HP LaserJet P4510 Printer series - Apakšizvēlne System Setup (Sistēmas iestatīšana)

background image

Apakšizvēlne System Setup (Sistēmas iestatīšana)

Šīs izvēlnes vienumi ietekmē printera darbību. Veiciet iekārtas konfigurēšanu atbilstoši drukāšanas
vajadzībām.

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

DATE/TIME (DATUMS/
LAIKS)

DATE (DATUMS)

DATE FORMAT (DATUMA
FORMĀTS)

TIME (LAIKS)

TIME FORMAT (LAIKA
FORMĀTS)

Iestata datuma un laika iestatījumus.

24

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

JOB STORAGE LIMIT
(DARBU SAGLABĀŠANAS
LIMITS)

no 1 līdz 100

Nosaka ātrās kopēšanas darbu skaitu, ko var glabāt
iekārtā.

Noklusējuma iestatījums ir 32.

JOB HELD TIMEOUT
(AIZTURĒTA DARBA
TAIMAUTS)

OFF (IZSLĒGTS)

1 HOUR (1 STUNDA)

4 HOURS (4 STUNDAS)

1 DAY (1 DIENA)

1 WEEK (1 NEDĒĻA)

Iestata laiku, kurā aizturētie darbi tiek paturēti pirms to
automātiskas izdzēšanas no rindas.

Noklusējuma iestatījums ir OFF (IZSLĒGTS).

SHOW ADDRESS
(PARĀDĪT ADRESI)

AUTO

OFF (IZSLĒGTS)

Nosaka, vai IP adrese TIEK parādīta displejā, ja iekārta ir
savienota ar tīklu. Ja atlasīts AUTO , iekārtas IP adrese
parādās kopā ar ziņojumu Ready (Gatavs) .

Noklusējuma iestatījums ir OFF (IZSLĒGTS).

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

25

background image

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

TRAY BEHAVIOR
(PADEVES DARBĪBA)

USE REQUESTED TRAY
(IZMANTOJIET
PIEPRASĪTO PADEVI)

Atlasiet, vai iekārta mēģina izvilkt papīru no citas padeves,
nevis no tās, kuru atlasījāt drukas draiverī.

EXCLUSIVELY (EKSKLUZĪVI): Iestata iekārtu izvilkt
papīru tikai no atlasītās padeves, bet nevilkt no citas pat
tad, ja atlasītā padeve ir tukša.

FIRST (VISPIRMS): Iestata iekārtu izvilkt papīru no
padeves, kura atlasīta vispirms, taču ļauj iekārtai
automātiski vilkt papīru no citas padeves, ja atlasītā
padeve ir tukša.

MANUALLY FEED PROMPT
(MANUĀLAS PADEVES
UZVEDNE)

Atlasiet, lai iekārta parāda uzvedni attiecībā uz papīra
izvilkšanu no 1. padeves, ja drukas darbs neatbilst jebkurā citā
padevē ievietotā papīra veidam un izmēriem.

ALWAYS (VIENMĒR): Atlasiet šo opciju, ja vēlaties
vienmēr saņemt uzvedni, pirms iekārta izvelk papīru no
1. padeves.

UNLESS LOADED (JA NAV IEVIETOTS): Uzvedne
parādās tikai tad, ja 1. padeve ir tukša.

PS DEFER MEDIA (PS DOD
PRIEKŠROKU APDRUKAS
MATERIĀLAM)

Kontrolē, vai darbu drukāšanai tiek izmantots papīra apstrādes
modelis PostScript (PS) vai HP. ENABLE (IESPĒJOT) liek
papīra apstrādes modelim PS dot priekšroku modelim HP.
DISABLE (ATSPĒJOT) izmanto papīra apstrādes modeli PS.

SIZE/TYPE PROMPT
(IZMĒRA/VEIDA UZVEDNE)

Kontrolē, vai katru reizi, atverot un aizverot padevi, tiek
parādīts padeves konfigurācijas ziņojums un tā uzvednes. Šīs
uzvednes aicina iestatīt veidu vai izmērus, ja padeve
konfigurēta citam veidam vai izmēriem nekā padevē ievietotais
veids vai izmēri.

USE ANOTHER TRAY
(IZMANTOJIET CITU
PADEVI)

Iespējo vai atspējo uzvedni atlasīt citu padevi.

DUPLEX BLANK PAGES
(DIVPUSĒJAS TUKŠAS
LAPAS )

Konfigurē veidu, kā iekārta rīkojas ar tukšām lapām, ja tiek
izmantots dupleksers. Atlasiet AUTO , lai nodrošinātu
visātrāko veiktspēju. Atlasiet YES (JĀ) , lai lapu vienmēr virzītu
caur duplekseri, pat ja tiek veikta tikai vienpusēja drukāšana.

TRAY 2 MODEL (2.
PADEVES MODELIS)

Norādiet, vai 2. padeve ir STANDARD TRAY (STANDARTA
PADEVE) vai CUSTOM TRAY (LIETOTĀJA NORĀDĪTA
PADEVE).

ATTĒLA PAGRIEŠANA

Iestata veidu, kā iekārta izkārto attēlu lappusē, kad uzstādīts
izdruku uztvērējs.

STANDARD (STANDARTA): Iekārta automātiski pagriež
attēlu, līdz ar to papīru var vienmēr ievietot vienādi arī tad,
ja pievienots izdruku uztvērējs.

ALTERNATE (ALTERNATĪVS): Iekārta nepagriež attēlu
automātiski, līdz ar to, iespējams, atsevišķiem izdrukas
veidiem papīru vajadzēs ievietot atšķirīgi.

SLEEP DELAY (MIEGA
AIZKAVE)

1 MINUTE (1 MINŪTE)

15 MINUTES (15 MINŪTES)

30 MINUTES (30 MINŪTES)

45 MINUTES (45 MINŪTES)

Iestata, cik ilgi iekārta paliek nenodarbināta, pirms pāriet miega
režīmā.

26

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

60 MINUTES (60 MINŪTES)

90 MINUTES (90 MINŪTES)

2 HOURS (2 STUNDAS)

4 HOURS (4 STUNDAS)

Miega režīms veic šādas funkcijas:

Samazina patērētās enerģijas daudzumu, ja iekārta nav
nodarbināta.

Samazina iekārtas elektrisko sastāvdaļu nolietojumu
(izslēdz displeja aizmugurgaismojumu, tomēr displejs
joprojām ir lasāms).

Iekārta automātiski iziet no miega režīma, nosūtot drukas
darbu, nospiežot iekārtas vadības paneļa pogu, atverot padevi
vai augšējo vāku.

Noklusējuma iestatījums ir 30 MINUTES (30 MINŪTES).

WAKE TIME (ATMODAS
LAIKS)

MONDAY (PIRMDIENA)

TUESDAY (OTRDIENA)

WEDNESDAY
(TREŠDIENA)

THURSDAY
(CETURTDIENA)

FRIDAY (PIEKTDIENA)

SATURDAY (SESTDIENA)

SUNDAY (SVĒTDIENA)

Iestata “atmodas” laiku, lai iekārta katru dienu iesiltu.
Noklusējuma iestatījums katrai dienai ir OFF (IZSLĒGTS). Ja
tiek iestatīts atmodas laiks, HP iesaka iestatīt pagarinātu
miega aizkaves periodu, lai iekārta drīz pēc atmodas
neatgrieztos miega režīmā.

DISPLAY BRIGHTNESS
(PARĀDĪT SPILGTUMU)

Vērtība no 1 līdz 10

Kontrolē vadības paneļa displeja spilgtumu. Noklusējuma
iestatījums ir 5.

PERSONALITY
(PERSONALITĀTE)

AUTO

PS

PDF

PCL SUBMENU (PCL
APAKŠIZVĒLNE)

Atlasa iekārtas noklusējuma valodu (personalitāti). Iespējamo
vērtību nosaka tas, kādas izmantojamās valodas iekārtā
instalētas.

Parasti iekārtas valodu nav ieteicams mainīt. Nomainot to ar
īpašu iekārtas valodu, iekārta automātiski nepārslēgsies no
vienas valodas uz citu bez īpašu programmatūras komandu
nosūtīšanas iekārtai.

Noklusējuma iestatījums ir AUTO.

CLEARABLE WARNINGS
(DZĒŠAMI BRĪDINĀJUMI)

JOB (DARBS)

ON (IESLĒGTS)

Iestata laiku, kurā iekārtas vadības paneļa displejā redzams
dzēšams brīdinājums.

JOB (DARBS): Dzēšams brīdinājuma ziņojums redzams līdz
tā darba beigām, kas ģenerējis šo ziņojumu.

ON (IESLĒGTS) : Dzēšams brīdinājuma ziņojums redzams,
kamēr tiek nospiests

OK

(LABI).

Noklusējuma iestatījums ir JOB (DARBS).

AUTO CONTINUE
(AUTOMĀTISKA
TURPINĀŠANA)

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Nosaka, kā iekārta reaģē uz kļūdām. Ja iekārta atrodas tīklā,
iespējams, vēlēsieties pagriezt AUTO CONTINUE
(AUTOMĀTISKA TURPINĀŠANA)
uz ON (IESLĒGTS) .

ON (IESLĒGTS) : Ja rodas kļūda, kas neļauj drukāt, iekārtas
vadības paneļa displejā parādās šis ziņojums, un iekārta pāriet
nesaistē uz 10 sekundēm, pēc tam atgriežas tiešsaistē.

LVWW

Izvēlne Configure Device (Iekārtas konfigurēšana)

27

background image

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

OFF (IZSLĒGTS): Ja rodas kļūda, kas neļauj drukāt, iekārtas
vadības paneļa displejā parādās šis ziņojums, un iekārta paliek
nesaistē, kamēr tiek nospiests

OK

(LABI).

Noklusējuma iestatījums ir ON (IESLĒGTS) .

REPLACE BLACK
CARTRIDGE (NOMAINĪT
MELNO KASETNI)

STOP AT LOW (APTURĒT,
JA ZEMS LĪMENIS)

STOP AT OUT (APTURĒT,
JA BEIDZIES)

OVERRIDE AT OUT
(LIETOŠANA PĒC
KALPOŠANAS LAIKA
BEIGĀM)

Nosaka ierīces darbību, kad drukas kasetnē ir zems tonera
līmenis vai tā ir tukša.

STOP AT LOW (APTURĒT, JA ZEMS LĪMENIS): Iekārta
pārtrauc drukāšanu, kad drukas kasetne sasniedz zema
tonera līmeņa slieksni. Lai turpinātu drukāšanu, nospiediet

OK

(LABI).

STOP AT OUT (APTURĒT, JA BEIDZIES): Iekārta pārtrauc
drukāšanu, kad drukas kasetne ir tukša. Lai varētu turpināt
drukāšanu, nomainiet kasetni.

OVERRIDE AT OUT (LIETOŠANA PĒC KALPOŠANAS
LAIKA BEIGĀM)
: Atlasiet šo opciju, lai ignorētu ziņojumu un
turpinātu drukāšanu, kad kasetne ir tukša. Pēc šīs opcijas
atlasīšanas HP negarantē drukas kvalitāti.

Noklusējuma vērtība ir OVERRIDE AT OUT (LIETOŠANA
PĒC KALPOŠANAS LAIKA BEIGĀM)
.

ORDER AT (PASŪTĪT)

no 1 līdz 100

Iestata slieksni, kuru sasniedzot parādās ziņojums ORDER
BLACK CARTRIDGE (PASŪTĪT MELNO KASETNI)
. Vērtība
ir atlikušais drukas kasetnes kalpošanas laiks procentos.
Noklusējuma iestatījums ir 23%.

JAM RECOVERY (PAPĪRA
IESTRĒGŠANAS
IZLABOŠANA)

AUTO

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Nosaka ierīces darbību, ja iestrēgst papīrs.

AUTO: Ierīce automātiski izvēlas labāko režīmu iestrēgšanas
atkopšanai. Šis ir noklusējuma iestatījums.

OFF (IZSLĒGTS): Pēc iestrēgšanas iekārta nedrukā
iestrēgušās lappuses. Ar šī iestatījuma palīdzību var palielināt
drukas veiktspēju.

ON (IESLĒGTS) : Pēc iestrēgušā materiāla izņemšanas
iekārta vēlreiz drukā lappuses.

RAM DISK (RAM DISKS)

AUTO

OFF (IZSLĒGTS)

Nosaka, kā RAM disks ir konfigurēts.

AUTO: Ļauj iekārtai noteikt RAM diska optimālo lielumu,
balstoties uz pieejamās atmiņas daudzumu.

OFF (IZSLĒGTS): RAM ir atspējots.

PIEZĪME

Mainot šo iestatījumu no OFF (IZSLĒGTS) uz

AUTO, iekārta vēlreiz automātiski inicializējas, nonākot
gaidīšanas režīmā.

Noklusējuma iestatījums ir AUTO.

LANGUAGE (VALODA)

(NOKLUSĒJUMA)

Vairāki

Atlasa valodu ziņojumiem, kuri parādās vadības paneļa
displejā.

Šo noklusējuma iestatījumu nosaka valsts/reģions, kurā
iekārta nopirkta.

28

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW