HP LaserJet P4510 Printer series - Енгізілген Веб сервер бөлімдері

background image

Енгізілген Веб сервер бөлімдері

Жиекбелгі немесе бөлім

Опциялар

Information (Ақпарат)
жиекбелгісі

Өнім, күй жəне конфигурация
жөніндегі ақпаратты береді

Device Status (Өнім Мəртебесі): Өнім мəртебесін жəне қамсыздандыру
материалының босау деңгейінің 0% көрсетіп, HP қамсыздандыру
материалдарының қалған қызмет мерзімін көрсетеді. Бұл бет əр науаға
белгіленген баспа парақтың түрі мен өлшемін де көрсетеді. Əдепкі
параметрлерді өзгерту үшін Change Settings (Параметрлерді өзгерту) дегенді
таңдаңыз.

Configuration Page (Қонфигурациялау Беті): Конфигурация бетінде табылған
ақпаратты крсетеді.

KKWW

Енгізілген веб-серверін пайдалану 117

background image

Жиекбелгі немесе бөлім

Опциялар

Supplies Status (Қамтамасыз ету Мəртебесі): Қамтамасыз етуідің бос
екендігінің 0 процент көрсетіп, HP қамтамасыз етуінің қалған уақытын көрсетеді.
Оған қоса, бұл бет қосалқы бөлшектердің номерлерін көрсетеді. Жаңа
қамтамасыз етуге тапсырыс беру үшін Shop for Supplies (Қамтамасыз етуді
Сатып алу) батырмасын Other Links (Өзге Сілтемелер) мəзірінің терезесінің
сол жағынан басыңыз.

Event log (Оқиғалар журналы): Өнімнің барлық оқиғалары мен қателіктерінің
тізімін көрсетеді.

Usage page (Пайдаланылуы беті): Өнімнің басып шығарған, өлшемі мен түріне
қарай реттелген, беттердің саны жөнінде мəлімет көрсетеді.

Diagnostics page (Диагностикалау беті): Мəселелерді шешуге көмек болатын
өнім туралы ақпаратты көрсетеді. HP өкілеттігі бар қызмет көрсететін адам осы
ақпаратты сұрауы мүмкін.

Device Information (Құрылғы туралы ақпарат): Өнімнің желісінің атауын,
адресін жəне модель жөніндегі ақпаратты көрсетеді. Бұл деректерді өзгерту
үшін, Settings (Параметрлер) жиекбелгісінде Device Information (Құрылғы
туралы ақпарат) тармағын таңдаңыз.

Control Panel (Басқару панелі): Ready (Дайын) немесе Sleep mode on (Ұйқы
режимі қосулы) сияқты басқару панелінің хабарларын көрсетеді.

Print (Басып шығару): Басып шығару тапсырмаларын өнімге салуға арналған.

Settings (Параметрлер)
жиекбелгісі

Өнімнің конфигурациясын
компьютеріңізден өзгертуге
мүмкіндік береді

ЕСКЕРІМ:

Settings

(параметрлер) жиекбелгісі
кілтсөзбен қорғала алады. Егер
бұл өнім желіде болса, осы
жиекбелгісіндегі параметрлерді
өзгертпес бұрын əрқашанда
жүйе əкімшісімен ақылдасып
алыңыз.

Configure Device (Құрылғының конфигурациясын өзгерту): Өнім
конфигурациясын өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл бетте басқару панелінің
дисплейінде табылатын əдеттегі мəзірлер бар.

E-mail Server (Электрондық пошта сервері): Тек желі. Эл. пошта сигналдық
хабарларын қою үшін Alerts (Сигналдық хабарлары) бетімен бірге
қолданылады.

Alerts (Сигналдық хабарлары); Тек желі. Əр-түрлі өнімдер мен қамсыздандыру
оқиғаларға сигналдық хабарлар алуды баптауға мүмкіндік береді.

AutoSend (ӨзЖіберу): Белгілі бір эл. пошта адресіне өнімнің конфигурациясы
жəне қамсыздандыру материалдары жөнінде автоматты түрде эл. пошта
хабарларын жіберіп тұруға өнімнің конфигурациясын өзгертуге мүмкіндік
береді.

Security (Қауіпсіздік): Сізге Settings (Параметрлер) жəне Networking (Желіге
қосылу) жиекбелгілеріне ену үшін енгізілуі тиіс кілтсөзді орнату мүмкіндігін
береді. Енгізілген Веб серверінің нақты мүмкіншіліктерін қосу жəне өшіру.

Edit Other Links (Өзге Сілтемелерді Түзету): Сізге өзге Веб сайт сілтемесін қосу
немесе сəйкестендіру мүмкіндігін береді. Бұл сілтеме енгізілген Веб сервері
беттерінің Other Links (Өзге Сілтемелер) терезесінде көрсетіледі.

Device Information (Құрылғы туралы ақпарат): Сізге өнімді атап, оған растау
номерін белгілеу мүмкіндігін береді. Өнім туралы ақпаратты алатын негізгі
байланыс контакттың аты-жөнін жəне эл. пошта адресін енгізіңіз.

Language (Тіл): Сізге енгізілген Веб сервер ақпараты шығарылатын тілді
белгілеу мүмкіндігін береді.

Date & Time (Күн жəне уақыт): Уақытты сервер желісі уақытымен қадамдастыру
мүмкіндігін береді.

Wake Time (Ояну уақыты): Өнімнің ояну уақытын қоюға немесе өзгертуге
мүмкіндік береді.

118 Бап 9 Өнімді басқару жəне оған техникалық қызмет көрсету

KKWW

background image

Жиекбелгі немесе бөлім

Опциялар

Networking (Желіге қосылу)
жиекбелгісі

Желілік параметрлерді
компьютеріңізден өзгерту
мүмкіндігін береді

Желілік администратор осы жиекбелгіні өнім IP-негіздегі желіге қосылған жағдайда
оның желіге қатысты параметрлерін басқару үшін пайдалана алады. Егер өнім
компьютерге тікелей қосылған болса немесе HPJetdirect басып шығару серверінен
басқасын пайдалану арқылы желіге қосылған болса, бұл жиекбелгі көрсетілмейді.

ЕСКЕРІМ:

Networking (Желіге қосылу) жиекбелгісі кілтсөзбен қорғала алады.

Өзге сідтемелер

Құрамында Сізді интернетке
қосатын сілтемелер бар

HPInstant Support™. Шешімдерді табуға көмектесу үшін сізді HP веб-торабына
байланыстырады. Бұл қызмет өнімнің қателер журналын жəне конфигурация
ақпаратын талдап, өніміңізге сай қолдау көрсету жəне диагностика ақпаратын
береді.

Shop for Supplies (Қамсыздандыру Материалдарының Дүкені): HP SureSupply
веб-торабына қосылады. Бұл торапта сіз принтердің картридждері мен
қағаздары сияқты шынайы HP қамсыздандыру материалдарын сатып алу
мүмкіндіктері жөнінде ақпарат таба аласыз.

Product Support (Өнімді қолдау): Өнімнің қолдау көрсету торабына қосылады.
Бұл торапта сіз жалпы тақырып мəселелері жөнінде анықтама іздеуіңізге
болады.

Show Me How (Қалай орындауды көрсет): Өнімге арналған белгілі бір
тапсырмаларды көрсететін ақпаратқа қосылады.

ЕСКЕРІМ:

Осы сілтемелердің кез келгенін пайдалану үшін Сізде Интернетке

қосылу мүмкіндігі болуы тиіс. Егер Сіз Интернетке телефондық теру арқылы
қосылатын болсаңыз, Сіз енгізідген Веб серверді ашпас бұрын алдымен Интернетке
қосылып алуыңыз тиіс. Қосылу барысында Сізден Веб серверді жауып, оған қайта
қосылу талап етілуі мүмкін.

KKWW

Енгізілген веб-серверін пайдалану 119