HP LaserJet P4510 Printer series - Vadības paneļa ziņojumu veidi

background image

Vadības paneļa ziņojumu veidi

Iekārtas statusu vai problēmas var norādīt četri vadības paneļa ziņojumu veidi.

Ziņojuma veids

Apraksts

Statusa ziņojumi

Statusa ziņojumi atspoguļo iekārtas pašreizējo stāvokli. Tie informē par iekārtas parasto darbību, un
to dzēšanai nav nepieciešama mijiedarbība. Tie mainās līdz ar iekārtas stāvokļa izmaiņām. Vienmēr,
kad iekārta ir gatava drukāšanai, nav aizņemta un negaida brīdinājuma ziņojumus, parādās statusa
ziņojums Ready (Gatavs), ja iekārta ir tiešsaistē.

Brīdinājuma ziņojumi

Brīdinājuma ziņojumi informē par datu un drukāšanas kļūdām. Šie ziņojumi parasti parādās
pārmaiņus ar ziņojumiem Ready (Gatavs) vai stāvokļa ziņojumiem un saglabājas līdz

OK

nospiešanai. Dažus brīdinājuma ziņojumus var izdzēst. Ja iekārtas izvēlnē CONFIGURE DEVICE
(IEKĀRTAS KONFIGURĒŠANA)
CLEARABLE WARNINGS (DZĒŠAMI BRĪDINĀJUMI) iestatīti uz
JOB (DARBS), tad nākamais drukas darbs izdzēš šos ziņojumus.

Kļūdu ziņojumi

Kļūdu ziņojumi informē par to, ka jāveic kāda darbība, piemēram, papīra papildināšana vai iestrēguša
papīra izvilkšana.

Dažus kļūdu ziņojumus var turpināt automātiski. Ja izvēlnēs iestatīta AUTO-CONTINUE
(AUTOMĀTISKĀ TURPINĀŠANA), iekārta turpinās parasto drukāšanu pēc tam, kad automātiski
turpināmais kļūdas ziņojums būs redzams 10 sekundes.

PIEZĪME

Nospiežot jebkuru taustiņu, šī 10 sekundes ilgā automātiski turpināmā kļūdas ziņojuma

laikā, automātiskās turpināšanas funkcija tiek ignorēta, un prioritāti iegūst pogas funkcija. Piemēram,
nospiežot apturēšanas pogu

, drukāšana tiek apturēta un parādās piedāvājums atcelt drukas

darbu.

Kritisku kļūdu ziņojumi

Kritisku kļūdu ziņojumi informē par iekārtas kļūmi. Dažus no šiem ziņojumiem var dzēst, izslēdzot
iekārtu un pēc tam to ieslēdzot. Šos ziņojumus neietekmē iestatījums AUTO-CONTINUE
(AUTOMĀTISKĀ TURPINĀŠANA). Ja kritiskā kļūda joprojām saglabājas, nepieciešama apkope vai
remonts.