HP LaserJet P4510 Printer series - Vrsta i veličina

background image

Vrsta i veličina

Štampanje u skladu s vrstom ili veličinom znači da želite da uređaj uzima papir iz ležišta u koje je umetnut
papir odgovarajuće vrste i veličine. Izbor papira u skladu s vrstom, umesto u skladu sa izvorom slično
je zaključavanju ležište i omogućava da se spreči slučajna upotreba posebne vrste papira. Na primer,
ako je ležište podešeno za memorandume, a vi izaberete običan papir, uređaj neće uzeti memorandum
iz tog ležišta. Umesto toga, on će uzeti papir iz ležišta u kome se nalazi običan papir, koje je na kontrolnoj
tabli uređaja podešeno za rad sa običnim papirom.

Izbor papira u skladu s vrstom i veličinom značajno doprinosi boljem kvalitetu štampe za većinu tipova
papira. Upotreba pogrešnih postavki može dovesti do nezadovoljavajućeg kvaliteta štampe. Uvek
štampajte u skladu s vrstom na posebnim medijima za štampanje, poput nalepnica i folija. Štampajte u
skladu s veličinom za koverte ukoliko je to moguće.

Da biste štampali u skladu sa vrstom ili veličinom, izaberite vrstu ili veličinu u dijalogu Page
Setup
(Podešavanje stranice), u dijalogu Print (Štampanje), ili u dijalogu Print Properties
(Postavke za štampanje), u zavisnosti od programa koji koristite.

Ukoliko često štampate na papiru određene vrste ili veličine, podesite ležište u skladu s tom vrstom,
odnosno veličinom. Zatim, kada izaberete tu vrstu ili veličinu pri štampanju nekog zadatka, uređaj
će automatski povući papir iz ležišta podešenog za tu vrstu, odnosno veličinu.

SRWW

Podešavanje ležišta

87