағын айналдырып тұр. Дискті
қажет ететін тапсырмалар күте тұруы
керек.

Ешқандай əрекеттің қажеті жоқ.

ІШКІ ДИСК ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ

Ішкі диск дұрыс жұмыс істемейді.

HP өкілеттігі бар қызметпен немесе қолдау
көрсететін провайдермен байланысыңыз.

ІШКІ ДИСККЕ ЖАЗУ МҮМКІН ЕМЕС

Тазарту үшін OK басыңыз

Құрылғыға жазу мүмкін емес.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

ІШКІ ДИСК ҚҰРАЛЫ ІСТЕН ШЫҚТЫ

Тазарту үшін OK басыңыз

Көрсетілген құрылғы істен шықты.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

ІШКІ ДИСКТІҢ ФАЙЛ ЖҮЙЕСІ ТОЛЫҚ

Тазарту үшін OK басыңыз

Көрсетілген файл жүйесі толы жəне оған
жазу мүмкін емес.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

ІШКІ ДИСКТІҢ ФАЙЛ ОПЕРАЦИЯСЫ
ОРЫНДАЛМАДЫ

Тазарту үшін OK басыңыз

Пəрмен қисынсыз операцияны орындауға
əрекеттенді.

Жалғастыру үшін

OK

басыңыз.

Кесте 10-1

Басқару панеліндегі хабарлар (жалғасы)

KKWW

Басқару панеліндегі хабарларды аудару 169