HP LaserJet P4510 Printer series - Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table

background image

Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table

Pored korišćenja ugrađenog Web servera, IPv4 adresu, podmrežnu masku i podrazumevani mrežni
prolaz možete podesiti i pomoću menija kontrolne table.

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili stavku CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE
UREĐAJA)
, a zatim pritisnite dugme

OK

.

3.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili stavku I/O (U/I), a zatim pritisnite dugme

OK

.

4.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili stavku EMBEDDED JETDIRECT MENU
(UGRAĐENI MENI JETDIRECT)
, a zatim pritisnite dugme

OK

.

5.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili stavku TCP/IP, a zatim pritisnite dugme

OK

.

6.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili stavku IPV4 SETTINGS (IPV4 POSTAVKE), a zatim
pritisnite dugme

OK

.

7.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili stavku MANUAL SETTINGS (RUČNE
POSTAVKE)
, a zatim pritisnite dugme

OK

.

8.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili stavku IP ADDRESS (IP ADRESA), a zatim pritisnite
dugme

OK

.

ili

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili stavku SUBNET MASK (PODMREŽNA MASKA),
a zatim pritisnite dugme

OK

.

ili

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili stavku DEFAULT GATEWAY (PODRAZUMEVANI
MREŽNI PROLAZ)
, a zatim pritisnite dugme

OK

.

9.

Pomoću numeričke tastature ili pritiskajući strelicu nagore ili strelicu nadole povećajte ili
smanjite broj koji predstavlja prvi bajt IP adrese, podmrežne maske ili podrazumevanog mrežnog
prolaza.

10.

Pritisnite

OK

da biste prešli na sledeći skup brojeva. Da biste se vratili na prethodni skup brojeva,

pritisnite strelicu nazad .

11.

Ponavljajte korake sve dok ne dovršite upis IP adrese, podmrežne maske ili podrazumevanog
mrežnog prolaza, a zatim pritisnite

OK

kako biste sačuvali tu postavku.

12.

Pritisnite

Menu (Meni)

da biste se vratili u stanje Ready (Spreman).