HP LaserJet P4510 Printer series - Izvēlne Diagnostics (Diagnostika)

background image

Izvēlne Diagnostics (Diagnostika)

Administratori var izmantot šo apakšizvēlni, lai izolētu iekārtas daļas un novērstu papīra iestrēgšanas
un drukas kvalitātes problēmas.

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

PRINT EVENT LOG
(IZDRUKĀT NOTIKUMU
ŽURNĀLU)

Nav jāatlasa vērtība.

Nospiediet

OK

, lai ģenerētu 50 visjaunākos ierakstus notikumu

žurnālā. Izdrukātajā notikumu žurnālā parādīts kļūdas numurs,
lapu skaits, kļūdas kods un apraksts vai personība.

SHOW EVENT LOG
(PARĀDĪT NOTIKUMU
ŽURNĀLU)

Nav jāatlasa vērtība.

Nospiediet

OK

, lai vadības panelī ritinātu caur notikumu

žurnāla saturu, kurā uzskaitīti līdz 50 visjaunākie notikumi.
Nospiediet uz augšup vērstās bultiņas vai lejup vērstās
bultiņas , lai ritinātu caur notikumu žurnāla saturu.

PAPER PATH SENSORS
(PAPĪRA CEĻA SENSORI)

Nav jāatlasa vērtība.

Izmantojiet šo vienumu, lai pārbaudītu katru papīra vadotnes
sensoru. Nospiediet

OK

, lai sāktu pārbaudi, un pēc tam

izmantojiet izvēlnes, lai izdrukātu iekšējo lapu, piemēram,
konfigurācijas lapu.

PAPER PATH TEST
(PAPĪRA CEĻA
PĀRBAUDE)

PRINT TEST PAGE
(IZDRUKĀT TESTA LAPU)

Ģenerē testa lapu, kas izmantojama iekārtas papīra apstrādes
funkciju pārbaudei.

PIEZĪME

Pirms PRINT TEST PAGE (IZDRUKĀT TESTA

LAPU) atlasīšanas iestatiet pārējos vienumus.

Nospiediet

OK

, lai sāktu papīra vadotnes pārbaudi, izmantojot

avota (padeves), mērķa (izvades uztvērēja), divpusējās
drukas un eksemplāru skaita iestatījumus, kurus iestata
izvēlnes Papīra vadotnes pārbaudes opcijā Citi vienumi.

SOURCE (AVOTS)

Atlasiet padevi, kura izmanto pārbaudāmo papīra vadotni.
Varat atlasīt jebkuru instalēto padevi. Lai pārbaudītu visas
papīra vadotnes, atlasiet ALL TRAYS (VISAS PADEVES).
(Atlasītajās padevēs jāievieto papīrs.)

DESTINATION
(ADRESĀTS)

Atlasiet izvades uztvērēju, kurš tiks iekļauts pārbaudē. Varat
atlasīt visus uztvērējus.

DUPLEX (DIVPUSĒJS)

Nosakiet, vai papīra vadotnes pārbaudes laikā papīrs ies caur
duplekseru. Šis izvēlnes vienums parādās tikai tad, ja iekārtā
ir iebūvētais dupleksers.

COPIES (EKSEMPLĀRI)

Iestatiet papīra vadotnes pārbaudes laikā izmantojamo papīra
lapu skaitu katrā padevē.

MANUAL SENSOR TEST 1
(SENSORA 1. MANUĀLĀ
PĀRBAUDE)

Nav jāatlasa vērtība.

HP apkalpojošais personāls var izmantot šo vienumu, lai veiktu
sensora manuālu pārbaudi. Ievietojiet sensoru iekārtā un
manuāli aktivizējiet to. Ja vērtība mainās no 0 uz citu skaitli,
sensors darbojas.

MANUAL SENSOR TEST 2
(SENSORA 2. MANUĀLĀ
PĀRBAUDE)

Nav jāatlasa vērtība.

Šis vienums iekļauj pārbaudes sarakstā papildu sensorus.

COMPONENT TEST
(KOMPONENTU
PĀRBAUDE)

Parādās pieejamo
komponentu saraksts.

HP apkalpojošais personāls var izmantot šo vienumu,
pārbaudot dažādus iekšējos komponentus, lai atrastu
problēmas cēloni, piemēram, troksni.

Pirms pārbaudes uzsākšanas iestatiet REPEAT (ATKĀRTOT)
biežuma vērtību: ONCE (VIENREIZ) vai CONTINUOUS
(NEPĀRTRAUKTI). Pēc tam atlasiet komponentu, kuru
vēlaties pārbaudīt.

LVWW

Izvēlne Diagnostics (Diagnostika)

37

background image

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

Lai konstatētu trokšņa problēmas, katras pārbaudes laikā
uzmanīgi klausieties.

PRINT/STOP TEST
(DRUKĀŠANAS/
APTURĒŠANAS
PĀRBAUDE)

STOP TIME
(APTURĒŠANAS LAIKS)

Nosaka laiku milisekundēs, kad pārbaudes veikšanas laikā
jāaptur iekārta.

38

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW