HP LaserJet P4510 Printer series - Nastavenie času prebudenia

background image

Nastavenie času prebudenia

1.

Stlačte tlačidlo

Ponuka

.

2.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku CONFIGURE DEVICE (NASTAVENIE
ZARIADENIA)
a potom stlačte tlačidlo

OK

.

3.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku SYSTEM SETUP (NASTAVENIE SYSTÉMU) a potom
stlačte tlačidlo

OK

.

4.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite položku WAKE TIME (ČAS PREBUDENIA) a potom stlačte
tlačidlo

OK

.

5.

Pomocou šípky nahor a šípky nadol vyberte deň v týždni a potom stlačte tlačidlo

OK

.

6.

Stláčaním šípky nadol vyberte položku CUSTOM (VLASTNÉ) a potom stlačte tlačidlo

OK

.

7.

Pomocou numerickej klávesnice alebo pomocou šípky nahor a šípky nadol vyberte hodinu
a potom stlačte tlačidlo

OK

.

8.

Pomocou numerickej klávesnice alebo pomocou šípky nahor a šípky nadol vyberte minúty
a potom stlačte tlačidlo

OK

.

9.

Pomocou šípky nahor a šípky nadol vyberte položku AM (PREDPOLUDNÍM) alebo PM
(POPOLUDNÍ)
a potom stlačte tlačidlo

OK

.

10.

Stlačením tlačidla

OK

vyberte položku APPLY TO ALL DAYS (POUŽIŤ NA VŠETKY DNI).

11.

Pomocou šípky nahor a šípky nadol vyberte položku YES (ÁNO) alebo NO (NIE) a potom
stlačte tlačidlo

OK

.

SKWW

Úsporné nastavenia

95

background image

12.

Ak vyberiete položku NO (NIE), pomocou šípky nahor a šípky nadol nastavte položku WAKE
TIME (ČAS PREBUDENIA)
pre ostatné dni v týždni a potom potvrďte každý výber stlačením
tlačidla

OK

.

13.

Stlačte tlačidlo

Ponuka

.

96

Kapitola 7 Používanie funkcií výrobku

SKWW