HP LaserJet P4510 Printer series - Apakšizvēlne I/O (padeve/izvade)

background image

Apakšizvēlne I/O (padeve/izvade)

Izvēlnes I/O (padeve/izvade) vienumi ietekmē saziņu starp iekārtu un datoru. Ja iekārtā iekļauts drukas
serveris HP Jetdirect, tad ar šīs apakšizvēlnes palīdzību iespējams konfigurēt galvenos tīklošanas
parametrus. Šos un citus parametrus var konfigurēt arī, izmantojot HP Web Jetadmin vai iegulto Web
serveri.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

29

background image

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

I/O TIMEOUT (PADEVES/
IZVADES TAIMAUTS)

no 5 līdz 300

Atlasiet padeves/izvades taimauta laika posmu sekundēs.

Izmantojot šo iestatījumu, var noregulēt taimautu, lai panāktu
vislabāko veiktspēju. Ja drukāšanas darba vidū parādās dati
no citiem portiem, palieliniet taimauta vērtību.

Noklusējuma iestatījums ir 15.

EMBEDDED JETDIRECT
MENU (IEGULTĀ
JETDIRECT IZVĒLNE)

EIO <X> JETDIRECT MENU
(EIO <X> JETDIRECT
IZVĒLNE)

Opciju sarakstu skatiet nākamajā tabulā.

PIEZĪME

Vienumi, kas šajā tabulā apzīmēti ar zvaigznīti (*), ir noklusējuma iestatījumi.

Tabula 2-1

Izvēlnes Embedded Jetdirect (Iegultais Jetdirect) un EIO <X> Jetdirect

Izvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Vērtības un apraksts

TCP/IP

ENABLE (IESPĒJOT)

OFF (IZSLĒGTS): Atspējo TCP/IP protokolu.

ON (IESLĒGTS) *: Iespējo TCP/IP protokolu.

HOST NAME
(SAIMNIEKDATORA
NOSAUKUMS)

Tā ir līdz 32 zīmēm gara burtu un ciparu rinda, kuru
izmanto izstrādājumu identificēšanai. Šis vārds ir
norādīts HP Jetdirect konfigurācijas lapā.
Resursdatora noklusējuma nosaukums ir NPIxxxxxx,
kur xxxxxx ir LAN aparatūras (MAC) adreses pēdējie
seši cipari.

IPV4 SETTINGS (IPV4
IESTATĪJUMI)

CONFIG METHOD
(KONFIG.METODE)

Norāda metodi, ar kādu TCP/IPv4 parametri tiks
konfigurēt HP Jetdirect drukas serverī.

BOOTP: Izmantojiet BootP (sāknēšanas programmu
protokolu), lai veiktu automātisku konfigurāciju no
BootP servera.

DHCP*: Izmantojiet DHCP (dinamisko saimniekdatora
konfigurācijas protokolu), lai veiktu automātisku
konfigurāciju no DHCPv4 servera.

AUTO IP: Izmantojiet automātisko saikni-lokālo IPv4
adresēšanu. Adrese veidlapā 169.254.x.x tiek piešķirta
automātiski.

MANUAL (MANUĀLS): Izmantojiet izvēlni MANUAL
SETTINGS (MANUĀLI IESTATĪJUMI)
TCP/IPv4
parametru konfigurēšanai.

MANUAL SETTINGS
(MANUĀLI
IESTATĪJUMI)

(Pieejama tikai tad, ja CONFIG METHOD
(KONFIG.METODE)
iestatīta uz MANUAL
(MANUĀLS)
) Konfigurējiet parametrus tieši no printera
vadības paneļa:

IP ADDRESS (IP ADRESE): Printera unikālā IP
adrese, kur n ir vērtība no 0 līdz 255.

SUBNET MASK (APAKŠTĪKLA MASKA): Printera
apakštīkla maska, kur m ir vērtība no 0 līdz 255.

30

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Izvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Vērtības un apraksts

DEFAULT GATEWAY (NOKLUSĒJUMA
VĀRTEJA)
: Vārtejas vai maršrutētāja IP adrese, kuru
izmanto sakariem ar citiem tīkliem.

DEFAULT IP
(NOKLUSĒJUMA IP)

Nosakiet IP adresi noklusējuma iestatījumā, ja drukas
serveris nespēj iegūt IP adresi no tīkla forsētas TCP IP
rekonfigurācijas laikā (piemēram, ja tas ir manuāli
konfigurēts BootP vai DHCP izmantošanai).

AUTO IP: Tiek iestatīta saite-lokālā IP adrese
169.254.x.x.

LEGACY (MANTOTS): Tiek iestatīta
adrese192.0.0.192, kas savienojama ar vecākām
HP Jetdirect iekārtām.

PRIMARY DNS
(PRIMĀRĀ DNS)

Norādiet primārā DNS servera IP adresi (n.n.n.n).

SECONDARY DNS
(SEKUNDĀRĀ DNS)

Norādiet sekundārās domēna nosaukumu sistēmas
(DNS) servera IP adresi (n.n.n.n).

IPV6 SETTINGS (IPV6
IESTATĪJUMI)

ENABLE (IESPĒJOT)

Izmantojiet šo vienumu, lai iespējotu vai atspējotu IPv6
darbību drukas serverī.

OFF (IZSLĒGTS)*: IPv6 ir atspējots.

ON (IESLĒGTS) : IPv6 ir iespējots.

ADDRESS (ADRESE)

Izmantojiet šo vienumu, lai manuāli konfigurētu IPv6
adresi.

MANUAL SETTINGS (MANUĀLI IESTATĪJUMI):
Izmantojiet izvēlni MANUAL SETTINGS (MANUĀLI
IESTATĪJUMI)
, lai iespējotu un manuāli konfigurētu
TCP/ IPv6 adresi.

ENABLE (IESPĒJOT): Atlasiet šo vienumu un
izvēlieties ON (IESLĒGTS) , lai iespējotu manuālo
konfigurēšanu vai OFF (IZSLĒGTS) , lai atspējotu
manuālo konfigurēšanu.

ADDRESS (ADRESE): Izmantojiet šo vienumu, lai
ievadītu 32 heksadecimālo ciparu IPv6 mezgla adresi,
kurā izmantota divpunkta heksadecimālā sintakse.

DHCPV6 POLICY
(DHCPV6 POLITIKA)

ROUTE SPECIFIED (NORĀDĪTAIS MARŠRUTS):
Drukas serverim izmantojamo starptīklu automātiskās
konfigurācijas metodi nosaka maršrutētājs.
Maršrutētājs norāda, vai drukas serveris iegūst adresi,
konfigurācijas informāciju vai abus no DHCPv6
servera.

ROUTER UNAVAILABLE (MARŠRUTĒTĀJS NAV
PIEEJAMS)
: Ja maršrutētājs nav pieejams, drukas
serverim jāmēģina iegūt starptīklu konfigurāciju no
DHCPv6 servera.

ALWAYS (VIENMĒR): Neatkarīgi no tā, vai
maršrutētājs ir vai nav pieejams, drukas serveris
vienmēr mēģina iegūt starptīklu konfigurāciju no
DHCPv6 servera.

Tabula 2-1

Izvēlnes Embedded Jetdirect (Iegultais Jetdirect) un EIO <X> Jetdirect (turpinājums)

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

31

background image

Izvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Vērtības un apraksts

PRIMARY DNS
(PRIMĀRĀ DNS)

Izmantojiet šo vienumu, lai norādītu primārā DNS
servera IPv6 adresi, kas jāizmanto drukas serverim.

SECONDARY DNS
(SEKUNDĀRĀ DNS)

Izmantojiet šo vienumu, lai norādītu sekundārā DNS
servera IPv6 adresi, kas drukas serverim jāizmanto.

PROXY SERVER
(STARPNIEKSERVERIS
)

Norāda starpniekserveri, ko izmantos iekārtā iegultās
lietojumprogrammas. Starpniekserveri parasti izmanto
tīkla klienti, lai piekļūtu internetam. Tas uzglabā tīmekļa
lapas un nodrošina šiem klientiem vajadzīgo interneta
drošības pakāpi.

Lai norādītu starpniekserveri, ievadiet tā IPv4 adresi
vai pilnu domēna vārdu. Vārdā var būt līdz 255
oktetiem.

Dažiem tīkliem, iespējams, jāsazinās ar interneta
pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu starpniekservera
adresi.

PROXY PORT
(STARPNIEKSERVERA
PORTS)

Ievadiet porta numuru, ko starpniekserveris izmanto
klientu atbalstam. Porta numurs identificē portu, kas
rezervēts starpniekdarbībai jūsu tīklā, un tā vērtība var
būt no 0 līdz 65535.

IDLE TIMEOUT
(DĪKSTĀVES
TAIMAUTS)

IDLE TIMEOUT (DĪKSTĀVES TAIMAUTS): Laika
posms sekundēs, pēc kura nenodarbināts TCP drukas
datu savienojums tiek slēgts (noklusējuma iestatījums
ir 270 sekundes, 0 atspējo taimautu).

IPX/SPX

ENABLE (IESPĒJOT)

OFF (IZSLĒGTS): Atspējo IPX/SPX protokolu.

ON (IESLĒGTS) *: Iespējo IPX/SPX protokolu.

FRAME TYPE (KADRA
VEIDS)

Atlasa tīklam kadru tipa iestatījumu.

AUTO: Automātiski iestata un ierobežo kadru tipu pēc
pirmā noteiktā kadru tipa.

EN_8023, EN_II, EN_8022 un EN_SNAP: Atlasāmie
kadru tipu iestatījumi Ethernet tīkliem

APPLETALK

ENABLE (IESPĒJOT)

OFF (IZSLĒGTS): Atspējo AppleTalk protokolu.

ON (IESLĒGTS) *: Iespējo AppleTalk protokolu.

DLC//LLC

ENABLE (IESPĒJOT)

OFF (IZSLĒGTS): Atspējo DLC/LLC protokolu.

ON (IESLĒGTS) *: Iespējo DLC/LLC protokolu.

Tabula 2-1

Izvēlnes Embedded Jetdirect (Iegultais Jetdirect) un EIO <X> Jetdirect (turpinājums)

32

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Izvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Vērtības un apraksts

SECURITY (DROŠĪBA)

PRINT SEC PAGE
(IZDRUKĀT OTRO
LAPU)

YES (JĀ): Izdrukā lapu, kas satur pašreizējos drošības
iestatījumus HP Jetdirect drukas serverī.

NO (NĒ)*: Drošības iestatījumu lapa netiek drukāta.

SECURE WEB (DROŠS
TĪMEKLIS)

Lai nodrošinātu konfigurācijas pārvaldību, norādiet, vai
iegultais tīmekļa serveris pieņems sakarus, izmantojot
tikai protokolu HTTPS (drošo HTTP) vai abus
protokolus - HTTP un HTTPS.

HTTPS nepieciešamais variants: Drošiem, šifrētiem
sakariem pieņemama ir tikai HTTPS piekļuve. Drukas
serveris parādīsies kā droša vietne.

HTTP/HTTPS papildu variants: Atļauta piekļuve,
izmantojot HTTP vai HTTPS.

IPSEC

Norādiet IPsec vai ugunsmūra iestatījumus drukas
serverī.

KEEP (PATURĒT): IPsec/ugunsmūra statuss paliek
tāds pats, kā pašreiz konfigurēts.

DISABLE (ATSPĒJOT): IPsec/ugunsmūra darbība
drukas serverī tiek atspējota.

RESET SECURITY
(ATIESTATĪT DROŠĪBU)

Norādiet, vai pašreizējie drošības iestatījumi drukas
serverī tiks saglabāti vai atiestatīti uz rūpnīcas
noklusējuma iestatījumiem.

NO (NĒ)*: Pašreizējie drošības iestatījumi tiek
saglabāti.

YES (JĀ): Drošības iestatījumi tiek atiestatīti uz
rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

DIAGNOSTICS
(DIAGNOSTIKA)

EMBEDDED TESTS
(IEGULTĀS
PĀRBAUDES)

Šajā izvēlnē piedāvātas pārbaudes, kas palīdz
diagnosticēt tīkla aparatūras vai TCP/IP tīklu
savienojuma problēmas.

Iegultās pārbaudes palīdz noteikt, vai tīkla bojājums ir
iekšējs vai ārējs attiecībā pret iekārtu. Izmantojiet
iegulto pārbaudi, lai drukas serverī pārbaudītu
aparatūru un komunikācijas ceļus. Pēc tam, kad
pārbaude atlasīta un iespējota un tās izpildes laiks
iestatīts, jāatlasa EXECUTE (IZPILDĪT), lai uzsāktu
pārbaudi.

Atkarībā no izpildes laika atlasītā pārbaude turpinās
nepārtraukti, kamēr iekārta tiek izslēgta vai kamēr
rodas kļūda un tiek izdrukāta diagnostikas lapa.

LAN HW TEST (LAN HW
PĀRBAUDE)

UZMANĪBU!

Iedarbinot šo iegulto pārbaudi, tiks

izdzēsta TCP/IP konfigurācija.

Šīs pārbaudes laikā tiek veikts iekšējais atgriezeniskās
cilpas tests. Iekšējais atgriezeniskās cilpas tests
nosūtīs un saņems datu pakotnes tikai iekšējā tīkla
aparatūrā. Šajā tīklā nav ārējo pārraižu.

Atlasiet YES (JĀ), lai veiktu šo pārbaudi vai NO (NĒ)
lai to neveiktu.

Tabula 2-1

Izvēlnes Embedded Jetdirect (Iegultais Jetdirect) un EIO <X> Jetdirect (turpinājums)

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

33

background image

Izvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Vērtības un apraksts

HTTP TEST (HTTP
PĀRBAUDE)

Šis tests pārbauda HTTP darbību, izgūstot iepriekš
noteiktas lapas no iekārtas, un testē iegulto tīmekļa
serveri.

Atlasiet YES (JĀ), lai veiktu šo pārbaudi vai NO (NĒ)
lai to neveiktu.

SNMP TEST (SNMP
TESTS)

Šis tests pārbauda SNMP sakaru darbību, piekļūstot
iepriekš definētiem SNMP objektiem iekārtā.

Atlasiet YES (JĀ), lai veiktu šo pārbaudi vai NO (NĒ)
lai to neveiktu.

DATA PATH TEST
(DATU CEĻA
PĀRBAUDE)

Šī pārbaude palīdz noteikt datu ceļu un bojājumu
radītās problēmas HP Postscript 3. līmeņa emulācijas
iekārtā. Tā nosūta uz iekārtu iepriekš definētu PS failu;
tā kā pārbaude netiek veikta uz papīra, fails nav
izdrukājams.

Atlasiet YES (JĀ), lai veiktu šo pārbaudi vai NO (NĒ)
lai to neveiktu.

SELECT ALL TESTS
(ATLASĪT VISAS
PĀRBAUDES)

Atlasiet šo vienumu, lai palaistu visas iegultās
pārbaudes. Atlasiet YES (JĀ), lai palaistu visas
pārbaudes vai NO (NĒ) lai nepalaistu visas pārbaudes.

EXECUTION TIME [H]
(IZPILDES LAIKS [ST.])

Izmantojiet šo vienumu, lai noteiktu laiku (stundās), cik
ilgi darbosies iegultā pārbaude. Varat atlasīt vērtību no
1 līdz 60 stundām. Atlasot nulli (0), pārbaude
norisināsies nenoteiktu laiku, kamēr radīsies kļūda vai
iekārta tiks izslēgta.

HTTP, SNMP un datu ceļa pārbaudēs iegūtie dati pēc
pārbaužu pabeigšanas tiek izdrukāti.

EXECUTE (IZPILDĪT)

NO (NĒ)*: Nesāciet atlasītās pārbaudes.

YES (JĀ): Sāciet atlasītās pārbaudes.

PING TEST
(EHOTESTS)

Šo testu izmanto, lai pārbaudītu tīkla sakarus. Šis tests
nosūta saites līmeņa paketes uz attālinātā tīkla
saimniekdatoru un pēc tam gaida atbilstošu atbildi.

DEST TYPE (ADR.
VEIDS)

Norādiet, vai mērķierīce ir IPv4 vai IPv6 mezgls.

DEST IPV4 (ADR. IPV4 )

Ievadiet IPv4 adresi.

DEST (ADR. IPV6 )

Ievadiet IPv6 adresi.

PACKET SIZE
(PAKOTNES IZMĒRS)

Norādiet izmēru baitos katrai paketei, kas nosūtāma uz
attālināto saimniekdatoru. Minimālais izmērs ir 64
(noklusējuma vērtība), bet maksimālais - 2048.

TIMEOUT (TAIMAUTS)

Norādiet laiku sekundēs, cik ilgi jāgaida atbilde no
attālinātā saimniekdatora. Noklusējuma vērtība ir 1,
bet maksimālā - 100.

COUNT (SKAITS)

Norādiet ehotesta pakešu skaitu, kas nosūtāmas šai
pārbaudei. Atlasiet vērtību no 1 līdz 100. Lai
konfigurētu testa nepārtrauktu darbību, atlasiet 0.

PRINT RESULTS
(DRUKĀŠANAS
REZULTĀTI)

Ja nav iestatīta ehotesta nepārtraukta darbība, varat
izvēlēties izdrukāt pārbaudes rezultātus. Atlasiet YES

Tabula 2-1

Izvēlnes Embedded Jetdirect (Iegultais Jetdirect) un EIO <X> Jetdirect (turpinājums)

34

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Izvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Vērtības un apraksts

(JĀ), lai izdrukātu rezultātus. Atlasot NO (NĒ)
(noklusējuma), rezultāti netiek drukāti.

EXECUTE (IZPILDĪT)

Norādiet, vai uzsākt ehotestu. Atlasiet YES (JĀ), lai
uzsāktu testu vai NO (NĒ) lai testu nesāktu.

PING RESULTS
(EHOTESTA
REZULTĀTI)

Izmantojiet šo vienumu, lai vadības paneļa displejā
skatītu ehotesta statusu un rezultātus.

PACKETS SENT
(NOSŪTĪTĀS DATU
PAKOTNES)

Parāda uz attālināto saimniekdatoru nosūtīto pakešu
skaitu (0 - 65535) kopš pēdējā testa uzsākšanas vai
pabeigšanas.

PACKETS RECEIVED
(SAŅEMTĀS DATU
PAKOTNES)

Parāda no attālinātā saimniekdatora saņemto pakešu
skaitu (0 - 65535) kopš pēdējā testa uzsākšanas vai
pabeigšanas.

PERCENT LOST
(PROCENTUĀLAIS
ZUDUMS)

Parāda ehotesta pakešu skaitu procentos, kas
nosūtītas, nesaņemot atbildi no attālinātā
saimniekdatora, kopš pēdējā testa uzsākšanas vai
pabeigšanas.

RTT MIN (MINIMĀLAIS
RTT)

Parāda pakešu pārraidīšanai un atbildei konstatēto
minimālo aprites laiku (RTT) no 0 līdz 4096
milisekundēm.

RTT MAX
(MAKSIMĀLAIS RTT)

Parāda pakešu pārraidīšanai un atbildei konstatēto
minimālo aprites laiku (RTT) no 0 līdz 4096
milisekundēm.

RTT AVERAGE
(VIDĒJAIS RTT)

Parāda pakešu pārraidīšanai un atbildei patērēto
vidējo aprites laiku (RTT) no 0 līdz 4096 milisekundēm.

PING IN PROGRESS
(NOTIEK EHOTESTS)

Parāda, vai ehotests notiek. YES (JĀ) norāda, ka tests
notiek, bet NO (NĒ) norāda, ka tests ir pabeigts vai nav
palaists.

REFRESH (ATJAUNOT)

Skatot ehotesta rezultātus, šis vienums atjaunina
ehotesta datus, iekļaujot pašreizējos rezultātus.
Atlasiet YES (JĀ), lai atjauninātu datus vai NO (NĒ) lai
paturētu esošos datus. Tomēr, ja iestājas izvēlnes
taimauts vai ja manuāli atgriežaties galvenajā izvēlnē,
atjaunošana notiek automātiski.

LINK SPEED (SAIKNES
ĀTRUMS)

Drukas

servera

saites

ātrumam un sakaru režīmam

jāatbilst tīklam. Pieejamie iestatījumi atkarīgi no
iekārtas un instalētā drukas servera. Atlasiet vienu no
zemāk norādītajiem saites konfigurācijas
iestatījumiem:

UZMANĪBU!

Mainot saites iestatījumu, iespējams,

zudīs tīkla sakari ar drukas serveri un tīkla ierīci.

AUTO*: Drukas serveris izmanto automātisko
saskaņošanu, lai pats veiktu konfigurāciju atbilstoši
maksimāli pieļaujamam saites ātrumam un sakaru
režīmam. Ja automātiskā saskaņošana nav
izdevusies, atkarībā no konstatētā centrmezgla/
komutatora porta saites ātruma tiek iestatīta100TX
HALF (100TX DAĻĒJA) vai 10TX HALF (10TX
DAĻĒJA). (1000T pusdupleksās datu apmaiņas izvēle
netiek atbalstīta.)

Tabula 2-1

Izvēlnes Embedded Jetdirect (Iegultais Jetdirect) un EIO <X> Jetdirect (turpinājums)

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

35

background image

Izvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Apakšizvēlnes vienums

Vērtības un apraksts

10T HALF (10T DAĻĒJS): 10 Mbps, pusdupleksā
darbība.

10T FULL (10T PILNS): 10 Mbps, pilndupleksā
darbība.

100TX HALF (100TX DAĻĒJS): 100 Mbps,
pusdupleksā darbība.

100TX FULL (100TX PILNS): 100 Mbps, pilndupleksā
darbība.

100TX AUTO: Ierobežo automātisko saskaņošanu līdz
maksimālajam saites ātrumam 100 Mbps.

1000TX FULL (1000TX PILNS): 1000 Mbps,
pilndupleksā darbība.

PRINT PROTOCOLS
(IZDRUKĀT
PROTOKOLUS)

Izmantojiet

šo

vienumu,

lai

izdrukātu lapu, kurā

uzskaitīta šādu protokolu konfigurācija: IPX/SPX,
Novell NetWare, AppleTalk, DLC/LLC.