Pomocník služby HP LaserJet P4510 Printer series

background image

Syst

strat

Tlačiarne HP LaserJet série P4010 a P4510 Tlačiarne

Používateľská príručka

background image
background image

Tlačiarne HP LaserJet série P4010 a P4510

Tlačiarne

Používateľská príručka.

background image

Autorské a licenčné práva

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad bez
predchádzajúceho písomného súhlasu sú
zakázané s výnimkou podmienok, ktoré
povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente
sa môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a
službami sú uvedené výlučne záruky
týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti
HP. Žiadne informácie v tomto dokumente by
sa nemali chápať ako dodatočná záruka.
Spoločnosť HP nebude zodpovedná za
technické ani textové chyby, ani vynechané
časti v tomto dokumente.

Číslo publikácie: CB506-90989

Edition 1, 8/2008

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

obchodné známky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated.

Microsoft®, Windows® a Windows®XP sú
americké registrované obchodné známky
spoločnosti Microsoft.

Windows Vista® je registrovaná obchodná
známka alebo obchodná známka
spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/
alebo iných krajinách/oblastiach.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

ENERGY STAR a znak ENERGY STAR sú
známky registrované v USA.

background image

Obsah

1 Základné informácie o tlačiarni

Porovnanie tlačiarní .............................................................................................................................. 2

Modely HP LaserJet P4014 ................................................................................................. 2
Modely HP LaserJet P4015 ................................................................................................. 3
Modely HP LaserJet P4515 ................................................................................................. 4

Porovnanie funkcií ............................................................................................................................... 5
Prehliadka výrobku ............................................................................................................................... 7

Pohľad spredu ..................................................................................................................... 7
Pohľad zozadu ..................................................................................................................... 7
Porty rozhrania .................................................................................................................... 8
Umiestnenie štítku s číslom modelu a sériovým číslom ...................................................... 8

2 Ovládací panel

Rozloženie ovládacieho panela .......................................................................................................... 12
Využitie ponúk ovládacieho panela .................................................................................................... 14

Používanie ponúk .............................................................................................................. 14

Ponuka Show Me How (Ukáž mi ako) ................................................................................................ 15
Ponuka Retrieve Job (Načítať úlohu) ................................................................................................. 16
Ponuka Information (Informácie) ........................................................................................................ 17
Ponuka Paper Handling (Manipulácia s papierom) ............................................................................ 18
Ponuka Configure Device (Konfigurácia zariadenia) .......................................................................... 19

Podponuka Printing (Tlač) ................................................................................................. 19
Vedľajšia ponuka Print Quality (Kvalita tlače) .................................................................... 21
Vedľajšia ponuka System Setup (Nastavenie systému) .................................................... 24
Podponuka Stapler Stacker (Zošívačka a stohovač) ......................................................... 29
Podponuka MBM-5 (multi-bin mailbox – schránka s viacerými priehradkami) .................. 29
Vedľajšia ponuka I/O (Vstup a výstup) .............................................................................. 29
Vedľajšia ponuka Resets (Obnovenia) .............................................................................. 36

Ponuka Diagnostics (Diagnostika) ..................................................................................................... 37
Ponuka Service (Servis) ..................................................................................................................... 39

3 Softvér pre systém Windows

Podporované operačné systémy Windows ........................................................................................ 42
Podporované ovládače pre tlačiarne v systéme Windows ................................................................. 43

SKWW

iii

background image

Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP ............................................................................................ 44

Režimy inštalácie UPD ...................................................................................................... 44

Vyberte správny ovládač tlačiarne pre systém Windows ................................................................... 45
Poradie dôležitosti pre nastavenia tlače ............................................................................................. 46
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre systém Windows ............................................................... 47
Typy inštalácie softvéru pre systém Windows .................................................................................... 48
Odstránenie softvéru pri systéme Windows ....................................................................................... 49
Podporované pomôcky v systéme Windows ...................................................................................... 50

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 50
Vstavaný webový server .................................................................................................... 50
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 50

Softvér pre iné operačné systémy ...................................................................................................... 52

4 Používanie tlačiarne v systéme Macintosh

Softvér pre systém Macintosh ............................................................................................................ 54

Podporované operačné systémy pri počítačoch Macintosh .............................................. 54
Podporované ovládače pre tlačiarne pri počítačoch Macintosh ........................................ 54
Odstránenie softvéru z operačných systémov Macintosh ................................................. 54
Priorita nastavení tlače pre počítače Macintosh ................................................................ 54
Zmena nastavení ovládača tlačiarne pre počítač Macintosh ............................................. 55
Softvér pre počítače Macintosh ......................................................................................... 56

HP Printer Utility ................................................................................................ 56

Spustenie programu HP Printer Utility .............................................. 56
Funkcie programu HP Printer Utility ................................................. 56

Podporované pomôcky v systéme Macintosh ................................................................... 57

Vstavaný webový server ................................................................................... 57

Použitie funkcií v ovládači tlačiarne pre systém Macintosh ................................................................ 58

Tlač .................................................................................................................................... 58

Vytvorenie a používanie predvolieb pre tlač pri počítačoch Macintosh ............. 58
Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier vlastnej veľkosti .................. 58
Tlač titulnej strany ............................................................................................. 58
Použitie vodoznakov ......................................................................................... 59
Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera pri počítači Macintosh ................. 59
Tlač na obe strany stránky (obojstranná tlač) ................................................... 60
Nastavenie možností zošívania ........................................................................ 61
Ukladanie úloh .................................................................................................. 61
Používanie ponuky služieb ................................................................................ 61

5 Pripojiteľnosť

Konfigurácia USB ............................................................................................................................... 64

Pripojenie USB kábla ......................................................................................................... 64

Konfigurácia siete ............................................................................................................................... 65

Podporované protokoly siete ............................................................................................. 65

iv

SKWW

background image

Nastavenie sieťového zariadenia ...................................................................................... 66

Zobrazenie alebo zmena nastavení siete ......................................................... 66
Nastavenie alebo zmena sieťového hesla ........................................................ 66
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho
panela ............................................................................................................... 67
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho
panela ............................................................................................................... 67
Protokoly o vyradení siete z činnosti (voliteľné) ................................................ 68

Vypnutie protokolu IPX/SPX, AppleTalk alebo DLC/LLC ................. 68

Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky ..................................... 69

6 Papier a tlačové médiá

Vysvetlenie používania papiera a tlačových médií ............................................................................. 72
Podporované veľkosti papiera a tlačových médií ............................................................................... 73
Vlastné rozmery papiera .................................................................................................................... 75
Podporované typy papiera a tlačových médií ..................................................................................... 76

Podporované typy papiera na vstupe ................................................................................ 76
Podporované typy papiera na výstupe .............................................................................. 76

Kapacita zásobníkov a priehradiek .................................................................................................... 78
Špeciálne pokyny týkajúce sa papiera alebo tlačových médií ............................................................ 79
Napĺňanie zásobníkov ........................................................................................................................ 80

Orientácia papiera pri napĺňaní zásobníkov ...................................................................... 80

Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera ............. 80
Vkladanie obálok ............................................................................................... 80

Napĺňanie zásobníka č. 1 ................................................................................................. 81
Napĺňanie zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500 hárkov ............................. 82
Napĺňanie voliteľného zásobníka na 1500 hárkov ............................................................ 83

Konfigurácia zásobníkov .................................................................................................................... 86

Konfigurácia zásobníka pri vkladaní papiera ..................................................................... 86
Konfigurácia zásobníka podľa nastavenia tlačovej úlohy .................................................. 86
Nastavenie zásobníka pomocou ponuky Paper Handling (Manipulácia s papierom) ........ 87
Výber papiera podľa zdroja, typu alebo formátu ................................................................ 87

Source (Zdroj) ................................................................................................... 87
Typ a formát ...................................................................................................... 87

Používanie výstupných zásobníkov .................................................................................................. 89

Tlač do horného (štandardného) výstupného zásobníka ................................................... 89
Tlač do zadného výstupného zásobníka ........................................................................... 89
Tlač do voliteľného stohovača alebo zošívačky/stohovača ............................................... 90
Tlač do schránky s piatmi priehradkami ............................................................................ 90

7 Používanie funkcií výrobku

Úsporné nastavenia ........................................................................................................................... 94

Nastavenie EconoMode (Ekonomický režim) .................................................................... 94

SKWW

v

background image

oneskorenie režimu spánku ............................................................................................... 94

Nastavenie oneskorenia režimu spánku ........................................................... 94
Zapnutie alebo vypnutie režimu spánku ............................................................ 95

Čas prebudenia ................................................................................................................. 95

Nastavenie času prebudenia ............................................................................. 95

Zošívanie dokumentov ....................................................................................................................... 97
Používanie funkcií ukladania úloh ...................................................................................................... 98

Vytvorenie uloženej úlohy .................................................................................................. 98
Tlač uloženej úlohy ............................................................................................................ 98
Odstránenie uloženej úlohy ............................................................................................... 99

8 Tlačové úlohy

Zrušenie tlačovej úlohy ..................................................................................................................... 102

Zastavenie aktuálnej tlačovej úlohy z ovládacieho panela .............................................. 102
Zastavenie aktuálnej tlačovej úlohy zo softvérového programu ..................................... 102

Používanie funkcií v ovládači tlačiarne pre systém Windows .......................................................... 103

Otvorenie ovládača tlačiarne ........................................................................................... 103
Používanie klávesových skratiek pre tlač ........................................................................ 103
Nastavenie papiera a možností kvality ............................................................................ 103
Nastavenie efektov dokumentu ....................................................................................... 104
Nastavenie možností dokončovania dokumentu ............................................................. 104
Nastavenie možností výstupu produktu ........................................................................... 105
Nastaviť možnosti ukladania úloh .................................................................................... 105
Získanie podpory a informácií o stave produktu .............................................................. 106
Nastavenie rozšírených možností tlače ........................................................................... 106

9 Správa a údržba tlačiarne

Tlač stránok s informáciami a názornými ukážkami ......................................................................... 110
Používanie softvéru HP Easy Printer Care ...................................................................................... 112

Otvorenie softvéru HP Easy Printer Care ........................................................................ 112
HP Easy Printer Care softvérové časti ............................................................................ 112

Používajte vstavaný webový server ................................................................................................. 115

Otvorte vstavaný webový server prostredníctvom sieťového pripojenia ......................... 115
Časti vstavaného webového servera ............................................................................... 115

Používajte softvér HP Web Jetadmin ............................................................................................... 118
Používanie funkcií zabezpečenia ..................................................................................................... 119

IP Security ....................................................................................................................... 119
Zabezpečenie vstavaného webového servera ................................................................ 119
Zabezpečenie uložených úloh ......................................................................................... 119
Uzamknutie ponúk ovládacieho panela ........................................................................... 119
Uzamknutie schránky formátovača .................................................................................. 120

Správa spotrebných materiálov ........................................................................................................ 122

Uskladnenie tlačových kaziet ........................................................................................... 122

vi

SKWW

background image

Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných výrobcov .................. 122
Protipirátska linka a webová lokalita spoločnosti HP ....................................................... 122
Životnosť spotrebného materiálu ..................................................................................... 122

Výmena spotrebného materiálu a náhradných dielov ...................................................................... 123

Usmernenie k výmene spotrebného materiálu ................................................................ 123
Výmena tlačovej kazety ................................................................................................... 123
Vkladanie spiniek ............................................................................................................. 125
Vykonávanie preventívnej údržby .................................................................................... 126

Vynulovanie počítadla súpravy na údržbu ...................................................... 126

Inštalácia pamäte, interných zariadení USB a externých kariet tlačových serverov ........................ 128

Prehľad ............................................................................................................................ 128
Inštalácia pamäte ............................................................................................................. 128

Inštalácia pamäte do tlačiarne ........................................................................ 128

Kontrola inštalácie modulu DIMM .................................................................................... 132
Šetrenie prostriedkov (trvalé prostriedky) ....................................................................... 133
Zapnutie pamäte pre Windows ........................................................................................ 133
Inštalácia interných zariadení USB .................................................................................. 134
Inštalácia kariet tlačového servera HP Jetdirect .............................................................. 136

Inštalácia karty tlačového servera HP Jetdirect .............................................. 136
Odstránenie karty tlačového servera HP Jetdirect .......................................... 138

Čistenie tlačiarne .............................................................................................................................. 139

Čistenie povrchu tlačiarne ............................................................................................... 139
Vyčistite dráhu papiera .................................................................................................... 139

Aktualizácia firmvéru ........................................................................................................................ 140

Zistenie aktuálnej verzie firmvéru .................................................................................... 140
Prevzatie nového firmvéru z webovej stránky spoločnosti HP ........................................ 140
Nový firmvér preneste do produktu .................................................................................. 140

Použitie servera FTP na stiahnutie firmvéru prostredníctvom prehliadača ..... 140
Použitie servera FTP na aktualizáciu firmvéru po sieti ................................... 141
Použite program HP Web Jetadmin, aby ste aktualizovali firmvér .................. 142
Používanie príkazov operačného systému Microsoft Windows na
aktualizovanie firmvéru ................................................................................... 143

Aktualizácia firmvéru rozhrania HP Jetdirect ................................................................... 143

10 Riešenie problémov

Riešenie všeobecných problémov .................................................................................................... 146

Postupnosť krokov pri riešení problémov ........................................................................ 146
Faktory, ktoré majú vplyv na výkon produktu .................................................................. 147

Obnovenie výrobných nastavení ...................................................................................................... 148
Význam hlásení na ovládacom paneli .............................................................................................. 149

Typy hlásení na ovládacom paneli .................................................................................. 149
Hlásenia na ovládacom paneli ......................................................................................... 149

Zaseknutia ........................................................................................................................................ 171

Bežné príčiny zaseknutia média ...................................................................................... 171

SKWW

vii

background image

Miesta zaseknutia ............................................................................................................ 172
Odstránenie zaseknutí .................................................................................................... 173

Odstraňovanie zaseknutí z oblastí horného krytu a tlačovej kazety ............... 173
Odstraňovanie zaseknutých médií z voliteľného podávača obálok ................. 175
Odstránenie zaseknutí zo zásobníkov ............................................................ 176

Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 1 ....................................... 176
Odstránenie zaseknutí zo zásobníka č. 2 alebo voliteľného
zásobníka na 500 hárkov .............................................................. 176
Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka na 1 500
hárkov ............................................................................................. 178

Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej duplexnej jednotky ............................... 179
Odstraňovanie zaseknutí z oblasti natavovacej jednotky ................................ 181
Odstraňovanie zaseknutí z oblastí výstupu ..................................................... 184

Odstraňovanie zaseknutí zo zadnej výstupnej priehradky ............. 185
Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka alebo zošívačky/
stohovača ....................................................................................... 186
Odstraňovanie zaseknutí z voliteľnej 5 priehradkovej schránky na
poštu ............................................................................................... 188

Obnovenie po zaseknutí .................................................................................................. 189

Riešenie problémov s kvalitou tlače ................................................................................................. 191

Problémy kvality tlače spojené s papierom ...................................................................... 191
Problémy kvality tlače spojené s prostredím ................................................................... 191
Problémy s kvalitou tlače zapríčinené zaseknutím médií ................................................ 191
Príklady chýb obrazov ..................................................................................................... 191

Riešenie problémov s výkonom ....................................................................................................... 197
Riešenie problémov s pripojením ..................................................................................................... 198

Riešenie problémov s priamym pripojením ...................................................................... 198
Riešenie sieťových problémov ......................................................................................... 198

Riešenie bežných problémov v systéme Windows ......................................................................... 200
Riešenie bežných problémov v systéme Macintosh ......................................................................... 201
Riešenie problémov so systémom Linux .......................................................................................... 204

Príloha A Spotrebný materiál a príslušenstvo

Objednajte si diely, príslušenstvo a spotrebný materiál ................................................................... 206

Objednávanie priamo zo spoločnosti HP ......................................................................... 206
Objednávanie prostredníctvom poskytovateľov služieb alebo technickej podpory .......... 206
Objednávanie priamo cez softvér HP Easy Printer Care ................................................ 206

Čísla dielov ....................................................................................................................................... 207

Príslušenstvo na manipuláciu s papierom ....................................................................... 207
Tlačové kazety ................................................................................................................. 208
Súpravy na údržbu ........................................................................................................... 208
Pamäť .............................................................................................................................. 208
Káble a rozhrania ............................................................................................................. 209
Papier .............................................................................................................................. 209

viii

SKWW

background image

Príloha B Servis a podpora

Vyhlásenie o obmedzenej záruke spoločnosti Hewlett-Packard ...................................................... 213
Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové kazety ........................................................................ 215
Záručná služba opravy zo strany zákazníka .................................................................................... 216
Podpora zákazníkov ......................................................................................................................... 217
Servisné zmluvy spoločnosti HP ...................................................................................................... 218

zmluvy o servise u zákazníka .......................................................................................... 218

Servis u zákazníka v nasledujúci deň ............................................................. 218
Servis u zákazníka do týždňa (hromadný servis) ............................................ 218

Opätovné zabalenie zariadenia ....................................................................................... 218
Rozšírená záruka ............................................................................................................. 219

Príloha C Technické parametre

Fyzikálne technické údaje ................................................................................................................ 222
Elektrické parametre ........................................................................................................................ 223
Akustické parametre ......................................................................................................................... 224
Prevádzkové prostredie .................................................................................................................... 225

Príloha D Informácie o predpisoch

Smernice komisie FCC ..................................................................................................................... 228
Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou výrobkov ......................................................... 229

Ochrana životného prostredia .......................................................................................... 229
Produkcia ozónu .............................................................................................................. 229
Spotreba energie ............................................................................................................. 229
Spotreba tonera ............................................................................................................... 229
Spotreba papiera ............................................................................................................. 229
Plasty ............................................................................................................................... 229
Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet ....................................................................... 229
Pokyny k vráteniu a recyklácii .......................................................................................... 230

Spojené štáty a Portoriko ................................................................................ 230

Viacnásobné vrátenie (viac ako jednej kazety) .............................. 230
Vrátenie jednotlivých kaziet ............................................................ 230
Preprava ......................................................................................... 230

Vrátenia mimo USA ......................................................................................... 230

Papier .............................................................................................................................. 231
Obmedzenia materiálov ................................................................................................... 231
Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci
Európskej únie ................................................................................................................. 231
Chemické látky ................................................................................................................ 232
Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS) ............................................................ 232
Ďalšie informácie ............................................................................................................. 232

Vyhlásenie o zhode .......................................................................................................................... 233

Vyhlásenie o zhode ......................................................................................................... 233

SKWW

ix

background image

vyhlásenia o bezpečnosti ................................................................................................................. 234

Bezpečnosť laserového zariadenia ................................................................................. 234
Predpisy a vyhlásenie o spôsobilosti výrobku pre Kanadu .............................................. 234
Vyhlásenie VCCI (Japonsko) ........................................................................................... 234
Vyhlásenie o sieťovom elektrickom kábli (Japonsko) ...................................................... 234
Vyhlásenie EMI (Kórea) ................................................................................................... 234
Vyhlásenie o laserovom zariadení pre Fínsko ................................................................. 234
Tabuľka susbtancií (Čína) ................................................................................................ 236

Register ............................................................................................................................................................ 237

x

SKWW

background image

1