HP LaserJet P4510 Printer series - Meni Diagnostics (Diagnostika)

background image

Meni Diagnostics (Diagnostika)

Skrbniki lahko ta podmeni uporabljajo za osamitev delov in odpravljanje težav z zastoji in kakovostjo
tiskanja.

Element

Vrednosti

Razlaga

PRINT EVENT LOG
(Tiskanje dnevnika
dogodkov)

Na voljo ni nobene vrednosti.

Za pripravo seznama 50 najnovejših vnosov v dnevnik
dogodkov pritisnite

OK

(V redu). Natisnjeni dnevnik dogodkov

vsebuje število napak, število strani, kode napak in opis
osebnosti.

SHOW EVENT LOG (Prikaži
dnevnik dogodkov)

Na voljo ni nobene vrednosti.

Za pomikanje po vsebini dnevnika dogodkov na nadzorni
plošči pritisnite

OK

(V redu). Prikazanih bo 50 najnovejših

dogodkov. Za pomikanje po vsebini dnevnika dogodkov
pritiskajte puščico za navzgor ali puščico za navzdol .

PAPER PATH SENSORS
(Senzorji poti papirja)

Na voljo ni nobene vrednosti.

S tem elementom testirate senzorje na poti papirja. Pritisnite

OK

(V redu), da zaženete test, in nato z uporabo menijev

natisnite notranjo stran, kot je na primer konfiguracijska stran.

PAPER PATH TEST (Test
poti papirja)

PRINT TEST PAGE
(Tiskanje testne strani)

Izdela testno stran, ki je namenjena testiranju funkcij naprave
za ravnanje s papirjem.

OPOMBA:

Pred izbiro PRINT TEST PAGE (Tiskanje testne

strani) nastavite ostale elemente.

Za zagon preizkusa poti papirja z uporabo nastavitev vira
(pladnja), cilja (izhodni pladenj), enote za obojestransko
tiskanje in števila kopij, ki ste jih nastavili v drugih elementih
menija Paper Path Test (Preizkus poti papirja), pritisnite

OK

(V

redu).

SOURCE (Vir)

Izberite pladenj, ki uporablja pot papirja, ki jo želite testirati.
Izberete lahko poljubni nameščeni pladenj. Za test vseh poti
papirja izberite ALL TRAYS (Vsi pladnji). (Na izbrane pladnje
mora biti naložen papir.)

DESTINATION (Cilj)

Izberite, kateri izhodni pladenj naj se testira. Izberete lahko vse
pladnje.

DUPLEX (Obojestransko)

Ugotovite, ali papir med testom poti papirja potuje skozi enoto
za obojestransko tiskanje. Ta element menija je na voljo samo,
če ima naprava vgrajeno enoto za obojestransko tiskanje.

COPIES (Kopije)

Nastavite število listov papirja, ki bodo uporabljeni med testom
poti papirja.

MANUAL SENSOR TEST 1
(Ročni test senzorja 1)

Na voljo ni nobene vrednosti.

S tem elementom lahko HP-jevo servisno osebje ročno testira
senzor. Poiščite senzor v napravi in ga ročno aktivirajte. Če se
vrednost spremeni iz 0 v drugo številko, senzor deluje.

MANUAL SENSOR TEST 2
(Ročni test senzorja 2)

Na voljo ni nobene vrednosti.

Ta element navede dodatne senzorje za testiranje.

SLWW

Meni Diagnostics (Diagnostika)

37

background image

Element

Vrednosti

Razlaga

COMPONENT TEST (Test
komponente)

Prikaže se seznam
razpoložljivih komponent.

S tem elementom lahko HP-jevo servisno osebje testira
različne notranje komponente, da osami vir težave, kot je na
primer hrup.

Pred začetkom testiranja nastavite vrednost za frekvenco
REPEAT (Ponovitev): ONCE (Enkrat) ali CONTINUOUS
(Neprekinjeno). Nato izberite komponento za testiranje.

Če želite identificirati težave s hrupom, med izvajanjem testov
pozorno poslušajte.

PRINT/STOP TEST (Natisni/
zaustavi test)

STOP TIME (Čas ustavitve)

Določite čas, v milisekundah, po katerem naj se naprava
ustavi, ko izvaja testiranje.

38

Poglavje 2 Nadzorna plošča

SLWW