HP LaserJet P4510 Printer series - Drukas kasetņu nomaiņa

background image

Drukas kasetņu nomaiņa

Kad drukas kasetnes lietošanas laiks tuvojas beigām, vadības panelī parādās ziņojums, iesakot pasūtīt
apmaiņas drukas kasetni. Iekārta var turpināt drukāšanu, izmantojot esošo drukas kasetni, kamēr
parādās ziņojums ar norādījumu nomainīt kasetni.

1.

Atveriet augšējo vāku.

2.

Izņemiet izmantoto drukas kasetni no iekārtas.

LVWW

Materiālu un detaļu nomaiņa 123

background image

3.

Izņemiet jauno drukas kasetni no iesaiņojuma. Iesaiņojumā ievietojiet izmantoto drukas kasetni,
lai nodotu pārstrādei.

4.

Satveriet drukas kasetnes abas malas un izlīdziniet toneri, viegli sakratot drukas kasetni.

UZMANĪBU!

Nepieskarieties aizvaram vai ievilcējruļļa virsmai.

5.

Noņemiet transportēšanas fiksatoru un transportēšanas lenti no jaunās drukas kasetnes. Izmetiet
fiksatoru un lenti saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

124 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

6.

Salāgojiet drukas kasetni ar sliedēm iekārtas iekšpusē, ievietojiet drukas kasetni tā, lai tā būtu
stingri novietota, un aizveriet augšējo vāku.

Pēc īsa brīža vadības panelī jāparādās ziņojumam Ready (Gatavs).

7.

Instalēšana ir pabeigta. Ielieciet izmantoto drukas kasetni kārbā, kurā tika piegādāta jaunā kasetne.
Lai uzzinātu otrreizējās pārstrādes norādes, skatiet pievienoto otrreizējās pārstrādāšanas
rokasgrāmatu.

8.

Ja izmantojat kasetni, kas nav HP drukas kasetne, turpmākos norādījumus skatiet iekārtas vadības
panelī.

Lai saņemtu papildu palīdzību, atveriet

www.hp.com/support/hpljp4010series

vai

www.hp.com/support/

hpljp4510series

.