HP LaserJet P4510 Printer series - Patreizējās programmaparatūras versijas noteikšana

background image

Patreizējās programmaparatūras versijas noteikšana

1.

Nospiediet Menu (Izvēlne) .

2.

Nospiediet bultiņu uz leju , lai izvēlētos INFORMATION (Informācija) un tad nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet bultiņu uz leju , lai izvēlētos PRINT CONFIGURATION (Izdrukāt konfigurācijas lapu)
un tad nospiediet

OK

, lai drukātu.

Programmaparatūras datuma kods ir redzams konfigurācijas lapas sadaļā Device Information
(Informācija par iekārtu). Programmaparatūras kodam ir šāds formāts: YYYYMMDD XX.XXX.X. Pirmā
ciparu virkne ir datums, kurā YYYY apzīmē gadu, MM apzīmē mēnesi un DD apzīmē dienu. Piemēram,
programmaparatūras datuma kods, kas sākas ar 20061125 norāda uz 2006. gada 25. novembri.