HP LaserJet P4510 Printer series - Paziņojums par drukas kasetņu ierobežoto garantiju

background image

Paziņojums par drukas kasetņu ierobežoto garantiju

Tiek garantēts, ka šim HP izstrādājumam nav materiālu vai ražošanas defektu.

Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, ja a) tie ir tikuši atkārtoti uzpildīti, apstrādāti, pārveidoti vai
jebkādā veidā nesankcionēti lietoti; b) to problēmas ir radušās nepareizas lietošanas vai neatbilstošas
glabāšanas dēļ vai arī tāpēc, ka printeris ir ticis izmantots vidē, kas neatbilst publicētajai šī izstrādājuma
specifikācijai; c) tie ir nolietoti.

Izstrādājumu garantijas apkalpošanai nododiet pirkšanas vietā (ar rakstisku problēmas aprakstu un
izdruku paraugiem) vai arī kontaktējieties ar HP klientu servisu. HP pēc savas izvēles bojāto
izstrādājumu nomainīs vai arī atmaksās tā iegādei iztērēto naudas summu.

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJIE LIKUMI, AUGSTĀK MINĒTĀS GARANTIJAS IR IZSMEĻOŠAS UN
NEKĀDAS CITAS RAKSTĪTAS VAI MUTVĀRDOS IZTEIKTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMI
NETIEK TIEŠI VAI PASTARPINĀTI NOTEIKTI, UN HP IT SEVIŠĶI NEATZĪST JEBKĀDAS
PASTARPINĀTI IZTEIKTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR IESPĒJĀM PĀRDOT,
APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIELIETOJAMĪBU KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM.

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJIE LIKUMI, HP VAI TĀS PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ VEIDĀ NAV ATBILDĪGI
PAR TIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM BOJĀJUMIEM, KĀDAS DARBĪBAS SEKĀM (IESKAITOT
PEĻŅAS VAI DATU ZUDUMU) VAI CITIEM BOJĀJUMIEM, JA ARĪ TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ
NOTEIKTIE ATLĪDZINĀJUMI VAI KAS CITS.

GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ, IZŅEMOT LIKUMĪGI ATĻAUTĀ
APJOMA PĀRSNIEGŠANU, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR
PAPILDINĀJUMS LIKUMĪGI SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA
PĀRDOŠANU JUMS.

LVWW

Paziņojums par drukas kasetņu ierobežoto garantiju 211