HP LaserJet P4510 Printer series - Smernice komisie FCC

background image

Smernice komisie FCC

Na základe testov bolo uznané, že zariadenie vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa
článku 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým
rušením počas prevádzky v obývanej zóne. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať
vysokofrekvenčnú energiu. Ak sa toto zariadenie neinštaluje a nepoužíva v súlade s pokynmi, môže
spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že sa pri konkrétnej
inštalácii rušenie neobjaví. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho
príjmu, čo sa dá dokázať vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame, aby ste sa pokúsili odstrániť
rušenie niektorým z nasledovných opatrení:

zmenou orientácie alebo presunutím antény prijímača,

zväčšením vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom,

pripojením zariadenia k zásuvke v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač,

konzultáciou problému s vaším predajcom alebo so skúseným rádiovým alebo televíznym
technikom.

POZNÁMKA:

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie tlačiarne, ktoré nie sú výslovne schválené

spoločnosťou HP, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Na dosiahnutie súladu s obmedzeniami triedy B predpisov FCC, článok 15, sa vyžaduje používanie
tieneného kábla rozhrania.

228 Príloha D Informácie o predpisoch

SKWW

background image

Program ekologického dozoru nad nezávadnosťou

výrobkov

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť Hewlett-Packard Company sa zaviazala vyrábať kvalitné výrobky a zároveň nezaťažovať
životné prostredie. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby spĺňal parametre, na základe ktorých sa jeho
vplyv na životné prostredie minimalizuje.

Produkcia ozónu

Tento výrobok nevytvára ani zanedbateľné množstvá ozónu (O

3

).

Spotreba energie

Spotreba napájania značne klesne počas pripraveného stavu a v režime spánku, čím sa šetria prírodné
zdroje a peniaze bez toho, aby sa ovplyvnil vysoký výkon tohto produktu. Aby ste určili stav kvalifikácie
ENERGY STAR® tohto produktu, pozrite si hárok s údajmi o produkte alebo hárok s technickými údajmi.
Kvalifikované produkty sú tiež uvedené na lokalite:

www.hp.com/go/energystar

Spotreba tonera

EconoMode používa menej toneru, čo môže predĺžiť životnosť tlačovej kazety.

Spotreba papiera

Voliteľná možnosť funkcie automatickej duplexnej tlače (obojstrannej tlače) a tlače N-stránok (tlač
viacerých stránok na jeden hárok) tohto produktu môže obmedziť spotrebu papiera a následné
požiadavky na prírodné zdroje.

Plasty

Plastické súčiastky nad 25 gramov sú označené podľa medzinárodných štandardov, čo zvyšuje
možnosti ich identifikácie pre účely recyklácie na konci životnosti výrobku.

Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet

Je ľahké vrátiť a recyklovať prázdne tlačové kazety HP LaserJet – bez poplatku– s programom
HP Planet Partners. Viacjazyčné informácie o programe a inštrukcie sa nachádzajú na každej novej
tlačovej kazete HP LaserJet a obaloch spotrebného materiálu. Záťaž na životné prostredie môžete ešte
viac znížiť, ak namiesto jednotlivých tlačových kaziet ich vrátite viacero naraz.

Spoločnosť HP je odhodlaná poskytovať vynaliezavé vysokokvalitné produkty a služby, ktoré sú šetrné
na životné prostredie od navrhnutia a výroby produktu až po jeho distribúciu, používanie zákazníkom a
recykláciu. Keď sa zúčastníte na programe HP Planet Partners, zaisťujeme vám, že vaše tlačové kazety
pre laserové tlačiarne značky HP sa správne recyklujú a spracujú, aby sa opätovne získali plasty a kovy
pre nové produkty, čím sa presmerujú milióny ton odpadu zo skládok odpadov. Uvedomte si, že kazety
sa vám nevrátia. Ďakujeme vám, že myslíte na životné prostredie!

SKWW