HP LaserJet P4510 Printer series - Izvēlne Paper Handling (Papīra apstrāde)

background image

Izvēlne Paper Handling (Papīra apstrāde)

Izmantojiet šo izvēlni, lai katrai padevei iestatītu papīra izmēru un veidu. Iekārta izmanto šo informāciju,
lai drukātu lapas ar iespējami vislabāko drukas kvalitāti. Plašāku informāciju skatiet

Padevju

konfigurēšana 87. lpp.

.

Daži šīs izvēlnes vienumi pieejami arī lietojumprogrammatūrā vai printera draiverī. Programmas un
printera draivera iestatījumi ignorē vadības paneļa iestatījumus.

Vienums

Vērtības

Paskaidrojums

ENVELOPE FEEDER SIZE
(APLOKŠŅU PADEVĒJA
IZMĒRS)

Pieejamo papīra izmēru
saraksts aplokšņu padevei

Izmantojiet šo vienumu, lai iestatītu vērtību atbilstoši aplokšņu padevē
pašlaik ievietotā papīra izmēram.

ENVELOPE FEEDER TYPE
(APLOKŠŅU PADEVĒJA VEIDS)

Pieejamo papīra veidu
saraksts aplokšņu padevei

Izmantojiet šo vienumu, lai iestatītu vērtību atbilstoši aplokšņu padevē
pašlaik ievietotā papīra veidam.

TRAY1 SIZE (1. PADEVES
IZMĒRS)

Pieejamo papīra izmēru
saraksts 1. padevei

Izmantojiet šo vienumu, lai iestatītu vērtību atbilstoši 1. padevē pašlaik
ievietotā papīra izmēram. Noklusējuma iestatījums ir ANY SIZE
(JEBKURŠ IZMĒRS)
.

ANY SIZE (JEBKURŠ IZMĒRS): Ja papīra veids un izmērs 1. padevei
iestatīti uz ANY (JEBKURŠ), tad iekārta vispirms izvilks papīru, kas
ievietots 1. padevē.

Izmērs, kas nav ANY SIZE (JEBKURŠ IZMĒRS): Iekārta nevelk
papīru no šīs padeves, ja drukas darba veids vai izmērs neatbilst
padevē ievietotā papīra veidam un izmēram.

TRAY1 TYPE (1. PADEVES
VEIDS)

Pieejamo papīra veidu
saraksts 1. padevei

Izmantojiet šo vienumu, lai iestatītu vērtību atbilstoši 1. padevē pašlaik
ievietotā papīra veidam. Noklusējuma iestatījums ir ANY TYPE
(JEBKĀDA VEIDA)
.

ANY TYPE (JEBKĀDA VEIDA): Ja papīra veids un izmērs 1. padevei
iestatīti uz ANY (JEBKURŠ), tad iekārta vispirms izvilks papīru, kas
ievietots 1. padevē.

Izmērs, kas nav ANY TYPE (JEBKĀDA VEIDA): Iekārta nevelk papīru
no šīs padeves.

TRAY[N] SIZE ([N] PADEVES
IZMĒRS)

Pieejamo papīra izmēru
saraksts 2. padevei vai
papildu padevēm

Padeve nosaka papīra izmēru automātiski, balstoties uz vadotņu
novietojumu padevē. Noklusējuma iestatījums ir LTR (vēstule) 110 V
motoriem vai A4 220 V motoriem.

TRAY[N] TYPE ([N] PADEVES
VEIDS)

Pieejamo papīra veidu
saraksts 2. padevei vai
papildu padevēm

Iestata vērtību atbilstoši 2. padevē vai papildu padevēs pašlaik
ievietotā papīra izmēram. Noklusējuma iestatījums ir ANY TYPE
(JEBKĀDA VEIDA)
.

18

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW