HP LaserJet P4510 Printer series - Darbu krātuves opciju iestatīšana

background image

Darbu krātuves opciju iestatīšana

Lai veiktu turpmākos uzdevumus, atveriet printera draiveri un noklikšķiniet cilni Job Storage (Darbu
krātuve).

Kā rīkoties

Darbības soli pa solim

Drukāt tikai vienu kopiju, lai veiktu pārbaudi pirms visu kopiju
izdrukas

Job Storage Mode (Darbu krātuves režīma) laukā
noklikšķiniet Proof and Hold (Pārbaudīt un aizturēt). Ierīce
izdrukā tikai pirmo kopiju. Ierīces vadības panelī parādās
ziņojums, kas lūdz izdrukāt pārējās kopijas.

Īslaicīga privāta darba saglabāšana ierīcē un tā drukāšana
vēlāk

a) Job Storage Mode (Darbu krātuves režīma) laukā
noklikšķiniet Personal Job (Privātais darbs); b) laukā Make
Job Private
(Padarīt darbu par privātu) ievadiet 4 skaitļu
personisko identifikācijas numuru (PIN).

Darba īslaicīga saglabāšana ierīcē

PIEZĪME

kad ierīci izslēdz, šie darbi tiek izdzēsti.

Laukā Job Storage Mode (Darbu krātuves režīms)
noklikšķiniet Quick Copy (Ātrā kopija). Vienu darba kopiju
izdrukā nekavējoties, bet jūs varat izdrukāt vairākas kopijas,
lietojot ierīces vadības paneli.

Darba pastāvīga saglabāšana ierīcē

a) Job Storage Mode (Darbu krātuves režīma) laukā
noklikšķiniet Stored Job (Saglabātais darbs).

Pastāvīgi saglabātu darbu varat padarīt par privātu, tādējādi
katram, kas mēģinās to drukāt, tiks pieprasīts PIN;

a) Job Storage Mode (Darbu krātuves režīma) laukā
noklikšķiniet Stored Job (Saglabātais darbs); b) laukā Make
Job Private
(Padarīt darbu par privātu) noklikšķiniet PIN to
print
(PIN, lai drukātu) un tad ievadiet 4 ciparu personisko
identifikācijas numuru (PIN).

LVWW

Windows printera draivera iespēju izmantošana 105

background image

Kā rīkoties

Darbības soli pa solim

Paziņojuma saņemšana, ja kāds drukā saglabātu darbu

Laukā Job Notification Options (Opcijas saņemt ziņojumus
par darbiem) noklikšķiniet Display Job ID when printing
(parādīt darba ID, kad drukā).

Norādīt saglabāta darba lietotāja vārdu

Laukā User Name (Lietotāja vārds) noklikšķiniet User name
(Lietotāja vārds), lai lietotu noklusēto lietotāja vārdu. Lai
norādītu citu lietotāja vārdu, noklikšķiniet Custom (Pielāgots)
un ierakstiet vārdu.

Nosaukuma norāde saglabātam darbam

a) laukā Job Name (Darba nosaukums) noklikšķiniet
Automatic (Automātiski), lai lietotu noklusēto darba
nosaukumu. Lai norādītu darba nosaukumu, noklikšķiniet
Custom (Pielāgots) un ierakstiet vārdu; b) iestatiet opciju no
If job name exists (ja darba nosaukums eksistē) nolaižamā
saraksta. Iestatiet Use Job Name + (1-99) (lietot darba
nosaukumu + (1-99)), lai pievienotu numuru esošā nosaukuma
beigās, vai iestatiet Replace Existing File (Aizstāt esošo
datni), lai pārrakstītu darbu, kam jau ir šāds nosaukums.