HP LaserJet P4510 Printer series - Funkcje programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)

background image

Funkcje programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)

Program HP Printer Utility składa się ze stron, które można otworzyć przez puknięcie listy Configuration
Settings
(Ustawienia konfiguracji). Poniższa tabela zawiera opis zadań, które można przeprowadzić z
poziomu danych stron.

Pozycja

Opis

Configuration Page (Strona
konfiguracji)

Pozwala wydrukować stronę konfiguracji.

Supplies Status (Stan
materiałów eksploatacyjnych)

Wyświetla stan materiałów eksploatacyjnych urządzenia i łącza pozwalające zamówić
materiały eksploatacyjne online.

HP Support (Wsparcie
techniczne HP)

Zapewnia dostęp do pomocy technicznej, zamawiania materiałów eksploatacyjnych
online, a także informacji dotyczących utylizacji i zwrotu.

File Upload (Przesyłanie plików) Pozwala przenieść pliki z komputera do urządzenia.

Upload Fonts (Przesyłanie
czcionek)

Pozwala przenieść pliki czcionek z komputera do urządzenia.

Firmware Update
(Uaktualnienie
oprogramowania sprzętowego)

Pozwala przenieść zaktualizowane pliki oprogramowania sprzętowego z komputera do
urządzenia.

56

Rozdział 4 Korzystanie z urządzenia z komputerem Macintosh

PLWW

background image

Pozycja

Opis

Duplex Mode (Tryb druku
dwustronnego)

Umożliwia włączenie trybu automatycznego drukowania dwustronnego.

Economode & Toner Density
(Tryb Economode i gęstość
toneru)

Umożliwia włączenie trybu Economode oszczędzającego toner i pozwala ustawiać
gęstość tonera.

Resolution (Rozdzielczość)

Umożliwia zmianę ustawień rozdzielczości, w tym ustawienia REt.

Lock Resources (Blokowanie
zasobów)

Pozwala na blokadę lub odblokowanie urządzenia pamięci masowej, takiego jak dysk
twardy.

Stored Jobs (Zadania
przechowywane)

Umożliwia zarządzanie zleceniami drukowania zapisanymi na dysku twardym
urządzenia.

Trays Configuration
(Konfiguracja podajników)

Umożliwia zmianę domyślnych ustawień podajnika.

IP Settings (Ustawienia IP)

Pozwala zmienić ustawienia sieciowe urządzenia i zapewnia dostęp do wbudowanego
serwera internetowego.

Bonjour Settings (Ustawienia
sieci Bonjour)

Umożliwia włączenie i wyłączenie obsługi sieci Bonjour lub zmianę widocznej w sieci
nazwy serwisowej urządzenia.

Additional Settings (Ustawienia
dodatkowe)

Zapewnia dostęp do wbudowanego serwera internetowego.

E-mail Alerts (Alarmy wysyłane
pocztą elektroniczną)

Pozwala skonfigurować funkcję wysyłania informacji e-mail związanych z określonymi
zdarzeniami.