HP LaserJet P4510 Printer series - Umetanje papira u opcionu ležište kapaciteta 1.500 listova

background image

Umetanje papira u opcionu ležište kapaciteta 1.500 listova

Opciona ležište kapaciteta 1,500 listova prilagođava se veličinama papira letter, A4 i legal. Uređaj
automatski detektuje veličinu umetnutog papira ako su vođice u ležištu dobro nameštene.

OPREZ:

Kako biste izbegli zaglavljivanje papira, ne umećite papir u ležište tokom štampanja.

SRWW

Umetanje papira u ležišta

83

background image

OPREZ:

Nemojte da sušite papir ventilatorom. To može da dovede do problema pri uvlačenju.

1.

Pritisnite žabicu i otvorite vrata ležišta kapaciteta 1.500 listova.

2.

Ukoliko se u ležištu nalazi papir, uklonite ga. Vođice nije moguće podesiti kada se papir nalazi u
ležištu.

3.

Stisnite vođice s prednje strane ležišta i pomerite ih do odgovarajuće veličine papira.

84

Poglavlje 6 Papir i mediji za štampanje

SRWW

background image

4.

Umetnite papir u ležište. Umećite čitave risove odjednom. Nemojte da delite risove na manje
gomile.

NAPOMENA:

Za informacije o umetanju papira koji je potrebno postaviti u poseban položaj,

pogledajte

Položaj papira prilikom umetanja u ležišta na stranici 80

.

5.

Pazite da nivo naslaganog papira ne prelazi indikatore maksimalne visine na vođicama i da prednja
ivica naslaganog papira bude poravnata sa strelicama.

6.

Zatvorite vrata ležišta.

SRWW

Umetanje papira u ležišta

85