HP LaserJet P4510 Printer series - Sekcije softvera HP Easy Printer Care

background image

Sekcije softvera HP Easy Printer Care

Softver HP Easy Printer Care vam daje informacije o proizvodima kompanije HP na vašoj mreži, kao i
o proizvodima koji su direktno povezani na vaš računar. Neke od stavki iz sledeće table možda neće
biti dostupne za svaki proizvod.

Dugme Help (Pomoć) (?) u gornjem desnom uglu svake stranice daje vam detaljnije informacije o
opcijama na toj stranici.

Sekcija

Opcije

Kartica Device List (Lista uređaja)

Ovo je prva stranica koja se pojavljuje
kada otvorite softver.

NAPOMENA:

Za povratak na ovu

stranicu sa bilo koje kartice, kliknite na
stavku My HP Printers (Moji HP
štampači) sa leve strane prozora.

Lista Devices (Uređaji): Prikazuje uređaje koje možete izabrati.

NAPOMENA:

Informacije o uređaju prikazuju se u obliku liste ili ikona,

zavisno od toga koja je postavka izabrana u okviru opcije View as (Prikaži kao).

Informacije na ovoj kartici uključuju i trenutna obaveštenja o uređaju.

Ako kliknete na neki od uređaja sa liste, softver HP Easy Printer Care otvara
karticu Overview (Pregled) za taj uređaj.

Compatible Printers (Kompatibilni
štampači)

Daje listu svih HP proizvoda koji podržavaju softver HP Easy Printer Care.

Prozor Find Other Printers
(Pronalaženje drugih štampača)

Dodavanje još štampača na listu
My HP Printers (Moji HP štampači).

Kliknite na vezu Find Other Printers (Pronalaženje drugih štampača) na listi
Devices (Uređaji) da biste otvorili prozor Find Other Printers (Pronalaženje drugih
štampača). Prozor Find Other Printers (Pronalaženje drugih štampača) sadrži
alatku koja detektuje druge mrežne štampače tako da ih možete dodati na listu
My HP Printers (Moji HP štampači) da biste ih pratili sa računara.

Kartica Overview (Pregled)

Sadrži osnovne informacije o statusu
uređaja

Sekcija Device Status (Status uređaja): Ova sekcija prikazuje informacije o
identifikaciji uređaja i stanju uređaja. Prikazana su i obaveštenja o proizvodu,
kao što je prazan ketridž za štampanje. Nakon što ispravite problem sa
uređajem, kliknite na dugme

u gornjem desnom uglu ekrana da biste

ažurirali status.

Sekcija Supplies Status (Status potrošnog materijala): Pokazuje detaljan
status potrošnog materijala, kao što je procenat preostalog tonera u kertridžu
za štampanje i status papira u svakom ležištu za papir.

Veza Supplies Details (Detalji o potrošnom materijalu): Otvara stranicu o
statusu potrošnog materijala koja sadrži detaljnije informacije o potrošnom
materijalu uređaja, informacije o porudžbinama i informacije o recikliranju.

110 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW

background image

Sekcija

Opcije

Kartica Support (Podrška)

Sadrži veze ka informacijama o podršci.

Sekcija Device Status (Status uređaja): Ova sekcija prikazuje informacije o
identifikaciji uređaja i stanju uređaja. Prikazana su i obaveštenja o proizvodu,
kao što je prazan ketridž za štampanje. Nakon što ispravite problem sa
uređajem, kliknite na dugme u gornjem desnom uglu ekrana da biste
ažurirali status.

Sekcija Device Management (Upravljanje uređajem): Sadrži veze ka
informacijama o softveru HP Easy Printer Care, naprednim postavkama
uređaja i izveštajima o korišćenju uređaja.

Troubleshooting and Help (Rešavanje problema i pomoć): Sadrži veze ka
alatkama koje možete koristiti za rešavanje problema, veze ka informacijama
na Webu o podršci za proizvod i HP stručnjacima na mreži.

Kartica Settings (Postavke)

Konfigurisanje postavki proizvoda,
podešavanje postavki kvaliteta štampe i
informacije o specifičnim funkcijama
uređaja.

NAPOMENA:

Ova kartica nije

dostupna za neke proizvode.

About (Više informacija): Sadrži opšte informacije o ovoj kartici.

General (Opšte): Sadrži informacije o uređaju, kao što su broj modela, serijski
broj i postavke za datum i vreme, ako su dostupne.

Information Pages (Informativne stranice): Sadrži veze za štampanje
informativnih stranica koje su dostupne za taj uređaj.

Capabilities (Mogućnosti): Sadrži informacije o funkcijama uređaja, kao što su
dvostrano štampanje, dostupna memorija i dostupni jezici štampača. Kliknite
na dugme Change (Izmeni) da biste podesili postavke.

Print Quality (Kvalitet štampe): Sadrži informacije o postavkama kvaliteta
štampe. Kliknite na dugme Change (Izmeni) da biste podesili postavke.

Trays / Paper (Ležišta / papir): Sadrži informacije o ležištima i njihovoj
konfiguraciji. Kliknite na dugme Change (Izmeni) da biste podesili postavke.

Restore Defaults (Vraćanje fabričkih vrednosti): Omogućava vraćanje
postavki uređaja na fabričke vrednosti. Kliknite na dugme Restore (Vrati) da
biste postavke vratili na fabričke vrednosti.

HP Proactive Support

NAPOMENA:

Ova stavka dostupna je

samo na karticama Overview (Pregled)
i Support (Podrška).

Ako je omogućena, funkcija HP Proactive Support redovno skenira vaš štampač i
pronalazi potencijalne probleme. Kliknite na vezu more info (više informacija) da
podesite učestalost skeniranja. Ova stranica sadrži i informacije o dostupnim
ispravkama za softver štampača, firmver i upravljačke programe za HP štampač.
Preporučene ispravke možete prihvatiti ili odbiti.

Dugme Supplies Ordering (Poručivanje
potrošnog materijala)

Kliknite na dugme Supplies Ordering
(Poručivanje potrošnog materijala) na
bilo kojoj kartici da biste otvorili prozor
Supplies Ordering (Poručivanje
potrošnog materijala), koji vam
omogućava da poručujete potrošni
materijal preko Interneta.

NAPOMENA:

Ova stavka dostupna je

samo na karticama Overview (Pregled)
i Support (Podrška).

Ordering list (Lista porudžbina): Prikazuje potrošni materijal koji možete da
poručite za svaki uređaj. Ako želite da poručite određenu stavku, na listi zaliha
kliknite na polje za potvrdu Order (Poruči) za tu stavku. Listu možete sortirati
po uređajima ili po potrošnom materijalu koji prvi treba da se poruči. Ova lista
sadrži informacije o potrošnom materijalu za svaki uređaj koji se nalazi na listi
My HP Printers (Moji HP štampači).

Dugme Shop Online for Supplies (Kupovina potrošnog materijala na mreži):
Otvara Web lokaciju HP SureSupply u novom prozoru Web pregledača. Ako
ste označili polje za potvrdu Order (Poruči) za bilo koju stavku, informacije o
ovim stavkama možete preneti na Web lokaciju gde ćete dobiti informacije o
opcijama za poručivanje izabranog potrošnog materijala.

Dugme Print Shopping List (Odštampaj listu za kupovinu): Štampa
informacije o potrošnom materijalu za koji je izabrano polje za potvrdu Order
(Poruči).

SRWW

Koristite softver HP Easy Printer Care 111

background image

Sekcija

Opcije

Veza Alert Settings (Postavke
obaveštenja)

NAPOMENA:

Ova stavka dostupna je

samo na karticama Overview (Pregled)
i Support (Podrška).

Kliknite na dugme Alert Settings (Postavke obaveštenja) da otvorite prozor Alert
Settings (Postavke obaveštenja) u kojem možete podesiti obaveštenja za svaki
uređaj.

Alerting is on or off (Slanje obaveštenja je uključeno ili isključeno): Aktivira ili
deaktivira funkciju obaveštavanja.

Printer Alerts (Obaveštenja štampača): Izaberite opciju primanja obaveštenja
za kritične greške ili za sve greške.

Job Alerts (Obaveštenja o zadacima): Na uređajima koji to podržavaju,
možete dobijati obaveštenja o određenim zadacima za štampanje.

Color Access Control (Kontrola
pristupa boji)

NAPOMENA:

Ova stavka dostupna je

samo za HP štampače u boji koji
podržavaju funkciju Color Access
Control (Kontrola pristupa boji).

NAPOMENA:

Ova stavka dostupna je

samo na karticama Overview (Pregled)
i Support (Podrška).

Koristite ovu funkciju da dozvolite ili zabranite štampanje u boji.

112 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW