HP LaserJet P4510 Printer series - IP Қауіпсіздігі

background image

IP Қауіпсіздігі

IP Қауіпсіздігі (IPқау) өнімнен шығатын жəне өнімге келетін IP негізделген желілік трафикті
бақылайтын протоколдар жиынтығы болып табылады. IPқау хост-хост танылуын, деректердің
тұтастығын жəне желілік байланыстардың шифрлеуін қамтамасыз етеді.

Желіге қосылған жəне HP Jetdirect баспа сервері бар өнімдерге сіз енгізілген веб-сервердегі
Networking (Желіге қосылу) жиекбелгісін таңдау арқылы IPқау қауіпсіздігінің конфигурациясын
өзгерте аласыз.