HP LaserJet P4510 Printer series - Vadības paneļa izkārtojums

background image

Vadības paneļa izkārtojums

Izmantojiet vadības paneli informācijas saņemšanai par iekārtu un darba statusu un iekārtas
konfigurēšanai.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Numurs

Poga vai indikators

Funkcija

1.

Vadības paneļa displejs

Parāda statusa informāciju, izvēlnes, palīdzības informāciju un kļūdas
ziņojumus.

2.

Augšup vērstā bultiņa

Naviģē uz iepriekšējo saraksta vienumu vai palielina skaitlisko vienumu vērtību.

3.

Palīdzības poga

Sniedz informāciju par vadības paneļa displejā redzamo ziņojumu.

4.

Poga

OK

(Labi)

Saglabā atlasīto vienuma vērtību.

Veic darbību, kas saistīta ar vadības paneļa displejā iezīmēto vienumu

Dzēš kļūdas stāvokli, ja šis stāvoklis ir dzēšams.

5.

Poga Stop (Apturēt)

Atceļ pašreizējo drukas darbu un izdzēš tā lappuses no iekārtas.

6.

Lejup vērstā bultiņa

Naviģē uz nākamo saraksta vienumu vai samazina skaitlisko vienumu vērtību.

7.

Atpakaļvērstā bultiņa

Pāriet atpakaļ par vienu līmeni izvēlņu kokā vai par vienu skaitļa kārtu.

8.

Izvēlne

poga

Atver un aizver izvēlnes.

9.

Ready (Gatavs)

indikators

On (Ieslēgts): Iekārta ir tiešsaistē un gatava pieņemt datus drukāšanai.

Off (Izslēgts): Iekārta nevar pieņemt datus, jo tā ir nesaistē (pauzēta) vai
tajā radusies kļūda.

Blinking (Mirgošana): Iekārta pāriet nesaistē. Iekārta aptur pašreizējā
drukas darba apstrādi un noņem visas aktīvās lappuses no papīra ceļa.

10.

Dati

indikators

On: (Ieslēgts) Iekārtai ir dati drukāšanai, bet tā gaida, līdz tiks saņemti visi
dati.

Off: (Izslēgts) Iekārtai nav datu drukāšanai.

Blinking (Mirgošana): Iekārta apstrādā vai drukā datus.

11.

Brīdinājums

indikators

On: (Ieslēgts) Iekārtai radusies problēma. Skatīt vadības paneļa displeju.

Off: (Izslēgts) Iekārta darbojas bez kļūdām.

Blinking (Mirgošana): Jāveic darbība. Skatīt vadības paneļa displeju.

12

Nodaļa 2 Vadības panelis

LVWW

background image

Numurs

Poga vai indikators

Funkcija

12.

Poga Folder (Mape) vai

STAR (Secure Transaction
Access Retrieval)

PIEZĪME

Šis vienums nav

iekļauts modeļos HP LaserJet
P4014.

Nodrošina ātru piekļuvi izvēlnei RETRIEVE JOB (DARBA IZGŪŠANA) .

13.

C

Poga Clear (Notīrīt)

PIEZĪME

Šis vienums nav

iekļauts modeļos HP LaserJet
P4014.

Atjauno noklusējuma vērtības un iziet no palīdzības ekrāna.

14.

Ciparu tastatūra.

PIEZĪME

Šis vienums nav

iekļauts modeļos HP LaserJet
P4014.

Ievada skaitliskās vērtības.

LVWW

Vadības paneļa izkārtojums

13