HP LaserJet P4510 Printer series - Iekārtas atmiņas instalēšana

background image

Iekārtas atmiņas instalēšana

Šai iekārtai ir viens DIMM slots.

UZMANĪBU!

Statiskās elektrības lādiņš var izraisīt DIMM bojājumus. Strādājot ar DIMM, izmantojiet

antistatisko aproci vai arī bieži pieskarieties DIMM antistatiskā iepakojuma virsmai un pēc tam
pieskarieties iekārtas atsegtajām metāla detaļām.

128 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

Ja tas vēl nav izdarīts, tad pirms papildu atmiņas pievienošanas izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai
noskaidrotu, cik liela ir iekārtā instalētā atmiņa. Skatiet

Informācijas un ilustratīvo lapu

izdrukāšana 110. lpp.

.

1.

Pēc konfigurācijas lapas izdrukāšanas izslēdziet iekārtu un atvienojiet barošanas vadu.

2

1

2.

Atvienojiet visus saskarnes kabeļus.

3.

Noņemiet labās puses paneli, bīdot to iekārtas aizmugures daļas virzienā, lai to attaisītu.

LVWW

Atmiņas, iekšējo USB ierīču un ārējā drukas servera karšu instalēšana 129

background image

4.

Atveriet piekļuves vāku, velkot aiz metāla izciļņa.

5.

Izņemiet DIMM no antistatiskā iepakojuma.

UZMANĪBU!

Lai samazinātu statiskās elektrības radīto bojājumu iespēju, vienmēr uzvelciet

elektrostatiskās izlādes (ESD) aproci vai pirms rīkošanās ar DIMM pieskarieties antistatiskā
iepakojuma virsmai.

6.

Turiet DIMM aiz malām un salāgojiet DIMM ierobojumus ar DIMM slotu. (Pārbaudiet, vai fiksatori
katrā DIMM slota pusē ir atvērti.)

130 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

7.

Iespiediet DIMM tieši slotā un stingri piespiediet. Pārliecinieties, vai fiksatori katrā DIMM slota pusē
nofiksējas savā vietā.

1

2

2

PIEZĪME

Lai izņemtu DIMM, vispirms atbrīvojiet fiksatorus.

1

1

2

8.

Aizveriet piekļuves vāku un stingri piespiediet, kamēr tas nofiksējas savā vietā.

LVWW

Atmiņas, iekšējo USB ierīču un ārējā drukas servera karšu instalēšana 131

background image

9.

Atlieciet atpakaļ labās puses paneli. Salāgojiet paneļa izciļņus ar iekārtas atverēm un stumiet paneli
iekārtas priekšējās daļas virzienā, kamēr tas nofiksējas savā vietā.

10.

Atvienojiet saskarnes kabeļus un strāvas vadu.

11.

Ieslēdziet iekārtu.