HP LaserJet P4510 Printer series - Zmiana rozmiaru dokumentu i drukowanie na niestandardowym formacie papieru

background image

Zmiana rozmiaru dokumentu i drukowanie na niestandardowym formacie papieru

Można zmieniać rozmiar dokumentu tak, aby dopasować go do innego formatu papieru.

1.

W menu File (Plik) puknij polecenie Print (Drukuj).

2.

Otwórz menu Paper Handling (Obsługa papieru).

3.

W obszarze Destination Paper Size (Docelowy format papieru) wybierz opcję Scale to fit paper
size
(Skaluj do formatu papieru), następnie wybierz format z listy rozwijanej.

4.

Jeśli chcesz używać tylko papieru mniejszego od dokumentu, wybierz opcję Scale down only
(Tylko zmniejszaj).