HP LaserJet P4510 Printer series - Apakšizvēlne Printing (Drukāšana)

background image

Apakšizvēlne Printing (Drukāšana)

Daži šīs izvēlnes vienumi pieejami arī programmā vai printera draiverī. Programmas un printera draivera
iestatījumi ignorē vadības paneļa iestatījumus. Vispār ir labāk mainīt šos iestatījumus printera draiverī,
ja tas iespējams.

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

COPIES (EKSEMPLĀRI)

no 1 līdz 32000

Iestatiet eksemplāru noklusējuma skaitu, atlasot jebkuru skaitli no
1 līdz 32000. Eksemplāru skaita ievadīšanai izmantojiet ciparu
tastatūru. Iekārtām, kurām nav ciparu tastatūras, nospiediet uz
augšup vērstās bultiņas vai uz lejup vērstās bultiņas , lai
atlasītu eksemplāru skaitu. Šis iestatījums attiecas tikai uz drukas
darbiem, kuriem programmā vai printera draiverī nav noteikts
eksemplāru skaits, piemēram, programmās UNIX vai Linux.

Noklusējuma iestatījums ir 1.

PIEZĪME

Vislabāk iestatīt eksemplāru skaitu programmā vai

printera draiverī. (Programmas un printera draivera iestatījumi
ignorē vadības paneļa iestatījumus.)

DEFAULT PAPER SIZE
(NOKLUSĒJUMA PAPĪRA
IZMĒRS)

Parāda pieejamo papīra
izmēru sarakstu.

Iestatiet attēla noklusējuma lielumu papīram un aploksnēm. Šis
iestatījums attiecas uz drukas darbiem, kuriem programmā vai
printera draiverī nav noteikts papīra izmērs. Noklusējuma
iestatījums ir LETTER (VĒSTULE).

DEFAULT CUSTOM PAPER
SIZE (NOKLUSĒJUMA
PIELĀGOTAIS PAPĪRA
IZMĒRS)

UNIT OF MEASURE
(MĒRVIENĪBA)

XDIMENSION
(DIMENSIJA X)

YDIMENSION
(DIMENSIJA Y)

Iestatiet papīra noklusējuma izmēru 1. padevei vai jebkurai 500
lapu padevei.

UNIT OF MEASURE (MĒRVIENĪBA): Izmantojiet šo opciju, lai
atlasītu mērvienību (INCHES (COLLAS) vai MILLIMETERS
(MILIMETRI)), kas izmantojama, iestatot īpašus papīra izmērus.

XDIMENSION (DIMENSIJA X): Izmantojiet šo vienumu, lai
iestatītu papīra platumu (izmērs padevē no vienas malas līdz
otrai). Diapazons ir no 76 līdz 216 mm (no 3,0 līdz 8,50 collām).

YDIMENSION (DIMENSIJA Y): Izmantojiet šo vienumu, lai
iestatītu papīra garumu (izmērs padevē no priekšpuses līdz
aizmugurei). Diapazons ir no 127 līdz 356 mm (no 5,0 līdz 14,0
collām).

PAPER DESTINATION
(PAPĪRA ADRESĀTS)

Parāda iespējamo papīra
mērķa atrašanās vietu
sarakstu.

Papīra izdruku uztvērēja mērķa atrašanās vietas konfigurēšana.
Saraksts mainās atkarībā no tā, kurš izvades piederums ir
pievienots. Noklusējums ir STANDARD TOP BIN (AUGŠĒJAIS
STANDARTA UZTVĒRĒJS).

DUPLEX (DIVPUSĒJS)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Šis vienums parādās tikai tad, ja instalēta papildu divpusējās
drukas ierīce. Iestatiet vērtību uz ON (IESLĒGTS) , lai drukātu
uz papīra lapas abām pusēm (divpusējā drukāšana) vai OFF
(IZSLĒGTS)
uz vienas puses (vienpusējā drukāšana).

Noklusējuma iestatījums ir OFF (IZSLĒGTS).

DUPLEX BINDING
(DIVPUSĒJS IESĒJUMS)

LONG EDGE (GARĀ
MALA)

Mainīt divpusējās drukāšanas iesējuma malu. Šis vienums
parādās tikai tad, ja papildu divpusējās drukas ierīce ir instalēta
un DUPLEX (DIVPUSĒJS) iestatīta uz ON (IESLĒGTS) .

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

19

background image

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

SHORT EDGE (ĪSĀ
MALA)

Noklusējuma iestatījums ir LONG EDGE (GARĀ MALA).

OVERRIDE A4/LETTER
(IGNORĒT A4/VĒSTULES
FORMĀTU)

NO (NĒ)

YES (JĀ)

Atlasiet YES (JĀ) , lai drukātu A4 formāta darbu uz vēstuļu
formāta papīra, ja iekārtā nav ievietots A4 formāta papīrs (vai
otrādi).

Noklusējuma iestatījums ir YES (JĀ).

MANUAL FEED (MANUĀLA
PADEVE)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Padod papīru manuāli no 1. padeves, nevis automātiski no citas
padeves. Ja MANUAL FEED=ON (MANUĀLĀ PADEVE IR
IESLĒGTA) un 1. padeve ir tukša, iekārta pēc drukas darba
saņemšanas pāriet nesaistē. Vadības paneļa displejā parādās
MANUALLY FEED [PAPER SIZE] (MANUĀLĀ PADEVE
[PAPĪRA IZMĒRS]).

Noklusējuma iestatījums ir OFF (IZSLĒGTS).

COURIER FONT (FONTS
COURIER)

REGULAR (PARASTAIS)

DARK (TUMŠAIS)

Atlasa izmantojamo fonta Courier versiju:

REGULAR (PARASTAIS): Iekšējais fonts Courier, kas pieejams
sērijas HP LaserJet 4 sērijas iekārtās.

DARK (TUMŠAIS): Iekšējais fonts Courier, kas pieejams sērijas
HP LaserJet III sērijas iekārtās.

Noklusējuma iestatījums ir REGULAR (PARASTAIS).

WIDE A4 (A4 PLATUMS)

NO (NĒ)

YES (JĀ)

Maina rakstzīmju skaitu, ko var nodrukāt A4 formāta papīra vienā
rindiņā.

NO (NĒ): Vienā rindiņā var nodrukāt līdz 78 10 iestatņu
rakstzīmēm.

YES (JĀ): Vienā rindiņā var nodrukāt līdz 80 10 iestatņu
rakstzīmēm.

Noklusējuma iestatījums ir NO (NĒ).

PRINT PS ERRORS
(IZDRUKĀT PS KĻŪDAS)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Nosaka, vai tiek izdrukāta PostScript kļūdu lapa.

OFF (IZSLĒGTS): PostScript kļūdu lapa netiek drukāta.

ON (IESLĒGTS) : PostScript kļūdu lapa tiek drukāta, kad rodas
PostScript kļūdas.

Noklusējuma iestatījums ir OFF (IZSLĒGTS).

PRINT PDF ERRORS
(IZDRUKĀT PDF KĻŪDAS)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Nosaka, vai tiek izdrukāta PDF kļūdu lapa.

OFF (IZSLĒGTS): PDF kļūdu lapa netiek drukāta.

ON (IESLĒGTS) : PDF kļūdu lapa tiek drukāta, kad rodas PDF
kļūdas.

Noklusējuma iestatījums ir OFF (IZSLĒGTS).

20

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

PCL SUBMENU (PCL
APAKŠIZVĒLNE)

FORM LENGTH
(VEIDLAPAS GARUMS)

Iestata vertikālo atstarpi noklusējuma papīra izmēram no
5 līdz 128 rindiņām.

ORIENTATION
(ORIENTĀCIJA)

Iestata lappuses noklusējuma orientāciju kā LANDSCAPE
(AINAVA) vai PORTRAIT (PORTRETS).

PIEZĪME

Lappuses orientāciju vislabāk iestatīt programmā vai

printera draiverī. (Programmas un printera draivera iestatījumi
ignorē vadības paneļa iestatījumus.)

FONT SOURCE (FONTA
AVOTS)

Atlasiet fonta avotu kā INTERNAL (IEKŠĒJAIS) vai EIO DISK
(EIO DISKS).

FONT NUMBER (FONTA
NUMURS)

Iekārta piešķir katram fontam numuru un uzskaita šos numurus
PCL fontu sarakstā. Fonta numurs parādās saraksta kolonnā
Fonta Nr. Diapazons ir no 0 līdz 102.

FONT PITCH (FONTA
IESTATNE)

Atlasiet fonta rakstzīmes iestatni. Atkarībā no atlasītā fonta šis
vienums var neparādīties. Diapazons ir no 0,44 līdz 99,99.

FONT POINT SIZE
(FONTA IZMĒRS
PUNKTOS)

Atlasiet fonta izmēru punktos. Diapazons ir no 4,00 līdz 999,75.
Noklusējums ir 12,00.

SYMBOL SET (SIMBOLU
KOMPLEKTS)

Iekārtas vadības panelī atlasiet jebkuru no vairākiem pieejamiem
simbolu komplektiem. Simbolu komplekts ir visu viena fonta
rakstzīmju unikāls grupējums. Līnijzīmētām rakstzīmēm ieteicami
komplekti PC-8 vai PC-850.

APPEND CR TO LF
(PIEVIENOT CR PIE LF)

Atlasiet YES (JĀ) , lai pievienotu rakstatgriezi uz katru rindpadevi,
ko iekārta konstatējusi atpakaļsaderīgos PCL darbos (tikai teksts,
bez darbu vadības). Dažas vides, piemēram, UNIX, norāda jaunu
rindiņu, izmantojot tikai rindpadeves vadības kodu. Izmantojiet šo
opciju, lai pievienotu nepieciešamo rakstatgriezi uz katru
rindpadevi.

SUPPRESS BLANK
PAGES (ATMEST
TUKŠAS LAPAS)

Ģenerējot savu PCL, tiek iekļautas papildus formu padeves,
rezultātā izraisot vienas vai vairāku tukšu lapu izdrukāšanu.
Izvēlieties YES (JĀ) , lai formu padeves tiktu ignorētas, ja lappuse
ir tukša.

MEDIA SOURCE
MAPPING (DRUKAS
MATERIĀLU AVOTU
KARTĒŠANA)

Ja nelietojat printera draiveri vai lietojumprogrammatūrai nav
padeves atlases opcijas, veiciet padevju atlasi un apkopi pēc
numuriem. CLASSIC (KLASISKĀ): Padevju numurēšana balstīta
uz HP LaserJet 4 un vecākiem modeļiem. STANDARD
(STANDARTA): Padevju numurēšana balstīta uz jaunākiem
HP LaserJet modeļiem.