HP LaserJet P4510 Printer series - IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

background image

IPv4 TCP/IP parametru manuāla konfigurēšana no vadības paneļa

Papildus iegultā tīmekļa servera izmantošanai varat izmantot arī vadības paneļa izvēlnes, lai iestatītu
IPv4 adresi, apakštīkla masku un noklusējuma vārteju.

1.

Nospiediet

Izvēlne

.

2.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu CONFIGURE DEVICE (IEKĀRTAS
KONFIGURĒŠANA)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

Tabula 5-4

IP adresēšana (turpinājums)

66

Nodaļa 5 Savienojamība

LVWW

background image

3.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu I/O (Padeve/Izvade), un pēc tam nospiediet

OK

.

4.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu EMBEDDED JETDIRECT MENU (IEGULTĀ
JETDIRECT IZVĒLNE)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

5.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu TCP/IP, un pēc tam nospiediet

OK

.

6.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu IPV4 SETTINGS (IPV4 IESTATĪJUMI), un pēc
tam nospiediet

OK

.

7.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu MANUAL SETTINGS (MANUĀLI
IESTATĪJUMI)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

8.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu IP ADDRESS (IP ADRESE), un pēc tam nospiediet

OK

.

vai

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu SUBNET MASK (APAKŠTĪKLA MASKA), un pēc
tam nospiediet

OK

.

vai

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu DEFAULT GATEWAY (NOKLUSĒJUMA
VĀRTEJA)
, un pēc tam nospiediet

OK

.

9.

Izmantojiet ciparu tastatūru vai nospiediet augšup vērsto bultiņu vai lejup vērsto bultiņu , lai
palielinātu vai samazinātu IP adreses, apakštīkla maskas vai noklusējuma vārtejas pirmā baita
skaitli.

10.

Nospiediet

OK

, lai pārietu uz nākamo skaitļu grupu. Lai pārietu uz iepriekšējo skaitļu grupu,

nospiediet atpakaļ vērsto bultiņu .

11.

Atkārtojiet 9. un 10. darbību, kamēr IP adrese, apakštīkla maska vai noklusējuma vārteja ir
pabeigta, un pēc tam nospiediet

OK

, lai saglabātu šo iestatījumu.

12.

Nospiediet

Izvēlne

, lai atgrieztos stāvoklī Ready (Gatavs).