HP LaserJet P4510 Printer series - Bežné príčiny zaseknutia média

background image

Bežné príčiny zaseknutia média

Mnohé zaseknutia spôsobuje používanie papiera, ktorý nezodpovedá špecifikáciám spoločnosti HP.
Kompletné špecifikácie papiera pre všetky produkty laserových tlačiarní značky HP nájdete v
Sprievodcovi tlačovými médiami rodiny laserových tlačiarní značky HP. Tento sprievodca je dostupný
na lokalite

www.hp.com/support/ljpaperguide

.

Produkt je zaseknutý.

1

Príčina

Riešenie

Papier nezodpovedá stanoveným špecifikáciám.

Používajte len papier, ktorý zodpovedá špecifikáciám
spoločnosti HP. Pozrite si časť

Papier a tlačové médiá

na strane 71

.

Nesprávne nainštalovaný prvok.

Skontrolujte správnosť inštalácie tlačových kaziet, prenosovej
jednotky a natavovacej jednotky.

Používate papier, ktorý už prešiel cez produkt alebo kopírku.

Nepoužívajte papier, ktorý sa predtým už tlačil alebo kopíroval.

Zásobník je nesprávne vložený.

Zo zásobníka odstráňte akýkoľvek nadbytočný papier. Uistite
sa, že stoh neprevyšuje značku maximálnej výšky stohu v
zásobníku. Pozrite si časť

Napĺňanie zásobníkov

na strane 80

.

Papier je zošikmený.

Vodiace prvky papiera v zásobníku nie sú správne nastavené.
Nastavte ich, aby držali stoh pevne na svojom mieste bez toho,
aby ho prehli.

Papier sa k sebe uchytáva alebo sa zliepa.

Odstráňte papier, mierne ho ohnite a otočte ho o 180°,
prípadne ho prevráťte. Papier opätovne vložte do zásobníka.

POZNÁMKA:

Papier neprefukujte. Pri prefukovaní môže

dôjsť ku vzniku statickej elektriny a v jej dôsledku k zlepovaniu
stránok.

Papier sa vybral skôr, ako zapadol do výstupnej priehradky.

Vynulujte produkt. Počkajte, kým stránka úplne zapadne do
výstupnej priehradky a až potom ju vyberte.

Pri obojstrannej tlači ste vybrali papier ešte pred vytlačením
druhej strany dokumentu.

Vynulujte produkt a dokument opätovne vytlačte. Počkajte,
kým stránka úplne zapadne do výstupnej priehradky a až
potom ju vyberte.

Papier je v zlom stave.

Papier vymeňte.

Vnútorné valčeky v zásobníku nezachytávajú papier.

Vyberte horný hárok papiera. Ak je papier príliš ťažký, možno
sa nezodvihne zo zásobníka.

Papier má drsné alebo nerovné hrany.

Papier vymeňte.

Papier je perforovaný alebo reliéfny.

Perforovaný alebo reliéfny papier sa nedá ľahko oddeľovať.
Podávajte samostatné hárky zo zásobníka č. 1.

Spotrebný materiál produktu dosiahol koniec svojej životnosti. Pozrite sa na ovládací panel produktu, či sa na ňom

nenachádzajú správy, ktoré vás vyzývajú, aby ste vymenili
spotrebný materiál, prípadne vytlačte stránku so stavom
spotrebného materiálu, aby ste overili zostávajúcu životnosť
spotrebného materiálu. Pozrite si časť

Tlač stránok

s informáciami a názornými ukážkami na strane 110

.

SKWW

Zaseknutia 171

background image

Produkt je zaseknutý.

1

Príčina

Riešenie

Papier bol nesprávne uskladnený.

Vymeňte papier v zásobníkoch. Papier by mal byť uskladnený
v originálnom balení v ovplyvniteľných podmienkach okolitého
prostredia.

1

Ak sa produkt aj naďalej zasekáva, kontaktujte stredisko podpory pre zákazníkov spoločnosti HP alebo svojho autorizovaného
poskytovateľa služieb.