HP LaserJet P4510 Printer series - Vadības paneļa izvēlņu bloķēšana

background image

Vadības paneļa izvēlņu bloķēšana

Iespējams bloķēt dažādas vadības paneļa izvēlnes, izmantojot iegulto tīmekļa serveri.

1.

Atveriet iegulto tīmekļa serveri, ierakstot iekārtas IP adresi tīmekļa pārlūka adreses joslā.

2.

Klikšķiniet uz Settings (Iestatījumi) un tad uz Security (Drošība).

3.

Klikšķiniet uz Configure Security Settings (Konfigurēt drošības iestatījumus).

4.

Izvēlnē Control Panel Access Lock (Vadības paneļa pieejas bloķēšana) izvēlieties vēlamo
drošības līmeni.

LVWW

Drošības funkciju izmantošana 119

background image

Drošības līmenis

Bloķētās izvēlnes

Minimālais

Lai piekļūtu izvēlnei RETRIEVE JOB (DARBA IZGŪŠANA), jāievada PIN
kods.

Izvēlnes CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS KONFIGURĒŠANA)
apakšizvēlne SYSTEM SETUP (SISTĒMAS IESTATĪŠANA) ir bloķēta.

Izvēlnes CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS KONFIGURĒŠANA)
apakšizvēlne I/O (Ievadizvade) ir bloķēta.

Izvēlnes CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS KONFIGURĒŠANA)
apakšizvēlne RESETS (ATIESTATĪŠANA) ir bloķēta.

Mērens

Lai piekļūtu izvēlnei RETRIEVE JOB (DARBA IZGŪŠANA), jāievada PIN
kods.

Izvēlne CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS KONFIGURĒŠANA) ir bloķēta
(visas apakšizvēlnes).

Izvēlne DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA) ir bloķēta.

Vidējs

Lai piekļūtu izvēlnei RETRIEVE JOB (DARBA IZGŪŠANA), jāievada PIN
kods.

Izvēlne PAPER HANDLING (PAPĪRA APSTRĀDE) ir bloķēta.

Izvēlne CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS KONFIGURĒŠANA) ir bloķēta
(visas apakšizvēlnes).

Izvēlne DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA) ir bloķēta.

Maksimāls

Lai piekļūtu izvēlnei RETRIEVE JOB (DARBA IZGŪŠANA), jāievada PIN
kods.

Izvēlne INFORMATION (INFORMĀCIJA) ir bloķēta.

Izvēlne PAPER HANDLING (PAPĪRA APSTRĀDE) ir bloķēta.

Izvēlne CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS KONFIGURĒŠANA) ir bloķēta
(visas apakšizvēlnes).

Izvēlne DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIKA) ir bloķēta.

5.

Klikšķiniet uz Apply (Lietot).