HP LaserJet P4510 Printer series - Мүмкндіктерді салыстыру

background image

Мүмкндіктерді салыстыру

Мүмкіндік

Сипаттамасы

Өнімділігі

540 MГц процессор

Пайдаланушы интерфейсі

Басқару панелінің анықтамасы

Саныдқ пернетақтасы бар 4 жолды графикалық дисплей. (Пернетақта HP LaserJet P4014
модельдерінде жоқ).

HP Easy Printer Care бағдарламалық құралы (Вебке негізделген мəртебе жəне
ақаулықтарды түзету құралы)

Windows® жəне Macintosh принтер драйверлері

Қолдау алып, қамсыздандыру құралдарына тапсырыс беру үшін енгізілген Веб сервері
(тек желіге қосылған модельдерде)

Принтер драйверлері

Windows жүйесіне арналған HP PCL 5 Əмбебап Баспа Драйвері (HP UPD PCL 5)

HP PCL 6

Windows жүйесіне арналған HP postscript эмуляцияланған Əмбебап Баспа Драйвері (HP
UPD PS)

Ажыратымдылық

FastRes 1200 іскерлік мəтіндер мен графикаға жылдам, жоғары сапалы баспаның 1200
нүкте-дюймге (н/д) баспаны қамтамасыз етеді

ProRes 1200 штрих сызықты жəне графикалы суреттердің ең жақсы сапалы 1200 н/д
баспаны қамтамасыз етеді

600 н/д ең жылдам басып шығаруды қамтамасыз етеді

Сақтау мүмкіндіктері

Қаріптер, қалыптар жəне басқадай макростар

Тапсырманы ұстап қалу

Қаріптер

103 PCL үшін жəне 93 HP UPD postscript эмуляциясы үшін қол жетімді ішкі
масштабталатын қаріп

80 құрылғыдағыға сəйкес TrueType форматындағы бағдарламалық құрал шешімдерімен
қолжетімді экрандық қаріп

Қосымша қаріптерді USB арқылы қосып алуға болады

Керек-жарақтар

HP 500-парақтық əперу науасы (төртке дейін қосымша науа)

HP 1,500-парақтық жоғары сыйымдылықты əперу науасы

HP LaserJet 75-парақтық конверт əпергіш

HP LaserJet принтер тұғыры

HP LaserJet екі жақты баспаға арналған автоматты дуплекстеу құралы

HP LaserJet 500-парақты жинақтағыш

HP LaserJet 500-парақты қапсырмалаушы/жинақтағыш

HP LaserJet 500-парақтық 5 қалталы пошта жəшігі

ЕСКЕРІМ:

Əр модельде төртке дейін қосымша 500-парақтық əперу науасы немесе үш 500-

парақтық əперу науасы жəне бір 1,500 парақтық жоғары сыйымдылықты əперу науасы болуы
мүмкін. Егер 1,500 парақтық жоғары сыйымдылықты əперу науасы орнатылған босла, ол
əрқашан басқа науалардың астында болуы тиіс.

6

Бап 1 Өнімнің негізгі сипаттамалары

KKWW

background image

Мүмкіндік

Сипаттамасы

Қосылу сипаттары

Жоғары жылдамдықты USB 2.0 порты

IPv4, IPv6, жəне IP Қауіпсіздік мүмкіндіктері бар HP Jetdirect толық қызметті енгізілген
баспа сервері (HP LaserJet P4014 принтері үшін қосымша).

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралы

Жақсартылған əперу/шығару (EIO) слоты

Қамсыздандыру материалдары

Қамсыздандыру материалдары мəртебесінің бетінде тонер мөлшері, бет санағы жəне
қалған беттердің мөлшерлі саны сияқты ақпарат бар.

Өнім шынайы HP баспа картриджінің орнатылғандығын тексереді.

Интернетке қосылған қамсыздандыру материалдарына тапсырыс беру (HP Easy Printer
Care пайдалану арқылы) мүмкіндігі

Қолдаулы операциялық жүйе

Microsoft

®

Windows

®

2000, Windows

®

XP жəне Windows Vista™

Macintosh OS X, V10.2.8 , V10.3, V10.4, V10.5 жəне одан жаңасы

Novell NetWare

Unix

®

Linux

Қол жетімділігі

Интернеттегі пайдаланушы нұсқауы экрандық мəтін оқу құралдарымен үйлесімді.

Баспа картриджін бір қолмен алып, салуға болады.

Барлық есіктер мен жаппаларды бір қолмен ашып, жабуға болады.

Қағазды 1-Науаға бір қолмен салуға болады.

KKWW

Мүмкндіктерді салыстыру

7