HP LaserJet P4510 Printer series - Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

background image

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Izmantojiet izvēlni RESETS (ATIESTATĪŠANA), lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

1.

Nospiediet

Menu

(Izvēlne) .

2.

Nospiediet bultiņu uz leju , lai izceltu CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS KONFIGURĒŠANA),
un tad nospiediet

OK

.

3.

Nospiediet bultiņu uz leju , lai izceltu RESETS (ATIESTATĪŠANA), un tad nospiediet

OK

.

4.

Nospiediet bultiņu uz leju , lai izceltu RESTORE FACTORY SETTINGS (ATJAUNOT RŪPNĪCAS
IESTATĪJUMUS)
, un tad nospiediet

OK

, lai atjaunotu iekārtā sākotnējos rūpnīcas iestatījumus.

146 Nodaļa 10 Problēmu risināšana

LVWW