HP LaserJet P4510 Printer series - Apkopes komplekta skaitītāja atiestatīšana

background image

Apkopes komplekta skaitītāja atiestatīšana

1.

Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.

2.

Kad vadības paneļa displejā parādās XXX MB, nospiediet un pieturiet pogu

OK

(Labi), kamēr visi

trīs vadības paneļa indikatori vienreiz nomirgo un paliek iedegti. Tas var aizņemt līdz 10 sekundēm.

126 Nodaļa 9 Iekārtas pārvaldība un apkope

LVWW

background image

3.

Atlaidiet pogu

OK

(Labi) un nospiediet augšup vērsto bultiņu , lai ritinātu līdz NEW

MAINTENANCE KIT (JAUNS APKOPES KOMPLEKTS).

4.

Nospiediet

OK

(Labi), lai atiestatītu apkopes komplekta skaitītāju.

PIEZĪME

Šo procedūru veiciet tikai pēc tam, kad apkopes komplekts ir instalēts. Neizmantojiet šo

procedūru, lai uz laiku notīrītu paziņojumu PERFORM PRINTER MAINTENANCE (NEPIECIEŠAMA
PRINTERA APKOPE).

LVWW

Materiālu un detaļu nomaiņa 127