HP LaserJet P4510 Printer series - Derinimo pulto pranešimų tipai

background image

Derinimo pulto pranešimų tipai

Keturi derinimo pulto pranešimų tipai gali nurodyti gaminio statusą ar problemas.

Pranešimo tipas

Aprašymas

Pranešimas apie
būseną

Pranešimai apie būseną atspindi esamą gaminio būklę. Jie praneša apie įprastinį gaminio veikimą, ir
jiems ištrinti nereikalingas joks bendradarbiavimas. Jei keičiasi, keičiantis gaminio būklei. Kai tik
gaminys pasiruošęs, neužsiėmęs ir jame nėra laukiančių perspėjimo pranešimų, parodomas
pranešimas apie būseną „Ready“ (pasiruošęs), jei gaminys prijungtas prie interneto.

Perspėjimo pranešimai Perspėjimo pranešimai informuoja apie duomenų ir spausdinimo klaidas. Šie pranešimai paprastai

pateikiami pakaitomis su „Ready“ (pasiruošęs) ar pranešimais apie būseną, ir išlieka tol, kol
paspaudžiama

OK

. Kai kurie perspėjimo pranešimai yra ištrinami. Jei gaminio meniu „CONFIGURE

DEVICE“ (KONFIGŪRUOTI GAMINĮ) „CLEARABLE WARNINGS“ (IŠTRINAMI PERSPĖJIMAI)
nustatyti kaip „JOB“ (UŽDUOTIS), kita spausdinimo užduotis ištrins šiuos pranešimus.

Klaidos pranešimai

Klaidos pranešimai perduoda, kad turi būti atliktas koks nors veiksmas, pvz., pridėta popieriaus ar
pašalinta strigtis.

Kai kurie klaidos pranešimai automatiškai tęstini. Jei meniu nustatyta „AUTO-CONTINUE“ (TĘSTI
AUTOMATIŠKAI), gaminys ir toliau veiks įprastai po to, kai 10 sekundžių bus rodomas automatiškai
tęstinis klaidos pranešimas.

PASTABA:

Jei paspausite bet kokį mygtuką tuo metu, kai 10 sekundžių bus rodomas automatiškai

tęstinis klaidos pranešimas, automatinio tęsimo funkcijos bus nepaisoma, ir mygtuko funkcija turės
pirmenybę. Pvz., paspaudus sustabdymo mygtuką

, spausdinimas bus sustabdytas, ir bus

pasiūlyta pasirinktis atšaukti spausdinimo užduotį.

Kritinės klaidos
pranešimai

Kritinės klaidos pranešimai informuoja apie gaminio gedimą. Kai kurie iš šių pranešimų gali būti ištrinti
išjungus ir vėl įjungus gaminį. Šių pranešimų nepaveikia nustatymas „AUTO-CONTINUE“ (TĘSTI
AUTOMATIŠKAI). Jei kritinė klaida išlieka, reikalinga techninė priežiūra.