HP LaserJet P4510 Printer series - IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару панелінен қолмен конфигурациялау.

background image

IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару панелінен қолмен конфигурациялау.

Енгізілген Веб-серверін пайдаланумен қатар сіз басқару панелінің мəзірлерін IPv4 адресін, желі
бөлігінің маскасын жəне стандартты шлюзді белгілеу үшін пайдалана аласыз.

1.

мəзір

батырмасын басыңыз.

2.

төмен көрсеткісін ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОНФИГУРАЦИЯЛАУ бөлектеу үшін басып, одан кейін

OK

басыңыз.

3.

төмен көрсеткісін I/O бөлектеу үшін басып, одан кейін

OK

басыңыз.

4.

төмен көрсеткісін ЕНГІЗІЛГЕН JETDIRECT МƏЗІРІ бөлектеу үшін басып, одан кейін

OK

басыңыз.

5.

төмен көрсеткісін TCP/IP бөлектеу үшін басып, одан кейін

OK

басыңыз.

6.

төмен көрсеткісін IPV4 ПАРАМЕТРЛЕРІ бөлектеу үшін басып, одан кейін

OK

басыңыз.

7.

төмен көрсеткісін ҚОЛМЕН БАПТАУ бөлектеу үшін басып, одан кейін

OK

басыңыз.

8.

төмен көрсеткісін IP АДРЕСІ бөлектеу үшін басып, одан кейін

OK

басыңыз.

–немесе–

төмен көрсеткісін ЖЕЛІ БӨЛІГІНІҢ МАСКАСЫ бөлектеу үшін басып, одан кейін

OK

басыңыз.

–немесе–

төмен көрсеткісін СТАНДАРТТЫ ШЛЮЗ бөлектеу үшін басып, одан кейін

OK

басыңыз.

9.

IP адресінің, желі бөлігі маскасының немесе стандартты шлюздың бірінші байтының санын
өсіру немесе азайту үшін санды пернетақтаны пайдаланыңыз немесе жоғары көрсеткісін
немесе төмен көрсекісін басыңыз.

10.

Келесі санға өту үшін

OK

басыңыз. Сандардың алдыңғы жинағына жылжу үшін артқа

көрсекісін басыңыз.

11.

IP адресінің, желі бөлігі маскасының немесе стандартты шлюз толтырылғанша 9 жəне 10-
адымдарды орындаңызда, одан кейін параметрді сақтау үшін

OK

басыңыз.

12. мəзір

батырмаларын Дайын күйіне қайту үшін басыңыз.