HP LaserJet P4510 Printer series - Izvēlne Retrieve Job (Darba izgūšana)

background image

Izvēlne Retrieve Job (Darba izgūšana)

Šajā izvēlnē ir iekārtā saglabāto darbu saraksts un piekļuve visām darbu saglabāšanas funkcijām. Šos
darbus var izdrukāt vai izdzēst iekārtas vadības panelī. Šī izvēlne parādās tad, ja iekārtas pamata atmiņa
ir vismaz 80 MB. Plašāku informāciju par šīs izvēlnes izmantošanu skatiet

Darbu saglabāšanas funkciju

izmantošana 98. lpp.

.

PIEZĪME

Izslēdzot iekārtu, visi saglabātie darbi tiek izdzēsti, ja nav instalēts papildu cietais disks.

PIEZĪME

Nospiediet mapes pogu

, lai tieši pārietu uz šo izvēlni.

Vienums

Apakšvienums

Vērtības

Paskaidrojums

LIETOTĀJA VĀRDS

VISI DARBI (IEVADOT
PIN KODU)

PRINT (DRUKĀT)

DELETE (DZĒST)

USER NAME (LIETOTĀJA VĀRDS): Tās
personas vārds, kas nosūtīja darbu.

PRINT (DRUKĀT): Pēc PIN koda
ievadīšanas izdrukā atlasīto darbu.

COPIES (EKSEMPLĀRI): Izvēlieties
izdrukājamo eksemplāru skaitu (no 1 līdz
32000).

DELETE (DZĒST): Pēc PIN koda
ievadīšanas dzēš atlasīto darbu no
iekārtas.

VISI DARBI (BEZ PIN
KODIEM)

PRINT (DRUKĀT)

DELETE ALL JOBS
(DZĒST VISUS
DARBUS)

PRINT (DRUKĀT): Izdrukā atlasīto darbu.

DELETE (DZĒST): Izdzēš visus darbus no
iekārtas. Pirms darbu izdzēšanas iekārta
pieprasa apstiprināt šo darbību.

16

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW