HP LaserJet P4510 Printer series - Apakšizvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte)

background image

Apakšizvēlne Print Quality (Drukas kvalitāte)

Daži šīs izvēlnes vienumi pieejami arī programmā vai printera draiverī. Programmas un printera draivera
iestatījumi ignorē vadības paneļa iestatījumus. Vispār ir labāk mainīt šos iestatījumus printera draiverī,
ja tas iespējams.

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

SET REGISTRATION
(IESTATĪT REĢISTRĀCIJU)

PRINT TEST PAGE
(IZDRUKĀT TESTA LAPU)

SOURCE (AVOTS)

Pārbīda piemales salāgojumu, lai centrētu attēlu lappusē no
augšas un apakšas un no kreisās un labās puses. Varat arī
salāgot attēlu, kas nodrukāts priekšpusē, ar attēlu, kas
nodrukāts aizmugurē. Ļauj veikt vienpusējas un divpusējas
drukāšanas salāgošanu.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

21

background image

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

ADJUST TRAY [N]
(NOREGULĒT [N] PADEVI)

PRINT TEST PAGE (IZDRUKĀT TESTA LAPU): Izdrukā
testa lapu, kurā parādīti pašreizējie reģistrācijas iestatījumi.

SOURCE (AVOTS): Atlasa padevi, kurai vēlaties izdrukāt
testa lapu.

ADJUST TRAY [N] (NOREGULĒT [N] PADEVI): Iestata
reģistrāciju norādītajai padevei, kur [N] ir padeves numurs.
Atlase parādās katrai instalētajai padevei, un reģistrācija
jāiestata katrai padevei.

X1 SHIFT (PĀRBĪDE X1): Attēla reģistrācija uz papīra no
vienas un otras puses atbilstoši tam, kā papīrs atrodas
padevē. Drukāšanai no abām pusēm šī puse ir papīra
otra puse (aizmugure).

X2 SHIFT (PĀRBĪDE X2): Attēla reģistrācija uz papīra no
vienas un otras puses atbilstoši tam, kā papīrs atrodas
padevē, divpusēji drukātas lapas pirmajai pusei
(priekšpusei). Šis vienums parādās tikai tad, ja iekārtā
iekļauta iebūvēta divpusējas drukas ierīce un ja DUPLEX
(DIVPUSĒJS)
ir ON (IESLĒGTS) . Vispirms iestatiet X1
SHIFT
(PĀRBĪDI X1).

Y SHIFT (PĀRBĪDE Y): Attēla reģistrācija uz papīra no
augšas līdz apakšai atbilstoši tam, kā papīrs atrodas
padevē.

Noklusējuma iestatījums SOURCE (AVOTS) ir TRY 2
(2. PADEVE). Noklusējuma iestatījums ADJUST TRAY 1
(NOREGULĒT 1. PADEVI) un ADJUST TRAY 2
(NOREGULĒT 2. PADEVI) ir 0.

FUSER MODES
(KAUSĒTĀJA REŽĪMI)

Pieejamo papīra veidu
saraksts

Konfigurē ar katru papīra veidu saistīto kausētāja režīmu.

Mainiet kausētāja režīmu tikai tad, ja rodas problēmas,
drukājot uz atsevišķu veidu papīra. Pēc papīra veida
atlasīšanas varat atlasīt šim veidam pieejamo kausētāja
režīmu. Iekārta atbalsta šādus režīmus:

NORMAL (PARASTS): Izmanto vairumam papīra veidu.

LIGHT1 (VIEGLS1): Izmanto vairumam papīra veidu.

LIGHT2 (VIEGLS2): Izmantojiet šo režīmu, ja apdrukājamais
materiāls ir sakrunkots.

HEAVY (SMAGS): Izmanto grubuļainam papīram.

Kausētāja noklusējuma režīms ir LIGHT1 (VIEGLS1) visiem
apdrukājamo materiālu veidiem, izņemot caurspīdīgās plēves
(LIGHT2 (VIEGLS2)) un grubuļainu papīru (HEAVY
(SMAGS)
).

22

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

UZMANĪBU!

Nemainiet kausētāja režīmu caurspīdīgajām

plēvēm. Neizmantojot iestatījumu LIGHT2 (VIEGLS2) ,
drukājot uz caurspīdīgajām plēvēm, var neatgriezeniski
sabojāt iekārtu un kausētāju. Drukas draiverī vienmēr
izvēlieties veidu Transparencies (Caurspīdīgās plēves) un
iekārtas vadības panelī iestatiet padeves
veiduTRANSPARENCY (CAURSPĪDĪGĀ PLĒVE).

Pēc atlasīšanas RESTORE MODES (ATJAUNOT
REŽĪMUS)
atiestata kausētāja režīmu katram papīra veidam
uz noklusējuma iestatījumu.

OPTIMIZE (OPTIMIZĒT)

Optimizē atsevišķus
parametrus visiem darbiem,
nevis (vai papildus) optimizē
pēc papīra veida.

LINE DETAIL (LĪNIJAS
DETAĻA)

Ieslēdziet šo iestatījumu, ja rodas problēmas sakarā ar
izplūdušu druku vai sadrumstalotām līnijām.

RESTORE OPTIMIZE
(ATJAUNOT
OPTIMIZĀCIJU)

Izmantojiet šo vienumu, lai atjaunotu visus OPTIMIZE
(OPTIMIZĒT)
iestatījumus uz OFF (IZSLĒGTS).

RESOLUTION
(IZŠĶIRTSPĒJA)

300

600

FASTRES 1200

PRORES 1200

Atlasiet izšķirtspēju. Visas vērtības drukā ar vienādu ātrumu.

300: Nodrošina drukas melnraksta kvalitāti un izmantojama kā
saderīga ar HP LaserJet III saimes printeriem.

600: Nodrošina kvalitatīvu drukāšanu un izmantojama kā
saderīga ar HP LaserJet 4 saimes printeriem.

FASTRES 1200: Nodrošina 1200 dpi drukas kvalitāti ātrai un
kvalitatīvai uzņēmējdarbības tekstu un grafiku drukāšanai.

PRORES 1200: Nodrošina 1200 dpi drukas kvalitāti ātrai un
kvalitatīvai līnijzīmējumu un grafisko attēlu drukāšanai.

PIEZĪME

Izšķirtspēju vislabāk mainīt programmā vai printera

draiverī. (Programmas un printera draivera iestatījumi ignorē
vadības paneļa iestatījumus.)

Noklusējuma iestatījums ir FASTRES 1200.

RET

OFF (IZSLĒGTS)

LIGHT (VIEGLS)

MEDIUM (VIDĒJS)

DARK (TUMŠAIS)

Izmantojiet iestatījumu Resolution Enhancement technology
(REt) (Uzlabotās izšķirtspējas tehnoloģija), lai nodrošinātu
drukāšanu ar nolīdzinātiem stūriem, līknēm un malām.

REt neietekmē drukas kvalitāti, ja drukas izšķirtspēja iestatīta
uz FastRes 1200 vai ProRes 1200. Visas pārējās drukas
izšķirtspējas gūst priekšrocības, izmantojot REt.

PIEZĪME

REt iestatījumu vislabāk mainīt programmā vai

printera draiverī. (Programmas un printera draivera iestatījumi
ignorē vadības paneļa iestatījumus.)

Noklusējuma iestatījums ir MEDIUM (VIDĒJS).

ECONOMODE
(EKONOMISKAIS REŽĪMS)

ON (IESLĒGTS)

OFF (IZSLĒGTS)

EconoMode (Ekonomiskais režīms) ir funkcija, kas ļauj iekārtai
izmantot mazāk tonera vienai lapai. Atlasot šo opciju, var
paildzināt tonera kalpošanas ilgumu un samazināt lapas
izmaksas. Tai pašā laikā tā samazina drukas kvalitāti.
Izdrukātais attēls ir gaišāks, bet tas atbilst melnrakstu vai
korektūru drukai.

HP neiesaka izmantot ekonomisko režīmu visu laiku. Ja
ekonomiskais režīms tiek izmantots visu laiku, var gadīties, ka
toneris paliek pāri, kad kasetnes mehāniskās detaļas jau ir
nolietojušās. Ja drukas kvalitāte šādos apstākļos pasliktinās,

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

23

background image

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

nepieciešams ievietot jaunu drukas kasetni, kaut arī
iepriekšējā kasetnē toneris vēl ir palicis.

PIEZĪME

Ekonomisko režīmu vislabāk ieslēgt vai izslēgt

programmā vai printera draiverī. (Programmas un printera
draivera iestatījumi ignorē vadības paneļa iestatījumus.)

Noklusējuma iestatījums ir OFF (IZSLĒGTS).

TONER DENSITY (TONERA
BLĪVUMS)

no 1 līdz 5

Padariet druku konkrētā lappusē gaišāku vai tumšāku, iestatot
tonera blīvumu. Atlasiet iestatījumu diapazonā no 1 (gaiša) līdz
5 (tumša). Noklusējuma iestatījums 3 parasti nodrošina
vislabākos rezultātus.

AUTO CLEANING
(AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Izmantojiet šo funkciju papīra ceļa automātiskai tīrīšanai pēc
tam, kad iekārta izdrukājusi noteiktu lapu skaitu. Izmantojiet
vienumu CLEANING INTERVAL (TĪRĪŠANAS
INTERVĀLS)
, lai iestatītu lapu skaitu.

Noklusējuma iestatījums ir OFF (IZSLĒGTS).

CLEANING INTERVAL
(TĪRĪŠANAS INTERVĀLS)

1000

2000

5000

10000

20000

Šis vienums parādās tikai tad, ja AUTO CLEANING
(AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA)
ir ieslēgta.

Atlasiet lapu skaitu, pēc kura sasniegšanas iekārtai jāveic
tīrīšanas process.

AUTO CLEANING SIZE
(AUTOMĀTISKĀS
TĪRĪŠANAS IZMĒRI)

LETTER (VĒSTULE)

A4

Šis vienums parādās tikai tad, ja AUTO CLEANING
(AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA)
ir ieslēgta.

Izmanto, lai iestatītu automātiski ģenerētās tīrīšanas lapas
izmērus.

CREATE CLEANING PAGE
(IZVEIDOT TĪRĪŠANAS
LAPU)

Nav jāatlasa vērtība.

Nospiediet

OK

(LABI), lai izdrukātu tīrīšanas lapu (lai iztīrītu

toneri no kausētāja). Izpildiet tīrīšanas lapā dotos norādījumus.
Papildu informāciju skatiet

Papīra ceļa tīrīšana 138. lpp.

.

PROCESS CLEANING
PAGE (APSTRĀDĀT
TĪRĪŠANAS LAPU)

Nav jāatlasa vērtība.

Šis vienums pieejams tikai pēc tam, kad izveidota tīrīšanas
lapa. Izpildiet tīrīšanas lapā nodrukātos norādījumus.
Iespējams, ka tīrīšanas process var aizņemt līdz 2,5 minūtēm.