HP LaserJet P4510 Printer series - IPX/SPX, AppleTalk vai DLC/LLC atspējošana

background image

IPX/SPX, AppleTalk vai DLC/LLC atspējošana

PIEZĪME

Neatspējojiet IPX/SPX Windows-balstītās sistēmās, kuras drukāšanai izmanto IPX/SPX.

1.

Nospiediet

izvēlni

.

2.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu CONFIGURE DEVICE (IERĪCES
KONFIGURĒŠANA), un pēc tam nospiediet

OK

(LABI).

3.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu I/O (Padeve/Izvade), un pēc tam nospiediet

OK

(LABI).

4.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu EMBEDDED JETDIRECT (IEGULTAIS
JETDIRECT) un pēc tam nospiediet

OK

(LABI).

5.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu IPX/SPX, un pēc tam nospiediet

OK

(LABI).

vai

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu APPLETALK, un pēc tam nospiediet

OK

(LABI).

vai

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu DLC/LLC, un pēc tam nospiediet

OK

(LABI).

6.

Nospiediet

OK

(LABI), lai atlasītu ENABLE (IESPĒJOT).

68

Nodaļa 5 Savienojamība

LVWW

background image

7.

Nospiediet lejup vērsto bultiņu , lai izgaismotu OFF (IZSLĒGTS), un pēc tam nospiediet

OK

(LABI).

8.

Nospiediet

izvēlni

, lai atgrieztos stāvoklī Ready (Gatavs).