HP LaserJet P4510 Printer series - Iestrēgušu dokumentu atkopšana

background image

Iestrēgušu dokumentu atkopšana

Šajā iekārtā ir pieejama iestrēgušu dokumentu atkopšanas funkcija, kas atkārtoti izdrukā iesprūdušās
lapas. Pieejamas šādas opcijas:

AUTO — iekārta mēģina atkārtoti izdrukāt iestrēgušās lapas, ja ir pieejams pietiekams atmiņas
daudzums.

OFF (IZSLĒGTS) — Iekārta nemēģina atkārtoti izdrukāt iestrēgušas lapas. Tā kā pēdējo lapu
saglabāšanai netiek tērēta atmiņa, iekārtas veiktspēja nemainās.

PIEZĪME

Ja, izmantojot šo opciju, iekārtā beidzas papīrs, un darbs tiek drukāts uz abām pusēm,

iespējams, ka dažas lapas pazudīs.

ON (IESLĒGTS) — Iekārta vienmēr atkārtoti izdrukā iesprūdušas lapas. Daļa atmiņas tiek atvēlēta
pēdējo izdrukāto lapu saglabāšanai. Tā rezultātā var pazemināties kopējā veiktspēja.

iestrēgušu dokumentu atkopšanas funkcijas iestatīšana

1.

Nospiediet

Menu

(Izvēlne) .

2.

Nospiediet bultiņu uz leju , lai izceltu CONFIGURE DEVICE (Iekārtas konfigurācija), un tad
nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet bultiņu uz leju , lai izceltu SYSTEM SETUP (Sistēmas iestatīšana), un tad nospiediet

OK

.

184 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW

background image

4.

Nospiediet bultiņu uz leju , lai izceltu JAM RECOVERY (PAPĪRA IESTRĒGŠANAS
IZLABOŠANA)
, un tad nospiediet

OK

.

5.

Nospiediet bultiņu uz leju vai bultiņu uz augšu , lai izceltu attiecīgo iestatījumu, un tad nospiediet

OK

.

LVWW

Materiāla iestrēgšana 185